Vydáno: 18. 3. 1996

 

Vyhláška č. 81/1996 Sb.

Výše újmy nebo škody způsobené na produkčních funkcích lesa


Schválený 18. 3. 1996 Účinný od 19. 4. 1996 do 31. 12. 9999

 
 
 

Ochrana lesního fondu.; Ochrana půdního fondu před odnětím z dosavadního užívání.; ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA POZEMCÍCH.;

81/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 18. března 1996 o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na produkčních funkcích lesa Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 21 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon): ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ § 1 Předmět úpravy (1) Tato vyhláška stanoví způsob výpočtu výše újmy (§ 11 odst. 3 a § 35 odst. 4 lesního zákona) nebo škody (dále jen "škoda"), které vznikají a) na lesním pozemku v důsledku 1. trvalého odnětí plnění produkční funkce změnou druhu pozemku,2. dočasného odnětí plnění produkční funkce,3. poškození plnění produkční funkce,b) na lesním porostu v důsledku 1. zničení lesního porostu,2. předčasného smýcení lesního porostu,3. snížení přírůstu lesního porostu,4. snížení produkce lesního porostu, 5. snížení kvality lesního porostu,c) z mimořádných a nákladově náročnějších opatření při hospodaření v lesích. (2) Vzorce a tabulkové hodnoty uvedené v této vyhlášce jsou vztaženy na plochu 1m2. Výše takto vypočtené škody se násobí plochou v m2, na které k poškození došlo. (3) Celková škoda se vypočítá jako součet škod vzniklých v důsledku jednotlivých skutečností. (4) Vyhláška se nevztahuje na výpočet výše škod na objektech a zařízeních sloužících lesnímu hospodářství, plantážích vánočních stromků, lesních školkách a semenných plantážích. (5) Jednotlivé lesní dřeviny jsou sdruženy do jednotlivých skupin dřevin podle přílohy č. 1. ČÁST DRUHÁ VÝPOČET VÝŠE ŠKOD ODDÍL 1 VÝPOČET VÝŠE ŠKOD NA LESNÍM POZEMKU § 2 Škoda z trvalého odnětí plnění produkční funkce změnou druhu pozemku (1) Škoda z trvalého odnětí plnění produkční funkce změnou druhu pozemku se vypočte podle vzorce
            S1 = CPSLT - CP,
kde
S1   = škoda z trvalého odnětí plnění produkční funkce změnou
     druhu pozemku,
CPSLT = cena lesního pozemku1) zjištěná podle SLT,
CP   = cena tohoto pozemku1) po změně jeho druhu.
(2) Pokud změnou druhu pozemku dojde ke zvýšení ceny pozemku, škoda nevzniká.
§ 3 Škoda z dočasného odnětí plnění produkční funkce Škoda z dočasného odnětí plnění produkční funkce se vypočte podle vzorce
               S2 = r,
kde
S2 = roční škoda z dočasného odnětí plnění produkční funkce,
r = upravená potenciální renta z lesa, uvedená v příloze č. 2.
§ 4 Škoda z poškození plnění produkční funkce Škoda z poškození plnění produkční funkce se vypočte podle vzorce
           S3 = CPSLT1 - CPSLT2 ,
kde
S3   = škoda z poškození plnění produkční funkce,
CPSLT1 = cena lesního pozemku1) pro původní SLT,
CPSLT2 = cena lesního pozemku1) pro změněný SLT.
ODDÍL 2 VÝPOČET VÝŠE ŠKOD NA LESNÍM POROSTU § 5 Škoda ze zničení lesního porostu Škoda ze zničení lesního porostu se vypočte podle vzorce
            S4 = Ha - Aa ,
kde
S4 = škoda ze zničení lesního porostu,
Ha = cena lesního porostu1) před zničením,
Aa = cena mýtní výtěže,1) která se rovná rozdílu mezi výnosem
   z prodeje dříví a náklady na těžbu a soustřeďování dříví ze
   zničeného lesního porostu.
§ 6 Škoda z předčasného smýcení lesního porostu Škoda z předčasného smýcení lesního porostu se vypočte podle vzorce
            S5 = Ha . Mn/100 ,
kde
S5 = škoda z předčasného smýcení lesního porostu,
Ha = cena lesního porostu1) v roce vynucené těžby,
Mn = procento mýtní nezralosti, uvedené v příloze č. 3.
§ 7 Škoda ze snížení přírůstu lesního porostu (1) Škoda ze snížení přírůstu lesního porostu se vypočte podle vzorce
          S6.1 = (Ha+1 -- Ha) . K1 ,
kde
S6.1 = roční škoda ze snížení přírůstu lesního porostu,
Ha+1 = cena nepoškozeného lesního porostu1) v následujícím roce
    po poškození (bez uplatnění srážek dle stupňů poškození),
Ha  = cena nepoškozeného lesního porostu1) v roce poškození (bez
    uplatnění srážek dle stupňů poškození),
K1  = koeficient  vyjadřující  poměr  přírůstu  poškozeného
    a zdravého lesního porostu.
Výraz (Ha+1 - Ha) pro lesní porosty ve věku 6 let a více se
vypočte jako rozdíl ceny lesního porostu pro věkový interval
následující po roce poškození a ceny lesního porostu pro věkový
interval příslušný roku poškození dělený počtem roků věkového
intervalu.
(2) V poškozených mladých lesních porostech se měří přírůst výškový, ve starších lesních porostech se měří přírůst tloušťkový, zpravidla pomocí vývrtů provedených ve výšce 1,3 m nad zemí. (3) Pro škody působené imisemi je koeficient K1 uveden podle pásem ohrožení a stupňů poškození v příloze č. 4. V případě výpočtu výše škody pro více lesních porostů je možno postupovat tak, že se vytvoří soubory lesních porostů podle skupin lesních dřevin, pásem ohrožení a stupňů poškození. Pro takto vytvořené soubory lesních porostů se aritmetickým průměrem váženým plochou vypočte průměrný bonitní stupeň, zakmenění, věk apod. (4) Škoda ze snížení přírůstu lesního porostu v důsledku okusu zvěří se vypočte podle vzorce
           S6.2 = Z . K3 . Np/N ,
kde
S6.2 = roční škoda ze snížení přírůstu lesního porostu v důsledku
    okusu zvěří,
Z   = cena ročního  přírůstu podle skupin  dřevin, uvedená
    v příloze č. 5,
K3  = koeficient vyjadřující míru poškození. U jehličnatých
    dřevin se poškození vrcholového pupenu považuje za ztrátu
    jednoročního přírůstu poškozené dřeviny, tj. K3 = 1,0,
    u listnatých dřevin se míra poškození hodnotí koeficientem
    K3, který je v intervalu od 0,5 do 1,0 podle druhu dřeviny
    a charakteru poškození,
Np  = počet okusem poškozených jedinců,
N   = stanovený minimální počet jedinců.2)
§ 8 Škoda ze snížení produkce lesního porostu (1) Škoda ze snížení produkce lesního porostu v důsledku záměny dřevin se vypočte podle vzorce
           S7 = Au1/u1 - Au2/u2 ,
kde
S7   = roční  škoda  ze  snížení  produkce lesního porostu
     v důsledku záměny dřevin,
Au1/u1 = cena  průměrného mýtního  přírůstu lesního porostu1)
     s cílovou skladbou dřevin (bez uplatnění srážek),
Au2/u2 = cena průměrného mýtního přírůstu lesního porostu1) se
     současnou (zaměněnou nebo náhradní) skladbou dřevin (bez
     uplatnění srážek).
(2) Srážku je možné uplatnit pouze z důvodu lesa nízkého.
§ 9 Škoda ze snížení kvality lesního porostu (1) Škoda ze snížení kvality lesního porostu v důsledku rozvoje hniloby se vypočte podle vzorce
          S8.1 = Au . K2 . f . Np/N ,
kde
S8.1 = škoda ze snížení kvality lesního porostu v důsledku rozvoje
    hniloby,
Au  = cena lesního porostu1) ve věku u redukovaná předpokládaným
    zakmeněním Bu ,
K2  = koeficient uvedený v příloze č. 6,
f  = diskontační  faktor uvedený  ve Věstníku  Ministerstva
    zemědělství,
Np  = počet poškozených stromů,
N  = počet stromů celkem.
(2) Škoda ze snížení kvality lesního porostu v důsledku zvýšeného podílu souší v imisních oblastech, požáru apod. se vypočte podle vzorce
           S8.2 = Ha . (1 - KS) ,
kde
S8.2 = škoda ze snížení kvality  lesního porostu v důsledku
    zvýšeného podílu souší v imisních oblastech, požáru apod.,
Ha  = cena lesního porostu1) v roce poškození,
KS  = koeficient, který se určí jako podíl sníženého a obvyklého
    zpeněžení.
§ 10 Škoda na porostech lesa hospodářského způsobu výběrného V porostech lesa hospodářského způsobu výběrného nebo v porostech blízkých hospodářskému způsobu výběrnému se škody stanoví na základě roztřídění lesního porostu do věkových stupňů.
ODDÍL 3 VÝPOČET ŠKOD Z MIMOŘÁDNÝCH A NÁKLADOVĚ NÁROČNĚJŠÍCH OPATŘENÍ § 11 Škoda z mimořádných nebo nákladově náročnějších opatření (1) Škoda z mimořádných opatření se vypočte podle vzorce
              S9.1 = Km ,
kde
S9.1 = škoda z mimořádných opatření,
Km  = přiměřené náklady vynaložené na mimořádné opatření.
(2) Škoda z nákladově náročnějších opatření se vypočte podle vzorce
             S9.2 = Kz - Ko,
kde
S9.2 = škoda z nákladově náročnějších opatření,
Kz = přiměřené zvýšené náklady,
Ko = obvyklé náklady.
(3) Mimořádnými opatřeními jsou zejména vynucené meliorace (odvodnění, zavodnění, hnojení), revitalizační opatření (postřiky), protierozní opatření, rekonstrukce náhradních porostů, zpřístupnění poškozených porostů, výstavba náhradních komunikací, hlídání a vyklizování požářiště, činnosti v prodlouženém období do zajištění kultury, způsobeném např. okusem zvěří a imisemi, apod. Náleží sem také náklady nutné ke zjištění výše škody, např. náklady na monitoring, biomonitoring nebo znalecké posudky. (4) Nákladově náročnějšími opatřeními jsou zejména těžba porostů podél elektrovodů, elektrifikovaných železnic apod.
ČÁST TŘETÍ ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ § 12 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Ministr: Ing. Lux v. r. Příl 1 Sdružení jednotlivých lesních dřevin do jednotlivých skupin dřevin
------------------------------------------------------------------
skupina dřevin  dřeviny ve skupině
------------------------------------------------------------------
smrk       všechny druhy smrků

jedle      všechny druhy jedlí

borovice     všechny druhy borovic

modřín      všechny druhy modřínů

douglaska    douglaska tisolistá

buk       buk lesní, habr obecný, všechny  druhy javorů,
         všechny druhy lip, jírovec maďal

dub       všechny druhy dubů, všechny druhy jilmů, ořešák
         královský a černý, platan javorolistý, třešeň
         ptačí, střemcha pozdní, hrušeň planá, jabloň
         lesní, ostatní listnaté tvrdé

jasan      všechny druhy jasanů, pajasan žlaznatý

olše       všechny druhy olší, kaštanovník jedlý

osika      topol osika

akát       trnovník akát

topol      všechny druhy topolů kromě osiky, všechny druhy
         vrb, ostatní měkké listnáče

bříza      všechny druhy bříz, všechny druhy jeřábů
-----------------------------------------------------------------
Příl 2 Upravená potenciální renta z lesa r
------------------------------------------------------------------
Kód Renta  Kód Renta  Kód Renta  Kód Renta  Kód Renta
SLT Kč/m2  SLT Kč/m2  SLT Kč/m2  SLT Kč/m2  SLT Kč/m2
------------------------------------------------------------------
 9Z 0,01   6V 0,11   5H 0,10   3S 0,07   2A  0,03
 9R 0,01   6T 0,04   5G 0,09   3R 0,05   2P  0,04
 9K 0,01   6S 0,08   5F 0,10   3Q 0,03   2G  0,08
 8Z 0,01   6R 0,08   5D 0,12   3P 0,04   1Z  0,02
 8Y 0,01   6Q 0,04   5C 0,06   20 0,09   1X  0,01
 8V 0,01   6P 0,07   5B 0,10   3N 0,04   1V  0,07
 8T 0,01   6O 0,10   5A 0,07   3M 0,01   1U  0,08
 8S 0,04   6N 0,05   4Z 0,02   3L 0,08   1T  0,04
 8R 0,01   6M 0,02   4Y 0,02   3K 0,03   1S  0,03
 8Q 0,02   6L 0,04   4X 0,01   3J 0,03   1Q  0,02
 8P 0,03   6K 0,05   4W 0,07   3I 0,05   1P  0,03
 8N 0,04   6I 0,07   4V 0,13   3H 0,10   1O  0,06
 8M 0,01   6H 0,10   4S 0,07   3G 0,08   1N  0,01
 8K 0,04   6G 0,09   4R 0,08   3F 0,08   1M  0,03
 8G 0,07   6F 0,10   4Q 0,03   3D 0,10   1L  0,08
 8F 0,04   6D 0,10   4P 0,07   3C 0,03   1K  0,01
 8A 0,04   6B 0,10   4O 0,10   3B 0,10   1J  0,01
 7Z 0,01   6A 0,07   4N 0,04   3A 0,05   1I  0,02
 7Y 0,02   5Z 0,02   4M 0,02   2Z 0,02   1H  0,02
 7V 0,09   5Y 0,04   4K 0,05   2X 0,01   1G  0,05
 7T 0,04   5W 0,07   4I 0,06   2W 0,03   1D  0,07
 7S 0,05   5V 0,11   4H 0,11   2V 0,07   1C  0,01
 7R 0,04   5U 0,10   4G 0,11   2T 0,03   1B  0,02
 7Q 0,02   5T 0,04   4F 0,08   2S 0,04   1A  0,01
 7P 0,07   5S 0,08   4D 0,10   2Q 0,02   0Z  0,02
 7O 0,09   5R 0,02   4C 0,05   2O 0,06   0X  0,01
 7N 0,04   5Q 0,04   4B 0,11   2N 0,02   0T  0,08
 7M 0,02   5P 0,06   4A 0,07   2M 0,02   0R  0,04
 7K 0,04   5O 0,10   3Z 0,02   2L 0,08   0O  0,05
 7G 0,07   5N 0,04   3Y 0,01   2K 0,02   0N  0,03
 7F 0,06   5M 0,02   3X 0,01   2I 0,02   0M  0,02
 7D 0,06   5L 0,08   3W 0,08   2H 0,07   0K  0,02
 7B 0,06   5K 0,06   3V 0,13   2D 0,06   0Y  0,02
 6Z 0,01   5J 0,07   3U 0,12   2C 0,01   0P  0,02
 6Y 0,02   5I 0,07   3T 0,03   2B 0,06   0Q  0,02
                            0C  0,02
                            0G  0,07
-----------------------------------------------------------------
Příl 3 Procenta mýtní nezralosti Mn
Skupina dřevin: smrk

-------------------------------------------------------------
               Bonitní stupeň
  Věk      --------------------------------------------
         1  2  3  4  5  6  7  8  9
-------------------------------------------------------------
  do 29     100 100 100 100 100 100 100 100 100
 30 - 39     78  81  85  89  93  95  97  98  99
 40 - 49     56  60  66  71  77  81  86  91  96
 50 - 59     32  38  45  50  58  62  68  74  82
 60 - 69     10  16  24  29  37  41  48  54  64
 70 - 79      0  0  6  10  17  22  28  33  43
 80 - 89      0  0  0  0  2  5  11  15  23
 90 - 99      0  0  0  0  0  0  0  0  7
100 a více     0  0  0  0  0  0  0  0  0
-------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: jedle

-------------------------------------------------------------
               Bonitní stupeň
  Věk      --------------------------------------------
         1  2  3  4  5  6  7  8  9
-------------------------------------------------------------
  do 29     100 100 100 100 100 100 100 100 100
 30 - 39     88  90  93  95  97  98  98  99  99
 40 - 49     66  71  76  80  86  89  93  96  97
 50 - 59     42  49  56  61  69  73  80  85  90
 60 - 69     19  26  34  40  49  55  63  69  78
 70 - 79      0  7  15  21  30  37  45  52  64
 80 - 89      0  0  0  6  13  20  28  34  48
 90 - 99      0  0  0  0  1  7  13  19  32
100 - 109     0  0  0  0  0  0  2  5  15
110 a více     0  0  0  0  0  0  0  0  0
-------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: borovice

-------------------------------------------------------------
               Bonitní stupeň
  Věk      --------------------------------------------
         1  2  3  4  5  6  7  8  9
-------------------------------------------------------------
  do 29     100 100 100 100 100 100 100 100 100
 30 - 39     67  69  72  74  75  76  81  85  90
 40 - 49     54  56  60  62  63  64  69  74  79
 50 - 59     40  43  47  49  50  51  56  63  67
 60 - 69     26  30  33  35  36  37  43  50  55
 70 - 79     13  17  20  22  23  24  30  37  42
 80 - 89      2  6  9  9  10  12  17  25  29
 90 - 99      0  0  0  0  0  3  7  13  17
100 a více     0  0  0  0  0  0  0  0  0
-------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: modřín

-------------------------------------------------------------
               Bonitní stupeň
  Věk      --------------------------------------------
         1  2  3  4  5  6  7  8  9
-------------------------------------------------------------
  do 29     100 100 100 100 100 100 100 100 100
 30 - 39     72  75  78  81  83  85  90  93  98
 40 - 49     57  60  64  67  70  72  79  85  90
 50 - 59     41  45  49  52  54  57  65  73  81
 60 - 69     26  30  35  37  39  42  49  59  69
 70 - 79     12  17  21  22  25  27  33  43  54
 80 - 89      1  5  7  9  11  14  19  28  37
 90 - 99      0  0  1  1  1  4  7  14  19
100 - 109     0  0  0  0  0  0  0  4  8
110 a více     0  0  0  0  0  0  0  0  0
-------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: douglaska

-----------------------------------------
           Bonitní stupeň
  Věk      ------------------------
         1  2  3  4  5
-----------------------------------------
  do 29     100 100 100 100 100
 30 - 39     44  52  60  66  74
 40 - 49     17  25  34  41  52
 50 - 59      0  2  12  19  30
 60 - 69      0  0  0  0  10
 70 a více     0  0  0  0  0
-----------------------------------------

Skupina dřevin: buk

-------------------------------------------------------------
               Bonitní stupeň
  Věk      --------------------------------------------
         1  2  3  4  5  6  7  8  9
-------------------------------------------------------------
  do 39     100 100 100 100 100 100 100 100 100
 40 - 49     66  71  77  81  83  86  88  89  93
 50 - 59     40  47  57  64  68  74  78  79  86
 60 - 69     21  28  40  49  54  62  67  68  78
 70 - 79      7  14  27  35  42  50  56  58  68
 80 - 89      0  4  15  24  30  38  45  47  58
 90 - 99      0  0  6  13  19  27  33  36  46
100 - 109     0  0  0  4  10  17  22  24  34
110 - 119     0  0  0  0  1  6  11  13  21
120 - 129     0  0  0  0  0  0  0  1  6
130 a více     0  0  0  0  0  0  0  0  0
-------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: dub

-------------------------------------------------------------
               Bonitní stupeň
  Věk      --------------------------------------------
         1  2  3  4  5  6  7  8  9
-------------------------------------------------------------
  do 39     100 100 100 100 100 100 100 100 100
 40 - 49     40  50  61  70  79  88  95  97  99
 50 - 59      4  16  30  44  57  72  87  93  96
 60 - 69      0  0  9  24  39  58  76  85  87
 70 - 79      0  0  0  10  25  45  65  72  79
 80 - 89      0  0  0  0  15  34  54  63  68
 90 - 99      0  0  0  0  7  25  44  56  61
100 - 109     0  0  0  0  1  16  33  47  55
110 - 119     0  0  0  0  0  9  24  31  43
120 - 129     0  0  0  0  0  3  15  25  30
130 - 139     0  0  0  0  0  0  6  11  14
140 a více     0  0  0  0  0  0  0  0  0
-------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: jasan

-------------------------------
         Bonitní stupeň
  Věk      --------------
         1  2  3
-------------------------------
  do 29     100 100 100
 30 - 39     70  81  87
 40 - 49     47  65  77
 50 - 59     23  45  62
 60 - 69      3  24  46
 70 - 79      0  5  30
 80 - 89      0  0  16
 90 - 99      0  0  5
100 a více     0  0  0
-------------------------------

Skupina dřevin: olše

-----------------------------------------
           Bonitní stupeň
  Věk      ------------------------
         1  2  3  4  5
-----------------------------------------
  do 19     100 100 100 100 100
 20 - 29     67  74  80  85  88
 30 - 39     53  60  63  66  69
 40 - 49     35  43  48  52  52
 50 - 59     16  25  31  37  37
 60 - 69      2  10  15  22  24
 70 - 79      0  4  6  9  11
 80 a více     0  0  0  0  0
-----------------------------------------

Skupina dřevin: osika

-------------------------------
         Bonitní stupeň
  Věk      --------------
         1  2  3
-------------------------------
  do 19     100 100 100
 20 - 29     92  93  93
 30 - 39     69  70  73
 40 - 49     47  50  53
 50 - 59     26  31  35
 60 - 69     10  14  18
 70 - 79      4  5  7
 80 a více     0  0  0
-------------------------------

Skupina dřevin: akát

-------------------------------------------------------------
               Bonitní stupeň
  Věk      --------------------------------------------
         1  2  3  4  5  6  7  8  9
-------------------------------------------------------------
  do 19     100 100 100 100 100 100 100 100 100
 20 - 29     39  44  49  54  57  60  71  80  86
 30 - 39     16  25  37  44  47  51  58  69  75
 40 - 49      3  10  20  28  34  39  46  56  64
 50 - 59      0  1  9  16  22  28  33  42  50
 60 - 69      0  0  3  7  13  21  24  29  33
 70 - 79      0  0  0  3  5  8  11  12  13
 80 a více     0  0  0  0  0  0  0  0  0
-------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: topol

-------------------------------------------------------------
               Bonitní stupeň
  Věk      --------------------------------------------
         1  2  3  4  5  6  7  8  9
-------------------------------------------------------------
  do 9     100 100 100 100 100 100 100 100 100
 10 - 19     35  38  42  49  56  66  77  83  89
 20 - 29      0  0  0  8  10  12  15  18  21
 30 a více     0  0  0  0  0  0  0  0  0
-------------------------------------------------------------

Skupina dřevin: bříza

-------------------------------
         Bonitní stupeň
  Věk      --------------
         1  2  3
-------------------------------
  do 19     100 100 100
 20 - 29     93  94  95
 30 - 39     71  74  78
 40 - 49     41  42  48
 50 - 59     14  17  19
 60 a více     0  0  0
-------------------------------
Příl 4 Koeficient K1 pro výpočet škody ze snížení přírůstu lesního porostu v důsledku imisí
----------------------------------------
         Stupeň poškození
 Pásmo   -----------------------------
ohrožení  I   II  IIIa IIIb  IVa
----------------------------------------
A, B    0,15 0,35 0,55 0,75 0,85
C     0,05 0,15 0,35 0,55 0,75
D     0,00 0,05 0,25 0,45 0,65
----------------------------------------
Příl 5 Cena ročního přírůstu Z podle skupin dřevin v Kč/m2
----------------------------------------------------------------------------------
 Skupina              Bonitní stupeň
 dřevin  -----------------------------------------------------------------------
       1    2    3    4    5   6    7    8    9
----------------------------------------------------------------------------------
smrk    0,3140 0,3060 0,2940 0,2730 0,2370 02110  0,1560 0,1050 0,0090

jedle   0,3040 0,2860 0,2830 0,2760 0,2500 0,2130 0,1610 0,1010 0,0760

borovice  0,2290 0,2140 0,2070 0,1810 0,1680 0,1260 0,0700 0,0490 0,0190

modřín   0,2660 0,2630 0,2620 0,2550 0,2540 0,2300 0,1900 0,1360 0,0700

douglaska 0,3260 0,3120 0,3070 0,2990 0,2800

buk    0,3580 0,3490 0,3220 0,2800 0,2490 0,2110 0,1570 0,0910 0,0400

dub    0,3900 0,3890 0,3460 0,3120 0,2860 0,2350 0,1850 0,1220 0,0460

jasan   0,2970 0,2590 0,1550

olše    0,3170 0,3100 0,2830 0,2370 0,1880

osika   0,1810 0,1420 0,0800

akát    0,2920 0,2890 0,2790 0,2640 0,2590 0,2040 0,0970 0,0970 0,970

topol   0,4570 0,4260 0,3880 0,3790 0,3500 0,2610 0,1970 0,1250 0,0220

bříza   0,2140 0,1470 0,0790
--------------------------------------------------------------------------------
Příl 6 Koeficient K2 pro výpočet škody ze snížení kvality lesního porostu v důsledku rozvoje hniloby pro skupinu dřevin smrk
----------------------------------------------------------------------
Nástup               Bonitní stupeň
škody      -----------------------------------------------------
ve věku      1   2   3   4   5   6   7   8   9
----------------------------------------------------------------------
  do 29     0,58 0,65 0,70 0,70 0,75 0,80 0,80 0,80 0,80
 30 - 39     0,55 0,60 0,65 0,65 0,70 0,75 0,75 0,75 0,75
 40 - 49     0,53 0,58 0,63 0,63 0,67 0,73 0,73 0,73 0,73
 50 - 59     0,50 0,55 0,60 0,60 0,65 0,70 0,70 0,70 0,70
 60 - 69     0,47 0,52 0,57 0,57 0,62 0,65 0,65 0,65 0,65
 70 - 79     0,44 0,49 0,54 0,54 0,58 0,60 0,60 0,60 0,60
 80 - 89     0,40 0,45 0,50 0,50 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
 90 - 99     0,11 0,13 0,14 0,15 0,15 0,20 0,23 0,25 0,27
100 a více    -   -   -   -   -   -   -   -   -
----------------------------------------------------------------------

Pro ostatní skupiny dřevin se koeficient K2 stanoví přiměřeně.
1) Vyhláška Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů, ve znění pozdějších předpisů. 2) Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 82/1996 Sb., o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin.