Vydáno: 13. 3. 1996

 

Zákon č. 95/1996 Sb.

Novela zákona o barvení a a značkování některých uhlovodík. paliv


Schválený 13. 3. 1996 Účinný od 26. 4. 1996 do 31. 12. 9999

 
 
 

Daň z uhlovodíkových paliv a maziv.;

95/1996 Sb. ZÁKON ze dne 13. března 1996, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů Změna: 354/2003 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje takto: 1. V § 2 odst. 1 písm. a) se za slovo"střední" vkládá čárka a slovo "plynové". 2. § 2 odst. 1 písm. b) bod 2 zní: "2. bod vzplanutí podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku (Cleveland) max. 150 stupňů C,". 3. § 2 odst. 2 včetně poznámky č. 1a) zní: "(2) Barvena a značkována nesmějí být, pokud v dalších ustanoveních zákona není stanoveno jinak, paliva a maziva mající vlastnosti uvedené v odstavci 1, jde-li o petroleje, motorové nafty, bionaftu,1a) polotovary pro výrobu těch paliv a maziv, která se podle tohoto zákona nebarví a neznačkují, polotovary pro pyrolýzu a chemické zpracování. Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhláškou seznam ropných výrobků, které nesmějí být barveny a značkovány, u nichž by barvení a značkování mohlo být na závadu pro jejich použití. 1a) § 19 odst. 3 zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.". 4. § 2 se doplňuje odstavci 3 a 4, které znějí: "(3) Barvena a značkována dále nemusí být ta paliva a maziva, která jsou určena pro vývoz nebo jsou propouštěna do celního režimu přímý tranzit.2) (4) Paliva a maziva uvedená v odstavci 1, která jsou určena pro vývoz, podléhají okamžikem vyskladnění4) celnímu režimu vývozu. Právnické a fyzické osoby, kterým jsou nebarvená a neznačkovaná paliva vyskladněna, jsou okamžikem takového vyskladnění povinny podat celní prohlášení příslušnému celnímu úřadu na propuštění zboží k vývozu. V případě ne-uskutečnění vývozu nebo zrušení celního režimu přímý tranzit oznámí příslušný celní úřad zrušení režimu vývozu nebo celního režimu přímý tranzit příslušnému finančnímu úřadu.". 5. V § 3 se v písmenech b) a c) vypouštějí slova "a to i pro vlastní potřebu,". 6. V § 3 se vypouští písmeno d). Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e). 7. V § 3 se na konci nově označeného písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno f), které zní: "f) provozováním čerpacích stanic s palivy a mazivy i jejich provozování s palivy a mazivy, která se nebarví a neznačkují.". 8. V § 4 odst. 2 se za slovo "značkování" vkládají slova "paliv a maziv", slovo "provést" se nahrazuje slovem "zajistit", a na konci se připojují tato slova, která včetně poznámky č. 2a) zní: "stanovených vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu.2a) 2a) Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 171/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 188/1995 Sb.". 9. V § 4 odst. 4 se na konci připojují tyto věty: "O porušení povinnosti barvení a značkování paliv a maziv se jedná i tehdy, jestliže barvení a značkování paliv a maziv nebylo provedeno z důvodu uvedeného v § 2 odst. 3, ačkoliv tato paliva a maziva nebyla vyvezena anebo propuštěna do celního režimu přímý tranzit.2) Ten, kdo měl paliva a maziva podle jejich určení vyvézt, je-li již jejich vlastníkem, má v případě neuskutečnění tohoto vývozu stejné povinnosti, jaké stanoví tento zákon výrobci.". 10. § 4 odst. 6 zní: "(6) Výrobce a uživatel směsi barviva a značkovací látky2a) je povinen vést způsobem stanoveným vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu2a) evidenci barviva a značkovací látky.". 11. § 5 odst. 2 písm. b) zní: "b) aby dovážená paliva a maziva splňovala podmínky stanovené tímto zákonem ještě před jejich dopravou přes státní hranici České republiky.". 12. V § 5 odst. 3 se slova "(§ 2 odst. 2)" nahrazují slovy "(§ 2 odst. 2 a 3)". 13. V § 5 odst. 3 písm. a) se před slova "jen na základě koncese" vkládají tato slova, která včetně poznámky č. 4a) zní: "za účelem podnikání4a)" 4a) § 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.". 14. V § 5 odst. 3 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno e), které zní: "e) uhradit nezbytné výdaje spojené s provedením analýzy odebraného vzorku autorizovanou státní zkušebnou nebo akreditovanou laboratoří (§ 8 odst. 2), bylo-li na jejím základě zjištěno porušení povinností stanovených tímto zákonem.". 15. V § 5 odst. 4 se slovo "a" před slovem "skladuje" nahrazuje slovem "nebo", slova "(§ 2 odst. 2)" se nahrazují slovy "(§ 2 odst. 2 a 3)" a před slovem "evidenci" se vkládají tato slova: "způsobem stanoveným vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu2a)". 16. § 6 písm. c) zní: "c) prodávat barvená a značkovaná paliva a maziva pro pohon motorových vozidel a motorů, s výjimkou stacionárních motorů a plynových turbin určených pro výrobu elektrické a tepelné energie,". 17. § 6 písm. d) zní: "d) přepravovat a skladovat barvená a značkovaná paliva a maziva v nádobě, která je ve spojení s motorem, jakož i stáčet je do takové nádoby nebo je užívat pro pohon motorového vozidla,". 18. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní: "§ 6a Stanovisko k rozhodování o koncesi Ve stanovisku potřebném pro vydání koncese uvede Ministerstvo průmyslu a obchodu druh činnosti v oboru paliv a maziv, pro který stanovisko vydává, časový rozsah, popřípadě další podmínky provozování činnosti.". 19. V § 7 se za slova "povinností stanovených tímto zákonem" vkládají slova " , s výjimkou povinnosti stanovené v § 5 odst. 3 písm. a),", čárka na konci písmene d) se nahrazuje tečkou a písmeno e) včetně poznámky č. 9) se vypouští. 20. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně poznámky č. 9) zní: "§ 7a (1) Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto zákonem vykonává též Policie České republiky, a to při plnění svých úkolů stanovených zvláštním zákonem.9) (2) Policie České republiky v případě důvodného podezření odebere při kontrole vzorek paliva a maziva způsobem stanoveným pro státní orgány (§ 7) ve vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu2a) s tím, že po zapečetění odebraného vzorku jej doručí jednomu ze státních orgánů uvedených v § 7 písm. b) až d). (3) Při kontrole dodržování povinností stanovených tímto zákonem pro nakládání s palivy a mazivy, jsou státní orgány oprávněny požadovat na Policii České republiky zastavování motorových vozidel v silničním provozu. Policie České republiky je povinna těmto požadavkům vyhovět, pokud jí v tom nebrání plnění jiných úkolů. 9) § 1 odst. 2, § 2 odst. 1 zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.". 21. Poznámka č. 10) zní: "10) Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.". Poznámka č. 11) se doplňuje těmito slovy: "Zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.". 22. Dosavadní text § 8 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který včetně poznámky č. 11a) zní: "(2) Analýzu vzorku odebraného paliva a maziva za účelem kontroly plnění povinností stanovených tímto zákonem jsou oprávněny provádět na požádání státních orgánů autorizované státní zkušebny a akreditované laboratoře.11a) 11a) Zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví.". 23. V § 9 odst. 1 se za slova "v § 4 odst. 4" vkládají slova "a 6" a slova "§ 5 odst. 3 písm. a)" se vypouštějí. 24. V § 9 odst. 3 se slova "do šesti let" nahrazují slovy "do tří let". 25. § 10 odst. 1 zní: "(1) Státní orgán uloží fyzické osobě, která vlastní nebo užívá osobní motorové vozidlo se vznětovým motorem k jiným účelům než k podnikání, za úmyslné porušení povinnosti stanovené v § 6 písm. d) pokutu až do výše 2000 Kč. Pokutu lze uložit i opakovaně.". 26. V § 12 se před dosavadní odstavec 1 vkládá nový odstavec 1, který zní: "(1) Pokutu podle tohoto zákona vybírá státní orgán (§ 7), který ji uložil.". Dosavadní odstavec 1 se označuje jako odstavec 3. 27. V § 13 se za slovy "v § 7" nahrazuje spojka "a" čárkou a za slovy "živnostenskému úřadu" se vkládají tato slova: "a Policii České republiky". 28. V § 14 písm. b) se slova "vlastního provedení" nahrazují slovem "provádění", na konci písmene e) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se nová písmena f) a g), která znějí: "f) seznam výrobků, které se nesmí barvit a značkovat vzhledem k účelu jejich použití (§ 2 odst. 2), g) postup při kontrole barvení a značkování a způsob nakládání s odebraným vzorkem paliva a maziva do jeho předání autorizované státní zkušebně nebo akreditované laboratoři.". Čl.II Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb. a zákona č. 286/1995 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. V příloze č. 3 se koncesované živnosti

-- výroba a zpracování paliv a maziv,

-- nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení,

-- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy, upravují ve sloupcích 2 až 5 takto:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1            2            3       4            5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výroba a zpracování   a) vysokoškolské vzdělání          Ministerstvo  zákon č. 136/1994 Sb., o
paliv a maziv       v oboru chemie a 5 let          průmyslu a   barvení a značkování
              praxe v oboru              obchodu    některých uhlovodíkových
            b) středoškolské vzdělání                 paliv a maziv a o opatřeních
              v oboru chemie zakončené                s tím souvisejících, o
              maturitní zkouškou a                  doplnění zákona č. 455/1991 
              10 let praxe v oboru                  Sb., o živnostenském podnikání
                                          (živnostenský zákon),
                                          ve znění pozdějších předpisů,
                                          zákona ČNR č. 587/1992 Sb.,
                                          o spotřebních daních,
                                          ve znění pozdějších předpisů,
                                          a o změně zákona ČNR č. 588/1992
                                          Sb., o dani z přidané hodnoty,
                                          ve znění pozdějších předpisů,
                                          vyhláška č. 171/1994 Sb.,
                                          kterou se stanoví podrobnosti
                                          barvení a značkování
                                          některých uhlovodíkových paliv
                                          a maziv
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nákup, prodej a       středoškolské              Ministerstvo  zákon č. 136/1994 Sb.
skladování paliv      vzdělání technického          průmyslu    vyhláška č. 171/1994 Sb.
a maziv včetně jejich    směru a 5 let praxe v          a obchodu
dovozu s výjimkou      oboru
výhradního nákupu, prodeje
a skladování paliv a
maziv ve spotřebitelském
balení do 50 kg na jeden
kus balení
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provozování čerpacích    vyučení v oboru chemie         Ministerstvo  zákon č. 136/1994 Sb.
stanic s palivy a      nebo strojírenství a          průmyslu    vyhláška č. 171/1994 Sb.
mazivy           1 rok praxe v oboru           a obchodu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čl.III zrušen Čl.IV zrušen Čl.V Přechodná ustanovení k čl. II Fyzické či právnické osoby, provozující živnost na základě koncesní listiny vydané přede dnem účinnosti tohoto zákona, jsou povinny, pokud tento zákon vyžaduje pro získání živnostenského oprávnění a provozování živnosti splnění podmínek odlišných od podmínek stanovených dosavadní právní úpravou, doložit jejich splnění na výzvu živnostenského úřadu příslušného podle sídla nebo místa podnikání, a to do devíti měsíců od doručení výzvy. To neplatí v případě, že splnění odlišných podmínek vyplývá již z dokladů, které fyzická či právnická osoba předložila v řízení podle dosavadních předpisů. Živnostenský úřad vyzve fyzickou či právnickou osobu k doložení splnění podmínek provozování živnosti do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona. Čl.VI Přechodná ustanovení k čl. III 1. Úkony učiněné na základě § 12 odst. 10 zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 148/1995 Sb., do dne účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti. 2. Nárok na vrácení spotřební daně podle čl. III tohoto zákona mohou uplatnit osoby uvedené v čl. III bodu 12 i za období od 1. ledna 1996 do dne účinnosti tohoto zákona. Čl.VII Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto zákonem. Čl.VIII Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Uhde v. r. Havel v. r. Klaus v. r.