Obsah dokumentu

Vydáno: 29. 6. 1995

 

Zákon č. 154/1995 Sb.

Novela rozpočtových pravidel republiky


Schválený 29. 6. 1995 Účinný od 1. 1. 1996 do 31. 12. 9999

 
 
 

Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.; Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.; Obce jako subjekty práv a povinností.;

154/1995 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 1995, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., zákona České národní rady č. 166/1992 Sb., zákona České národní rady č. 321/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb. a zákona č. 57/1995 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. V § 5 odst. 3 se za písmeno f) doplňuje nové písmeno g), které včetně poznámky č. 7b) zní: g) dotace fyzickým osobám, které nevyvíjejí podnikatelskou činnost a zabývají se chovem včel, drží plemeníky za účelem zajištění přirozené plemenitby hospodářských zvířat,7b) nebo jsou vlastníky nebo nájemci lesa. 7b) Zákon ČNR č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat.". 2. § 23 písm. d) a e) včetně poznámek č. 9a), 9b), 9c) a 9d) zní: d) výnos záloh9a) na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště ke dni jejich splatnosti, a výnos daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo dodatečně vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby9b) a s výjimkou daně (záloh na daň) z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků9c) srážených a odváděných plátcem daně. Bydlištěm se pro účely tohoto zákona rozumí místo trvalého pobytu fyzické osoby, e) 10 % výnosu daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků9c) odváděné podle § 38h zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, plátcovou pokladnou9d) umístěnou na území obce nebo plátcem daně se sídlem, popř. bydlištěm na území obce, pokud daň odvádí přímo plátce, s výjimkou daně připadající na příjmy podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů. Hlavnímu městu Praze a městům Brnu, Ostravě a Plzni plyne výnos uvedené daně ve výši 70 %, 9a) § 38a zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 9b) § 36 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 9c) § 6 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 9d) § 4 odst. 9 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.". 3. V § 23 se za písmeno e) vkládají nová písmena f), g) a h), která včetně poznámky č. 9e) zní: f) podíl na 20 % celookresního výnosu daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků odváděné podle § 38h zákona o daních z příjmů s výjimkou daně připadající na příjmy podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů. Každá obec se na uvedené části celookresního výnosu podílí procentem stanoveným příslušným okresním úřadem, a to ve výši odpovídající poměru počtu jejího obyvatelstva k celkovému počtu obyvatelstva okresu. Tento podíl není příjmem rozpočtů hlavního města Prahy a měst Brna, Ostravy a Plzně, g) podíl na 20 % celostátního výnosu daně (záloh na daň) z příjmů právnických osob,9e) a to ve výši odpovídající poměru počtu obyvatelstva obce k celkovému počtu obyvatelstva státu, h) výnos daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby, 9e) Zákon ČNR č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.". Dosavadní písmena f) až k) se označují jako písmena i) až n). 4. Dosavadní text § 23 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novými odstavci 2, 3 a 4, které včetně poznámek č. 9f) a 9g) zní: "(2) Součástí výnosu daně podle odstavce 1 písm. c) až g) je příslušenství daně9f) s výjimkou pokut a exekučních nákladů. Součástí celostátního výnosu daně podle odstavce 1 písm. g) není výnos daně podle odstavce 1 písm. h). (3) Příjmem obce podle odstavce 1 písm. h) není příslušenství daně a daň, která nebyla přiznána nebo dodatečně přiznána ve stanovené lhůtě.9g) (4) Příjmy, které jsou předmětem daně podle zvláštního předpisu, jsou příjmem rozpočtu obce až po zdanění. 9f) § 58 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 9g) § 40 a 41 zákona ČNR č. 337/1992 Sb.". 5. § 28 odst. 4 písm. a) zní: a) 30 % celookresního výnosu daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků9c) odváděné podle § 38h zákona o daních z příjmů s výjimkou daně připadající na příjmy podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů. Součástí výnosu daně je příslušenství daně9f) s výjimkou pokut a exekučních nákladů. Tato část celookresního výnosu není příjmem rozpočtu hlavního města Prahy a měst Brna, Ostravy a Plzně,". Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996. Uhde v. r. Havel v. r. Klaus v. r.