Vydáno: 20. 4. 1995

 

Zákon č. 86/1995 Sb.

o ochraně ozonové vrstvy Země


Schválený 20. 4. 1995 Účinný od 1. 7. 1995 do 31. 12. 9999

 
 
 

PÉČE O ČISTOTU OVZDUŠÍ. OCHRANA OZÓNOVÉ VRSTVY.; ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ VÝROBY V PODNICÍCH.; Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.; Poplatky ostatní.; Operativní evidence.; Zásady kontroly.; Pokuty. Blokové pokuty.; Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.;

86/1995 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1995 o ochraně ozonové vrstvy Země Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: § 1 Zákon upravuje povinnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, které zacházejí s látkami poškozujícími nebo ohrožujícími ozonovou vrstvu Země (dále jen "látky") nebo s výrobky takové látky obsahujícími (dále jen "podnikatel"), a stanoví působnost ministerstev a jiných správních úřadů na tomto úseku. § 2 Pojmy Pro účely tohoto zákona se rozumí a) látkami chemické sloučeniny uvedené v příloze tohoto zákona, včetně jejich izomerů, vyskytující se samostatně nebo ve směsi s koncentrací vyšší než 1 % hmotnosti směsi,b) rozprašovači výrobky (aerosolová balení) k vytváření aerosolů za použití látek jako hnacího média,c) zacházením s látkami jejich výroba, dovoz,1) vývoz,2) skladování, sběr, recyklace a zneškodňování; zacházením je též použití látky ve výrobním procesu,d) zacházením s výrobky jejich výroba, dovoz,1) vývoz2) a sběr za účelem recyklace nebo zneškodňování látek,e) recyklací látek proces jejich úpravy pro opětovné použití; recyklace se nepovažuje za výrobu. § 3 Obecné povinnosti (1) Výrobci, dovozci a vývozci látek a výrobků jsou povinni zřetelně označit obal, ve kterém se látka přepravuje nebo skladuje, a výrobek nápisem "Nebezpečné ozonu!"; dovozci jsou povinni označení zajistit nejpozději před zahájením celního řízení. (2) Výrobci a dovozci výrobků jsou povinni uvádět v průvodní dokumentaci výrobku název nebo označení obsažené látky a její množství, upozornění na její nebezpečnost pro ozonovou vrstvu Země a doporučený způsob jejího zneškodnění. (3) Prodejci látek a výrobků jsou povinni výrobky, které převzali k prodeji bez označení podle odstavce 1, označit, pokud je z průvodní dokumentace zřejmé, že tyto výrobky obsahují látky; tuto povinnost nemají, pokud prokáží, že v průvodní dokumentaci nebylo uvedeno, že výrobek obsahuje látky. (4) Dovozci a vývozci látek a výrobků jsou povinni uvádět v celním prohlášení3) číslo jednací povolení uděleného podle tohoto zákona. (5) Výrobci a dovozci látek a výrobků jsou povinni při jejich uvádění do oběhu vyznačit v dodacím listě číslo jednací povolení uděleného podle tohoto zákona. (6) Výrobci, dovozci, vývozci a prodejci látek a výrobků jsou povinni na vyžádání Ministerstva životního prostředí (dále jen "ministerstvo") nebo České inspekce životního prostředí (dále jen "inspekce") předložit dodací list, popřípadě celní doklady k jejich kontrole. § 4 Zákazy výroby, dovozu a vývozu (1) Dnem účinnosti tohoto zákona se zakazuje a) výroba, dovoz a vývoz látek uvedených v příloze tohoto zákona (dále jen "příloha") v části A,b) výroba, dovoz a vývoz výrobků, které obsahují látky uvedené v příloze v části A a v části B. (2) Od 1. ledna 1996 se zakazuje výroba, dovoz a vývoz látek uvedených v příloze v části B. (3) Od 1. ledna 1997 se zakazuje výroba, dovoz a vývoz rozprašovačů s látkami uvedenými v příloze v části C. (4) Od 1. ledna 1997 se zakazuje zavedení nové výroby látek uvedených v příloze v části C, která by znamenala zvýšení celkového objemu vyráběných látek. (5) Od 1. ledna 2015 se zakazuje výroba, dovoz a vývoz všech látek uvedených v příloze v části C. (6) Zákazy podle odstavců 1 až 4 se nevztahují a) na dovoz látek, které budou dovezeny za účelem jejich recyklace a zpětně vyvezeny, a na vývoz a zpětný dovoz látek, které byly vyvezeny za účelem recyklace,b) na výrobu nebo dovoz látek a výrobků nezbytných k zajištění ochrany zdraví a života lidí, obrany a bezpečnosti státu, bezpečnosti leteckého provozu a jaderných zařízení, výzkumu a vývoje (dále jen "základní potřeba"),c) na výrobu, dovoz a vývoz látek, které budou použity jako vstupní suroviny pro přepracování na jiné chemické sloučeniny, které nejsou na seznamu látek poškozujících ozonovou vrstvu Země. § 5 Povolení (1) Podnikatel může zacházet s látkami a s výrobky jen na základě povolení. Povolení k dovozu a vývozu látek a výrobků podle tohoto zákona nenahrazuje povolení k dovozu a vývozu podle zvláštních předpisů.4) (2) Povolení se nevyžaduje, pokud celkové množství látek, s nimiž podnikatel zachází, nepřesáhne v kalendářním roce 10 kg, a látek obsažených ve výrobcích 1 kg. (3) Povolení vydává ministerstvo na základě žádosti podnikatele. Žádost se předkládá na tiskopise vydaném ministerstvem. V případě dovozu nebo vývozu látek a výrobků je nutno v žádosti vždy uvést celní přechod5) a množství dovážených nebo vyvážených látek a výrobků, pro jejichž přestup má být celní přechod použit; v případě vývozu též země určení. (4) V povolení může ministerstvo stanovit podmínky pro zacházení s látkami, včetně látek použitých ve výrobním procesu, a pro zacházení s výrobky. V případě dovozu nebo vývozu látek a výrobků ministerstvo v povolení vždy stanoví celní přechod5) a množství jednotlivými podnikateli dovážených nebo vyvážených látek a výrobků, pro jejichž přestup bude celní přechod5) použit (odstavec 3). (5) Povolení vydává ministerstvo vždy nejvýše na jeden kalendářní rok, není-li předmětem povolení sběr, recyklace, přepracování a zneškodňování látek nebo sběr výrobků za účelem recyklace nebo zneškodňování látek. Na řízení o vydávání povolení se vztahují obecné předpisy o správním řízení.6) (6) Seznam držitelů povolení vydaného ke sběru, recyklaci a zneškodňování látek a ke sběru výrobků za účelem recyklace a zneškodňování látek průběžně uveřejňuje ministerstvo ve Věstníku ministerstva. (7) Obce mohou stanovit obecně závaznou vyhláškou způsob sběru látek a výrobků. (8) Ministerstvo stanoví právním předpisem a) celkové roční nejvyšší přípustné množství látek, které mohou být vyrobeny nebo dovezeny, včetně látek obsažených ve výrobcích, do doby jejich zákazu podle § 4,b) množství látek, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby. § 6 Poplatky (1) Výrobci a dovozci látek a výrobků jsou povinni platit poplatek za vyrobené, vyskladněné nebo dovezené látky nebo látky obsažené v dovezeném výrobku ve výši 200 Kč za 1 kg látek. (2) Poplatek je příjmem Státního fondu životního prostředí7) pro účelové užití k ochraně ozonové vrstvy Země. (3) Poplatku nepodléhají a) látky použité jako vstupní suroviny pro přepracování na jiné chemické sloučeniny,b) vyrobené nebo dovezené látky určené k zajištění ochrany zdraví a života lidí, stanovené podle § 5 odst. 8 písm. b) jako základní potřeba,c) látky vyvezené do zemí, jež jsou smluvními stranami Vídeňské úmluvy o ochraně ozonové sféry a Montrealského protokolu o látkách porušujících ozonovou vrstvu Země,d) látky, pro které se nevyžaduje povolení podle § 5 odst. 2. (4) Výrobci a dovozci látek a výrobků jsou povinni si poplatek samostatně vypočítat a uhradit jej nejpozději do 30 dnů po vyskladnění nebo dovozu látky nebo dovozu výrobku Státnímu fondu životního prostředí. Do 30 dnů po uplynutí platnosti povolení jsou povinni předložit inspekci vyúčtování odvodu poplatku za kalendářní rok. Neuhrazené poplatky vymáhá inspekce. § 7 Evidence (1) Podnikatelé, kterým bylo uděleno povolení, jsou povinni a) vést evidenci o množství látek: 1. vyrobených, dovezených nebo vyvezených, včetně látek obsažených ve výrobcích, 2. použitých ve výrobním procesu nebo použitých jako vstupní suroviny pro přepracování na jiné chemické sloučeniny, 3. převzatých k recyklaci nebo zneškodnění,b) do 28. února roku následujícího po uplynutí platnosti povolení předat ministerstvu údaje o evidovaných skutečnostech. (2) Ministerstvo zpřístupňuje informace veřejnosti a) o aktuálním stavu ozonové vrstvy Země nad územím České republiky,b) souhrnné údaje o spotřebě látek v České republice a o plnění mezinárodních závazků České republiky v oblasti ochrany ozonové vrstvy Země. (3) Jednotlivé údaje evidence, které podnikatelé, kterým bylo uděleno povolení, označí za předmět obchodního tajemství,8) lze zveřejnit pouze s jejich souhlasem. Souhrnné údaje může ministerstvo uvádět v dokladech nutných pro kontrolu plnění mezinárodních smluv a pro informaci veřejnosti i bez tohoto souhlasu. Stejným způsobem budou uváděny souhrnné údaje o kvantitě základní potřeby státu. § 8 Kontrola a sankce (1) Kontrolu nad dodržováním povinností vyplývajících z tohoto zákona provádí inspekce. Práva a povinnosti inspekce stanoví zvláštní zákon.9) (2) Pokutu ve výši od 5 000 Kč do 1 000 000 Kč uloží inspekce podnikateli, který a) poruší zákaz výroby, dovozu a vývozu látek nebo výrobků (§ 4),b) bez povolení vyrobí, doveze nebo vyveze látky nebo výrobky (§ 5 odst. 1 a 2),c) nezaplatí poplatek (§ 6 odst. 1 až 4),d) jedná v rozporu s povolením vydaným podle tohoto zákona (§ 5 odst. 1 a 2) nebo překračuje jeho rozsah. (3) Pokutu ve výši od 2500 Kč do 500 000 Kč uloží inspekce podnikateli, který a) bez povolení skladuje, sbírá, recykluje a zneškodňuje látky nebo bez povolení používá látky ve výrobním procesu,b) poruší povinnosti stanovené v § 3,c) poruší povinnosti stanovené v § 7 odst. 1. (4) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy inspekce zjistila porušení zákazu či povinnosti, a nejpozději do tří let ode dne, kdy k porušení zákazu či povinnosti došlo. (5) Při stanovení výše pokuty se přihlíží k závažnosti porušení zákazu nebo povinnosti. (6) Poruší-li podnikatel v době jednoho roku od právní moci rozhodnutí o uložení pokuty znovu zákaz či povinnost, za něž byla pokuta uložena, uloží inspekce další pokutu až do výše trojnásobku pokuty stanovené v odstavcích 2 a 3. (7) Na řízení o uložení pokut se vztahují obecné předpisy o správním řízení.6) Pokuta je příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky.7) Pokuty vybírá a vymáhá inspekce. § 9 Omezení a zastavení zacházení s látkami a výrobky (1) Inspekce je oprávněna při zjištění závažného porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona, při kterém došlo k poškození životního prostředí nebo toto poškození hrozí, rozhodnout o omezení nebo zastavení zacházení s látkami nebo výrobky. Podání odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. (2) Celní orgány nepropustí dovážené nebo vyvážené látky a výrobky, nebude-li jim spolu s celním prohlášením3) předloženo povolení vydané podle tohoto zákona nebo bude dováženo větší množství, než je v povolení uvedené. Propuštění zboží do jiného celního režimu,10) než je režim tranzitu, vyznačí celní orgány v povolení a vrátí jej držiteli povolení nebo jeho zmocněnému zástupci. § 10 Přechodná ustanovení (1) Pokud byly před účinností tohoto zákona uzavřeny smlouvy na vývoz výrobků, které obsahují látky uvedené v příloze v části B, lze jejich vývoz uskutečnit nejpozději do 31. prosince 1995. (2) Souhlasy k výrobě a dovozu výrobků obsahujících látky, vydané podle zvláštních předpisů11) do dne účinnosti tohoto zákona pro rok 1995, se považují za povolení k výrobě a dovozu látek a výrobků vydaná podle tohoto zákona. § 11 Zrušovací ustanovení Zrušují se 1. zákon č. 211/1993 Sb., o zákazu výroby, dovozu a užívání látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země a výrobků takové látky obsahujících, 2. § 3 odst. 2 písm. g) zákona České národní rady č. 389/1991 Sb. , o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění zákona č. 211/1993 Sb. § 12 Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1995, s výjimkou ustanovení § 6 odst. 1, které, pokud jde o látky uvedené v částech C a D přílohy, nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996. Uhde v. r. Havel v. r. Klaus v. r. Příl SEZNAM LÁTEK [§ 2 písm. a) zákona] Část A
(Látky skupiny II, přílohy A. Montrealského protokolu.)

Název             Chemická značka     Označení
------------------------------------------------------------------
chlorbromdifluormethan       CF2BrCl      Halon-1211
bromtrifluormethan         CF3Br       Halon-1301
dibromtetrafluorethan       C2F4Br2      Halon-2402
Část B
Název              Chemická značka     Označení
a)
(Látky skupiny I, přílohy A. Montrealského protokolu.)

trichlorfluormethan        CFCl3       CFC-11
dichlordifluormethan        CF2Cl2       CFC-12
trichlortrifluorethan       C2F3Cl3      CFC-113
dichlortetrafluorethan       C2F4Cl2      CFC-114
chlorpentafluorethan        C2F5Cl       CFC-115

b)
(Látky skupiny I, přílohy B. Montrealského protokolu.)

chlortrifluormethan        CF3Cl       CFC-13
pentachlorfluorethan        C2FCl5       CFC-111
tetrachlordifluorethan       C2F2Cl4      CFC-112
heptachlorfluorpropan       C3FCl7       CFC-211
hexachlordifluorpropan       C3F2Cl6      CFC-212
pentachlortrifluorpropan      C3F3Cl5      CFC-213
tetrachlortetrafluorpropan     C3F4Cl4      CFC-214
trichlorpentafluorpropan      C3F5Cl3      CFC-215
dichlorhexafluorpropan       C3F6Cl2      CFC-216
chlorheptafluorpropan       C3F7Cl       CFC-217

c)
(Látky skupiny II, přílohy B. Montrealského protokolu.)

tetrachlormethan          CCl4

d)
(Látky skupiny III, přílohy B. Montrealského protokolu.)

1,1,1-trichlorethan        C2H3Cl3   (methylchloroform)

e)
(Látky skupiny II, přílohy C. Montrealského protokolu.)

dibromfluormethan         CHFBr2
bromdifluormethan         CHF2Br       HBFC-22B1
bromfluormethan          CH2FBr
tetrabromfluorethan        C2HFBr4
tribromdifluorethan        C2HF2Br3
dibromtrifluorethan        C2HF3Br2
bromtetrafluorethan        C2HF4Br
tribromfluorethan         C2H2FBr3
dibromdifluorethan         C2H2F2Br2
bromtrifluorethan         C2H2F3Br
dibromfluorethan          C2H3FBr2
bromdifluorethan          C2H3F2Br
bromfluorethan           C2H4FBr
hexabromfluorpropan        C3HFBr6
pentabromdifluorpropan       C3HF2Br5
tetrabromtrifluorpropan      C3HF3Br4
tribromtetrafluorpropan      C3HF4Br3
dibrompentafluorpropan       C3HF5Br2
bromhexafluorpropan        C3HF6Br
pentabromfluorpropan        C3H2FBr5
tetrabromdifluorpropan       C3H2F2Br4
tribromtrifluorpropan       C3H2F3Br3
dibromtetrafluorpropan       C3H2F4Br2
brompentafluorpropan        C3H2F5Br
tetrabromfluorpropan        C3H3FBr4
tribromdifluorpropan        C3H3F2Br3
dibromtrifluorpropan        C3H3F3Br2
bromtetrafluorpropan        C3H3F4Br
tribromfluorpropan         C3H4FBr3
dibromdifluorpropan        C3H4F2Br2
bromtrifluorpropan         C3H4F3Br
dibromfluorpropan         C3H5FBr2
bromdifluorpropan         C3H5F2Br
bromfluorpropan          C3H6FBr
Část C
(Látky skupiny I, přílohy C. Montrealského protokolu.)

Název              Chemická značka     Označení
------------------------------------------------------------------
dichlorfluormethan         CHFCl2        HCFC-21
chlordifluormethan         CHF2Cl        HCFC-22
chlorfluormethan          CH2FCl        HCFC-31
tetrachlorfluorethan        C2HFCl4       HCFC-121
trichlordifluorethan        C2HF2Cl3       HCFC-122
dichlortrifluorethan        C2HF3Cl2       HCFC-123
2,2-dichlor-1,1,1-trifluorethan  CHCl2CF3       HCFC-123
chlortetrafluorethan        C2HF4Cl       HCFC-124
2-chlor-1,1,1,2-tetrafluorethan  CHFClCF3       HCFC-124
trichlorfluorethan         C2H2FCl3       HCFC-131
dichlordifluorethan        C2H2F2Cl2      HCFC-132
chlortrifluorethan         C2H2F3Cl       HCFC-133
dichlorfluorethan         C2H3FCl2       HCFC-141
1,1-dichlor-1-fluorethan      CH3CFCl2       HCFC-141b
chlordifluorethan         C2H3F2Cl       HCFC-142
1-chlor-1,1-difluorethan      CH3CF2Cl       HCFC-142b
chlorfluorethan          C2H4FCl       HCFC-151
hexachlorfluorpropan        C3HFCl6       HCFC-221
pentachlordifluorpropan      C3HF2Cl5       HCFC-222
tetrachlortrifluorpropan      C3HF3Cl4       HCFC-223
trichlortetrafluorpropan      C3HF4Cl3       HCFC-224
dichlorpentafluorpropan      C3HF5Cl2       HCFC-225
3,3-dichlor-1,1,1,2,2
  -pentafluorpropan       CF3CF2CHCl2     HCFC-225ca
1,3-dichlor--1,1,2,2,3
  -pentafluorpropan       CF2ClCF2CHClF    HCFC-225cb
chlorhexafluorpropan        C3HF6Cl       HCFC-226
pentachlorfluorpropan       C3H2FCl5       HCFC-231
tetrachlordifluorpropan      C3H2F2Cl4      HCFC-232
trichlortrifluorpropan       C3H2F3Cl3      HCFC-233
dichlortetrafluorpropan      C3H2F4Cl2      HCFC-234
chlorpentafluorpropan       C3H2F5Cl       HCFC-235
tetrachlorfluorpropan       C3H3FCl4       HCFC-241
trichlordifluorpropan       C3H3F2Cl3      HCFC-242
dichlortrifluorpropan       C3H3F3Cl2      HCFC-243
chlortetrafluorpropan       C3H3F4Cl       HCFC-244
trichlorfluorpropan        C3H4FCl3       HCFC-251
dichlordifluorpropan        C3H4F2Cl2      HCFC-252
chlortrifluorpropan        C3H4F3Cl       HCFC-253
dichlorfluorpropan         C3H5FCl2       HCFC-261
chlordifluorpropan         C3H5F2Cl       HCFC-262
chlorfluorpropan          C3H6FCl       HCFC-271
Část D
(Látky skupiny I, přílohy E. Montrealského protokolu.)

Název              Chemická značka     Označení
------------------------------------------------------------------
methylbromid            CH3Br
1) § 128 a násl. zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 2) § 214 a násl. zákona ČNR č. 13/1993 Sb. 3) § 105 až 114 zákona ČNR č. 13/1993 Sb. 4) Např. zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole, vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů. 5) § 80 zákona ČNR č. 13/1993 Sb. 6) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). 7) Zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění zákona ČNR č. 334/1992 Sb. 8) § 17 až 20 obchodního zákoníku. 9) § 2 písm. d) a § 8 až 20 zákona ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 166/1993 Sb. 10) § 148 až 216 zákona ČNR č. 13/1993 Sb. 11) § 11 odst. 1 písm. h) zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 211/1994 Sb.). § 2 písm. h) zákona ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 212/1994 Sb.).