Vydáno: 1. 2. 1995

 

Nařízení č. 48/1995 Sb.

o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny


Schválený 1. 2. 1995 Účinný od 27. 3. 1995 do 31. 12. 9999

 
 
 

Základní předpisy o mzdách a platech.; Národní podniky. Státní podniky. Rozpočtové a příspěvkové organizace.; Fondy.; Mzdy pracovníků školství.;

48/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. února 1995 o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech Změna: 144/1995 Sb. Změna: 209/1995 Sb. Změna: 306/1995 Sb. Změna: 137/1997 Sb. Změna: 349/1997 Sb. Změna: 319/1998 Sb. Změna: 332/1999 Sb. Vláda nařizuje podle § 23 písm. a) zákona č. 143/ /1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb.: § 1 Rozsah působnosti Toto nařízení stanoví způsob usměrňování výše prostředků vynakládaných zaměstnavatelem, který odměňuje zaměstnance podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů1) (dále jen "zákon"), na platy a na odměny za pracovní pohotovost2) zaměstnanců (dále jen "prostředky na platy"). Usměrňování prostředků na platy rozpočtových organizací, orgánů a obcí § 2 (1) Výše prostředků na platy zaměstnavatele, který je rozpočtovou organizací, orgánem nebo obcí,3) se usměrňuje v rámci celkových neinvestičních výdajů vymezením a) absolutní výše těchto prostředků (dále jen "limit prostředků na platy") a průměrného evidenčního počtu zaměstnanců přepočteného na plně zaměstnané (dále jen "počet zaměstnanců"), pro který byl limit prostředků na platy stanoven, nebob) limitu prostředků na platy na základě normativu vyjadřujícího vztah mezi počtem zaměstnanců a počtem žáků předškolního zařízení, školy a školského zařízení4) (dále jen "škola"), je-li zaměstnavatel školou. Způsob vymezení limitu je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení. (2) Limit prostředků na platy a počet zaměstnanců pro kalendářní rok podle odstavce 1 písm. a) a) orgánům a rozpočtovým organizacím se samostatnou kapitolou ve státním rozpočtu s výjimkou Kanceláře Poslanecké sněmovny, Kanceláře Senátu a Nejvyššího kontrolního úřadu a pro orgány a rozpočtové organizace zřízené těmito subjekty, nebo vůči kterým tyto subjekty plní funkci zřizovatele podle zvláštního předpisu,7) stanoví vláda, b) okresním úřadům stanoví Ministerstvo vnitra,5) c) obecnímu úřadu, městskému úřadu, úřadu města, magistrátu, úřadu městského obvodu a městské části, v hlavním městě Praze Magistrátu a obvodnímu a místnímu úřadu, obecní (městské) policii a zařízením obce stanoví příslušný orgán obce,6) d) rozpočtové organizaci stanoví zřizovatel.7) (3) Limit prostředků na platy pro kalendářní rok podle odstavce 1 písm. b) a) škole, které přiděluje finanční prostředky na platy zaměstnanců školský úřad, stanoví tento úřad8) s přihlédnutím k provozním podmínkám školy, b) škole neuvedené v písmenu a) stanoví zřizovatel s přihlédnutím k provozním podmínkám školy. (4) Zaměstnavateli podle odstavce 1 může subjekt příslušný podle odstavce 2 ke stanovení limitu prostředků na platy a počtu zaměstnanců stanovit vedle počtu zaměstnanců též jejich systemizaci (strukturu). (5) Subjekt uvedený v odstavci 2 písm. a) a b) a jím zřízená rozpočtová organizace s výjimkou školy, které je stanoven limit prostředků na platy podle odstavce 1 písm. b), váže v limitu prostředků na platy částku odpovídající neobsazeným pracovním (funkčním) místům. Částku vypočte podle přílohy č. 2, která je součástí tohoto nařízení, a vypočtenou částku zaokrouhlí na celé tisícikoruny dolů. Při zúčtování finančních vztahů za příslušný rok tuto částku oznámí rozpočtová organizace zřízená okresním úřadem tomuto úřadu, okresní úřad Ministerstvu vnitra a ostatní subjekty Ministerstvu financí prostřednictvím svého zřizovatele7) nebo přímo, pokud nemají zřizovatele. (6) Použití prostředků vázaných v limitu prostředků na platy podle odstavce 5 může povolit v odůvodněných případech a) Ministerstvo financí na žádost orgánů a rozpočtových organizací se samostatnou kapitolou ve státním rozpočtu a na žádost zřizovatele7) u orgánů a rozpočtových organizací zahrnutých do jeho rozpočtové kapitoly,b) Ministerstvo vnitra u okresních úřadů, c) okresní úřad u rozpočtové organizace zřízené tímto úřadem. § 3 (1) Zaměstnavatel podle § 2 odst. 1 překročí stanovený limit prostředků na platy, jestliže je objem prostředků na platy zúčtovaný k výplatě nebo úhradě, zvýšený o částku náhrad platů zúčtovanou k výplatě nebo úhradě a snížený o částky uhrazené z mimorozpočtových zdrojů s výjimkou rezervního fondu,10) vyšší než limit prostředků na platy. (2) Při překročení limitu prostředků na platy (odstavec 1) se postupuje podle zvláštního zákona.11) (3) Zaměstnavatel podle § 2 odst. 1 nevyužije stanovený limit prostředků na platy, jestliže je objem prostředků na platy zúčtovaný k výplatě nebo úhradě, zvýšený o částku náhrad platů zúčtovanou k výplatě nebo úhradě a snížený o částky uhrazené z mimorozpočtových zdrojů s výjimkou rezervního fondu,10) nižší než limit prostředků na platy. O nevyužitou částku limitu prostředků na platy se nezvyšuje limit prostředků na platy v následujícím kalendářním roce. Usměrňování prostředků na platy příspěvkových organizací § 4 (1) Výše prostředků na platy příspěvkové organizace12) s výjimkou školy, které přiděluje finanční prostředky na platy zaměstnanců školský úřad, se usměrňuje na základě rozhodnutí zřizovatele7) v rámci jejích disponibilních finančních prostředků a) vymezením limitu prostředků na platy a počtu zaměstnanců pro kalendářní rok zřizovatelem, nebo b) vymezením limitu prostředků na platy škole zřizovatelem na základě normativu vyjadřujícího vztah mezi počtem zaměstnanců a počtem žáků podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, neboc) podílem mimotarifních složek podle odstavce 5. (2) Výše prostředků na platy školy,12) které přiděluje finanční prostředky na platy zaměstnanců školský úřad, se usměrňuje v rámci jejích disponibilních finančních prostředků vymezením limitu prostředků na platy pro kalendářní rok podle § 2 odst. 1 písm. b) a § 2 odst. 3 písm. a). (3) Příspěvkové organizaci, jejímž zřizovatelem je subjekt uvedený v § 2 odst. 2 písm. a) nebo b) a u které se výše prostředků na platy usměrňuje podle odstavce 1 písm. a), uloží zřizovatel7) odvod12a) prostředků na platy za neobsazená pracovní (funkční) místa. Příspěvková organizace vypočte částku odvodu prostředků na platy odpovídající neobsazeným pracovním (funkčním) místům podle přílohy č. 2, která je součástí tohoto nařízení, vypočtenou částku zaokrouhlí na celé tisícikoruny dolů a v rámci zúčtování finančních vztahů na příslušný rok ji odvede na depozitní účet zřizovatele.7)*) (4) Snížení odvodu prostředků na platy za neobsazená pracovní (funkční) místa může povolit v odůvodněných případech a) Ministerstvo financí na žádost zřizovatele7) u příspěvkových organizací zřízených subjekty uvedenými v § 2 odst. 2 písm. a), b) okresní úřad u příspěvkové organizace zřízené tímto úřadem.*) (5) Při usměrňování prostředků na platy s využitím podílu mimotarifních složek vychází příspěvková organizace z objemu platových tarifů, který odpovídá skutečnému počtu a struktuře zaměstnanců, stanoveného podílu mimotarifních složek a částek plnění nezahrnovaných do podílu mimotarifních složek. (6) Příspěvková organizace hodnotí, zda dodržela stanovený podíl mimotarifních složek (odstavec 8), na základě přípustného objemu prostředků na platy. Přípustný objem prostředků na platy zjistí příspěvková organizace za kalendářní rok tak, že objem platových tarifů, které zúčtovala k výplatě nebo úhradě, zvýší o stanovený podíl mimotarifních složek, o částky dalších platů,13) náhrad platů a odměn za pracovní pohotovost a o částky plnění nezahrnovaných do podílu mimotarifních složek, které zúčtovala k výplatě nebo úhradě. (7) Podíl mimotarifních složek činí 25 % a u příspěvkových organizací, jejichž neinvestiční výdaje převážně hradí Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky14) a další zdravotní pojišťovny,15) 50 %. (8) Do podílu mimotarifních složek příspěvková organizace zahrnuje a) osobní příplatky poskytované podle § 12 zákona, b) odměny poskytované podle § 13 zákona s výjimkou odměn za poskytování pomoci při předcházení požárům nebo živelním událostem, jejich likvidaci nebo odstraňování jejich následků nebo při jiných mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen majetek, zdraví nebo život,16)c) přiznané příplatky za vedení a zastupování a zvláštní příplatky poskytované podle § 5, 6 a 11 zákona v částce, která převyšuje v souhrnu střed stanovených rozpětí těchto příplatků. (9) Zřizovatel může vymezit limit prostředků na platy a počet zaměstnanců pro kalendářní rok podle odstavce 1 písm. a), jen pokud výdaje příspěvkové organizace na platy a na odměny za pracovní pohotovost jsou zabezpečovány jejím finančním vztahem k rozpočtu zřizovatele. § 5 (1) Příspěvková organizace překročí stanovený a) limit prostředků na platy, jestliže je objem prostředků na platy zúčtovaný k výplatě nebo úhradě, zvýšený o částku náhrad platů zúčtovanou k výplatě nebo úhradě a snížený o částky platů uhrazené z fondu odměn a z přijatých prostředků, jejichž zdrojem není státní rozpočet, vyšší než limit prostředků na platy, b) podíl mimotarifních složek, jestliže je objem prostředků na platy zúčtovaný k výplatě nebo úhradě, zvýšený o částku náhrad platů zúčtovanou k výplatě nebo úhradě a snížený o částky platů uhrazené z fondu odměn a z přijatých prostředků, jejichž zdrojem není státní rozpočet, vyšší než přípustný objem prostředků na platy. (2) Při překročení limitu prostředků na platy nebo podílu mimotarifních složek (odstavce 1 a 2) se postupuje podle zvláštního zákona.11) (3) Příspěvková organizace nevyužije stanovený a) limit prostředků na platy, jestliže je objem prostředků na platy zúčtovaný k výplatě nebo úhradě, zvýšený o částku náhrad platů zúčtovanou k výplatě nebo úhradě a snížený o částky platů uhrazené z fondu odměn a z přijatých prostředků, jejichž zdrojem není státní rozpočet, nižší než limit prostředků na platy,b) podíl mimotarifních složek, jestliže je objem prostředků na platy zúčtovaný k výplatě nebo úhradě, zvýšený o částku náhrad platů zúčtovanou k výplatě nebo úhradě a snížený o částky platů uhrazené z fondu odměn a z přijatých prostředků, jejichž zdrojem není státní rozpočet, nižší než přípustný objem prostředků na platy. (4) O částku, která odpovídá nevyužitému limitu prostředků na platy nebo nevyužitému podílu mimotarifních složek, se nezvyšuje limit prostředků na platy nebo přípustný objem prostředků na platy v následujícím kalendářním roce. § 6 Fond odměn (1) Příspěvková organizace vytváří fond odměn podle zvláštního předpisu.17) (2) Z fondu odměn příspěvková organizace hradí přednostně částku prostředků na platy, aby nepřekročila stanovený limit prostředků na platy nebo podíl mimotarifních složek podle § 5 odst. 1. (3) Zůstatek fondu odměn příspěvková organizace převádí do následujícího roku. Přechodná a závěrečná ustanovení § 7 Zaměstnavatel, který je rozpočtovou organizací, orgánem nebo obcí, může použít zůstatek fondu odměn vykázaný k 31. prosinci 1994 včetně přídělu za rok 1994 k úhradě nároků zaměstnanců na platové tarify nebo na další platy. § 8 Mimorozpočtovým zdrojem zaměstnavatele, který je rozpočtovou organizací, je také zůstatek fondu odměn k 31. prosinci 1994 včetně přídělu za rok 1994. § 9 Zrušují se: 1. vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášek Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb., č. 359/1991 Sb., č. 470/1991 Sb., č. 532/1991 Sb. a č. 221/1992 Sb., 2. § 7 odst. 1 písm. a), § 7 odst. 2 písm. a) a § 8 vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací. § 10 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Předseda vlády: Doc. Ing. Klaus CSc. v. r. Ministr práce a sociálních věcí: Ing. Vodička v. r. Příl 1 Vymezení limitu prostředků na platy na základě normativu vyjadřujícího vztah mezi počtem zaměstnanců a počtem žáků předškolního zařízení, školy a školského zařízení 1. Limit prostředků na platy pro předškolní zařízení, školu a školské zařízení s pedagogickou činností je dán vztahem
   V
MP = ----- x 12 x (1 - alfa - beta) x (K1 + K2) x koeficient1; kde
   Nz

MP   je limit prostředků na platy,

V    jsou výkony  (počet žáků, dětí,  studentů, chovanců,
    ubytovaných apod.),

Nz   je normativ (počet jednotek výkonů připadající na jednoho
    zaměstnance),

alfa  je podíl prostředků na přesčasovou práci zaměstnanců ze
    mzdových prostředků celkem za předchozí kalendářní rok,

beta  je podíl prostředků na ostatní platby za provedenou práci
    ze mzdových prostředků celkem za předchozí kalendářní rok,

K1   je průměrná měsíční nároková složka platu zaměstnance za
    předchozí kalendářní rok  včetně prostředků za práci
    přesčas s promítnutím případných nárokových změn v běžném
    kalendářním roce,

K2   je průměrná měsíční nenároková složka platu zaměstnance
    (v rámci disponibilních zdrojů do maximální výše 25 % K1).
Koeficient1 ve výši   1,00 platí pro denní a vyšší studium,
             0,50 platí pro pomaturitní studium,
             0,33 platí pro studium při zaměstnání.
Pro speciální předškolní zařízení, speciální školu a speciální školské zařízení, školu se speciálními a specializovanými třídami, školu a školské zařízení s integrovanými zdravotně postiženými dětmi a mládeží s výjimkou internátu speciální školy pro tělesně a smyslově postižené a pro lehce mentálně postižené se připočte k limitu prostředků na platy částka zohledňující vliv zdravotního postižení, přičemž pro odborné učiliště a praktickou školu se k limitu prostředků na platy nepřipočítává částka zohledňující vliv lehkého mentálního postižení. Pro internát speciální školy pro tělesně a smyslově postižené a pro lehce mentálně postižené se připočte k limitu prostředků na platy částka zohledňující vliv sociálního postižení. Částka zohledňující vliv zdravotního a sociálního postižení se zjistí podle stejného vzorce s použitím normativu (počtu jednotek výkonů připadajícího na jednoho zaměstnance) s tím, že koeficient1 se nahradí koeficientem2.
Koeficient2 ve výši   1,00  platí pro  speciální předškolní
             zařízení, speciální školu a speciální
             školské zařízení,
             0,75 platí pro specializované třídy,
             0,50 platí pro speciální třídy,
             0,25 platí pro individuální integraci
             dětí se zdravotním postižením.
2. Limit prostředků na platy pro předškolní zařízení a školské zařízení bez pedagogické činnosti je dán vztahem
   V
MP = ---- x 12 x (1 - alfa - beta) x (K1 + K2).
   Nz
3. Přehled hodnot republikového normativu (počet jednotek výkonů připadající na jednoho zaměstnance - Nz)
+---------------------------------------------------------+------+
|Předškolní zařízení, škola a školské zařízení      |Nz  |
+---------------------------------------------------------+------+
|a) Předškolní zařízení, škola a školské zařízení     |   |
| s pedagogickou činností                |   |
+---------------------------------------------------------+------+
|Mateřská škola                      |8,581 |
+---------------------------------------------------------+------+
|Základní škola                      |   |
+---------------------------------------------------------+------+
|- s 1. až 5. postupným ročníkem do 50 žáků        |8,320 |
| nad 50 žáků do 150 žáků                |11,897|
+---------------------------------------------------------+------+
|- s 1. až 9. postupným ročníkem do 150 žáků       |8,859 |
+---------------------------------------------------------+------+
| nad 150 žáků do 250 žáků                |11,272|
+---------------------------------------------------------+------+
| nad 250 žáků                      |13,116|
+---------------------------------------------------------+------+
|Základní umělecká škola - studijní obory         |   |
+---------------------------------------------------------+------+
|- hudební                        |17,080|
+---------------------------------------------------------+------+
|- ostatní                        |55,653|
+---------------------------------------------------------+------+
|Školní družina a školní klub               |28,500|
+---------------------------------------------------------+------+
|Gymnázium čtyř a pětileté                |9,468 |
+---------------------------------------------------------+------+
|Gymnázium šesti a osmileté (pro žáky plnící       |   |
|povinnou školní docházku)                |10,399|
+---------------------------------------------------------+------+
|Gymnázium šesti a osmileté (pro žáky posledních     |   |
|čtyř ročníků)                      |9,468 |
+---------------------------------------------------------+------+
|Střední odborná a vyšší odborná škola - studijní obory  |   |
+---------------------------------------------------------+------+
|- ekonomické                       |9,098 |
+---------------------------------------------------------+------+
|- pedagogické                      |8,940 |
+---------------------------------------------------------+------+
|- knihovnické                      |9,638 |
+---------------------------------------------------------+------+
|- rodinné                        |9,884 |
+---------------------------------------------------------+------+
|- průmyslové                       |8,348 |
+---------------------------------------------------------+------+
|- umělecké obory výtvarného zaměření           |4,646 |
+---------------------------------------------------------+------+
|- hotelové                        |7,487 |
+---------------------------------------------------------+------+
|- zemědělské, lesnické                  |7,398 |
+---------------------------------------------------------+------+
|- zdravotnické                      |6,660 |
+---------------------------------------------------------+------+
|- ostatní                        |8,168 |
+---------------------------------------------------------+------+
|- konzervatoře                      |2,896 |
+---------------------------------------------------------+------+
|- taneční konzervatoře                  |2,929 |
+---------------------------------------------------------+------+
|Internát speciální školy pro tělesně a          |   |
|smyslově postižené                    |3,248 |
+---------------------------------------------------------+------+
|Internát speciální školy pro lehce            |   |
|mentálně postižené                    |4,369 |
+---------------------------------------------------------+------+
|Internát mateřské školy                 |8,721 |
+---------------------------------------------------------+------+
|Domov mládeže středních škol - ubytování         |11,102|
+---------------------------------------------------------+------+
|Domov mládeže středních odborných učilišť - ubytování2) |17,000|
+---------------------------------------------------------+------+
|Domov mládeže středních odborných učilišť - ubytování3) |11,102|
+---------------------------------------------------------+------+
|Střední odborné učiliště1)                |   |
+---------------------------------------------------------+------+
|- teoretická výuka2)                   |21,998|
+---------------------------------------------------------+------+
|- praktická výuka2)                   |15,840|
+---------------------------------------------------------+------+
|- teoretická výuka3)                   |14,053|
+---------------------------------------------------------+------+
|- praktická výuka3)                   |10,650|
+---------------------------------------------------------+------+
|Odborné učiliště                     |   |
+---------------------------------------------------------+------+
|- teoretická výuka2)                   |25,571|
+---------------------------------------------------------+------+
|- praktická výuka2)                   |6,164 |
+---------------------------------------------------------+------+
|- teoretická výuka3)                   |17,727|
+---------------------------------------------------------+------+
|- praktická výuka3)                   |5,074 |
+---------------------------------------------------------+------+
|Praktická škola                     |4,928 |
+---------------------------------------------------------+------+
|Dětský domov                       |1,717 |
+---------------------------------------------------------+------+
|Diagnostický ústav pro děti               |1,087 |
+---------------------------------------------------------+------+
|Diagnostický ústav pro mládež              |1,087 |
+---------------------------------------------------------+------+
|Výchovný ústav pro děti                 |1,263 |
+---------------------------------------------------------+------+
|Výchovný ústav pro mládež4) s kapacitou do 36      |   |
|lůžek včetně                       |1,232 |
+---------------------------------------------------------+------+
|Výchovný ústav pro mládež4) s kapacitou 37        |   |
|až 48 lůžek                       |1,232 |
+---------------------------------------------------------+------+
|Výchovný ústav pro mládež4) s kapacitou 49        |   |
|a více lůžek                       |1,232 |
+---------------------------------------------------------+------+
|Volný čas (veškeré aktivity dětí a mládeže        |   |
|ve volném čase)                     |518,07|
+---------------------------------------------------------+------+
|Zohlednění zdravotního a sociálního postižení      |   |
+---------------------------------------------------------+------+
|Zdravotní postižení                   |   |
+---------------------------------------------------------+------+
|- lehké mentální (zvláštní škola)            |10,585|
+---------------------------------------------------------+------+
|- těžké mentální, kombinované, autismus         |3,534 |
+---------------------------------------------------------+------+
|- sluchu                         |4,108 |
+---------------------------------------------------------+------+
|- zraku                         |3,760 |
+---------------------------------------------------------+------+
|- řeči                          |4,471 |
+---------------------------------------------------------+------+
|- tělesné                        |5,467 |
+---------------------------------------------------------+------+
|- vývojové poruchy                    |15,276|
+---------------------------------------------------------+------+
|- zdravotní oslabení                   |14,990|
+---------------------------------------------------------+------+
|- nemocné děti a žáci v mateřské škole a v základní   |   |
| škole při zdravotnickém zařízení            |14,990|
+---------------------------------------------------------+------+
|Sociální postižení - nařízená ústavní výchova      |   |
|v internátu speciální školy               |   |
+---------------------------------------------------------+------+
|- pro tělesně a smyslově postižené            |3,334 |
+---------------------------------------------------------+------+
|- pro lehce mentálně postižené              |2,357 |
+---------------------------------------------------------+------+
|b) Předškolní zařízení a školské zařízení        |   |
| bez pedagogické činnosti                |   |
+---------------------------------------------------------+------+
|Zařízení školního stravování               |   |
+---------------------------------------------------------+------+
|- mateřské školy                     |33,000|
+---------------------------------------------------------+------+
|- základní školy                     |57,500|
+---------------------------------------------------------+------+
|- gymnázia, střední odborné školy, středního       |   |
| odborného učiliště,1),3) odborného učiliště3)     |   |
| a praktické školy pro výdej jednoho hlavního jídla   |56,000|
+---------------------------------------------------------+------+
|- gymnázia, střední odborné školy,            |   |
| středního odborného učiliště,1),3) odborného      |   |
| učiliště3) a praktické školy pro celodenní stravování |28,500|
+---------------------------------------------------------+------+

Příl 2 Výpočet částky prostředků na platy za neobsazená pracovní (funkční) místa *)
 Částka prostředků na platy za neobsazená pracovní (funkční)
místa je dána vztahem:
      LPP x (0,97 x PZlim - PZsk)
 Č = --------------------------------- , který platí pro PZsk
         PZlim          menší než 0,97 PZlim;
                     kde

 Č   je částka prostředků na platy za neobsazená pracovní
     (funkční) místa, která překračují 3 % ze všech pracovních
     (funkčních) míst,
 LPP  je limit prostředků na platy snížený o účelově poskytnuté
     prostředky, které  podléhají zúčtování a  v případě
     nevyčerpání se vracejí do státního rozpočtu, a o částku
     použitou na výplatu dalších platů,
 PZlim je počet zaměstnanců, pro který byl limit prostředků na
     platy stanoven,
 PZsk  je  skutečný  průměrný  evidenční  počet zaměstnanců
     přepočtený na plně zaměstnané zaokrouhlený na celé osoby
     nahoru.
*) Podle čl. II nař. vl. č. 319/1998 Sb. se postup stanovený v odst. 5 a 6 nepoužije v roce 1999. *) Podle čl. II nař. vl. č. 319/1998 Sb. se postup stanovený v odst. 3 a 4 nepoužije v roce 1999. *) Podle čl. II nař. vl. č. 349/1997 Sb. se postup stanovený přílohou 2 nepoužije v roce 1998 při nižším počtu zaměstnanců, než je počet zaměstnanců stanovený pro rok 1998. 1) Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona ČNR č. 590/1992 Sb., zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona č. 40/1994 Sb. 1) Střední odborné učiliště, speciální střední odborné učiliště, učiliště, odborné učiliště, středisko praktického vyučování. 2) Výkony zahrnují jen žáky, kteří se připravují pro konkrétní právnickou nebo fyzickou osobu. 2) § 19 zákona č. 143/1992 Sb. 3) § 1 odst. 1 zákona č. 143/1992 Sb. 3) Výkony zahrnují jen žáky, kteří se nepřipravují pro konkrétní právnickou nebo fyzickou osobu. 4) Dětský výchovný ústav, Dětský diagnostický ústav. 4) Zahrnuje též Výchovný ústav pro děti a mládež, Výchovný ústav pro nezletilé matky, Ústav s výchovně léčebným režimem. 4) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb. Zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 216/1993 Sb. Zákon ČNR č. 390/1991 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízeních, ve znění zákona č. 256/1994 Sb. 5) § 16 odst. 2 zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona ČNR č. 321/1992 Sb. 6) § 36 odst. 1 písm. d), j) a k) a § 45 písm. b) a g) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb. § 22 zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze. 7) § 2 odst. 3 vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací. 8) § 9 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství. 9) § 36 odst. 1 písm. j) a § 45 písm. b) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., ve znění zákona ČNR č. 302/1992 Sb. § 22 zákona ČNR č. 418/1990 Sb. 10) § 10 vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 205/1991 Sb. 11) § 30 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky). 12) § 1 odst. 1 písm. b) zákona č. 143/1992 Sb. 12a) § 18 odst. 3 vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 205/1991 Sb. 13) § 15a zákona č. 143/1992 Sb., ve znění zákona č. 40/1994 Sb. 14) Zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona ČNR č. 592/1992 Sb. a zákona ČNR č. 10/1993 Sb. 15) Zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona ČNR č. 15/1993 Sb. 16) § 10 písm. c) nařízení vlády ČR č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění nařízení vlády č. 76/1994 Sb. § 10 písm. c) nařízení vlády ČR č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády č. 78/1994 Sb. 17) § 24 vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 205/1991 Sb.