Obsah dokumentu

Vydáno: 7. 12. 1994

 

Zákon č. 273/1994 Sb.

Novela zákona o správních poplatcích


Schválený 7. 12. 1994 Účinný od 1. 1. 1995 do 31. 12. 9999

 
 
 

Poplatky správní.;

273/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. prosince 1994, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. V § 1 se za slova "zvláštních předpisů,1)" vkládají slova "Rejstříkem trestů". 2. § 2 včetně nadpisu zní: "§ 2 Předmět poplatků Předmětem poplatků jsou úkony spojené s činností správních orgánů (dále jen "úkon"), které jsou vymezeny v sazebníku správních poplatků (dále jen "sazebník"). Sazebník je uveden v příloze k tomuto zákonu.". 3. V § 6 odst. 1 se na konci první věty nahrazuje tečka čárkou a připojují se slova "s výjimkou uvedenou v poznámkách k položkám sazebníku.". 4. V § 6 odst. 3 se slova "položek 23 písm. c)" nahrazují slovy "položek 23 písm. b) a d)". 5. § 6 odst. 4 zní: "(4) Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními předpisy neběží v období od zaslání výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku až do prokázání jeho zaplacení.". 6. V § 7 odst. 7 se předposlední a poslední věta vypouštějí a na konci se připojují tyto věty: "V ostatních případech se poplatky platí na zvláštní účet. Zvláštní účet státního rozpočtu zřizuje u České národní banky pro příslušný správní orgán Ministerstvo financí.". 7. V § 8 odst. 1 písm. b) se na konci vypouští tečka a připojují se slova "nebo prominut.". 8. V § 8 odst. 3 se slova "svého účtu" nahrazují slovy "zvláštního účtu". 9. V § 9 odst. 1 písm. c) se připojují slova "jde-li o úkony prováděné obcemi." a ustanovení pod písmeny d) až f) se vypouštějí. 10. § 9 odst. 2 a 3 včetně poznámky pod čarou č. 3a) znějí: "(2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony a) související s prováděním právních předpisů o sociálním zabezpečení, o nemocenském pojištění, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o státních sociálních dávkách a ve věcech sociální péče, b) prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce (města), ulice, popřípadě rodného čísla a obdobných změn, které jsou důsledkem rozhodnutí z úřední moci, c) pro účely dědického řízení prováděného notářem - soudním komisařem, d) spojené s převodem bytu, garáže a ateliéru podle zvláštních předpisů,3a) e) o nichž tak stanoví mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána, nebo zvláštní předpisy.4) (3) Na výsledku úkonu, který je osvobozen od správního poplatku podle odstavce 2, vyznačí správní orgán účel, k němuž byl úkon proveden. 3a) § 24 odst. 1 a 2 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).". Současně se zrušuje dosavadní poznámka pod čarou č. 4a). 11. V § 9 se vypouští ustanovení odstavce 4 a odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5. 12. V § 10a odst. 1 se slova "částky podle § 7 odst. 7 jsou převáděny" nahrazují slovy "poplatky jsou vybírány, vyměřovány, placeny, popřípadě vraceny." 13. § 10a odst. 2 zní: "(2) Zjistí-li územní finanční orgán nesprávný postup, upozorní písemně správní orgán na nedostatky, na povinnost vymáhat nedoplatky5b) a stanoví lhůtu ke zjednání nápravy.". 14. V § 12 se vypouští odstavec 2; současně se zrušuje označení odstavce 1 a dosavadní poznámka pod čarou č. 6). 15. Příloha zákona České národní rady č. 368/1992 Sb., ve znění zákona č. 85/1994 Sb., se mění a doplňuje takto: "ZMĚNY A DOPLNĚNÍ SAZEBNÍKU: 1. Z obecné poznámky se vypouští položka 1. 2. Položka 1 včetně poznámek zní:
 
"Položka 1

Podání žádosti (návrhu) u správce daně1)

   a) o prodloužení lhůty nebo navrácení lhůty
    v předešlý stav                 Kč     100,-
   b) o prodloužení lhůty pro podání daňového
    přiznání nebo hlášení              Kč     100,-
   c) o prominutí daně nebo příslušenství daně anebo
    vrácení cla                   Kč     200,-
   d) o přezkoumání daňového rozhodnutí        Kč     200,-
   e) o povolení posečkání daně (zálohy na daň)
    nebo cla anebo o povolení jejich
    zaplacení ve splátkách              Kč     100,-
   f) o prominutí daňového nedoplatku nebo
    celního dluhu                  Kč     200,-
   g) o povolení jiné úlevy na dani nebo cle      Kč     200,-
   h) na delegování místní příslušnosti na
    jiného správce daně               Kč     200,-

                 Poznámky:

  1. Podle této položky postupují správní orgány uvedené v § 1 odst. 3
zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů, a celní orgány a daněmi se podle této položky rozumí příjmy státního
rozpočtu nebo územního rozpočtu ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 zákona ČNR
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

  2. Jinou úlevou na dani nebo cle podle písmene g) této položky se rozumí
úlevy, popřípadě snížení apod., k nimž je zmocněn správce daně zvláštním
daňovým předpisem nebo celním zákonem.

  3. Správní orgán vrátí poplatek podle písmene d) této položky v plné výši,
je-li rozhodnutí o povolení přezkoumání daňového rozhodnutí vydáno.".
3. V položce 3 se za slovo "opisu," vkládá slovo "fotokopie,". 4. Osvobození k položkám 7, 9 a 132 se vypouští. 5. K položce 7 se doplňuje zmocnění, které zní:
  "Zmocnění:

Správní orgán sníží poplatek na částku 500 Kč ve zvlášť odůvodněných
případech.".
6. V položce 9 se za slovo "osvědčení" vkládají slova "nebo potvrzení". 7. Položka 12 včetně poznámek zní:
"Položka 12

   a) Uzavření manželství jiným než příslušným obecním
    úřadem mezi českými státními  občany s  trvalým
    bydlištěm na území ČR, cizinci s trvalým pobytem
    na území ČR nebo českým státním občanem s trvalým
    bydlištěm na území ČR a cizincem s trvalým pobytem
    na území ČR                     Kč   600,-
   b) Uzavření manželství mezi cizincem s jiným než
    trvalým pobytem na území ČR a českým státním
    občanem bez trvalého bydliště na území ČR, cizinci
    s jiným než trvalým pobytem na území ČR nebo
    českými státními občany bez trvalého bydliště
    na území ČR                     Kč  2000,-
   e) Uzavření manželství mezi českým státním občanem
    s trvalým bydlištěm na území ČR a českým státním
    občanem bez trvalého bydliště na území ČR, českým
    státním občanem bez trvalého bydliště na území
    ČR a cizincem s trvalým pobytem na území ČR,
    českým státním občanem s trvalým bydlištěm
    na území CR a cizincem s jiným než trvalým
    pobytem na území ČR nebo cizincem s trvalým
    pobytem na území ČR a cizincem s jiným než trvalým
    pobytem na území ČR                Kč  1000,-
   d) Povolení uzavřít manželství mimo stanovenou
    dobu nebo mimo úředně určenou místnost       Kč  1000,- 

                 Poznámky:

  1. Poplatek podle této položky vybere správní orgán jen od jednoho ze
snoubenců.

  2. Poplatek podle této položky vybere správní orgán, před kterým je
manželství uzavíráno.".
Současně se zrušuje dosavadní poznámka pod čarou č. 2).
8. V položce 13 se slovo "osvědčení" nahrazuje slovem "vysvědčení". 9. V položce 14 písm. a) se slova "tříletého Kč 150,-" nahrazují slovy "neomezeného Kč 1000 -". 10. V položce 18 se dosavadní text označuje jako bod 1 a doplňuje se nový bod 2, který zní:
 "2. Vydání rozhodnutí o změně stavebního povolení
    - při změně v průběhu stavby            Kč   300,-"
V položce 18 poznámka bod 4 zní: "4. Čistírna odpadních vod k obytnému domu nebo ke stavbě pro individuální rekreaci se pro účely stanovení poplatku považuje za jinou stavbu plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní.".
11. V položce 19 se slovo "Poznámky" nahrazuje slovem "Poznámka", označení poznámky bod 1 a ustanovení poznámky bod 2 se vypouštějí a v poznámce se za slova "pokud byla" vkládá slovo "např.". 12. V položce 21 se doplňuje poznámka bod 3, která zní: "3. Poplatek podle písmene d) této položky se vybere za vydávané územní rozhodnutí o umístění stavby ve smyslu § 39 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. ". 13. V osvobození k položce 22 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "místní šetření prováděné za účelem vyřízení stížností podle vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících, a místní šetření v přestupkovém řízení.". 14. V poznámce bod 1 k položce 22 se na konci vkládají slova "a za místní šetření při kolaudaci nezbytných úprav, které nařídil správní orgán". 15. Poznámky k položce 22 se doplňují o poznámky body 4 a 5, které znějí: "4. Při vydání dodatečného povolení stavby správní orgán nevybere poplatek za místní šetření při kolaudaci, jsou-li obě řízení sloučena. 5. Poplatek podle této položky vybere správní orgán po ukončení místního šetření.". 16. Položka 23 včetně poznámek zní:
"Položka 23

   a) Povolení loterie nebo okamžité loterie
    anebo tomboly                  10 %
                            nejméně Kč 200,-
                            nejvýše Kč 10 mil.
   b) Povolení číselné loterie nebo sázkové
    hry za každý rok                10 %
                            nejméně Kč 1500,-
                            nejvýše Kč 10 mil.
   c) Povolení k provozování výherních hracích
    přístrojů za každý přístroj
    - nejdéle na 3 měsíce v kalendářním roce    Kč  8 000-
    - nejdéle na 6 měsíců v kalendářním roce    Kč 12 500-
    - nejdéle na kalendářní rok           Kč 25 000-
   d) Povolení provozování ostatních sázkových
    her (rulety apod.) za každý rok         10 %
                            nejméně Kč 1500,-
   e) Povolení změny stálého umístění hracího
    přístroje                    Kč  1 000,-
   f) Za změnu povolení při výměně výherního
    hracího přístroje za stejný model
    v důsledku prokázaného zničení požárem
    nebo jinou živelní pohromou           Kč  2 000,-

                 Poznámky:

  1. Základem poplatku podle písmene a) této položky (peněžní loterie nebo
okamžité stírací loterie) je rozdíl mezi úhrnnou cenou vydávané emise losů a
předpokládanými vyplácenými výhrami. Základem poplatku pro tomboly je úhrnná
cena vydaných losů.

  2. Základem poplatku podle písmen b) a d) této položky je rozdíl mezi
vsazenými částkami a výhrami vyplacenými sázejícím.

  3. Poplatek podle písmen b) a d) této položky vyměřuje správní orgán
způsobem stanoveným ve vydaném povolení.".
17. V položce 26 písm. a) se na konci doplňují slova "anebo udělení úředního oprávnění podle zvláštních předpisů5a)" a poznámka pod čarou č. 5a) zní: "5a) Např. § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, § 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.". 18. V položce 27 písm. a) se doplňuje ustanovení, které zní:
"- pro provozování živnosti průmyslovým způsobem    Kč  10 000,-".
19. V položce 27 písm. b) se doplňuje ustanovení, které zní:
"- pro provozování živnosti průmyslovým způsobem    Kč  20 000,-".
20. V položce 27 písmeno e) zní:
 "e) Za změnu osobních údajů (jméno, příjmení,
   bydliště) podnikatele, jeho odpovědného
   zástupce nebo osoby jednající jménem
   podnikatele v živnostenském listě nebo
   koncesní listině včetně promítnutí těchto
   změn do dalších údajů v živnostenském
   listě nebo koncesní listině           Kč    100,-".
21. V položce 27 se za písmeno f) připojují nová písmena g) a h), která znějí:
 "g) Vydání osvědčení o průkazu živnostenského
   oprávnění                    Kč    100,-

  h) Vydání rozhodnutí o schválení výkonu
   koncesované živnosti ve vedlejší
   provozovně                    Kč    500,-".
22. V položce 27 se doplňují poznámky body 1 až 3, které včetně nadpisu znějí:
    "Poznámky:

 1. U ohlašovacích živností je poplatek podle písmene a) této položky splatný
   při ohlášení.

 2. Správní  orgán vybere poplatek jen podle písmene d) této položky,
   provádí-li současně změny podle písmen d) a e) této položky.

 3. Správní orgán nevybere poplatek, provádí-li ze svého podnětu změnu
   podmínek provozování podnikatelské činnosti.".
23. V položce 29 v poznámce bod 1 se vypouštějí na konci slova "a osvědčení o evidenci". 24. Osvobození k položce 32 se vypouští a položka 32 včetně zmocnění zní:
"Položka 32

   a) Vydání zbrojního průkazu fyzické osoby za každou
    skupinu rozsahu oprávnění              Kč   500,-
   b) Vydání zbrojního průkazu právnické osoby       Kč  1 000,-
   c) Prodloužení platnosti zbrojního průkazu       Kč   300,-
   d) Vydání průkazu zbraně                Kč   200,-

                 Zmocnění:

 1. Správní orgán sníží poplatek podle písmene d) této položky na částku 50
   Kč, jde-li o sportovní zbraně sportovních střelců, biatlonistů nebo
   moderních pětibojařů - členů sportovních klubů.

 2. Správní orgán sníží poplatek podle písmene a) této položky fyzické osobě,
   která má zbrojní průkaz vydaný podle předchozí právní úpravy, na částku
   300 Kč a poplatek podle písmene d) této položky na částku 20 Kč, jde-li o
   zbraň zapsanou podle předchozí právní úpravy.

 3. Správní orgán sníží poplatek podle písmene a) nebo písmene d) této
   položky na částku 25 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny bydliště,
   jména nebo příjmení fyzické osoby.

 4. Správní orgán sníží poplatek podle písmene b) nebo písmene d) této
   položky na částku 25 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny názvu nebo
   sídla právnické osoby.".
25. Zmocnění k položce 33 se vypouští a položka 33 zní:
  "Položka 33

   a) Vydání povolení k provozování střelnice     Kč   1 000,-
   b) Vydání povolení ke znehodnocení zbraně      Kč    200,-".
26. Poznámka k položce 34 se vypouští a položka 34 zní:
 "Položka 34

   Vydání zbrojního průvodního listu pro vývoz,
   dovoz nebo průvoz
   - každé zbraně podléhající registraci        Kč    300,-
   - střeliva                     Kč    60,-".
27. V osvobození bod 2 k položce 34 se slova "osvobozena povolení" nahrazují slovy "osvobozeny zbrojní průvodní listy pro vývoz, dovoz nebo průvoz". 28. Položka 35 a zmocnění k této položce znějí:
   "Položka 35

   a) Vydání licence k provozování hlídacích
    služeb nebo detektivních služeb          Kč   10 000,-
   b) Vydání licence k provádění vlastní ochrany    Kč    500,-
   c) Udělení akreditace k odborné přípravě osob
    pro fyzickou ostrahu nebo pátrání         Kč   20 000,-
   d) Vydání průkazu odborné způsobilosti k výkonu
    fyzické ostrahy nebo pátrání           Kč    500,-
   e) Provedení změny oprávnění uvedeného
    v licenci podle písmene a)            Kč    500,-
   f) Provedení změny oprávnění uvedeného
    v licenci podle písmene b)            Kč    100,-

                 Zmocnění:

Správní orgán sníží poplatek podle písmene a) této položky o částku 2000 Kč
poplatníkovi, který má koncesní listinu vydanou podle živnostenského zákona.".
29. Položka 36 včetně poznámky a zmocnění zní:
"Položka 36

   1. Povolení k provozování silniční dopravy
    pro cizí potřebu, která není živností,
    na dobu nejvýše dvou měsíců           Kč    200,-
   2. Povolení k provozování silniční dopravy
    pro cizí potřebu, která není živností, na
    dobu nejvýše jednoho roku            Kč   1 000,-
   3. Povolení k přepravě nebezpečných věcí      Kč   1 000,-
   4. Licence (nebo její změny)
   a) k provozování vnitrostátní linkové osobní
    dopravy veřejné pro vnitrookresní linky
    - pro jednu linku                Kč    100,-
    - dvě až devět linek               Kč    500,-
    - deset až padesát linek             Kč   2 500,-
    - více linek                   Kč   5 000,-
   b) k provozování vnitrostátní linkové osobní
    dopravy veřejné pro meziokresní linky
    - pro jednu linku                Kč    200,-
    - dvě až devět linek               Kč   1 000,-
    - deset až padesát linek             Kč   5 000,-
    - více linek                   Kč   10 000,-
   c) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy
    zvláštní pro vnitrookresní linky
    - za jednu linku                 Kč    100,-
    - dvě a více linek                Kč    500,-
   d) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy
    zvláštní pro meziokresní linky
    - za jednu linku                 Kč    200,-
    - dvě a více linek                Kč   1 000,-
   e) k provozování mezinárodní linkové osobní
    dopravy veřejné
    - pro zahraničního provozovatele za každou linku Kč   15 000,-
    - pro tuzemského provozovatele za každou linku  Kč   1 000,-
   f) k provozování mezinárodní linkové osobní
    dopravy zvláštní
    - pro zahraničního provozovatele za každou linku Kč   5 000,-
    - pro tuzemského provozovatele za každou linku  Kč    500,-

   5. Povolení k provozování silniční dopravy
    zahraničním provozovatelem mezi dvěma
    místy na území ČR

   a) k provedení jedné přepravy            Kč     500,-
   b) k provedení dvou až pěti přeprav         Kč    1 000,-
   c) k provedení neomezeného počtu přeprav      Kč   10 000,-

   6. Povolení zahraničnímu provozovateli k provozování
    nepravidelné (kyvadlové) osobní silniční dopravy Kč    1 000,-

   7. Vstupní povolení k provozování mezinárodní
    silniční nákladní dopravy zahraničním
    provozovatelem k provedení jedné přepravy    Kč    5 000,-

   8. Náhradní povolení pro zahraničního provozovatele Kč   10 000,-

                 Poznámka:

Úkony zpoplatňované podle této položky jsou upraveny zákonem č. 111/1994 Sb., 
o silniční dopravě.

                 Zmocnění:

 1. Správní orgán může upustit od vybírání poplatku, jde-li o přepravu
   zemědělských výrobků nebo o přepravu provedenou z humanitárních důvodů.

 2. Správní orgán může na základě vzájemnosti od vybrání poplatku upustit,
   popřípadě sazbu poplatku snížit anebo poplatek zvýšit až na trojnásobek
   z důvodu zabezpečení zásad dopravní politiky v dohodě se zainteresovanými
   ústředními orgány státní správy.

 3. Správní orgán upustí od vybrání poplatku za vydání licence, přijme-li
   dopravce závazek veřejné služby na základě smlouvy nebo rozhodnutí
   správního orgánu.

 4. Správní orgán upustí od vybrání poplatku, popřípadě jeho sazbu sníží,
   jde-li o kombinovanou dopravu nebo o vstup vozidla zahraničního dopravce
   do hraničního pásma za účelem přepřahu návěsu.".
Současně se zrušují dosavadní poznámky pod čarou č. 6) a 7).
30. V položce 37 písm. A v bodu 1 písm. c) a v bodu 2 písm. c) se slovo "nad" za slovy "opakovaných přeprav o celkové hmotnosti" nahrazuje slovem "do".
 31. V položce 38 písm. d) včetně poznámky pod čarou č. 9) zní:
 "d) Vydání povolení sjezdu ze silnice II. tř.,
    III. tř. a místní komunikace9)         Kč    500,-
9) § 36 zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů.".
32. V poznámce k položce 59 se slova "podle písmen a) a b)" nahrazují slovy "podle písmen a), b) a k)" a na konci věty se vkládají slova "anebo změnu podmínek k uvádění výbušnin a pomůcek do oběhu". 33. Položka 60 včetně poznámky zní:
"Položka 60

   a) Povolení vyhledávání a průzkumu ložisek
    nerostů                     Kč   2 000,-
   b) Prodloužení nebo změna povolení vyhledávání
    a průzkumu ložisek nerostů            Kč    500,-
   c) Udělení předchozího souhlasu ke stanovení
    dobývacího prostoru               Kč   1 000,-

                 Poznámka:

Správní orgán vydává povolení nebo uděluje předchozí souhlas podle zákona ČNR
č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve
znění pozdějších předpisů.".
34. Položky 62 a 63 včetně poznámek znějí:
"Položka 62

   a) Povolení výjimky že zákazu dohody narušující
    soutěž                     Kč    5 000,-
   b) Návrh na zrušení nebo omezení výjimky
    ze zákazu dohod narušujících soutěž anebo
    na stanovení nových podmínek pro trvání
    výjimky                    Kč    5 000,-
   c) Schválení nezakázané dohody narušující soutěž Kč    1 000,-

                 Poznámky:

 1. Povolením podle písmene a) této položky se rozumí povolení výjimky ze
   zákazu ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské
   soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb.

 2. Zrušením nebo omezením výjimky a stanovením nových podmínek podle písmene
   b) této položky se rozumí postup podle § 6 zákona č. 63/1991 Sb.

 3. Schválením nezakázané dohody podle písmene c) této položky se rozumí
   postup podle § 3 odst. 5 zákona č. 63/1991 Sb.

Položka 63

Návrh na povolení spojení podniků soutěžitelů       Kč  10 000,-

                 Poznámka:

Návrhy podle této položky jsou upraveny v § 8a zákona č. 63/1991 Sb.".
35. Položka 65 včetně osvobození, zmocnění, poznámky a poznámky pod čarou č. 12) zní:
"Položka 65

   a) Udělení povolení k emisi dluhopisů      0,2 % z celkové
                           částky emise
                           nejméně Kč 10 000,-
   b) Udělení povolení k vydávání hypotečních
    zástavních listů               Kč   20 000,-
   c) Udělení povolení k veřejnému obchodování
    s cennými papíry               0,2 % z celkové
                           částky emise
                           nejméně Kč 10 000,-
                           nejvýše Kč 1 mil.
   d) Udělení povolení k veřejnému obchodování
    s cennými papíry pro podílové listy
    otevřených podílových fondů, pro
    podílové listy uzavřených podílových
    fondů, je-li počet vydávaných podílových
    listů omezen dobou jejich prodeje,
    pro finanční nástroje, s nimiž lze
    obchodovat na veřejných trzích na základě
    povolení podle zvláštního zákona12)     Kč    50 000,-

                 Osvobození:

  1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny banky a spořitelny,
jde-li o hypoteční zástavní listy určené k financování výstavby, modernizaci a
rekonstrukci bytů.

  2. Od poplatků podle této položky se osvobozuje Česká exportní banka,
a. s.

                 Zmocnění:

  1. Poplatky podle písmene c) této položky sníží správní orgán, jde-li o
zrušení dosavadního ISIN a o přidělení nového ISIN, a to v rozsahu:

 a) u emisí podílových listů otevřených podílových fondů a u uzavřených
   podílových fondů, je-li počet vydávaných podílových listů omezen dobou
   jejich prodeje, se poplatek snižuje na 5000 Kč,

 b) u ostatních cenných papírů se poplatek snižuje na 0,005 % z hodnoty
   emise. Poplatek činí nejméně 1000 Kč a nejvýše 50 000 Kč. 

  2. Poplatky podle písmene c) této položky sníží správní orgán, jde-li o
udělení povolení k veřejnému obchodování s cennými papíry v souvislosti
s kuponovou privatizací, a to v rozsahu:

 a) u zaknihovaných  emisí  akcií podniků  privatizovaných  v kuponové
   privatizaci se poplatek snižuje na 1000 Kč,
 b) u zaknihovaných emisí akcií investičních fondů vydávaných k navýšení
   základního jmění o majetek nabytý za investiční  kupony13) se poplatek
   snižuje na 0,0025 % z hodnoty emise. Poplatek činí nejméně 1000 Kč a
   nejvýše 25 000 Kč. 

                 Poznámka:

Uděluje-li se současně povolení k emisi dluhopisů a povolení k veřejnému
obchodování s cennými papíry, vybere správní orgán poplatek pouze jednou, a to
podle písmene a) této položky.
12) § 71 a 72 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.".
36. V položce 66 se za písmeno j) doplňuje písmeno k), které zní:
 "k) Podání žádosti o rozšíření povolení
   k obchodování s cennými papíry          Kč   5 000,-."
37. V položce 72 se doplňuje u slova "zvířat" odkaz na poznámku pod čarou č. 15a) a poznámka pod čarou č. 15a) zní: Současně se doplňuje osvobození, které zní:
 "Osvobození:

Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání veterinárního osvědčení
k přemísťování včelstev.".
"15a) § 9 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.".
38. V položce 74 písm. b) se slovo "výrobce" nahrazuje slovem "dodavatele15b)" a poznámka pod čarou č. 15b) zní: 15b) § 1 odst. 2 vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 413/1991 Sb., o registraci některých druhů krmiv, jejich dodavatelů a o odborné státní kontrole.". 39. Položka 83 včetně osvobození se vypouští. Současně se zrušuje dosavadní poznámka pod čarou č. 16). 40. V položce 87 se vypouští písmeno b) včetně sazby poplatku; současně se dosavadní písmena c) a d) označují jako písmena b) a c). Ve zmocnění bod 2 se slova "písmen b), c) a d)" nahrazují slovy "písmen b) a c)", ve zmocnění bod 3 se slova "písmene d)" nahrazují slovy "písmene c)" a ve zmocnění bod 4 se slova "písmene c)" nahrazují slovy "písmene b)". 41. V položce 89 písmena d), h) a i) znějí:
 "d) Vydání kopie katastrální mapy doplněné
   orientačním zákresem parcel z grafické části
   dřívějších pozemkových evidencí za každý i jen
   započatý formát A4                  Kč   100,-
  h) Vydání ověřeného opisu nebo kopie listin o právních
   vztazích ze sbírky listin katastru nemovitostí
   a sbírky listin pozemkové knihy za každou
   i započatou stránku                 Kč   50,-
  i) Vydání srovnávacího sestavení parcel
   dřívějších pozemkových evidencí s parcelami
   katastru nemovitostí za každých i jen započatých
   20 parcel v jednom katastrálním území        Kč   300,-".
42. Poznámky k položce 89 se doplňují o poznámku bod 3, která zní: "3. Poplatku podle písmene i) této položky podléhá vydání srovnávacího sestavení obsahující výměry částí parcel, jakož i vydání srovnávacího sestavení bez údaje o výměře částí parcel.". 43. Položka 90 zní:
"Položka 90

Za vklad práva do katastru nemovitostí           Kč   500,-".

  44. Z poznámky bod 1 k položce 90 se vypouštějí slova "písmene a)";
současně se poznámky k položce 90 doplňují o body 3 až 5, které znějí:

 "3. Vkladem se rozumí zápis práv k nemovitostem do katastru nemovitostí (§ 2
   zákona  č. 265/1992  Sb., o zápisech  vlastnických  a jiných práv
   k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů).

 4. Podle této položky vybere správní orgán poplatek za vklad každého
   jednotlivého práva do katastru nemovitostí.

 5. Vklad  práva  na  základě  směnné  smlouvy,  smlouvy  o  převodu
   spoluvlastnických  podílů k téže nemovitosti,  dohody o vypořádání
   bezpodílového spoluvlastnictví manželů a dohody o vypořádání podílového
   spoluvlastnictví osob se zpoplatňují podle této položky jednou.".
45. V položce 109 písm. e) se na konci doplňuje ustanovení, které zní:
" - o zápis zástavního práva k ochranné
  známce do rejstříku                Kč    600,-
 - o zápis dalšího uživatele kolektivní
  ochranné známky                  Kč    500,-"
46. V položce 114 se písmeno e) včetně sazby vypouští. 47. Ve zmocnění bod 1 k položce 114 se vypouští slovo "přednostní" a za slovo "hodiny" se doplňují slova "nebo na počkání," a doplňuje se bod 3, který zní: "3. Za udělení skupinového návratného víza vybere český zastupitelský úřad jeden poplatek ve výši 50 % ze součinu stanovené sazby poplatku a počtu osob ve skupině.". 48. V položce 134 se slova "povolení k vývozu, průvozu nebo dovozu" nahrazují slovy "zbrojního průvodního listu pro průvoz". 49. V osvobození pod bodem 2 k položce 134 se slova "osvobozena povolení" nahrazují slovy "osvobozeny zbrojní průvodní listy pro průvoz".".
Přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení Čl.II (1) Správní orgán postupuje podle položek 32 až 35 a 134 sazebníku zákona č. 85/1994 Sb. až do nabytí účinnosti zákona o střelných zbraních a střelivu a zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností. (2) Poplatky splatné před účinností tohoto zákona se vybírají podle dosavadních předpisů. Čl.III Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, jak vyplývá z pozdějších předpisů. Čl.IV Zrušují se: 1. Část desátá zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů). 2. § 14 zákona České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů; současně se z názvu zákona vypouštějí slova "a poplatku za výpis z rejstříku trestů". Čl.V Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995. Uhde v. r. Havel v. r. Klaus v. r.