Vydáno: 11. 10. 1996

 

Zákon č. 273/1996 Sb.

o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže


Schválený 11. 10. 1996 Účinný od 1. 11. 1996 do 31. 12. 9999

 
 
 

Působnost ústředních orgánů státní správy.; HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ.; Ostatní ústřední orgány státní správy.;

273/1996 Sb. ZÁKON ze dne 11. října 1996 o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Změna: 187/1999 Sb. Změna: 359/2004 Sb. Změna: 626/2004 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 417/2009 Sb. Změna: 250/2014 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: § 1 (1) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") je ústředním orgánem státní správy pro podporu a ochranu hospodářské soutěže proti jejímu nedovolenému omezování. (2) Sídlem Úřadu je Brno. (3) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává na návrh vlády prezident republiky. Nikdo nemůže být jmenován do funkce předsedy Úřadu více než dvakrát. Předseda Úřadu se považuje za služební orgán podle zákona o státní službě. (4) S funkcí předsedy Úřadu je neslučitelné členství v politické straně nebo v politickém hnutí. (5) Funkční období předsedy Úřadu je 6 let. (6) Předseda Úřadu se může své funkce vzdát. (7) Výkon funkce předsedy Úřadu končí a) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemně vyhotoveného rozhodnutí o odvolání z funkce nebo písemně učiněného vzdání se funkce anebo pozdějším dnem uvedeným v doručeném rozhodnutí o odvolání nebo vzdání se funkce, b) uplynutím jeho funkčního období, c) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jímž byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena, nebo d) dnem nabytí právní moci rozsudku, jímž byl odsouzen pro úmyslný trestný čin. (8) Předsedu Úřadu lze odvolat z funkce, jen a) nevykonává-li funkci po dobu delší než 6 měsíců, nebob) narušuje-li závažným způsobem důstojnost své funkce anebo narušuje-li nezávislost a nestrannost Úřadu. (9) Předseda úřadu má nárok na plat, náhradu výdajů, naturální plnění, a nezůstane-li zaměstnancem Úřadu, i na odchodné jako prezident Nejvyššího kontrolního úřadu. (10) Předsedu zastupují 3 místopředsedové, které jmenuje a odvolává předseda, přičemž určí pořadí jejich zastupování. Místopředsedové dále plní úkoly podle rozhodnutí předsedy. Místopředseda má nárok na plat, náhradu výdajů, naturální plnění, a nezůstane-li zaměstnancem Úřadu, i na odchodné jako viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu. (11) Předseda Úřadu a místopředseda jsou oprávněni dávat státnímu zaměstnanci příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní službě. § 2 Úřad: a) vytváří podmínky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže,b) vykonává dohled při zadávání veřejných zakázek,c) vykonává další působnosti stanovené zvláštními zákony. § 3 Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Zeman v. r. Havel v. r. Klaus v. r.