Obsah dokumentu

Vydáno: 27. 9. 1995

 

Zákon č. 254/1995 Sb.

Novela lustračního zákona


Schválený 27. 9. 1995 Účinný od 13. 11. 1995 do 31. 12. 9999

 
 
 

Lustrace.; ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;

254/1995 Sb. ZÁKON ze dne 27. září 1995, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992, vyhlášeného dne 15. prosince 1992 v částce 116/1992 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992, vyhlášeného dne 15. prosince 1992 v částce 116/1992 Sb., se mění takto: V § 23 se slova "pozbývá účinnosti dnem 31. prosince 1996" nahrazují slovy "pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2000". Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Uhde v. r. Klaus v. r.