Vydáno: 8. 12. 1994

 

Zákon č. 253/1994 Sb.

Novela zákona o telekomunikacích a zákonů a rozhlasu a televizi


Schválený 8. 12. 1994 Účinný od 1. 4. 1995 do 31. 12. 9999

 
 
 

SPRÁVA SPOJŮ. SPOJE. TELEKOMUNIKACE.; Televize.; Rozhlas.;

253/1994 Sb. ZÁKON ze dne 8. prosince 1994, kterým se mění zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů Změna: 151/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I zrušen Čl.II Zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., se mění takto: § 10 písm. a) zní: "a) výnos z televizních poplatků,". Čl.III Zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., se mění takto: § 10 písm. a) zní: "a) výnos z rozhlasových poplatků,". Čl.IV Zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění zákona České národní rady č. 474/1992 Sb., zákona České národní rady č. 36/1993 Sb. a zákona č. 331/1993 Sb., se mění takto: 1. V § 2 se vypouští odstavec 2. Odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3. 2. V § 5 odst. 4 se ve větě první vypouštějí slova "2 a" a slova "Česká národní rada neschválí závěrečný účet Rady nebo". 3. § 8 zní: "§ 8 Činnost Rady je hrazena ze státního rozpočtu České republiky.". Čl.V Zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění zákona č. 597/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. § 9 odst. 6 zní: "(6) Finanční zdroje získané z rozhlasových poplatků a televizních poplatků jsou příjmem provozovatelů ze zákona.". 2. V § 19 se doplňuje odstavec 5, který zní: "(5) Provozovatel kabelového rozvodu je povinen poskytnout provozovateli ze zákona na jeho požádání údaje o účastnících kabelového rozvodu, které souvisejí s placením rozhlasového nebo televizního poplatku.". 3. V § 20 odst. 3 se za písmeno d) doplňuje písmeno e), které zní: "e) neposkytne provozovateli ze zákona údaje o účastnících kabelového rozvodu (§ 19 odst. 5).". Čl.VI Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1995 s výjimkou čl. IV, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995. Uhde v. r. Havel v. r. Klaus v. r.