Vydáno: 24. 1. 1997

 

Zákon č. 12/1997 Sb.

o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích


Schválený 24. 1. 1997 Účinný od 21. 2. 1997 do 31. 12. 9999

 
 
 

Dopravní předpisy v silničním provozu.; SPRÁVA DOPRAVY A KOMUNIKACÍ.; Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.; Řidiči motorových vozidel.; Havarijní pojištění motorových vozidel.;

12/1997 Sb. ZÁKON ze dne 24. ledna 1997 o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Změna: 168/1999 Sb. Změna: 247/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 274/2008 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: § 1 Státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (dále jen „silniční provoz“) vykonává podle tohoto zákona Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) a Policie České republiky (dále jen „policie“). § 2 zrušen § 3 zrušen § 4 zrušen § 5 zrušen § 6 zrušen § 7 zrušen § 8 zrušen § 9 zrušen § 10 zrušen § 11 zrušen § 12 zrušen § 13 (1) Dohled nad výcvikem a zdokonalováním odborné způsobilosti řidičů vojenských vozidel, vedení evidence vojenských vozidel a schvalování jejich technické způsobilosti upravuje zvláštní zákon.12) Úpravu výuky a výcviku vojáků v činné službě k řízení motorových vozidel, zdokonalování jejich odborné způsobilosti a evidence řidičů, kteří jsou vojáky v činné službě, stanoví Ministerstvo obrany v dohodě s ministerstvem a Ministerstvem dopravy a spojů. (2) Výcvik a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů služebních vozidel Bezpečnostní informační služby, vedení jejich evidencí a schvalování technické způsobilosti služebních vozidel Bezpečnostní informační služby upravuje zvláštní zákon.13) (3) Úpravu týkající se evidence vozidel policie a ministerstva a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů služebních vozidel policie a ministerstva stanoví ministerstvo. § 14 zrušen § 15 Zrušují se 1. vládní nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění zákonného opatření Předsednictva Národního shromáždění č. 13/1956 Sb. a zákona č. 60/1961 Sb., 2. § 2 až 6 a § 113 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 145/1956 Ú. l., o provozu na silnicích, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., 3. § 1 a 19 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech, 4. § 3, 4 a § 68 odst. 1 až 4 vyhlášky Federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu). § 16 Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Zeman v. r. Havel v. r. Klaus v. r. 1) Zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 7) § 6 zákona ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. 11) Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách. 12) Zákon č. 124/1992 Sb., ve znění zákona č. 39/1995 Sb. 13) Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona č. 160/1995 Sb.