Vydáno: 29. 8. 1994

 

Vyhláška č. 175/1994 Sb.

Vydávání povolení k vývozu a dovozu zboží a služeb - novela


Schválený 29. 8. 1994 Účinný od 14. 9. 1994 do 31. 12. 9999

 
 
 

Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.; Clo a jeho ukládání.;

175/1994 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 29. srpna 1994, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb. a č. 88/1994 Sb. Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. a zákona č. 113/1990 Sb.: Čl.I Vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb. a č. 88/1994 Sb. (dále jen "vyhláška"), se mění a doplňuje takto: V § 7 se vypouštějí slova "nebo notářsky ověřenou kopii". Čl.II V příloze A/I se v části I před položku celního sazebníku
"0808 10 31 až 89 - jablka čerstvá - pouze z ES    15 000 tuna"
doplňuje položka celního sazebníku
"0704 90 10 zelí čerstvé nebo chlazené - původem z Polské
 republiky                      1 500 tuna".
Čl.III V příloze A/II se v části II 1. Vypouští položka celního sazebníku
"0105 91 00   kohouti a slepice živé           tuna".
2. Za položku celního sazebníku
"0701 90 90   brambory ostatní              tuna"
se doplňují položky celního sazebníku
"0702 00 90   rajčata čerstvá nebo chlazená
         od 16. 8. do 15.10.            tuna
 0704 10 10   květák čerstvý nebo chlazený
         (bez brokolice)              tuna
         od 16.6. do 31.7. a od 16.9. do 31.10.

 0706 10 00   mrkev (bez brukve) čerstvá nebo chlazená  tuna
         od 1.8. do 30.11.".
3. Za položku celního sazebníku
"0707 00 90   nakládačky a malé nakládací okurčičky
         od 1. 7. do 31. 8.             tuna"

se doplňuje položka celního sazebníku
"0709 60 10   sladká paprika čerstvá nebo chlazená
         od 16. 8. do 15. 10.            tuna".
4. Za položku celního sazebníku
"1902 11 00 až 1902 30 těstoviny              tuna"
se doplňují položky celního sazebníku
"2005 30 00   kyselé zelí                tuna
 2009 50     šťáva z rajských jablek          hl
 2009 70     jablečná šťáva               hl
 2009 90 11 a  směsi šťávy jablečné a hruškové
         (s hustotou vyšší než 1,33 g.cm-3
         při 20 stupních C)             hl
 2009 90 19
 2009 90 31 a  směsi šťávy jablečné a hruškové
         (s hustotou nepřesahující 1,33 g.cm-3   hl
 2009 90 39   při 20 stupních C)
 2102 10     droždí (aktivní)              kg
 2102 20 11 a  droždí (neaktivní)             kg".
 2102 20 19
5. Za položku celního sazebníku
"2709 00     ropa                    tuna"
se doplňuje podpoložka celního sazebníku (s doplňkovým
kódem)
"2709 00 90 10  ropa                    tuna".
6. Za položku celního sazebníku
"2709 00 90 10   ropa                  tuna"
se doplňují položky celního sazebníku
   "Benziny:
2710 00 11   určené pro specifické zpracování      tuna
2710 00 15   určené pro chemické zpracování
        ale jiným postupem,             tuna
        než je stanoveno pro položku 2710 00 11
        pro jiné účely:
        speciální druhy benzinů:
2710 00 21   lakový benzin (White spirit)        tuna
2710 00 25   ostatní                   tuna
2710 00 26 10  letecký benzin s obsahem olova
        do 0,013 g/l                tuna
2710 00 26 90  letecký benzin s obsahem olova
        nad 0,013 g/l                tuna".
7. Položky celního sazebníku
"2710 00 27 až 39 benziny automobilové           tuna"
se doplňují podpoložkami celního sazebníku
(s doplňkovými kódy)
"2710 00 37 10 palivo pro tryskové motory
        benzinového typu              tuna
        s obsahem olova do 0,013 g/l
 2710 00 37 90 palivo pro tryskové motory
        benzinového typu              tuna
        s obsahem olova nad 0,013 g/l".
8. Položka celního sazebníku 2710 00 59 zní:
"2710 00 59   ostatní                   tuna".
9. Za položku celního sazebníku
"2710 00 69   pro jiné účely               tuna"
se doplňují podpoložky celního sazebníku
(s doplňkovými kódy)
"2710 00 69 10 motorové nafty (s výjimkou bionafty)    tuna
 2710 00 69 20 plynové oleje a jejich směsi
        pro pohon motorů              tuna
 2710 00 69 30 plynové oleje pro topné účely        tuna
 2710 00 69 90 plynové oleje ostatní           tuna".
Čl.IV V příloze B/I 1. Položka celního sazebníku
"2710 00 27 až 39 automobilový benzin      75 000   tuna"
se doplňuje podpoložkami celního sazebníku
(s doplňkovými kódy)
"2720 00 37 10 palivo pro tryskové motory benzinového
        typu s obsahem olova do 0,013 g/l
 2710 00 37 90 palivo pro tryskové motory benzinového
        typu s obsahem olova nad 0,013 g/l".
2. Za položku celního sazebníku
"2710 00 69   pro jiné účely"
se doplňují podpoložky celního sazebníku
(s doplňkovými kódy)
"2710 00 69 10  motorové nafty (s výjimkou bionafty)
 2710 00 69 20  plynové oleje a jejich směsi pro pohon motorů
 2710 00 69 30  plynové oleje pro topné účely
 2710 00 69 90  plynové oleje ostatní".
3. Vypouští se položka celního sazebníku
"4403 99 90   sloupy dřevěné surové            m3"
a nahrazuje se položkou celního sazebníku
"4403 99 80   sloupy dřevěné surové            m3".
4. Vypouští se položka celního sazebníku
"4403 99 90   vlákninové a ostatní průmyslové
         dříví listnaté                m3"
a nahrazuje se položkou celního sazebníku
"4403 99 80   vlákninové a ostatní průmyslové
         dříví listnaté                m3".
5. Vypouští se položka celního sazebníku
"4403 99 90   výřezy průmyslové listnaté          m3"
a nahrazuje se položkou celního sazebníku
"4403 99 80   výřezy průmyslové listnaté         m3".
Čl.V V příloze B/II se v části UMĚLECKÁ DÍLA, SBĚRATELSKÉ PŘEDMĚTY A STAROŽITNOSTI vypouštějí položky celního sazebníku
"9704 00 00   poštovní  známky,  kolky,  otisky
         poštovních razítek, obálky prvního dne,
         poštovní celiny apod. výrobky orazítkované
         nebo neorazítkované avšak nemající
         výplatní hodnotu v zemi určení
         pouze: sbírky filatelistické hodnoty   kusy
 9705 00 00   sbírky a sběratelské předměty zoologické,
         botanické, mineralogické, anatomické
         (antropologické), historické
         (umělecko-historické), archeologické,
         paleontologické, etnografické,
         numismatické hodnoty           kusy
 9706 00 00   starožitnosti starší 100 let       kusy".
Čl.VI V příloze D se v části I - Zvlášť nebezpečné jedy, omamné látky, psychotropní látky, prekursory a pomocné chemické látky: 1. Za položku celního sazebníku
"2804 80 00   arsen              (2)   kg"
se doplňují položky celního sazebníku
"2806 10 00   kyselina chlorovodíková     (5)   kg
 2807 00 10   kyselina sírová         (5)   kg".
2. Vypouští se položka celního sazebníku
"2830 90 90   polysulfit amonný        (6)   kg"
a nahrazuje se položkou celního sazebníku
"2830 90 90   polysulfid amonný        (6)   kg".
3. Za položku celního sazebníku
"2836 70 00   uhličitan olovnatý        (6)   kg"
se doplňuje položka celního sazebníku
"2841 60 10   manganistan draselný       (5)   kg".
4. Za položku celního sazebníku
"2902 20   benzen               (6)   kg"
se doplňuje položka
"2902 30   toluen               (5)   kg".
5. Položka celního sazebníku 2904 20 zní:
"2904 20   deriváty uhlovodíků obsahující
       pouze nitro- nebo nitroso skupinu  (2)   kg"
za ní se doplňuje položka celního sazebníku
"2904 20 90   4-nitrobifenyl          (6)   kg".
6. Za položku celního sazebníku
"2913 00 00   O-nitrobenzaldehyd        (6)   kg"
se doplňuje položka celního sazebníku
"2914 11 00   aceton              (5)   kg".
7. Vypouští se položka celního sazebníku
"2914 61 00   3,4-methylendioxyfenyl-2-propanol (4)  kg".
8. Vypouští se položky celního sazebníku
"2932 90 77   3,4-methylendioxyphenyl-2-propanol (4)  kg
 2932 90 79   3,4-methylendioxyphenylpropan-2-propanon
                         (4)   kg"
a nahrazuje se položkou celního sazebníku
"2932 90 77   3,4-methylendioxyphenyl-propan-2-on
                         (4)   kg".
Čl.VII Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Ministr: Ing. Dlouhý CSc. v. r.