Obsah dokumentu

Vydáno: 7. 3. 1997

 

Zákon č. 48/1997 Sb.

o veřejném zdravotním pojištění


Schválený 7. 3. 1997 Učinný 1. 4. 1997 Novelizovaný

 
 
 

Poplatky ostatní.; Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.; Lékařské komory. Stomatologické komory. Zvěrolékařské komory.; Pojišťovny a zajišťovny.; Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.; Organizace zdravotní správy.; Zdravotnická zařízení. Nemocnice. Polikliniky..; Náklady zdravotní péče.; Léčebná a preventivní péče. Lázně.;

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 1997 o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Změna: 242/1997 Sb. Změna: 2/1998 Sb. Změna: 127/1998 Sb. Změna: 225/1999 Sb. Změna: 363/1999 Sb. Změna: 18/2000 Sb. Změna: 459/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 155/2000 Sb., 220/2000 Sb., 258/2000 Sb. Změna: 176/2002 Sb. (část) Změna: 176/2002 Sb. Změna: 285/2002 Sb. Změna: 198/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 424/2003 Sb. (část) Změna: 222/2003 Sb., 424/2003 Sb., 425/2003 Sb., 455/2003 Sb. Změna: 176/2002 Sb. (část), 85/2004 Sb. Změna: 359/2004 Sb. Změna: 438/2004 Sb. Změna: 422/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 123/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 361/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 47/2006 Sb. Změna: 117/2006 Sb. Změna: 245/2006 Sb. Změna: 340/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 165/2006 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 109/2006 Sb., 112/2006 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 57/2007 Sb., 261/2007 Sb., 296/2007 Sb. Změna: 137/2008 Sb. Změna: 270/2008 Sb. Změna: 189/2006 Sb., 129/2008 Sb., 274/2008 Sb. Změna: 59/2009 Sb. Změna: 306/2008 Sb., 362/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 298/2011 Sb. Změna: 298/2011 Sb. (část), 365/2011 Sb. Změna: 1/2012 Sb. Změna: 369/2011 Sb., 458/2011 Sb. Změna: 275/2012 Sb. Změna: 401/2012 Sb., 403/2012 Sb. Změna: 44/2013 Sb. Změna: 238/2013 Sb. Změna: 238/2013 Sb. (část) Změna: 60/2014 Sb. Změna: 109/2014 Sb. Změna: 458/2011 Sb., 60/2014 Sb. (část), 250/2014 Sb., 256/2014 Sb., 267/2014 Sb. Změna: 1/2015 Sb. Změna: 200/2015 Sb. Změna: 314/2015 Sb. Změna: 200/2015 Sb. (část) Změna: 47/2016 Sb. Změna: 66/2017 Sb. Změna: 150/2017 Sb., 183/2017 Sb. Změna: 290/2017 Sb. (část) Změna: 200/2017 Sb., 290/2017 Sb. Změna: 231/2017 Sb., 282/2018 Sb. Změna: 282/2018 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ § 1 (1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie51) a upravuje a) veřejné zdravotní pojištění (dále jen "zdravotní pojištění"), b) rozsah a podmínky, za nichž jsou na základě tohoto zákona ze zdravotního pojištění hrazeny zdravotní služby (dále jen „hrazené služby“), c) způsob stanovení cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění. d) způsob stanovení úhrad zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz hrazených ze zdravotního pojištění. (2) Tento zákon se použije, nestanoví-li přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující koordinaci systémů sociálního zabezpečení (dále jen „koordinační nařízení“) jinak49). § 2 Osobní rozsah zdravotního pojištění (1) Podle tohoto zákona jsou zdravotně pojištěny: a) osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky, b) osoby, které na území České republiky nemají trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky,

(dále jen "pojištěnci").

(2) Zaměstnavatelem se pro účely zdravotního pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je plátcem příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků podle zvláštního právního předpisu1a), zaměstnává zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky, jakož i organizační složka státu.1b) (3) Zaměstnáním se pro účely zdravotního pojištění rozumí činnost zaměstnance [§ 5 písm. a)], ze které mu plynou od zaměstnavatele příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků zdaňované podle zvláštního právního předpisu1a). (4) Sídlem zaměstnavatele se pro účely zdravotního pojištění rozumí u právnické osoby její sídlo, jakož i sídlo její organizační složky, která je zapsána v obchodním rejstříku, popřípadě v jiném zákonem určeném rejstříku nebo je vedena ve stanovené evidenci u příslušného orgánu v České republice, a u fyzické osoby místo jejího trvalého pobytu, popřípadě, jde-li o zahraniční fyzickou osobu, místo jejího podnikání. (5) Ze zdravotního pojištění jsou vyňaty osoby, které na území České republiky vykonávají nelegální práci podle § 5 písm. e) bodu 3 zákona o zaměstnanosti, a dále osoby, které nemají trvalý pobyt na území České republiky a jsou činny v České republice pro zaměstnavatele, kteří požívají diplomatických výhod a imunit, nebo pro zaměstnavatele, kteří nemají sídlo na území České republiky, a osoby, které dlouhodobě pobývají v cizině a neplatí pojistné (§ 8 odst. 4).
§ 3 Vznik a zánik zdravotního pojištění (1) Zdravotní pojištění vzniká dnem: a) narození, jde-li o osobu s trvalým pobytem na území České republiky, b) kdy se osoba bez trvalého pobytu na území České republiky stala zaměstnancem [§ 5 písm. a)], c) získání trvalého pobytu na území České republiky. (2) Zdravotní pojištění zaniká dnem: a) smrti pojištěnce nebo jeho prohlášení za mrtvého, b) kdy osoba bez trvalého pobytu na území České republiky přestala být zaměstnancem [§ 5 písm. a)], c) ukončení trvalého pobytu na území České republiky.
ČÁST DRUHÁ POJISTNÉ Plátci pojistného zdravotního pojištění § 4 nadpis neplatil Plátci pojistného zdravotního pojištění (dále jen "plátci pojistného") jsou: a) pojištěnci uvedení v § 5, b) zaměstnavatelé, c) stát. Kategorie pojištěnců § 5 Pojištěnec je plátcem pojistného, pokud a) je zaměstnancem; za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti podle zvláštního právního předpisu1a), s výjimkou 1. osoby, která má pouze příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny, 2. žáka nebo studenta, který má pouze příjmy ze závislé činnosti za práci z praktického výcviku, 3. osoby činné na základě dohody o provedení práce, popřípadě více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl příjmu ve výši částky, jež je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění podle zákona upravujícího nemocenské pojištění (dále jen „započitatelný příjem“); započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o provedení práce se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila, 4. člena družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odměňován, a který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu, 5. osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti, popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu; započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o pracovní činnosti se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila, 6. dobrovolného pracovníka pečovatelské služby, který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu, 7. člena okrskové volební komise při volbách do Evropského parlamentu, Senátu a zastupitelstev územních samosprávných celků a člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny a při volbě prezidenta republiky, b) je osobou samostatně výdělečně činnou. Za osoby samostatně výdělečně činné se pro účely zdravotního pojištění považují: 1. osoby podnikající v zemědělství;1e) 2. osoby provozující živnost;2) 3. osoby provozující podnikání podle zvláštních předpisů;3) 4. osoby vykonávající uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů,4) s výjimkou činnosti, z níž jsou příjmy podle zvláštního právního předpisu samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně4a); 5. společníci veřejných obchodních společností a komplementáři komanditních společností;5) 6. osoby vykonávající nezávislé povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů;6) 7. osoby vykonávající činnost mandatáře na základě mandátní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku,6a) pokud tato činnost není považována za zaměstnání podle písmene a) a mandátní smlouva nebyla uzavřena v rámci jiné samostatné výdělečné činnosti, 8. spolupracující osoby osob samostatně výdělečně činných, pokud podle zákona o daních z příjmů lze na ně rozdělovat příjmy dosažené výkonem spolupráce a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, c) má na území České republiky trvalý pobyt, avšak není uveden pod předchozími písmeny a není za něj plátcem pojistného stát, pokud uvedené skutečnosti trvají po celý kalendářní měsíc. § 6 Zaměstnavatel je plátcem části pojistného za své zaměstnance s výjimkou zaměstnanců, kteří postupují podle § 8 odst. 4. Zaměstnavatel je plátcem části pojistného z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků podle zvláštního právního předpisu3) zúčtovaných bývalému zaměstnanci po skončení zaměstnání. § 7 (1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce: a) nezaopatřené děti; nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře;7) b) poživatele důchodů z důchodového pojištění, kterým byl přiznán důchod před 1. lednem 1993 podle předpisů České a Slovenské Federativní Republiky a po 31. prosinci 1992 podle předpisů České republiky. Za poživatele důchodu se pro účely tohoto zákona považuje osoba podle předchozí věty i v měsících, kdy jí podle předpisů o důchodovém pojištění výplata důchodu nenáleží; c) příjemce rodičovského příspěvku;7) d) ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění8); e) uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání;9) f) osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované10), a to za podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a nejde o poživatele starobního důchodu, invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani o poživatele rodičovského příspěvku nebo o nezaopatřené dítě, g) osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)11), a osoby pečující o tyto osoby, a osoby pečující o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), h) osoby ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby, osoby ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osoby ve výkonu ústavního ochranného léčení; i) osoby uvedené v § 5 písm. c), které jsou příjemci dávek nemocenského pojištění;14) j) osoby, které jsou invalidní ve třetím stupni nebo které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo starobního důchodu a nemají příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a nepožívají žádný důchod z ciziny, nebo tento důchod nepřesahuje měsíčně částku ve výši minimální mzdy;15) k) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů,16) pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, l) mladistvé umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy, m) osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu na základě smlouvy s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, v rozsahu překračujícím v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu, pokud není dobrovolník plátcem pojistného podle § 5 nebo za něj není plátcem pojistného stát podle předchozích písmen a) až l), n) manžele nebo registrované partnery státních zaměstnanců podle zákona o státní službě nebo jiných zaměstnanců v organizačních složkách státu, pokud je následují do místa jejich vyslání k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu služby v zahraničí se souhlasem této organizační složky státu, a nemají příjem ze závislé činnosti nebo nejsou osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5 nebo nejsou osobami vykonávajícími obdobné činnosti podle práva cizího státu, do kterého byli jejich manželé nebo registrovaní partneři vysláni k výkonu práce v zahraničí nebo k výkonu služby v zahraničí, o) cizince, kterým bylo uděleno oprávnění k pobytu na území České republiky za účelem poskytnutí dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu,16a) pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, p) žadatele o udělení mezinárodní ochrany a jeho dítě narozené na území České republiky, cizince, jemuž bylo vydáno potvrzení o strpění pobytu na území České republiky, a jeho dítě narozené na území České republiky16b), pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, q) příjemci starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření do dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod podle § 32 zákona o důchodovém pojištění, pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 22 odst. 4 nebo § 23 odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření; při stanovení tohoto věku u žen se postupuje stejně jako u mužů stejného data narození, r) osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v České republice ve standardní době v prezenční formě studia, pokud nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5; za dobu uvedeného studia se pro účely tohoto písmena považuje také kalendářní měsíc, v němž osoba ukončila uvedené studium. (2) Mají-li osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až h) a q) příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, je plátcem pojistného stát i tyto osoby. § 8 Povinnost platit pojistné (1) Pojistné se platí zdravotní pojišťovně, u které je pojištěnec pojištěn, (dále jen "příslušná zdravotní pojišťovna"). Povinnost platit pojistné vzniká pojištěnci dnem: a) nástupu zaměstnance do zaměstnání (§ 2 odst. 3); b) zahájení samostatné výdělečné činnosti [§ 5 písm. b)]; c) kdy se stal pojištěncem podle § 5 písm. c); d) ke kterému se po návratu do České republiky pojištěnec přihlásil podle odstavce 4 u příslušné zdravotní pojišťovny; e) návratu do České republiky po nepřetržitém pobytu v cizině, který započal již před 1. lednem 1993, pokud den návratu připadne na období po 30. dubnu 1995; uvedené skutečnosti je pojištěnec povinen příslušné zdravotní pojišťovně doložit; f) návratu do České republiky po nepřetržitém pobytu v cizině, který započal mezi 1. lednem 1993 a 1. červencem 1993, pokud den návratu připadne na období po 30. dubnu 1995, jestliže pojištěnec 1. byl v cizině zdravotně pojištěn, 2. v uvedeném období mu nebyly poskytnuty hrazené služby, 3. požádal zpětně příslušnou zdravotní pojišťovnu o postup podle odstavce 4.

Tím není dotčena povinnost platit pojistné za dobu předcházející pobytu v cizině.

(2) Povinnost zaměstnavatele platit část pojistného za své zaměstnance vzniká dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání (§ 2 odst. 3) a zaniká dnem skončení zaměstnání, s výjimkami stanovenými v § 6. Za den nástupu zaměstnance do zaměstnání se považuje a) u pracovního poměru včetně pracovního poměru sjednaného podle cizích právních předpisů den, ve kterém zaměstnanec nastoupil do práce, a za den ukončení zaměstnání se považuje den skončení pracovního poměru, b) u služebního poměru den, ve kterém zaměstnanec nastoupil k výkonu služby, jde-li o státního zaměstnance den nástupu služby, a za den ukončení zaměstnání se považuje den skončení služebního poměru, c) u členů družstva v družstvech, kde podmínkou členství je jejich pracovní vztah k družstvu, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni, den započetí práce pro družstvo, a za den ukončení zaměstnání se považuje den skončení členství v družstvu, d) u zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti den, ve kterém poprvé po uzavření dohody o pracovní činnosti zaměstnanec začal vykonávat sjednanou práci, a za den ukončení zaměstnání se považuje den, jímž uplynula doba, na kterou byla tato dohoda sjednána, u zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce se postupuje obdobně, e) u soudců den nástupu soudce do funkce, a za den ukončení zaměstnání se považuje den skončení výkonu funkce soudce, f) u členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva den, od něhož členu náleží odměna za výkon funkce vyplácená členům zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva, a za den ukončení zaměstnání se považuje den, od něhož tato odměna nenáleží. Plní-li dosavadní starosta nebo primátor úkoly po uplynutí volebního období až do dne konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva a je mu vyplácena odměna uvedená ve větě první, považuje se za zaměstnance ještě po dobu, po kterou mu náleží tato odměna; to platí obdobně pro hejtmana kraje a primátora hlavního města Prahy, g) u poslanců Poslanecké sněmovny a senátorů Senátu Parlamentu České republiky a poslanců Evropského parlamentu zvolených na území České republiky den zvolení, a za den ukončení zaměstnání se považuje den uplynutí volebního období, popřípadě den zániku mandátu, h) u členů vlády, prezidenta, viceprezidenta a členů Nejvyššího kontrolního úřadu, členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členů Rady Českého telekomunikačního úřadu, finančního arbitra, zástupce finančního arbitra, Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv den nástupu do funkce, a za den ukončení zaměstnání se považuje den skončení výkonu funkce, i) u fyzických osob, které nejsou uvedeny v písmenech e) až h), které byly jmenovány nebo zvoleny do funkce a jejich jmenováním nevznikl pracovní nebo služební poměr, den nástupu do funkce, a za den ukončení zaměstnání se považuje den skončení výkonu funkce, j) u dobrovolných pracovníků pečovatelské služby den, ve kterém začal dobrovolný pracovník poskytovat pečovatelskou službu, a za den ukončení zaměstnání se považuje den, kdy přestal být dobrovolným pracovníkem pečovatelské služby, k) u osoby pečující o dítě a osoby, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí16c), den, od něhož jim tato odměna náleží, a za den ukončení zaměstnání se považuje den, od něhož tato odměna nenáleží z jiných důvodů, než je dočasná pracovní neschopnost, l) u odsouzených ve výkonu ochranného opatření zabezpečovací detence a trestu odnětí svobody zařazených do práce den zařazení do práce, a za den ukončení zaměstnání se považuje den odvolání z výkonu práce, m) u osob činných v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny podmínky stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho vznik, den započetí výkonu práce, a za den ukončení zaměstnání se považuje den ukončení výkonu práce, n) u zaměstnanců neuvedených pod písmeny a) až n) den, kdy začal zaměstnanec vykonávat práci, na jejímž základě mu plynou příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, a za den ukončení zaměstnání se považuje den ukončení výkonu práce. (3) Povinnost státu platit pojistné za pojištěnce vzniká dnem, kdy se stát podle § 7 stává plátcem pojistného. Tato povinnost zaniká dnem, ke kterému stát přestal být podle § 7 plátcem pojistného. (4) Pojištěnec není povinen platit pojistné po dobu, kdy je dlouhodobě v cizině, pokud je v cizině zdravotně pojištěn a učinil o této skutečnosti u příslušné zdravotní pojišťovny písemné prohlášení. Povinnost platit pojistné však zaniká až dnem, který pojištěnec v prohlášení podle věty prvé uvedl, ne však dříve než dnem následujícím po dni, kdy toto prohlášení bylo doručeno příslušné zdravotní pojišťovně. Od stejného dne až do dne, kdy se pojištěnec u příslušné zdravotní pojišťovny opět přihlásil, nemá pojištěnec nárok na poskytování hrazených služeb. Současně s opětovným přihlášením u příslušné zdravotní pojišťovny je pojištěnec povinen této pojišťovně dodatečně předložit doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce. Pokud pojištěnec nepředloží příslušné zdravotní pojišťovně doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce, je povinen doplatit zpětně pojistné tak, jako by k odhlášení nedošlo; penále se v takovém případě nevymáhá. Jestliže pojištěnec předloží doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině, který nekryje celou dobu, kdy nebyl povinen platit pojistné v České republice podle věty první, je povinen doplatit zpětně pojistné za každý kalendářní měsíc, ve kterém zdravotní pojištění v cizině netrvalo po celý takový kalendářní měsíc; penále se v takovém případě nevymáhá. Další prohlášení podle věty první lze zdravotní pojišťovně podat nejdříve po uplynutí 2 celých kalendářních měsíců následujících po dni opětovného přihlášení. Za dlouhodobý pobyt v cizině se považuje nepřetržitý pobyt delší šesti měsíců. (5) Nezaplatí-li plátce pojistného pojistné ve stanovené výši a včas, je příslušná zdravotní pojišťovna povinna vymáhat na dlužníkovi jeho zaplacení včetně penále. (6) Penále se nevymáhá při dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině, před kterým neučinil písemné prohlášení podle odstavce 4, neplatil pojistné a po celou dobu pobytu v cizině nečerpal hrazené služby. V takovém případě je pojištěnec povinen předložit doklad o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině a jeho délce, které kryje celou dobu dlouhodobého pobytu v cizině. Doba dlouhodobého pobytu v cizině se v takovém případě začíná počítat ode dne uvedeného jako počátek pojištění v dokladu o uzavření zdravotního pojištění v cizině.
§ 9 Výše a způsob placení pojistného a penále (1) Výši pojistného, penále a způsob jejich placení stanoví zvláštní zákon.17) (2) Pojistné za zaměstnance hradí z jedné třetiny zaměstnanec, ze dvou třetin zaměstnavatel.
ČÁST TŘETÍ PRÁVA A POVINNOSTI PLÁTCŮ POJISTNÉHO § 10 Oznamovací povinnost plátců pojistného (1) Zaměstnavatel je povinen nejpozději do osmi dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje, provést u příslušné zdravotní pojišťovny oznámení o: a) nástupu zaměstnance do zaměstnání (§ 2 odst. 3) a jeho ukončení; jde-li o pojištěnce podle § 2 odst. 1 písm. b), oznamuje též tuto skutečnost, b) změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem, pokud mu tuto skutečnost sdělil; oznámení se provede odhlášením od placení pojistného u původní zdravotní pojišťovny a přihlášením k placení pojistného u zdravotní pojišťovny, kterou si zaměstnanec zvolil, c) skutečnostech rozhodných pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné, a to i v těch případech, kdy povinnost státu vznikla v době, kdy zaměstnanci poskytl pracovní volno bez náhrady příjmu, jsou-li mu tyto skutečnosti známy.

O oznamovaných skutečnostech je zaměstnavatel povinen vést evidenci a dokumentaci. Při plnění oznamovací povinnosti sděluje zaměstnavatel jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo zaměstnance, případně jiné číslo pojištěnce.

(2) Zaměstnanec je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně skutečnosti podle předchozího odstavce neprodleně, zjistí-li, že jeho zaměstnavatel tuto povinnost nesplnil, nebo pokud údaje uvedené pod písmeny b) a c) svému zaměstnavateli nesdělil. (3) Pojištěnec, který je osobou samostatně výdělečně činnou, je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti nejpozději do osmi dnů ode dne, kdy tuto činnost zahájil nebo ukončil. Pojištěnec, podnikající na základě živnostenského oprávnění, splní tuto povinnost i tehdy, učiní-li oznámení příslušnému živnostenskému úřadu17b). (4) Pojištěnec je povinen do osmi dnů ode dne, kdy se stal pojištěncem podle § 5 písm. c), oznámit tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně. (5) Pojištěnec je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do osmi dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné podle § 7. Za osoby zaměstnané plní tuto povinnost zaměstnavatel, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy. Za osoby s omezenou svéprávností plní tuto povinnost jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník. (6) Narození pojištěnce je jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen oznámit do osmi dnů ode dne narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození; není-li matka dítěte zdravotně pojištěna podle tohoto zákona, oznámí zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník dítěte jeho narození zdravotní pojišťovně, u které je pojištěn otec dítěte v den jeho narození. Příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky oznámí narození pojištěnce Centrálnímu registru pojištěnců18) bezprostředně po přidělení rodného čísla. (7) Smrt pojištěnce nebo jeho prohlášení za mrtvého je povinen oznámit Centrálnímu registru pojištěnců18) do osmi dnů od zápisu do matriky příslušný obecní úřad pověřený vedením matriky.
§ 10a Živnostenské úřady (1) Živnostenské úřady, které přijaly oznámení podle § 10 odst. 3 věty druhé, předají tyto údaje ve stanovené lhůtě18a) zdravotní pojišťovně, kterou ve svém oznámení pojištěnec uvedl (dále jen "příslušná pojišťovna"). (2) Živnostenské úřady sdělují nejpozději do 5 pracovních dnů příslušné pojišťovně vznik prvního nebo zánik posledního oprávnění provozovat živnost a pozastavení výkonu živnosti, a to s uvedením dne, ke kterému tyto skutečnosti nastaly. (3) Živnostenské úřady předají na vyžádání zdravotní pojišťovně kopie dokladů, které pojištěnec připojil ke svému oznámení podle odstavce 1. (4) Živnostenské úřady a zdravotní pojišťovny si v mezích své působnosti vzájemně předávají údaje potřebné k provádění veřejného zdravotního pojištění osob samostatně výdělečně činných, které podnikají na základě živnostenského oprávnění.
ČÁST ČTVRTÁ PRÁVA A POVINNOSTI POJIŠTĚNCE § 11 (1) Pojištěnec má právo a) na výběr zdravotní pojišťovny, nestanoví-li tento zákon jinak, b) na výběr poskytovatele zdravotních služeb na území České republiky (dále jen „poskytovatel“), který je ve smluvním vztahu k příslušné zdravotní pojišťovně, a na výběr zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele; v případě registrujícího poskytovatele může toto právo uplatnit jednou za 3 měsíce, c) na časovou a místní dostupnost hrazených služeb poskytovaných smluvními poskytovateli příslušné zdravotní pojišťovny, d) na poskytnutí hrazených služeb v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem, přičemž poskytovatel nesmí za tyto hrazené služby přijmout od pojištěnce žádnou úhradu, e) na výdej předepsaných zdravotnických prostředků, léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, jde-li o zdravotnické prostředky, léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely plně nebo částečně hrazené ze zdravotního pojištění v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem; to platí i v případech, kdy poskytovatel lékárenské péče nemá se zdravotní pojišťovnou pojištěnce dosud uzavřenou smlouvu, f) na poskytnutí zdravotní péče hrazené v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem související s onemocněními s velmi nízkým výskytem v populaci ve smyslu přímo použitelného právního předpisu Evropské unie19a) (dále jen „vzácná onemocnění“), včetně léčivých přípravků pro vzácná onemocnění, hrazených podle tohoto zákona, g) na poskytnutí informací od zdravotní pojišťovny o jemu poskytnutých hrazených službách, h) podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní péče hrazené zdravotním pojištěním, i) na vystavení dokladu o zaplacení regulačního poplatku podle § 16a, j) na vystavení dokladu o zaplacení doplatku za vydání částečně hrazeného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely poskytovatelem lékárenské péče, k) na uhrazení částky přesahující limit pro doplatky za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely podle § 16b zdravotní pojišťovnou ve lhůtě podle § 16b odst. 2, l) na náhradu nákladů, které vynaložil na neodkladnou zdravotní péči čerpanou v cizině, a to pouze do výše stanovené pro úhradu takové péče, pokud by byla poskytnuta na území České republiky, m) na náhradu nákladů, které vynaložil na zdravotní služby čerpané v jiném členském státě Evropské unie, pokud jde o zdravotní služby, které by byly při poskytnutí na území České republiky hrazeny ze zdravotního pojištění (dále jen „hrazené přeshraniční služby“), a to pouze do výše stanovené pro úhradu takových služeb, pokud by byly poskytnuty na území České republiky, n) na informace týkající se možností čerpat zdravotní služby v jiných členských státech Evropské unie. (2) Má-li pojištěnec za to, že mu nejsou poskytovány hrazené služby v souladu s tímto zákonem, může podat stížnost podle zákona o zdravotních službách. (3) Vojáci v činné službě s výjimkou vojáků v záloze povolaných k vojenskému cvičení nebo službě v operačním nasazení a žáci vojenských škol, kteří se připravují na službu vojáka z povolání a nejsou vojáky v činné službě, jsou pojištěni u Vojenské zdravotní pojišťovny. Vojáci a žáci vojenských škol jsou pojištěnci Vojenské zdravotní pojišťovny do posledního dne kalendářního měsíce, v němž ukončili studium na vojenské škole. Od prvního dne následujícího kalendářního měsíce jsou pojištěni u zdravotní pojišťovny, jejímiž pojištěnci byli před přechodem do Vojenské zdravotní pojišťovny. K tomu účelu je Vojenská zdravotní pojišťovna povinna sdělovat jedenkrát měsíčně Ústřední pojišťovně Všeobecné zdravotní pojišťovny18) jména, příjmení, trvalé pobyty a rodná čísla pojištěnců, kteří zahájili nebo ukončili studium na vojenské škole. Pro změnu zdravotní pojišťovny pojištěncem podle předchozího odstavce se do lhůty 12 měsíců nezapočítává doba pojištění u Vojenské zdravotní pojišťovny. Za vojáky v činné službě,22a) s výjimkou vojáků v záloze povolaných k vojenskému cvičení nebo službě v operačním nasazení, za vojáky v záloze zařazené v aktivní záloze, včetně výkonu vojenské činné služby, kteří jsou pojištěni u Vojenské zdravotní pojišťovny, a za žáky vojenských škol,22b) kteří se připravují na službu vojáka z povolání a nejsou vojáky v činné službě, uhradí Ministerstvo obrany prostřednictvím Vojenské zdravotní pojišťovny a) rozdíl mezi výší úhrady hrazených služeb poskytnutých poskytovatelem stanoveným zvláštním právním předpisem upravujícím služební poměr vojáků z povolání, které jsou částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění podle tohoto zákona, a výší úhrady poskytnuté Vojenskou zdravotní pojišťovnou; to neplatí pro úhradu stomatologických výrobků, b) preventivní péči poskytnutou nad rámec hrazených služeb podle § 29 v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva obrany. (4) V případě fúze sloučením Vojenské zdravotní pojišťovny s jinou zdravotní pojišťovnou podle zvláštního právního předpisu28), při které Vojenská zdravotní pojišťovna zaniká, přecházejí práva a povinnosti stanovené tímto zákonem Vojenské zdravotní pojišťovně, jakož i povinnosti stanovené Ministerstvu obrany a dalším osobám k Vojenské zdravotní pojišťovně, na nástupnickou zdravotní pojišťovnu. Informaci o fúzi sloučením Vojenské zdravotní pojišťovny s jinou zdravotní pojišťovnou, při které Vojenská zdravotní pojišťovna zanikla, zveřejní Ministerstvo zdravotnictví způsobem umožňujícím dálkový přístup. (5) U osob, kterým jsou poskytovány služby v oblasti zaměstnanosti22c) a dále u osob, u nichž má být provedeno vyšetření lékařem ke zjištění, zda je lze umístit do policejní cely nebo je nutno je z ní propustit, a osob ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody je výběr poskytovatele, zdravotnického zařízení a zdravotnické dopravní služby omezen podle zvláštních předpisů. § 11a (1) Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí. Přihlášku opatřenou podpisem je pojištěnec, jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít, nejpozději 3 měsíce před požadovaným dnem změny. Přihlášku ke změně zdravotní pojišťovny lze podat pouze jednu v kalendářním roce; k případným dalším přihláškám se již nepřihlíží, a to ani tehdy, jsou-li podány ve stanovené lhůtě. (2) Pojištěnec je oprávněn změnit zdravotní pojišťovnu i ve lhůtě kratší, než je uvedena v odstavci 1, pokud a) zdravotní pojišťovna, u které je pojištěn, vstoupila do likvidace, b) byla nad zdravotní pojišťovnou, u které je pojištěn, zavedena nucená správa, nebo c) došlo ke sloučení zdravotních pojišťoven, které se týká i zdravotní pojišťovny, u které je pojištěn, a to vždy k prvnímu dni 3 kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém došlo k události vyjmenované v písmenech a) až c). (3) Změnu zdravotní pojišťovny provádí za osoby s omezenou svéprávností jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník. (4) Při narození dítěte se právo na výběr zdravotní pojišťovny nepoužije. Dnem narození se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Není-li matka narozeného dítěte zdravotně pojištěna podle tohoto zákona, stává se dnem narození dítě pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec dítěte v den jeho narození. (5) Změnu zdravotní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník provést až po přidělení rodného čísla dítěti, a to ke dni stanovenému v odstavci 1 nebo 2. § 12 Pojištěnec je povinen: a) plnit oznamovací povinnost podle § 10, b) sdělit v den nástupu do zaměstnání svému zaměstnavateli, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn. Stejnou povinnost má i tehdy, stane-li se pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny v době trvání zaměstnání; tuto povinnost splní do osmi dnů ode dne změny zdravotní pojišťovny. Přijetí sdělení podle předchozích vět je zaměstnavatel povinen pojištěnci písemně potvrdit. Zaměstnavatel má právo požadovat na zaměstnanci nebo bývalém zaměstnanci úhradu penále, které zaplatil v souvislosti s neoznámením nebo opožděným oznámením změny zdravotní pojišťovny pojištěncem, c) hradit příslušné zdravotní pojišťovně pojistné, pokud tento zákon nestanoví jinak, d) poskytnout součinnost při poskytování zdravotních služeb a kontrole průběhu individuálního léčebného postupu a dodržovat poskytovatelem stanovený léčebný režim, e) podrobit se na vyzvání preventivním prohlídkám, pokud tak stanoví tento zákon nebo obecně závazné právní předpisy, f) dodržovat opatření směřující k odvrácení nemocí, g) vyvarovat se jednání, jehož cílem je vědomé poškození vlastního zdraví, h) prokazovat se při poskytování zdravotních služeb, s výjimkou poskytování léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků, platným průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem vydaným příslušnou zdravotní pojišťovnou, i) oznámit do osmi dnů příslušné zdravotní pojišťovně ztrátu nebo poškození průkazu pojištěnce, j) vrátit do osmi dnů příslušné zdravotní pojišťovně průkaz pojištěnce při 1. zániku zdravotního pojištění podle § 3 odst. 2 písm. b) a c);2. změně zdravotní pojišťovny;3. dlouhodobém pobytu v cizině podle § 8 odst. 4, k) oznámit příslušné zdravotní pojišťovně změny jména, příjmení, trvalého pobytu nebo rodného čísla, a to do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo; pokud se pojištěnec v místě trvalého pobytu nezdržuje, je povinen příslušné zdravotní pojišťovně oznámit také adresu místa pobytu na území České republiky, kde se převážně zdržuje (dále jen „bydliště“),, l) při změně zdravotní pojišťovny předložit nově zvolené zdravotní pojišťovně doklad o výši záloh na pojistné vypočtených z vyměřovacího základu, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou, m) hradit poskytovateli regulační poplatky podle § 16a, n) oznámit příslušné zdravotní pojišťovně, pokud jí dříve doložil podle § 16b odst. 1, že je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, skutečnost, že přestal být jeho poživatelem, a to do 8 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí, a doložit tuto skutečnost kopií příslušného rozhodnutí, o) oznámit příslušné zdravotní pojišťovně, pokud jí dříve doložil podle § 16b odst. 1, že byl uznán invalidním ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod mu nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění podle zvláštního právního předpisu42h), změnu této skutečnosti, a to do 8 dnů ode dne, kdy se o této změně dozvěděl, a doložit ji kopií příslušného posudku o posouzení zdravotního stavu. ČÁST PÁTÁ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ HRAZENÝCH SLUŽEB Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění § 13 Hrazené služby (1) Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní služby poskytnuté pojištěnci s cílem zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav nebo zmírnit jeho utrpení, pokud a) odpovídají zdravotnímu stavu pojištěnce a účelu, jehož má být jejich poskytnutím dosaženo, a jsou pro pojištěnce přiměřeně bezpečné, b) jsou v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, c) existují důkazy o jejich účinnosti vzhledem k účelu jejich poskytování. (2) Hrazenými službami jsou v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem a) zdravotní péče preventivní, dispenzární, diagnostická, léčebná, lékárenská, klinickofarmaceutická, léčebně rehabilitační, lázeňská léčebně rehabilitační, posudková, ošetřovatelská, paliativní a zdravotní péče o dárce krve, tkání a buněk nebo orgánů související s jejich odběrem, a to ve všech formách jejího poskytování podle zákona o zdravotních službách, b) poskytování léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, zdravotnických prostředků a stomatologických výrobků, c) přeprava pojištěnců a náhrada cestovních nákladů, d) odběr krve a odběr tkání, buněk a orgánů určených k transplantaci a nezbytné nakládání s nimi (uchovávání, skladování, zpracování a vyšetření), e) přeprava žijícího dárce do místa odběru a z tohoto místa do místa poskytnutí zdravotní péče související s odběrem a z tohoto místa a náhradu cestovních nákladů, f) přeprava zemřelého dárce do místa odběru a z tohoto místa, g) přeprava odebraných tkání, buněk a orgánů, h) prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva včetně přepravy, i) pobyt průvodce pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, j) zdravotní péče související s těhotenstvím a porodem dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem; tuto péči hradí zdravotní pojišťovna, kterou na základě identifikačních údajů pojištěnce o úhradu požádá příslušný poskytovatel. § 14 (1) Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní služby poskytnuté na území České republiky. (2) Ze zdravotního pojištění se pojištěnci na základě jeho žádosti poskytne náhrada nákladů vynaložených na neodkladnou zdravotní péči, jejíž potřeba nastala během jeho pobytu v cizině, a to pouze do výše stanovené pro úhradu takových služeb, pokud by byly poskytnuty na území České republiky. (3) Ze zdravotního pojištění se pojištěnci na základě jeho žádosti poskytne náhrada nákladů vynaložených na hrazené přeshraniční služby, a to pouze do výše stanovené pro úhradu takových hrazených služeb, pokud by byly poskytnuty na území České republiky. Jestliže je náhrada nákladů na hrazené přeshraniční služby podmíněna udělením předchozího souhlasu podle § 14b, poskytne se mu náhrada nákladů pouze tehdy, byl-li předchozí souhlas udělen. (4) Jde-li při poskytnutí hrazených přeshraničních služeb o nezbytnou péči hrazenou podle koordinačních nařízení a náklady spojené s jejím čerpáním jsou podle koordinačních nařízení hrazeny pouze zčásti, použije se pro náhradu nákladů vynaložených pojištěncem a nehrazených podle koordinačních nařízení odstavec 3 věta první. V takovém případě se pojištěnci poskytne náhrada jím vynaložených nákladů ve výši částky vypočtené jako rozdíl mezi celkovou výší úhrady takové zdravotní služby, která by při poskytnutí na území České republiky byla hrazena ze zdravotního pojištění, a celkovou výší částky, která je za takovou zdravotní službu hrazena podle koordinačních nařízení. Je-li vypočtená částka vyšší než částka, kterou pojištěnec vynaložil, poskytne se mu náhrada pouze ve výši částky vynaložené. (5) Jsou-li tímto zákonem nebo rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) vydaným podle části šesté stanoveny podmínky pro úhradu hrazených služeb, musí být tyto podmínky splněny i pro náhradu na hrazené přeshraniční služby; za takovou podmínku se nepovažuje uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. § 14a Výše náhrady nákladů podle § 14 odst. 2 až 4 se stanoví na základě tohoto zákona, vyhlášky vydané podle § 17 odst. 4, cenového předpisu, opatření obecné povahy podle § 15 odst. 5 a rozhodnutí Ústavu podle části šesté účinných ke dni vyhotovení účetního dokladu, na jehož základě se náhrada provádí; to platí obdobně i pro náhradu nákladů, které pojištěnci vznikly v souvislosti s čerpáním zdravotních služeb v jiném členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace, k němuž bylo vydáno povolení podle koordinačních nařízení zajišťující hrazení těchto zdravotních služeb (dále jen „povolení podle koordinačních nařízení“). § 14b Předchozí souhlas (1) Vláda může nařízením vymezit hrazené přeshraniční služby, u nichž je poskytnutí náhrady nákladů podle § 14 odst. 3 podmíněno udělením předchozího souhlasu. Jako hrazené přeshraniční služby, u nichž je poskytnutí náhrady nákladů podmíněno předchozím souhlasem, lze vymezit pouze a) plánované hrazené služby, pro které jsou nařízením vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb stanoveny lhůty časové dostupnosti a které současně vyžadují hospitalizaci nebo vysoce specializované přístrojové nebo zdravotnické vybavení, nebo b) hrazené služby, které zahrnují léčbu, která představuje zvláštní riziko pro pacienta nebo obyvatelstvo. (2) Ministerstvo zdravotnictví oznámí Evropské komisi, u kterých hrazených služeb je náhrada nákladů podmíněna předchozím souhlasem. (3) O udělení předchozího souhlasu rozhoduje příslušná zdravotní pojišťovna na žádost pojištěnce. Žádost je nutné podat nejpozději před začátkem čerpání hrazených přeshraničních služeb. (4) Zdravotní pojišťovna může odmítnout udělit předchozí souhlas pouze, jestliže a) by byl pojištěnec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu při čerpání hrazených přeshraničních služeb vystaven riziku, které nelze považovat za přijatelné, při zohlednění možného přínosu čerpání těchto hrazených přeshraničních služeb, b) je důvodná obava, že by čerpání hrazených přeshraničních služeb mohlo mít za následek podstatné ohrožení veřejného zdraví, c) ohledně toho, kdo má hrazené přeshraniční služby poskytnout, existuje důvodná obava, pokud jde o dodržování standardů a pokynů týkajících se kvality zdravotních služeb jím poskytovaných a o bezpečí pojištěnce, nebo d) lze požadované zdravotní služby pojištěnci poskytnout na území České republiky ve lhůtě časové dostupnosti stanovené nařízením vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb. (5) Zdravotní pojišťovna při posuzování žádosti pojištěnce o udělení předchozího souhlasu musí zároveň posoudit, zda nejsou v daném případě splněny podmínky pro vydání povolení podle koordinačních nařízení. Pokud jsou tyto podmínky splněny, zdravotní pojišťovna vydá pojištěnci povolení podle koordinačních nařízení; to neplatí, pokud pojištěnec v žádosti uvedl, že žádá pouze o udělení předchozího souhlasu a jeho udělení požaduje i poté, co byl zdravotní pojišťovnou informován o výhodách, které přináší vydání povolení podle koordinačních nařízení oproti udělení předchozího souhlasu. § 14c (1) Informace týkající se čerpání zdravotních služeb v členských státech Evropské unie poskytuje vnitrostátní kontaktní místo, kterým je subjekt, který byl pro oblast zdravotního pojištění určen jako styčné místo podle koordinačních nařízení (dále jen „kontaktní místo“). Ministerstvo zdravotnictví sděluje název a kontaktní údaje kontaktního místa Evropské komisi a zveřejňuje je na úřední desce a ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví. Název a kontaktní údaje kontaktního místa zveřejňují na svých internetových stránkách i zdravotní pojišťovny. (2) Kontaktní místo poskytuje zejména informace o a) možnostech čerpání zdravotních služeb v členských státech Evropské unie, b) poskytovatelích, c) kontaktních údajích vnitrostátních kontaktních míst v jiných členských státech Evropské unie, d) právních předpisech České republiky upravujících standardy a pokyny o kvalitě a bezpečnosti poskytování zdravotních služeb, včetně ustanovení o dozoru a hodnocení poskytovatelů, a o poskytovatelích, na které se tyto standardy a pokyny vztahují, e) právech pacientů, postupech pro podávání stížností a mechanizmech pro zjednání nápravy a o možnostech řešení sporů v České republice, f) náležitostech, které mají být podle právních předpisů České republiky uvedeny na lékařských předpisech, které jsou vystavovány na žádost pacienta, který je hodlá použít v jiném členském státě Evropské unie. (3) Kontaktní místo dále na žádost poskytuje informace o a) oprávnění konkrétního poskytovatele poskytovat zdravotní služby nebo o případných omezeních jeho oprávnění, b) přístupnosti konkrétních zdravotnických zařízení v České republice pro osoby se zdravotním postižením, c) možnosti čerpat zdravotní služby podle koordinačních nařízení, d) právech pojištěnce v souvislosti s čerpáním zdravotních služeb v jiných členských státech Evropské unie, a to zejména o pravidlech a podmínkách náhrady nákladů a postupech pro jejich uplatňování, e) právech pacienta z jiného členského státu Evropské unie na území České republiky v souvislosti s čerpáním zdravotních služeb, zejména o možnostech odvolání a nápravy, má-li pacient za to, že byl poškozen na svých právech, včetně případů, kdy dojde k újmě v důsledku čerpání zdravotních služeb. (4) Při poskytování informací týkajících se čerpání zdravotních služeb v jiném členském státě Evropské unie kontaktní místo sdělí, která práva vyplývají z koordinačních nařízení a která vyplývají z tohoto zákona. Informace podle odstavce 2 kontaktní místo zveřejňuje na svých internetových stránkách. Informace podle odstavců 2 a 3 se na žádost poskytnou ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením. (5) Kontaktní místo spolupracuje za účelem výměny potřebných informací a příkladů dobré praxe s vnitrostátními kontaktními místy jiných členských států Evropské unie, Evropskou komisí, zdravotními pojišťovnami a sdruženími pacientů působícími v oblasti ochrany práv těchto osob. (6) Poskytovatelé, orgány příslušné k vydání oprávnění k poskytování zdravotních služeb a zdravotní pojišťovny jsou povinni kontaktnímu místu poskytovat na jeho žádost informace podle odstavců 2 a 3 bezodkladně a bezplatně, pokud mají tyto informace k dispozici. § 15 (1) Ze zdravotního pojištění se nehradí, nebo se hradí jen za určitých podmínek, zdravotní výkony uvedené v příloze č. 1 tohoto zákona. (2) Ze zdravotního pojištění se dále nehradí výkony akupunktury. (3) Ze zdravotního pojištění se zdravotní služby poskytnuté na základě doporučení registrujícího poskytovatele v oboru gynekologie a porodnictví v souvislosti s umělým oplodněním, jde-li o formu mimotělního oplodnění (in vitro fertilizace), hradí a) ženám s oboustrannou neprůchodností vejcovodů ve věku od 18 let do dne dosažení třicátého devátého roku věku, b) ostatním ženám ve věku od 22 let do dne dosažení třicátého devátého roku věku,

nejvíce třikrát za život, nebo bylo-li v prvních dvou případech přeneseno do pohlavních orgánů ženy nejvýše 1 lidské embryo vzniklé oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy, čtyřikrát za život.

(4) Ze zdravotního pojištění se vždy plně hradí v provedení nejméně ekonomicky náročném léčivé přípravky obsahující tyto léčivé látky: a) sérum proti stafylokokovým infekcím, b) sérum proti záškrtu, c) sérum proti hadímu jedu, d) sérum proti botulismu, e) sérum proti plynaté sněti, f) sérum proti vzteklině, g) imunoglobulin proti tetanu, h) imunoglobulin proti hepatitidě B, i) tetanový toxoid, j) vakcína proti stafylokokovým infekcím, k) vakcína proti vzteklině, l) antidota (užívaná při léčbě otrav organofosfáty, těžkými kovy a kyanidy). (5) Ze zdravotního pojištění se hradí při poskytování ambulantní zdravotní péče léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, pokud pro ně Ústav rozhodl o výši úhrady (§ 39h). V každé skupině léčivých látek uvedených v příloze č. 2 se ze zdravotního pojištění vždy plně hradí nejméně jeden léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely. Dále se ze zdravotního pojištění hradí individuálně připravované léčivé přípravky, radiofarmaka, transfúzní přípravky, léčivé přípravky pro moderní terapii a tkáně a buňky ve výši stanovené Ústavem opatřením obecné povahy. Ze zdravotního pojištění se při poskytování lůžkové péče plně hradí léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, individuálně připravované léčivé přípravky, radiofarmaka, transfúzní přípravky, zdravotnické prostředky, léčivé přípravky pro moderní terapii a tkáně a buňky, v provedení nejméně ekonomicky náročném, v závislosti na míře a závažnosti onemocnění, a pojištěnec se na jejich úhradě nepodílí. (6) Ze zdravotního pojištění se nehradí léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely uvedené v odstavci 5 větě první, pokud Ústav rozhodnutím úhradu nepřiznal. Ústav nepřizná úhradu, jde-li o léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely a) podpůrné a doplňkové, b) jejichž používání je z odborného hlediska nevhodné, c) nemají dostatečné důkazy o terapeutické účinnosti, d) nesplňují podmínky účelné terapeutické intervence, nebo e) které jsou prvním podobným přípravkem podle § 39b odst. 4 v referenční skupině, který byl podle zákona o léčivech registrován jako biologický léčivý přípravek nebo generikum, a držitel registrace se písemně spolu s žádostí o stanovení výše a podmínek úhrady nezavázal dodávat léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely na český trh po dobu 12 měsíců ode dne účinnosti stanovené výše a podmínek úhrady, f) které mohou být vydávány i bez lékařského předpisu s výjimkou potravin pro zvláštní lékařské účely a takových léčivých přípravků, u kterých v průběhu řízení o stanovení výše a podmínek úhrady s přiznáním úhrady vyjádří na základě veřejného zájmu podle § 17 odst. 2 souhlas všechny zdravotní pojišťovny. (7) Terapeutickou účinností se rozumí schopnost vyvolávat žádoucí účinek s použitím léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely i v podmínkách běžné klinické praxe. Účelnou terapeutickou intervencí se rozumí zdravotní služby poskytované k prevenci nebo léčbě onemocnění za účelem dosažení co nejúčinnější a nejbezpečnější léčby při zachování nákladové efektivity. (8) Nákladovou efektivitou se rozumí určení poměru mezi náklady a přínosy spojenými s použitím léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely ve srovnání s použitím jiného léčivého přípravku, potraviny pro zvláštní lékařské účely nebo léčebného postupu; nákladová efektivita je hodnocena ve srovnání s takovým terapeutickým postupem hrazeným z prostředků zdravotního pojištění, který je obecně přijímán jako obvyklý. Nákladově efektivní jsou takové léčebné postupy, které při srovnatelných nákladech přinášejí stejný nebo vyšší terapeutický účinek spočívající v prodloužení života, zlepšení kvality života nebo zlepšení podstatného a měřitelného kritéria příslušného onemocnění, nebo které při alespoň srovnatelném terapeutickém účinku znamenají nižší celkové náklady pro systém zdravotního pojištění, nebo při vyšších nákladech a vyšším terapeutickém účinku je tento poměr srovnatelný s jinými terapeutickými postupy hrazenými z prostředků zdravotního pojištění. Hodnocení nákladové efektivity se vyžaduje u léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, které nejsou zařazeny do referenční skupiny podle § 39c odst. 1, nebo u kterých je navrhováno preskripční nebo indikační omezení odlišně od v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, anebo u kterých je požadováno stanovení další zvýšené úhrady podle § 39b odst. 11, popřípadě u kterých je požadováno zvýšení úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely oproti základní úhradě. (9) Ústav rozhoduje o a) stanovení, změně a zrušení výše úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, b) podmínění úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely uvedených v písmenu a) způsobem vyúčtování, preskripčními a indikačními omezeními nebo používáním při poskytování zdravotní péče na specializovaných pracovištích (dále jen "podmínky úhrady"), c) nepřiznání úhrady léčivým přípravkům a potravinám pro zvláštní lékařské účely, d) stanovení, změně a zrušení maximálních cen podle právních předpisů o regulaci cen vyhlášených ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví (dále jen "cenový předpis")23c), e) o zařazení léčivého přípravku do referenční skupiny., f) základní úhradě referenční skupiny. (10) Léčivý přípravek, jehož úhrada ze zdravotního pojištění je rozhodnutím Ústavu podmíněna používáním na specializovaném pracovišti, zdravotní pojišťovna hradí pouze poskytovateli, se kterým za účelem hospodárného užití takových léčivých přípravků uzavřela zvláštní smlouvu. Součástí takové smlouvy musí být uvedení léčivého přípravku a pracoviště zdravotnického zařízení poskytovatele. (11) Ze zdravotního pojištění se při poskytování hrazených služeb hradí zdravotnické prostředky pro indikace odpovídající určenému účelu použití obsaženému v návodu k použití, byl-li výrobcem vydán, za účelem a) prevence, b) diagnostiky, c) léčby, nebo d) kompenzace zdravotní vady nebo postižení. (12) Ze zdravotního pojištění se na základě předepsání na poukaz hradí a) zdravotnické prostředky v rozsahu a za podmínek stanovených v části sedmé a v příloze č. 3 k tomuto zákonu, b) úpravy a opravy zdravotnických prostředků v rozsahu a za podmínek stanovených v příloze č. 3 k tomuto zákonu. (13) Ústav a) zveřejňuje ohlášení o zařazení, vyřazení nebo změně zařazení zdravotnického prostředku do úhradové skupiny zdravotnických prostředků; úhradovou skupinou zdravotnických prostředků se rozumí skupina zdravotnických prostředků označená v kategorizačním stromě uvedeném v příloze č. 3 k tomuto zákonu osmimístným číselným kódem (dále jen "úhradová skupina"), b) vydává stanoviska k otázce výběru úhradové skupiny zdravotnických prostředků a skupiny podle funkčních vlastností a určeného účelu použití v zásadě zaměnitelných zdravotnických prostředků v rámci úhradové skupiny (dále jen "skupina zaměnitelných prostředků"), c) rozhoduje o vyřazení ohlášeného zdravotnického prostředku z úhradové skupiny a skupiny zaměnitelných prostředků, d) rozhoduje o vytvoření, změně nebo zrušení skupin zaměnitelných prostředků a o zařazení nebo změně zařazení zdravotnických prostředků do těchto skupin, e) vydává seznam všech zdravotnických prostředků hrazených na základě předepsání na poukaz a zveřejňuje ho, f) vypisuje cenovou soutěž a zveřejňuje její výsledky, g) rozhoduje o změně výše úhrady na základě dohody o nejvyšší ceně nebo cenové soutěže. (14) Ze zdravotního pojištění se hradí stomatologické výrobky v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze č. 4 tohoto zákona. (15) Ze zdravotního pojištění se nehradí vyšetření, prohlídky, léčivé přípravky, potraviny pro zvláštní lékařské účely a zdravotnické prostředky a jiné výkony provedené v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v zájmu a na žádost právnických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce. Hrazené služby dále nezahrnují vyšetření, prohlídky, léčivé přípravky, potraviny pro zvláštní lékařské účely a zdravotnické prostředky a jiné zdravotní výkony provedené na dožádání soudu, státního zastupitelství, orgánů státní správy a orgánů Policie České republiky. Úhradu zdravotních služeb podle předchozí věty poskytne zdravotnickému zařízení orgán, pro který se zdravotní služby provádějí, ve výši stanovené seznamem zdravotních výkonů s bodovými hodnotami25) v souladu s rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví; jde-li o úhradu na dožádání orgánů Policie České republiky, zašle poskytovatel vyúčtování Ministerstvu vnitra, a to nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly zdravotní služby poskytnuty. (16) Zdravotní služby poskytované v dětských domovech pro děti do 3 let věku zdravotnickými pracovníky, kteří jsou zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb v tomto zdravotnickém zařízení, se hradí z rozpočtu zřizovatele. Z rozpočtu zřizovatele se hradí též zdravotnická záchranná služba, s výjimkou zdravotních výkonů podle § 28.
§ 16 (1) Příslušná zdravotní pojišťovna hradí ve výjimečných případech zdravotní služby jinak zdravotní pojišťovnou nehrazené, je-li poskytnutí takových zdravotních služeb jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce. (2) S výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, je poskytnutí zdravotních služeb podle předchozího odstavce vázáno na předchozí souhlas revizního lékaře. § 16a Regulační poplatky (1) Pojištěnec, anebo za něj jeho zákonný zástupce, je povinen hradit poskytovateli regulační poplatek ve výši 90 Kč za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství (dále jen „pohotovostní služba“). (2) Regulační poplatek podle odstavce 1 se neplatí, a) jde-li o pojištěnce umístěné v dětských domovech pro děti do 3 let věku53), ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy54) nebo umístěné k výkonu ústavní výchovy v domovech pro osoby se zdravotním postižením55) nebo jde-li o pojištěnce umístěné na základě rozhodnutí soudu v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc56) nebo pojištěnce svěřené rozhodnutím soudu do pěstounské péče, poručnické péče nebo péče jiné osoby podle jiného právního předpisu57), b) jde-li o pojištěnce, který se prokáže rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi o dávce, která je mu poskytována podle jiného právního předpisu10), ne starším 30 dnů, c) jde-li o pojištěnce, kterému jsou podle jiného právního předpisu58) poskytovány pobytové sociální služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem nebo ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, pokud u tohoto pojištěnce po úhradě za ubytování a stravu činí stanovený zůstatek ve výši alespoň 15 % jeho příjmu59) méně než 800 Kč nebo pokud nemá žádný příjem; tuto skutečnost prokazuje pojištěnec potvrzením ne starším než 30 dnů, které je na jeho žádost povinen vydat poskytovatel sociálních služeb, nebo d) pokud v rámci pohotovostní služby ošetřující lékař shledal, že stav pojištěnce vyžaduje hospitalizaci. (3) Regulační poplatek je příjmem poskytovatele, který regulační poplatek vybral. Poskytovatel je povinen použít vybrané regulační poplatky na úhradu nákladů spojených s provozem a modernizací zdravotnického zařízení, ve kterém byla pohotovostní služba podle odstavce 1 poskytnuta. (4) Poskytovatel je povinen vystavit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci na jeho žádost doklad o zaplacení regulačního poplatku, s uvedením čísla pojištěnce, otiskem razítka poskytovatele a podpisem osoby, která regulační poplatek přijala. Poskytovatel je povinen sdělovat zdravotním pojišťovnám v rámci vyúčtování poskytnutých hrazených služeb za příslušný kalendářní měsíc, nebo za příslušné kalendářní čtvrtletí, informace o regulačních poplatcích vybraných podle odstavce 1, s uvedením čísla pojištěnce, ke kterému se regulační poplatek váže, a dne, ke kterému se regulační poplatek váže. (5) Poskytovatel je povinen regulační poplatek uvedený v odstavci 1 od pojištěnce nebo jeho zákonného zástupce vybrat, pokud nejde o výjimku z placení regulačního poplatku podle odstavce 2. § 16b Limity doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely (1) Pokud celková částka uhrazená pojištěncem nebo za něj jeho zákonným zástupcem za doplatky za předepsané ze zdravotního pojištění částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, vydané na území České republiky, překročí v kalendářním roce limit ve výši 5 000 Kč, u dětí mladších 18 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršily 18. rok věku, a u pojištěnců starších 65 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 65. rok věku, ve výši 1 000 Kč a u pojištěnců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a doložili tuto skutečnost kopií rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně, u pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění podle zvláštního právního předpisu 42h) , a doložili tuto skutečnost kopií posudku o posouzení zdravotního stavu, a u pojištěnců starších 70 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku, ve výši 500 Kč, je zdravotní pojišťovna povinna uhradit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci částku, o kterou je tento limit překročen. Do limitu podle věty první se započítávají doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely s obsahem stejné léčivé látky a stejné cesty podání pouze ve výši vypočtené podle doplatku na léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely, jehož doplatek na množstevní jednotku této léčivé látky je nejnižší a u kterého nebylo zjištěno přerušení nebo ukončení dodávání. To neplatí, pokud předepisující lékař na receptu vyznačil, že předepsaný léčivý přípravek nelze nahradit (§ 32 odst. 2); v takovém případě se do limitu započítává doplatek v plné výši. Do limitu se nezapočítávají doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely obsahující léčivé látky určené k podpůrné nebo doplňkové léčbě; to neplatí, jde-li o léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely předepsané na recept pojištěncům starším 65 let, včetně dne, ve kterém dovršili 65. rok věku. Seznam léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. (2) Zdravotní pojišťovna je povinna uhradit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci částku, o kterou překračuje součet doplatků započitatelných do limitu, oznámených poskytovateli lékárenské péče zdravotní pojišťovně podle odstavce 4, limit podle odstavce 1, a to do 60 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen. V kalendářních čtvrtletích následujících po kalendářním čtvrtletí, ve kterém byl limit podle odstavce 1 již překročen, je zdravotní pojišťovna povinna uhradit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci částku ve výši součtu doplatků započitatelných do limitu za příslušné kalendářní čtvrtletí, oznámených poskytovateli lékárenské péče zdravotní pojišťovně podle § 16a odst. 6 a 7, a to do 60 kalendářních dnů po uplynutí každého takového kalendářního čtvrtletí. Částku podle věty první nebo druhé, která v kalendářním čtvrtletí nepřesáhla 50 Kč, uhradí zdravotní pojišťovna do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního kalendářního čtvrtletí v kalendářním roce. (3) Při změně zdravotní pojišťovny v průběhu kalendářního roku je zdravotní pojišťovna, u které byl pojištěnec pojištěn, povinna oznámit nové zdravotní pojišťovně pojištěnce skutečnosti rozhodné pro výpočet částky podle odstavce 2. Částku podle odstavce 2 uhradí pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci zdravotní pojišťovna, u které je pojištěnec pojištěn k poslednímu dni kalendářního roku, ve kterém byl limit překročen. Zdravotní pojišťovna uvedená ve větě druhé oznámí zdravotním pojišťovnám, u kterých byl pojištěnec v kalendářním roce pojištěn, celkovou částku, o kterou byl limit tohoto pojištěnce překročen, jakož i poměrnou částku vypočtenou podle doby pojištění připadající na pojišťovnu, které je částka oznamována. Zdravotní pojišťovny jsou povinny částku na ně připadající uhradit zdravotní pojišťovně uvedené ve větě druhé do 30 dnů ode dne doručení oznámení o výši této částky. (4) Poskytovatel lékárenské péče je povinen sdělovat zdravotním pojišťovnám současně s vyúčtováním za příslušné období informace o doplatcích, které se započítávají do limitu podle odstavce 1, s uvedením čísla pojištěnce, ke kterému se doplatek váže, výše zaplaceného doplatku a dne vydání částečně hrazeného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely. (5) Poskytovatel lékárenské péče je povinen vystavit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci na jeho žádost doklad o zaplacení doplatku za částečně hrazený léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely, který se započítává do limitu podle odstavce 1. V dokladu poskytovatel lékárenské péče uvede název částečně hrazeného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, k němuž se doplatek váže, výši doplatku, číslo pojištěnce a opatří doklad otiskem svého razítka a podpisem osoby, která doplatek přijala. § 17 (1) Za účelem zajištění věcného plnění při poskytování hrazených služeb pojištěncům uzavírají Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a ostatní zdravotní pojišťovny, zřízené podle jiného právního předpisu28), smlouvy s poskytovateli o poskytování a úhradě hrazených služeb. Smlouvy podle věty první včetně jejich změn a dodatků, které se týkají způsobu úhrady, výše úhrady a regulačních omezení úhrady, vždy obsahují určení období, pro které se způsob úhrady, výše úhrady a regulační omezení úhrady sjednané v takové smlouvě použijí. Dojde-li mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou k dohodě o způsobu a výši úhrady hrazených služeb a regulačních omezení až v průběhu kalendářního roku, na který mají být dohodnuty, mohou se poskytovatel a zdravotní pojišťovna dohodnout, že se tato dohoda vztahuje na stanovení způsobu a výše úhrady hrazených služeb a regulačních omezení pro celý tento kalendářní rok či jeho část. Smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb lze uzavřít pouze pro zdravotní služby, které je poskytovatel oprávněn poskytovat. Součástí smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb podle věty první, včetně jejích změn a dodatků, které se týkají rozsahu hrazených služeb, na něž je smlouva uzavřena, je vždy výčet zdravotních výkonů ze seznamu zdravotních výkonů vydaného vyhláškou podle odstavce 4, které tato smlouva zahrnuje. Smlouvy se nevyžadují při poskytování a) neodkladné péče pojištěnci, b) zdravotních služeb pojištěncům ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody nebo výkonu zabezpečovací detence poskytovatelem určeným Vězeňskou službou, c) zdravotních služeb pojištěnci, který je ve výkonu ochranného léčení nařízeného soudem, jde-li o zdravotní služby poskytované v souvislosti s onemocněním, pro které je pojištěnec povinen se léčení podrobit. (2) Smlouva podle odstavce 1 uzavřená mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem se řídí rámcovou smlouvou, která je výsledkem dohodovacího řízení mezi zástupci svazů zdravotních pojišťoven a zástupci příslušných skupinových smluvních poskytovatelů zastupovaných svými zájmovými sdruženími. Dohodovací řízení může vyvolat kterákoliv z jeho stran nebo Ministerstvo zdravotnictví. Jednotlivé rámcové smlouvy jsou předkládány Ministerstvu zdravotnictví, které je posoudí z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem na zajištění kvality a dostupnosti hrazených služeb, fungování systému zdravotnictví a jeho stability v rámci finančních možností systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen "veřejný zájem"), a poté je vydá jako vyhlášku. Pokud mezi účastníky dohodovacího řízení nedojde k dohodě o obsahu rámcové smlouvy do šesti měsíců nebo pokud předložená rámcová smlouva odporuje právním předpisům nebo veřejnému zájmu, je oprávněno učinit rozhodnutí Ministerstvo zdravotnictví. Rámcová smlouva obsahuje vždy ustanovení, které se týká doby účinnosti, způsobu a důvodu ukončení smlouvy podle odstavce 1 s tím, že smlouvu je možno ukončit vždy k 1. lednu následujícího roku, přičemž výpovědní lhůta musí být nejméně šest měsíců. Tato výpovědní lhůta neplatí v případech, že v důsledku závažných okolností nelze rozumně očekávat další plnění smlouvy. Dále rámcová smlouva musí obsahovat způsob provádění úhrady poskytovaných hrazených služeb, práva a povinnosti účastníků smlouvy podle odstavce 1, pokud nejsou stanoveny zákonem, obecné podmínky kvality a účelnosti poskytování hrazených služeb, podmínky nezbytné pro plnění smlouvy podle odstavce 1, kontrolní mechanismus kvality poskytovaných hrazených služeb a správnosti účtovaných částek, jakož i povinnost vzájemného sdělování údajů nutných ke kontrole plnění smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, způsob a důvody ukončení smlouvy podle odstavce 1, ustanovení o rozhodčím řízení. (3) Poskytovatelé a další subjekty poskytující hrazené služby jsou povinni ve vyúčtováních zdravotním pojišťovnám uvádět čísla pojištěnců, kterým hrazené služby poskytli. (4) Poskytovatelé a další subjekty poskytující hrazené služby při vykazování zdravotních výkonů používají seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a s pravidly pro jejich vykazování a zdravotní pojišťovna tento způsob vykazování akceptuje, nedohodnou-li si se zdravotní pojišťovnou jiný způsob vykazování. Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a s pravidly pro jejich vykazování. (5) Nestanoví-li tento zákon jinak, hodnoty bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení se vždy na následující kalendářní rok dohodnou v dohodovacím řízení zástupců Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a ostatních zdravotních pojišťoven a příslušných profesních sdružení poskytovatelů jako zástupců smluvních poskytovatelů. Svolavatelem dohodovacího řízení je Ministerstvo zdravotnictví. Dojde-li k dohodě, posoudí její obsah Ministerstvo zdravotnictví z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem. Je-li dohoda v souladu s právními předpisy a veřejným zájmem, vydá ji Ministerstvo zdravotnictví jako vyhlášku. Nedojde-li v dohodovacím řízení k dohodě do 30. 6. příslušného kalendářního roku nebo shledá-li Ministerstvo zdravotnictví, že tato dohoda není v souladu s právními předpisy nebo veřejným zájmem, stanoví hodnotu bodu, výši úhrad hrazených služeb, výši záloh na úhradu hrazených služeb a regulační omezení na následující kalendářní rok Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou v termínu do 31. října kalendářního roku. Vyhláška podle věty čtvrté a páté se použije, pokud se poskytovatel a zdravotní pojišťovna za podmínky dodržení zdravotně pojistného plánu zdravotní pojišťovny nedohodnou o způsobu úhrady, výši úhrady a regulačních omezeních jinak. (6) Příslušná zdravotní pojišťovna hradí poskytovatelům, s výjimkou poskytovatelů lékárenské péče, léčivé přípravky paušální částkou, jejíž výše se sjedná ve smlouvě podle odstavce 1. Nad rámec sjednané paušální částky příslušná zdravotní pojišťovna uhradí, ve výši stanovené Ústavem, poskytovatelům poskytujícím ambulantní zdravotní péči, léčivé přípravky, u nichž rozhodne Ústav o takovém způsobu úhrady. Ve smlouvě může zdravotní pojišťovna sjednat jiný způsob úhrady léčivých přípravků při poskytování ústavní péče, u kterých sjednala výši a podmínky úhrady s držitelem rozhodnutí o registraci nebo s výrobcem. (7) Příslušná zdravotní pojišťovna uhradí vždy na základě: a) lékařského předpisu vystaveného smluvním poskytovatelem, lékařem poskytujícím neodkladnou péči pojištěnci, smluvním lékařem poskytujícím hrazené služby v zařízení sociální péče a smluvním lékařem poskytujícím hrazené služby sobě, manželovi, svým rodičům, prarodičům, dětem, vnukům a sourozencům, jestliže jeho odbornost zaručuje Česká lékařská komora nebo Česká stomatologická komora a jestliže k tomu takový lékař uzavře zvláštní smlouvu se zdravotní pojišťovnou 1. poskytovatelům lékárenské péče léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, a to i tehdy, nemá-li s poskytovatelem lékárenské péče dosud uzavřenu smlouvu podle odstavce 1, 2. jiným osobám, se kterými zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu o výdeji zdravotnických prostředků (dále jen "smluvní výdejci"), pouze individuálně zhotovované zdravotnické prostředky, zdravotnické prostředky ortopedicko protetické, zdravotnické prostředky pro přístrojovou lymfodrenáž, zdravotnické prostředky pro pacienty s poruchou mobility, zdravotnické prostředky pro pacienty s poruchou sluchu, zdravotnické prostředky kompenzační pro zrakově postižené, zdravotnické prostředky respirační, inhalační a pro aplikaci enterální výživy a opravy a úpravy těchto zdravotnických prostředků podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu, 3. očním optikám pouze zdravotnické prostředky pro pacienty s poruchou zraku podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu, b) předloženého účtu smluvním poskytovatelům 1. stomatologické protetické náhrady a léčebné rehabilitační pomůcky, 2. ortodontické aparáty, c) předloženého účtu smluvním poskytovatelům nebo jiným smluvním subjektům servisní zásahy na poskytnuté zdravotnické prostředky, d) smlouvy osobám, které mají oprávnění k distribuci léčivých přípravků podle zákona o léčivech, léčivé přípravky obsahující očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, e) předloženého účtu v souladu s prováděcím právním předpisem a cenovým předpisem osobám oprávněným přepravovat lidské pozůstatky podle zákona o pohřebnictví, přepravu těla zemřelého pojištěnce k pitvě a z pitvy. (8) Došlo-li k převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb z poskytovatele, který požádal o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách60), na jinou osobu, které bylo v návaznosti na to uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb, nebo poskytuje-li jiná osoba zdravotní služby na základě osvědčení o splnění podmínek pro pokračování v poskytování zdravotních služeb po zemřelém poskytovateli podle zákona o zdravotních službách61) nebo následně jí uděleného oprávnění k poskytování zdravotních služeb, uzavře zdravotní pojišťovna s touto osobou na její žádost smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb ve stejném rozsahu jako s původním poskytovatelem, a to do 180 dnů ode dne doručení žádosti zdravotní pojišťovně; smlouvu není zdravotní pojišťovna povinna uzavřít v případě, že původnímu poskytovateli smlouvu vypověděla. Žádost může osoba uvedená ve větě první podat nejpozději do 30 dnů ode dne udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, jde-li o osobu, na niž byla převedena majetková práva vztahující se k poskytování zdravotních služeb, nebo do 30 dnů ode dne udělení osvědčení o splnění podmínek pro pokračování v poskytování zdravotních služeb, jde-li o osobu, která pokračuje v poskytování zdravotních služeb po zemřelém poskytovateli. Do doby uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb má osoba uvedená ve větě první právo na úhradu poskytnutých hrazených služeb v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb uzavřené mezi původním poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou, nejdéle však po dobu 210 dnů ode dne převodu majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb nebo ode dne, od kterého pokračuje v poskytování zdravotních služeb na základě oprávnění zemřelého poskytovatele. (9) Zdravotní pojišťovna zveřejní smlouvu podle odstavce 1 a odstavce 7 písm. a) bodů 2 a 3 a písm. d) způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 60 dnů ode dne uzavření takové smlouvy. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě zveřejní zdravotní pojišťovna každý dodatek nebo změnu smlouvy podle odstavce 1 a odstavce 7 písm. a) bodů 2 a 3 a písm. d), z nichž vyplývá výše úhrady zdravotní pojišťovny poskytovateli za poskytnuté hrazené služby nebo rozsah poskytovaných hrazených služeb (dále jen „dodatek“). Smlouva podle odstavce 1 a odstavce 7 písm. a) bodů 2 a 3 a písm. d) nebo dodatek nabývají účinnosti dnem zveřejnění podle věty první. Pokud se zdravotní pojišťovna a poskytovatel dohodnou na jiném způsobu nebo výši úhrady, než je pro daný kalendářní rok stanoveno vyhláškou podle odstavce 5, zveřejní tuto skutečnost při zveřejnění smlouvy podle věty první. Zdravotní pojišťovna nezveřejní informace a údaje, které jsou předmětem ochrany podle jiných právních předpisů. Zdravotní pojišťovna dále nezveřejní smlouvu, informace a údaje, které se týkají poskytovatele, který je zároveň zpravodajskou službou. § 17a (1) Za účelem zajištění věcného plnění při poskytování ošetřovatelské péče pojištěncům umístěným v zařízeních sociálních služeb poskytujících pobytové sociální služby uzavírají Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a ostatní zdravotní pojišťovny zřízené podle zvláštního zákona28) zvláštní smlouvy s poskytovateli sociálních služeb. Příslušná zdravotní pojišťovna zvláštní smlouvu uzavře, pokud o to poskytovatel sociálních služeb požádá a současně prokáže, že ošetřovatelská péče bude poskytována zdravotnickými pracovníky poskytovatele sociálních služeb, kteří jsou způsobilí k výkonu zdravotnického povolání podle zvláštních právních předpisů28a). (2) Zdravotní pojišťovna zveřejní zvláštní smlouvu podle odstavce 1 způsobem a ve lhůtě stanovené v § 17 odst. 9 větě první. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě zveřejní zdravotní pojišťovna každý dodatek nebo změnu zvláštní smlouvy, z nichž vyplývá způsob a výše úhrady zdravotní pojišťovny poskytovateli sociálních služeb za poskytnuté hrazené služby nebo rozsah poskytovaných hrazených služeb (dále jen "dodatek ke zvláštní smlouvě"). Zvláštní smlouva nebo dodatek ke zvláštní smlouvě nabývají účinnosti dnem zveřejnění podle věty první. Dojde-li mezi poskytovatelem sociálních služeb a zdravotní pojišťovnou k dohodě o způsobu a výši úhrady hrazených služeb až v průběhu kalendářního roku, na který mají být dohodnuty, mohou se poskytovatel sociálních služeb a zdravotní pojišťovna dohodnout, že se tato dohoda vztahuje na stanovení způsobu a výše úhrady hrazených služeb pro celý tento kalendářní rok či jeho část. Zdravotní pojišťovna nezveřejní informace a údaje, které jsou předmětem ochrany podle jiných právních předpisů. § 17b (1) Zařazení, změnu či vyřazení zdravotního výkonu ze seznamu zdravotních výkonů navrhují Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovna nebo příslušná odborná společnost sdružená v České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, profesní organizace nebo odborná společnost, která sdružuje fyzické osoby s odbornou nebo specializovanou způsobilostí vykonávající zdravotnické povolání (dále jen „příslušná odborná společnost“). (2) Součástí návrhu podle odstavce 1 musí být návrh registračního listu, který obsahuje alespoň název zdravotního výkonu, zdůvodnění návrhu, popis zdravotního výkonu a jeho provedení, pravidla pro jeho vykazování a podklady pro výpočet jeho bodové hodnoty. Při návrhu na zařazení nového zdravotního výkonu je součástí registračního listu rovněž posouzení účinnosti zdravotního výkonu a porovnání s prokázaným léčebným přínosem existujících postupů ve stejné nebo podobné indikaci, je-li takové porovnání možné. Vzor návrhu registračního listu, pokyny pro jeho vyplnění a kalkulační vzorec pro výpočet bodové hodnoty zdravotního výkonu zveřejní Ministerstvo zdravotnictví na svých internetových stránkách. Na svých internetových stránkách dále Ministerstvo zdravotnictví zveřejní vlastní i podané návrhy, a to nejméně po dobu 30 dnů. (3) Pro hodnocení návrhu z odborného hlediska zřizuje ministr zdravotnictví jako svůj poradní orgán pracovní skupinu k seznamu zdravotních výkonů. Pracovní skupina k seznamu zdravotních výkonů vydává k jednotlivým návrhům stanoviska. (4) Členy pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů jsou 1 zástupce Všeobecné zdravotní pojišťovny, 1 zástupce Svazu zdravotních pojišťoven, 1 zástupce České lékařské komory, 1 zástupce České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, 1 zástupce České farmaceutické společnosti Jana Evangelisty Purkyně, 1 zástupce Sdružení ambulantních specialistů ČR, 1 zástupce Sdružení praktických lékařů, 1 zástupce Asociace nemocnic ČR, 1 zástupce České asociace sester a 3 zástupci Ministerstva zdravotnictví. K jednání pracovní skupiny zdravotních výkonů je vždy přizván také zástupce příslušné odborné společnosti, která návrh podala. Činnost pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů se řídí jednacím řádem, který uveřejní Ministerstvo zdravotnictví ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví. (5) Ministerstvo zdravotnictví průběžně provádí revize zdravotních výkonů obsažených v seznamu zdravotních výkonů, aby zdravotní výkony odpovídaly vývoji v poskytování zdravotních služeb a vývoji nákladovosti. Shledá-li Ministerstvo zdravotnictví postupem podle věty první, že zdravotní výkon neodpovídá vývoji v poskytování zdravotních služeb a vývoji nákladovosti, postupuje podle odstavců 1 a 2. (6) Registrační listy zdravotních výkonů uvedených v seznamu zdravotních výkonů a data všech provedených revizí jednotlivých zdravotních výkonů podle odstavce 5 zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví na svých internetových stránkách. § 18 Podmínky poskytování hrazených služeb (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, poskytují hrazené služby jiní zdravotničtí pracovníci než lékaři, s výjimkou klinických psychologů a farmaceutů, pouze na základě indikace ošetřujícího lékaře pojištěnce (dále jen „ošetřující lékař“). (2) Ošetřujícím lékařem se pro účely zdravotního pojištění rozumí a) lékař registrujícího poskytovatele, b) lékař poskytovatele specializované ambulantní péče, c) lékař poskytovatele jednodenní péče, nebo d) lékař se specializovanou způsobilostí poskytovatele lůžkové péče. § 19 zrušen § 20 zrušen § 21 zrušen § 22 Zvláštní ambulantní péče Hrazenými službami je i zvláštní ambulantní péče poskytovaná pojištěncům s akutním nebo chronickým onemocněním, pojištěncům tělesně, smyslově nebo mentálně postiženým a závislým na cizí pomoci a paliativní péče, poskytovaná pojištěncům v terminálním stavu, v jejich vlastním sociálním prostředí; tato péče se poskytuje jako a) domácí zdravotní péče, pokud je poskytována na základě doporučení registrujícího poskytovatele ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, nebo na základě doporučení ošetřujícího lékaře, jde-li o paliativní péči o pojištěnce v terminálním stavu, b) zdravotní péče ve stacionářích, pokud je poskytována na základě doporučení ošetřujícího lékaře, c) zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče osobám, které jsou v nich umístěny z jiných než zdravotních důvodů,30) d) zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb, e) ošetřovatelská péče poskytovaná na základě ordinace ošetřujícího lékaře pojištěncům umístěným v zařízeních pobytových sociálních služeb odborně způsobilými zaměstnanci těchto zařízení, pokud k tomu poskytovatelé pobytových sociálních služeb uzavřou zvláštní smlouvu s příslušnou zdravotní pojišťovnou podle § 17a. § 22a Zvláštní lůžková péče Hrazenými službami je i léčba paliativní a symptomatická o osoby v terminálním stavu poskytovaná ve speciálních lůžkových zařízeních hospicového typu. nadpis vypuštěn § 23 zrušen § 24 zrušen § 25 Pobyt průvodce pojištěnce v lůžkové péči (1) Je-li při hospitalizaci pojištěnce ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče nutná celodenní přítomnost průvodce vzhledema) ke zdravotnímu stavu pojištěnce, nebob) k nutnosti zaškolení průvodce pojištěnce v ošetřování a léčebné rehabilitaci doprovázeného pojištěnce, je pobyt průvodce pojištěnce do dovršení šestého roku věku doprovázeného pojištěnce včetně hrazenou službou; pobyt průvodce pojištěnce staršího 6 let je hrazenou službou jen se souhlasem revizního lékaře. (2) Pobyt průvodce hradí zdravotní pojišťovna, u které je pojištěn doprovázený pojištěnec. § 26 Vybavení pojištěnce po ukončení hospitalizace (1) Hrazenými službami je i vybavení pojištěnce léčivými přípravky, potravinami pro zvláštní lékařské účely a zdravotnickými prostředky po ukončení hospitalizace na 3 dny nebo v odůvodněných případech i na další, nezbytně nutnou dobu. (2) Pokud je pojištěnec propuštěn do domácího ošetření na propustku, není poskytovatel po dobu trvání propustky oprávněn účtovat zdravotní pojišťovně náklady za lůžkovou péči, s výjimkou léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, kterými pojištěnce na dobu trvání propustky vybaví. § 27 zrušen § 28 Zdravotnická záchranná služba a pohotovostní služby (1) Hrazené služby zahrnují zdravotní výkony provedené v rámci zdravotnické záchranné služby. (2) Hrazené služby zahrnují zdravotní výkony provedené v rámci pohotovostních služeb, a to i tehdy, pokud byly neodkladné zdravotní výkony provedeny lékařem mimo jeho odbornost. Preventivní péče § 29 (1) Hrazenými službami jsou také preventivní prohlídky, které se provádějí a) v prvém roce života devětkrát do roka, z toho minimálně šestkrát v prvém půlroce života a z toho minimálně třikrát v prvních třech měsících života, pokud jim není poskytována dispenzární péče, b) v 18 měsících věku, c) ve třech letech a dále vždy jedenkrát za dva roky, nejdříve však 18 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky. (2) V oboru zubní lékařství se provádí preventivní prohlídka: a) u dětí a dorostu ve věku do 18 let dvakrát ročně, b) u těhotných žen dvakrát v průběhu těhotenství, c) u dospělých jedenkrát ročně. (3) V oboru gynekologie a porodnictví se provádí preventivní prohlídka při ukončení povinné školní docházky a dále počínaje patnáctým rokem věku jedenkrát ročně. § 30 (1) Hrazenými službami jsou vyšetření a prohlídky prováděné v rámci opatření proti infekčním onemocněním.34) Prohlídky pojištěnců vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné prováděné v souvislosti s vydáváním zdravotního průkazu se do hrazených služeb nezahrnují. (2) Hrazenými službami dále jsou a) očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, b) očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky v provedení nejméně ekonomicky náročném 1. proti vzteklině, 2. proti tetanu při poraněních a nehojících se ranách, 3. proti tuberkulóze u pojištěnců, kteří splňují indikace k očkování stanovené právním předpisem upravujícím očkování proti infekčním nemocem, včetně tuberkulinového testu prováděného v případech, kdy je třeba očkovat dítě starší 6 týdnů; očkování se v takovém případě provádí jen tehdy, je-li tuberkulinový test negativní, 4. proti chřipce u pojištěnců nad 65 let věku, u pojištěnců po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk, u pojištěnců, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem a u pojištěnců umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem, 5. proti pneumokokovým infekcím, pokud byly všechny dávky očkovací látky aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je též přeočkování provedené do patnáctého měsíce věku pojištěnce; hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce, 6. proti lidskému papilomaviru, je-li očkování zahájeno od dovršení třináctého do dovršení čtrnáctého roku věku, 7. proti invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b a proti chřipce, a to u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie), pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci. c) odběry materiálů prováděné ve zdravotnických zařízeních poskytovatele léčebné péče na mikrobiologické, imunologické a parazitologické vyšetření pro klinické účely a v souvislosti s výskytem nákaz, d) vyšetření materiálů uvedených pod písmenem c) laboratořemi smluvních poskytovatelů, e) diagnostika HIV, anti HCV a HBsAG u dárců krve, tkání, orgánů a gamet a diagnostika HIV prováděnou ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů preventivní péče v případech léčebně preventivních postupů a v případech, kdy si to vyšetřovaný pojištěnec vyžádal, s výjimkou: 1. anonymních vyšetření, 2. vyšetření při soukromých a pracovních cestách do zahraničí, f) očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro očkování pojištěnců nad 65 let věku proti pneumokokovým infekcím; hrazené očkovací látky schvaluje Ministerstvo zdravotnictví na základě doporučení Národní imunizační komise a zveřejňuje je formou sdělení ve Sbírce zákonů. (3) Hrazenými službami nejsou a) poskytnutí očkovacích látek s výjimkou uvedenou v odstavci 2 písm. b), b) odběry materiálů a jejich vyšetření prováděné pro účely státního zdravotního dozoru Státním zdravotním ústavem a zdravotními ústavy, c) diagnostika HIV včetně vyšetření prováděných ve Státním zdravotním ústavu a zdravotních ústavech na žádost pojištěnce včetně anonymních vyšetření. § 31 Dispenzární péče (1) V rámci hrazených služeb se dispenzární péče poskytuje pojištěncům zdravým, ohroženým a nemocným v těchto skupinách: a) dětem do jednoho roku, b) vybraným dětem od jednoho roku věku chronicky nemocným a ohroženým poruchami zdravotního stavu, a to v důsledku nepříznivého rodinného nebo jiného společenského prostředí, c) vybraným mladistvým, d) těhotným ženám ode dne zjištění těhotenství, e) ženám, které používají hormonální a nitroděložní antikoncepci, f) pojištěncům ohroženým nebo trpícím závažnými onemocněními. (2) Pojištěnce do dispenzární péče zařazuje podle odborných kritérií lékař registrujícího poskytovatele, který odpovídá za účelnost a koordinaci dispenzární péče. Pojištěnec může být dispenzarizován pro jednu diagnózu pouze u jednoho ošetřujícího lékaře. § 32 Poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků (1) Výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků upravují zvláštní předpisy.36) (2) Požádá-li pojištěnec o vydání jiného léčivého přípravku se stejnou léčivou látkou, se stejnou cestou podání a se stejnou lékovou formou, nahradí jej lékárna v souladu se zvláštním právním předpisem37) jiným léčivým přípravkem s nižším doplatkem, pokud předepisující lékař na receptu nevyznačil, že předepsaný léčivý přípravek nelze nahradit. (3) Zdravotní pojišťovna zajistí pojištěnci na poukaz předepsaný zdravotnický prostředek v souladu s přílohou č. 3 k tomuto zákonu a) plným nebo částečným uhrazením zdravotnického prostředku v souladu s částí sedmou a přílohou č. 3 k tomuto zákonu, maximálně však do výše skutečně uplatněné ceny pro konečného spotřebitele; takový zdravotnický prostředek přechází okamžikem výdeje do vlastnictví pojištěnce, b) poskytnutím plně nebo částečně hrazeného zdravotnického prostředku v režimu cirkulace podle § 32a, nebo c) uhrazením nájemného či jeho části třetí osobě za zdravotnický prostředek v souladu s přílohou č. 3 k tomuto zákonu, maximálně však do výše skutečně uplatněného nájemného; takový zdravotnický prostředek zůstává ve vlastnictví třetí osoby. (4) Poskytovatel oprávněný vydávat léčivé přípravky nesmí v souvislosti s výdejem léčivého přípravku vázaného na lékařský předpis, hrazeného z veřejného zdravotního pojištění, poskytnout, nabídnout nebo slíbit peněžní či nepeněžní plnění, výhody nebo dary majetkové či nemajetkové povahy, a to ani prostřednictvím třetích osob; tím není dotčena možnost poskytnutí slevy nebo snížení konečné ceny neuplatněním maximální obchodní přirážky při výdeji takového léčivého přípravku. (5) Poskytovatel oprávněný vydávat léčivé přípravky se dopustí přestupku, pokud poruší zákaz podle odstavce 4. Za přestupek lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč. Přestupek projednává a pokutu ukládá Ústav. Pokuty vymáhá celní úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. § 32a Cirkulace zdravotnických prostředků (1) Cirkulací zdravotnických prostředků se rozumí režim, kdy zdravotní pojišťovna vlastní zdravotnický prostředek a tento poskytuje pojištěncům k užívání s ohledem na jejich zdravotní stav, a to opakovaně po celou dobu jeho použitelnosti při zachování funkčních vlastností a určeného účelu použití. Zdravotní pojišťovna může pojištěnci v režimu cirkulace poskytnout jak předepsaný zdravotnický prostředek, tak zdravotnický prostředek, který je s ním v zásadě zaměnitelný. Úhradové skupiny, u kterých může zdravotní pojišťovna zvolit režim cirkulace, jsou označeny v příloze č. 3 k tomuto zákonu. (2) Zdravotní pojišťovna může pojištěnci poskytnout v režimu cirkulace zdravotnický prostředek, u něhož je rozdíl mezi skutečně uplatněnou cenou pro konečného spotřebitele a stanovenou výší úhrady nejvýše 2 000 Kč. Pojištěnec tento rozdíl doplatí. Pokud zdravotní pojišťovna v rámci příslušné úhradové skupiny zvolí režim cirkulace, jsou všechny zdravotnické prostředky zařazené do této úhradové skupiny, u nichž rozdíl mezi skutečně uplatněnou cenou pro konečného spotřebitele a stanovenou výší úhrady nepřesáhne 2 000 Kč, poskytovány v režimu cirkulace. (3) Je-li pojištěnci předepsán zdravotnický prostředek, který je zařazen do úhradové skupiny, u níž zdravotní pojišťovna zvolila režim cirkulace, a u něhož rozdíl mezi skutečně uplatněnou cenou pro konečného spotřebitele a stanovenou výší úhrady přesahuje 2 000 Kč, může pojištěnec s příslušnou zdravotní pojišťovnou uzavřít dohodu o zařazení tohoto zdravotnického prostředku do režimu cirkulace. Uzavře-li příslušná zdravotní pojišťovna s pojištěncem takovou dohodu, pojištěnec doplatí rozdíl mezi skutečně uplatněnou cenou pro konečného spotřebitele a stanovenou výší úhrady. Není-li dohoda podle věty první uzavřena, postupuje se podle § 32 odst. 3 písm. a). (4) V případě poskytnutí zdravotnického prostředku v režimu cirkulace podle odstavce 2 nebo 3 druhému a každému dalšímu pojištěnci se tento pojištěnec již na úhradě tohoto zdravotnického prostředku nepodílí. § 33 Léčebně rehabilitační péče (1) Hrazenou službou je dále léčebně rehabilitační péče, poskytovaná jako nezbytná součást léčebného procesu, jejíž poskytnutí doporučil ošetřující lékař a potvrdil revizní lékař. Návrh na léčebně rehabilitační péči podává na formuláři zdravotní pojišťovny lékař registrujícího poskytovatele nebo ošetřující lékař při hospitalizaci; jde-li o poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče, návrh obsahuje též určení stupně naléhavosti. (2) Lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována výhradně jako následná lůžková péče ve zdravotnických zařízeních, která se nacházejí v místě výskytu přírodního léčivého zdroje nebo na území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení, a při poskytování péče jsou tyto přírodní léčivé zdroje nebo klimatické podmínky příznivé k léčení využívány. (3) Lázeňská léčebně rehabilitační péče se poskytuje a hradí jako komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče nebo příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče. (4) Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče navazuje na lůžkovou péči nebo specializovanou ambulantní zdravotní péči a je zaměřena na doléčení, zabránění vzniku invalidity a nesoběstačnosti nebo na minimalizaci rozsahu invalidity. U účastníků nemocenského pojištění se poskytuje v době jejich dočasné neschopnosti k práci. Pojištěnce předvolá k lázeňské léčebně rehabilitační péči zařízení lázeňské péče. Pojištěnec v prvém pořadí naléhavosti je k nástupu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči předvolán nejpozději do jednoho měsíce od data vystavení návrhu, případně po dohodě ošetřujícího, revizního a lázeňského lékaře je přeložen do zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče přímo ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče. V druhém pořadí naléhavosti je pacient předvolán nejpozději do tří měsíců, děti a dorost do šesti měsíců ode dne vystavení návrhu. Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou. (5) Příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována především pojištěncům s chronickým onemocněním v případech, kdy nejsou splněny podmínky uvedené v odstavci 4. Hrazenými službami jsou pouze vyšetření a léčení pojištěnce. Tato péče může být poskytnuta jednou za dva roky, nerozhodne-li revizní lékař jinak. (6) Dětem a dorostu do 18 let se lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytuje podle odstavce 4, pokud není na žádost rodičů poskytována podle odstavce 5. Přeložení pojištěnce mladšího 18 let ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče do zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče revizní lékař neposuzuje. (7) U nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví z práce se lázeňská léčebně rehabilitační péče poskytuje podle odstavce 4, jestliže ji doporučil nebo indikaci potvrdil příslušný odborník pro nemoci z povolání. (8) Lázeňská léčebně rehabilitační péče podle odstavců 4 a 5 poskytnutá pojištěnci pro danou indikaci poprvé se označuje jako základní léčebný pobyt. Další léčebný pobyt odpovídající indikaci, na jejímž základě byl uskutečněn základní léčebný pobyt, se označuje jako opakovaný léčebný pobyt, není-li v příloze č. 5 k tomuto zákonu stanoveno jinak. (9) Nemoci, u nichž lze lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytnout, způsoby poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče pro jednotlivé indikace, délka základního léčebného pobytu a opakovaného léčebného pobytu pro jednotlivé indikace, četnost opakovaného léčebného pobytu, lhůta pro nástup léčebného pobytu u indikací, kde je tuto lhůtu důvodné stanovit z hlediska léčebného efektu, možnost prodloužení léčebného pobytu podle jednotlivých indikací a způsobů poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím jsou stanoveny v příloze č. 5 k tomuto zákonu (Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči). (10) Prodloužení stanovené délky základního léčebného pobytu nebo opakovaného léčebného pobytu poskytovaných jako komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče může navrhnout lékař příslušného zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, je-li tato možnost u příslušné indikace vyznačena v příloze č. 5 k tomuto zákonu. Návrh na prodloužení léčebného pobytu se podává reviznímu lékaři příslušné zdravotní pojišťovny, který prodloužení a jeho délku schvaluje. (11) Prodloužení opakovaného léčebného pobytu poskytovaného jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče na 21 dnů v případech, kdy byl takový pobyt na základě indikace navrhujícího lékaře schválen revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny pouze v délce 14 dnů (dále jen „indikovaný případ“), může navrhnout lékař příslušného zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče. Návrh na prodloužení léčebného pobytu se podává reviznímu lékaři příslušné zdravotní pojišťovny, který prodloužení a jeho délku schvaluje. (12) Ministerstvo zdravotnictví stanoví pro jednotlivé indikace vyhláškou obsahové náležitosti návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, indikační předpoklady, kontraindikace, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče včetně potřebných vyšetření, obor specializace lékaře, který takovou péči doporučuje, požadavky na dostupnost zdravotnických pracovníků ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče a indikační zaměření lázeňských míst, ve kterých se nachází přírodní léčivý zdroj nebo klimatické podmínky vhodné k léčbě nemocí. § 34 Péče v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách (1) Zdravotní péči poskytovanou jako nezbytnou součást léčebného procesu na doporučení ošetřujícího lékaře dětem a mladistvým do 18 let v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách hradí zdravotní pojišťovna. Návrh na zdravotní péči v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách podává na formuláři zdravotní pojišťovny registrující praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo ošetřující lékař při hospitalizaci. Návrh potvrzuje revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny; revizní lékař neposuzuje přeložení pojištěnce z hospitalizace do odborné dětské léčebny. (2) Nemoci, u nichž se dětem a mladistvým do 18 let poskytuje zdravotní péče v odborných dětských léčebnách, a indikační zaměření těchto léčeben (indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách) stanoví Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou. V případech, kdy se indikace k léčbě v dětských odborných léčebnách překrývají s indikacemi k léčbě ve zdravotnických zařízeních poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, rozhoduje o vhodnosti léčby ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče či dětské odborné léčebně ošetřující lékař, který péči doporučil. Délka léčebného pobytu v odborných dětských léčebnách se řídí zdravotním stavem nemocných a rozhoduje o ní vedoucí lékař léčebny. (3) Dětem od tří do 15 let zdravotně oslabeným vlivem nepříznivého životního prostředí, dětem se zdravotními problémy spojenými s nesprávným životním stylem a dětem v rekonvalescenci, jejichž zdravotní stav nevyžaduje specializovanou léčbu ve zdravotnickém zařízení lázeňské léčebně rehabilitační péče nebo v dětské odborné léčebně, se poskytuje na návrh ošetřujícího lékaře potvrzený revizním lékařem zdravotní pojišťovny péče v ozdravovně. Délka pobytu v ozdravovně zpravidla nepřesahuje 21 dnů; delší pobyt je možný pouze se souhlasem revizního lékaře. § 35 zrušen § 35a Transplantace tkání a orgánů Odběr tkání, buněk a orgánů od žijícího nebo zemřelého dárce, vyšetření potenciálních dárců nezbytná pro posouzení vhodnosti pro konkrétního příjemce, nezbytné nakládání s odebranými tkáněmi, buňkami a orgány a dopravu žijícího dárce nebo náhradu jeho cestovních nákladů a dopravu zemřelého dárce hradí zdravotní pojišťovna příjemce. Přeprava a náhrada cestovních nákladů § 36 (1) Hrazenou službou je přeprava pojištěnce na území České republiky ke smluvnímu poskytovateli, od smluvního poskytovatele do místa trvalého pobytu nebo do místa bydliště nebo do zařízení pobytových sociálních služeb, mezi smluvními poskytovateli a v rámci smluvního poskytovatele, a to v případě, že zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby. Pokud k onemocnění pojištěnce došlo v místě bydliště, je přeprava do místa trvalého pobytu, které je vzdálenější než místo bydliště, hrazena jen tehdy, pokud to podle vyjádření ošetřujícího lékaře nezbytně vyžaduje zdravotní stav pojištěnce. Přeprava se provádí vozidly smluvní zdravotnické dopravní služby. Je-li ošetřujícím lékařem indikován doprovod pojištěnce, hradí zdravotní pojišťovna, která hradí přepravu pojištěnce, i přepravu doprovázející osoby, a to ve stejném rozsahu jako přepravu pojištěnce. (2) Přepravu podle odstavce 1 hradí zdravotní pojišťovna ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadovanou hrazenou službu poskytnout. (3) V mimořádných případech nebo v případech, kdy a) je to ekonomicky výhodnější, hradí zdravotní pojišťovna na základě indikace ošetřujícím lékařem a schválení revizního lékaře i nezbytnou leteckou dopravu, b) hrozí nebezpečí z prodlení, hradí zdravotní pojišťovna náklady i jinému poskytovateli zdravotních služeb; o takové přepravě rozhoduje ošetřující lékař, c) jde o osobu pohybující se převážně na vozíku pro tělesně postižené a je indikována přeprava ze zdravotních důvodů dopravní zdravotní službou, hradí zdravotní pojišťovna přepravu i jinému dopravci, pokud tuto přepravu zajišťuje dopravním prostředkem speciálně upraveným pro převoz osob na vozíku pro tělesně postižené; o takové přepravě rozhoduje ošetřující lékař. (4) Vyžaduje-li to nezbytně zdravotní stav pojištěnce a je-li bezprostředně ohrožen jeho život, hradí zdravotní pojišťovna na území České republiky přepravu transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, jakož i přepravu lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu. § 37 (1) Ze zdravotního pojištění se hradí indikovaná přeprava lékaře a ostatních zdravotnických pracovníků za pojištěncem. (2) Pokud se pojištěnec, který má nárok na přepravu podle § 36, rozhodne pro dopravu soukromým vozidlem řízeným jinou osobou a pokud ošetřující lékař takovou dopravu schválí, má pojištěnec nárok na náhradu cestovních nákladů ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadované zdravotní služby poskytnout. § 38 Posudková činnost Hrazenou službou je i posuzování dočasné pracovní neschopnosti a dočasné neschopnosti ke studiu ošetřujícím lékařem a posuzování skutečností, které jsou podle § 191 zákoníku práce důležitými osobními překážkami v práci, a obdobné výkony u žáků a studentů. § 39 Prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva Hrazenou službou je i prohlídka zemřelého pojištěnce, pitva, přeprava k pitvě k nejbližšímu smluvnímu poskytovateli, který je schopen určený druh pitvy podle Listu o prohlídce zemřelého provést, a přeprava z pitvy do místa, kde ke smrti došlo, popřípadě do místa pohřbu, je-li toto místo stejně vzdálené nebo bližší než místo, kde osoba zemřela. Hrazenou službou není anatomická pitva a soudní pitva a přeprava k takovýmto pitvám a z nich.
ČÁST ŠESTÁ REGULACE CEN A ÚHRAD LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ A POTRAVIN PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY § 39a Stanovení maximálních cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (1) O maximálních cenách hromadně vyráběných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, o nichž je podle cenového předpisu23c) stanoven tento způsob regulace cen, rozhoduje Ústav. (2) Ústav stanoví maximální cenu výrobce, s výjimkou postupů podle odstavců 4 až 6, ve výši a) průměru cen výrobce posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely ze 3 členských států Evropské unie, s výjimkou Bulharska, České republiky, Estonska, Lucemburska, Německa, Rakouska, Rumunska, Řecka, Kypru a Malty (dále jen „země referenčního koše“), které mají nejnižší cenu posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, je-li posuzovaný léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely na trhu nejméně ve 3 zemích referenčního koše, b) ceny výrobce léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, obsažené v písemném ujednání uzavřeném ve veřejném zájmu podle § 17 odst. 2 zdravotní pojišťovnou s držitelem rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, dovozcem nebo tuzemským výrobcem potraviny pro zvláštní lékařské účely, dovozcem nebo předkladatelem specifického léčebného programu, je-li ujednání uzavřeno na dobu alespoň 1 roku s výpovědní lhůtou nejméně 3 měsíce pro všechny dodávky léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely na trh České republiky, a nelze-li postupovat podle písmene a), c) ceny výrobce nejbližšího terapeuticky porovnatelného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely zjištěné v zemích referenčního koše nebo v České republice, nelze-li postupovat podle písmen a) a b). Je-li nejbližší terapeuticky porovnatelný léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely dostupná v České republice, pak se použije její nejnižší cena výrobce zjištěná v České republice; pokud u takového terapeuticky porovnatelného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely je držitel rozhodnutí o registraci totožný jako u posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, použije se tato cena, jestliže byla stanovena podle písmene a). Nelze-li postupovat tímto způsobem, použije se nejnižší cena výrobce zjištěná v zemích referenčního koše. Při výběru nejbližšího terapeuticky porovnatelného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely se příslušná kritéria zohledňují v následujícím pořadí: léčivá látka, léková forma, síla léčivého přípravku, velikost balení. (3) Ministerstvo zdravotnictví stanoví prováděcím právním předpisem a) pravidla pro výběr rozhodného období pro přepočet zahraničních cen z cizí měny, b) rozhodné období a pravidla pro zjištění ceny výrobce a pro posuzování dostupnosti léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, c) způsob přepočtu výše maximální ceny podobného přípravku podle odstavců 4 až 6, d) pravidla pro vyloučení zahraniční ceny výrobce zjištěné podle odstavce 2 z použití pro stanovení maximální ceny, e) přípustnou odchylku ve velikosti balení při hledání zahraniční ceny výrobce podle odstavce 2, f) pravidla pro zvýšení maximální ceny ve veřejném zájmu podle § 17 odst. 2, g) způsob stanovení maximální ceny u vysoce inovativních léčivých přípravků, u kterých je podána žádost o stanovení maximální ceny ve stejné výši pro všechny síly léčivého přípravku bez ohledu na obsah léčivé látky, h) pravidla pro oznamování nejvyšší ceny, za kterou hodlá držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, dovozce nebo tuzemský výrobce potraviny pro zvláštní lékařské účely nebo neregistrovaného léčivého přípravku používaného v rámci specifického léčebného programu uvádět léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely na trh u léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, které nepodléhají regulaci ceny výrobce stanovením maximální ceny. (4) Ústav stanoví maximální cenu podobného přípravku podle maximální ceny léčivého přípravku, kterému je posuzovaný léčivý přípravek podobný, v případě, že a) není požadováno stanovení maximální ceny nad rámec maximální ceny léčivého přípravku, kterému je posuzovaný léčivý přípravek podobný v souladu se žádostí podle § 39f odst. 8, b) žadatel v žádosti o stanovení maximální ceny podobného přípravku požádá o stanovení maximální ceny v řízení podle § 39g odst. 9, a c) stanovení úhrady nebrání podmínky podle § 15 odst. 6 písm. e) nebo § 39g odst. 10. (5) Ústav vypočte maximální cenu prvního podobného přípravku v referenční skupině podle odstavce 4 a dále tuto cenu sníží o a) 30 % v případě, že jde o přípravek, který byl podle zákona o léčivech registrován jako biologický léčivý přípravek, v situaci, kdy je v systému úhrad ze zdravotního pojištění (dále jen „systém úhrad“) pouze 1 podobný přípravek, který byl registrován jako biologický léčivý přípravek, b) 40 % v případě, že jde o přípravek, který byl podle zákona o léčivech registrován jako generikum v situaci, kdy je v systému úhrad pouze 1 podobný přípravek, který nebyl registrován jako generikum, c) 15 % v případě, že jde o přípravek, který nebyl podle zákona o léčivech registrován jako generikum, v situaci, kdy je v systému úhrad pouze 1 podobný přípravek, který nebyl registrován jako generikum. (6) Ústav vypočte maximální cenu prvního podobného přípravku v referenční skupině, u kterého nejsou splněny podmínky podle odstavce 4, postupem podle odstavců 2 a 5 a maximální cenu stanoví ve výši, která je podle tohoto výpočtu nejnižší. (7) Maximální cenu léčivého přípravku stanovenou podle odstavců 5 a 6 nelze zvýšit do provedení první následující hloubkové revize podle § 39l. (8) Maximální cena léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, obsahujícího léčivou látku, kterou lze využít k léčbě onemocnění, která dosud nebyla ovlivnitelná jiným léčivým přípravkem nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely nebo představuje zásadní zlepšení léčby (dále jen "vysoce inovativní přípravek"), u něhož není znám dostatek údajů o nákladové efektivitě nebo výsledcích léčby při použití v klinické praxi a který podléhá cenové regulaci maximální cenou podle cenového předpisu23c), se stanoví podle odstavce 2 písm. a). Pokud nelze stanovit maximální cenu podle odstavce 2 písm. a), stanoví se maximální cena ve výši průměru cen výrobce zjištěných ve 2 zemích referenčního koše; v případech, kdy nelze použít tento postup, postupuje se podle odstavce 2 písm. b) nebo c). Zásady stanovení nebo změn výše a podmínek úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely § 39b (1) O výši a podmínkách úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely rozhoduje Ústav. Takové rozhodnutí Ústav může vydat v případě, že léčivý přípravek byl registrován, nebo bylo schváleno použití neregistrovaného léčivého přípravku v rámci specifického léčebného programu podle zvláštního právního předpisu42b). Jde-li o léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely podléhající cenové regulaci maximální cenou23c), Ústav vydá rozhodnutí, pokud tato cena již byla stanovena nebo řízení o stanovení maximální ceny probíhá současně s řízením o stanovení výše a podmínek úhrady. (2) Při stanovení výše a podmínek úhrady se u léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely posuzují a) jeho terapeutická účinnost a bezpečnost, b) závažnost onemocnění, k jejímuž léčení je určen, c) účastníkem řízení předložené hodnocení nákladové efektivity a dopadu na finanční prostředky zdravotního pojištění způsobeného užíváním léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, s vyjádřením nákladů na 1 pacienta a odhadovaný počet pacientů léčených za rok, a to v případech stanovení nebo změny výše a podmínek úhrady nebo hloubkové nebo zkrácené revize u léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, u kterých je požadováno rozšíření podmínek úhrady vedoucí ke zvýšení počtu léčených pacientů, zvýšení úhrady oproti základní úhradě nebo 1 další zvýšená úhrada oproti stávajícímu stavu nebo oproti ostatním léčivým přípravkům nebo potravinám pro zvláštní lékařské účely v referenční skupině, d) veřejný zájem (§ 17 odst. 2), e) vhodnost cesty podání, lékové formy, síly a velikost balení, f) obvyklé dávkování, g) nezbytná délka léčby, h) míra součinnosti osoby, které je podáván, i) jeho nahraditelnost jiným léčivým přípravkem nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely, hrazenou ze zdravotního pojištění a porovnání jejich cen a stanovených úhrad s cenou posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, j) předpokládaný dopad úhrady na finanční prostředky zdravotního pojištění, k) doporučené postupy odborných institucí a odborníků, a to vždy z hlediska nákladové efektivity a s ohledem na dopad na finanční prostředky zdravotního pojištění. (3) Ústav může stanovit úhradu u neregistrovaného léčivého přípravku, jestliže je jeho použití dostatečně odůvodněné současným vědeckým poznáním a je jedinou možností léčby, nebo je-li jeho použití nákladově efektivní ve srovnání s dostupnou léčbou, a to na dobu schváleného specifického léčebného programu42b). Ústav může stanovit úhradu u registrovaného léčivého přípravku i pro indikace v souhrnu údajů o přípravku neuvedené, jestliže je použití léčivého přípravku dostatečně odůvodněno současným vědeckým poznáním a je-li použití léčivého přípravku jedinou možností léčby, nebo je-li nákladově efektivní ve srovnání se stávající léčbou. (4) Podobným přípravkem se pro účely tohoto zákona rozumí léčivý přípravek, který má shodnou léčivou látku nebo léčivé látky a shodnou nebo obdobnou lékovou formu s hrazeným léčivým přípravkem, se kterým je v zásadě terapeuticky zaměnitelný. Dále se podobným přípravkem rozumí biologický léčivý přípravek, který má podobnou biologickou látku nebo biologické látky a shodnou nebo obdobnou lékovou formu s hrazeným léčivým přípravkem, se kterým je v zásadě terapeuticky zaměnitelný. Prvním podobným přípravkem se rozumí takový podobný přípravek, pro který je podána žádost o stanovení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady jako první v pořadí. (5) Ústav stanoví výši úhrady posuzovaného podobného přípravku podle výše a podmínek úhrady léčivého přípravku, kterému je posuzovaný léčivý přípravek podobný, v případě, že a) není požadováno stanovení výše a podmínek úhrady nad rámec výše a podmínek úhrady léčivého přípravku, kterému je posuzovaný léčivý přípravek podobný v souladu s § 39f odst. 8, b) žadatel v žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady podobného přípravku požádá o stanovení výše a podmínek úhrady v řízení podle § 39g odst. 9, c) stanovení úhrady nebrání podmínky podle § 15 odst. 6 písm. e) nebo § 39g odst. 10 a d) je podána též žádost o stanovení maximální ceny podle § 39a odst. 4 nebo 5, pokud léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely podléhá cenové regulaci. (6) Ústav vypočte výši úhrady prvního podobného přípravku v referenční skupině podle odstavce 5 a dále tuto úhradu sníží způsobem stanoveným v § 39a odst. 5. (7) V případě, že první podobný přípravek v referenční skupině nesplňuje podmínky uvedené v odstavci 5, vypočte Ústav výši úhrady podle § 39c odst. 8 a tuto úhradu dále sníží podle odstavce 6. (8) Ústav po nabytí právní moci rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady podle odstavce 6 nebo 7 neprodleně zahájí řízení podle § 39c odst. 9. (9) Změna rozhodnutí o registraci nebo převod registrace léčivého přípravku nemá vliv na stanovenou maximální cenu nebo výši a podmínky úhrady registrovaného léčivého přípravku, pokud se změnou registrace nebo převodem registrace nedošlo i ke změně, která může mít přímý vliv na maximální cenu nebo výši nebo podmínky úhrady. (10) Léčivému přípravku nebo potravině pro zvláštní lékařské účely lze i bez návrhu stanovit podmínky úhrady a) vyžadují-li to odborná hlediska nebo hlediska bezpečnosti spojená s léčbou tímto léčivým přípravkem nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely, b) jestliže z dosaženého poznání v rámci výzkumu nebo použití léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely v praxi vyplývá, že léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely má významnou terapeutickou hodnotu právě pro určité skupiny pacientů, určité indikace, nebo za určitých podmínek klinické praxe, c) jestliže to je nezbytné k zajištění účelného a hospodárného používání léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely a jsou-li současně splněny podmínky stanovené v písmenu a) nebo b), d) jde-li o vysoce nákladnou léčbu, jejíž náklady na rok představují alespoň jednu desetinu hrubého domácího produktu připadajícího na 1 osobu v České republice za uplynulý kalendářní rok, e) v případech, kdy příslušné omezení existuje a je uplatňováno v zemích referenčního koše, popřípadě v dalších členských státech Evropské unie. (11) Ústav stanoví léčivému přípravku nebo potravině pro zvláštní lékařské účely vedle výše a podmínek úhrady odpovídající základní úhradě referenční skupiny i jednu další úhradu zvýšenou tam, kde je tato zvýšená úhrada vhodná na základě hodnocení léčivé látky, léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely nebo lékové formy pro vybranou indikaci nebo pro určitou skupinu pacientů. Pro stanovení zvýšené úhrady se použijí ustanovení pro stanovení úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely obdobně. (12) Výše úhrady léčivých přípravků složených ze 2 a více léčivých látek, u kterých je více než 1 léčivá látka samostatně hrazena, se stanoví a) součtem úhrad za obvyklou denní terapeutickou dávku příslušných samostatně hrazených léčivých látek stanovených podle § 39c odst. 7, b) ve výši nejvyšší ceny výrobce obsažené v písemném ujednání podle § 39a odst. 2 písm. b), je-li tato cena nižší, než je úhrada vypočtená podle písmene a), c) ve výši úhrady obsažené v písemném ujednání podle § 39c odst. 2 písm. d), je-li tato úhrada nižší, než je úhrada vypočtená podle písmen a) a b), d) ve výši ceny výrobce zjištěné v kterékoli zemi Evropské unie pro každý jednotlivý léčivý přípravek se stejnou kombinací léčivých látek a jejich obsahu, je-li tato cena nižší, než je úhrada vypočtená podle písmen a), b) a c) (13) Výše úhrady léčivých přípravků složených ze 2 a více léčivých látek, u kterých je pouze 1 léčivá látka samostatně hrazena, se stanoví a) ve výši ceny výrobce zjištěné v kterékoli zemi Evropské unie pro každý jednotlivý léčivý přípravek se stejnou kombinací léčivých látek a jejich obsahu, b) ve výši nejvyšší ceny výrobce obsažené v písemném ujednání podle § 39a odst. 2 písm. b), je-li tato cena nižší, než je úhrada vypočtená podle písmene a), c) ve výši úhrady obsažené v písemném ujednání podle § 39c odst. 2 písm. d), je-li tato úhrada nižší, než je úhrada vypočtená podle písmen a) a b). (14) Ministerstvo zdravotnictví stanoví prováděcím právním předpisem a) pravidla a limity pro zvýšení nebo snížení úhrady podle odstavce 2 oproti stanovené základní úhradě s ohledem na vlastnosti posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely ve srovnání s ostatními v zásadě terapeuticky zaměnitelnými léčivými přípravky nebo potravinami pro zvláštní lékařské účely, b) způsob přepočtu výše úhrady podobného přípravku podle odstavců 5 až 7, c) použití postupů podle § 39b až 39i pro stanovení nebo změnu výše a podmínek úhrady léčivých přípravků složených ze 2 a více léčivých látek, d) postup při stanovení nebo změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely v podobě tekutých nedělených lékových forem, e) způsob stanovení úhrady léčivým přípravkům, u kterých je podána žádost o stanovení úhrady ve stejné výši pro všechny síly bez ohledu na obsah léčivé látky, f) pravidla pro stanovování podmínek úhrady v podobě preskripčních a indikačních omezení a způsobů úhrady, g) postup při stanovení úhrady léčivých přípravků včetně vysoce inovativních přípravků. § 39c (1) Ústav zařazuje léčivý přípravek v rámci řízení podle § 39g do referenční skupiny, pokud se v průběhu řízení neprokáže, že do dané referenční skupiny nenáleží. Úhrada léčivého přípravku se stanoví na základě základní úhrady referenční skupiny, do které byl léčivý přípravek zařazen. Základní úhrada je úhrada pro obvyklou denní terapeutickou dávku léčivých látek obsažených v léčivých přípravcích a je shodná pro celou referenční skupinu. Referenčními skupinami jsou skupiny léčivých přípravků v zásadě terapeuticky zaměnitelných s obdobnou nebo blízkou účinností a bezpečností a obdobným klinickým využitím. Seznam referenčních skupin stanoví Ministerstvo zdravotnictví prováděcím právním předpisem. (2) Základní úhrada se v referenčních skupinách stanoví ve výši a) nejnižší ceny výrobce připadající na denní terapeutickou dávku léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely zařazených do referenční skupiny, zjištěné v kterékoliv zemi Evropské unie pro léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely dostupné v České republice; léčivým přípravkem nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely dostupnou na trhu v České republice se rozumí léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely, jejichž podíl na celkovém objemu prodeje v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, obsahujících tutéž léčivou látku, činil v rozhodném období nejméně 3 %, nejde-li o první až třetí podobný přípravek v léčivé látce v pořadí podle okamžiku podání žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady, nebo léčivý přípravek, o jehož nejvyšší ceně výrobce nebo úhradě bylo uzavřeno písemné ujednání; takové léčivé přípravky se vždy považují za dostupné na trhu v České republice, b) denních nákladů jiné terapie snížených o obchodní přirážky a uplatněné daně z přidané hodnoty, je-li srovnatelně účinná a nákladově efektivní ve srovnání s užitím léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely podle písmene a) a tyto skutečnosti jsou Ústavu při stanovení základní úhrady známy, přičemž se zohledňuje potřebná doba terapie léčivým přípravkem nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely a potřebná doba srovnatelné léčby, c) nejvyšší ceny výrobce obsažené v písemném ujednání podle § 39a odst. 2 písm. b), je-li tato cena nižší, než je úhrada vypočtená podle písmen a) a b), pokud se držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, dovozce nebo tuzemský výrobce potraviny pro zvláštní lékařské účely, dovozce nebo předkladatel specifického léčebného programu nedopustil v posledních 2 letech přestupku podle § 39q odst. 1 písm. b), d) úhrady obsažené v písemném ujednání uzavřeném ve veřejném zájmu všemi zdravotními pojišťovnami s držitelem rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, dovozcem nebo tuzemským výrobcem potraviny pro zvláštní lékařské účely, pokud se nedopustil v posledních 2 letech přestupku podle § 39q odst. 1 písm. c), je-li tato úhrada nižší, než je úhrada vypočtená podle písmen a), b) a c), je-li ujednání uzavřeno na dobu alespoň 1 roku s výpovědní lhůtou nejméně 3 měsíce pro všechny dodávky léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely na trh České republiky, a je-li jeho součástí závazek, že léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely bude po dobu platnosti tohoto ujednání dostupná na trhu České republiky a cena pro konečného spotřebitele takového léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely nepřekročí nejvyšší možnou úhradu pro konečného spotřebitele. (3) Základní úhrada v referenčních skupinách v zásadě zaměnitelných léčivých přípravků, jejichž terapeutická účinnost je nízká, nepoužívají se k příčinné léčbě onemocnění, nebo se používají k léčbě nezávažných onemocnění, činí nejvýše 60 % úhrady stanovené podle odstavce 2. (4) Ustanovení o referenčních skupinách se na léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely, který nelze zařadit do referenční skupiny, nebo skupinu léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely v zásadě terapeuticky zaměnitelných, které nelze zařadit do žádné referenční skupiny, použijí přiměřeně. (5) V případě, že by při stanovení úhrady podle § 39b až 39e nebyl v některé ze skupin léčivých látek uvedených v příloze č. 2 tohoto zákona bez ohledu na terapeutickou zaměnitelnost alespoň 1 léčivý přípravek plně hrazen, Ústav upraví rozhodnutím úhrady tak, aby nejméně nákladný léčivý přípravek ze skupiny posuzovaných léčivých přípravků byl plně hrazen. (6) Ministerstvo zdravotnictví může prováděcím právním předpisem určit referenční skupiny, ve kterých zdravotní pojišťovny mohou výši úhrady léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely zvýšit a podmínky úhrady upravit ve prospěch pacienta nad úroveň stanovenou Ústavem. Zdravotní pojišťovna je povinna přistupovat při odchylné úpravě výše a podmínek úhrady ke všem léčivým přípravkům nebo potravinám pro zvláštní lékařské účely zařazeným do referenční skupiny stejně. (7) Základní úhrada referenční skupiny se stanoví v rámci hloubkové nebo zkrácené revize úhrad a je platná až do změny v následující revizi úhrad. Obdobně se postupuje při stanovení další zvýšené úhrady podle § 39b odst. 11. (8) Nestanoví-li tento zákon jinak, v řízeních o stanovení nebo změně výše a podmínek úhrady se do změny základní úhrady provedené v následující revizi systému použije pro stanovení nebo změnu výše úhrady všech v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely výše základní úhrady referenční skupiny stanovená podle odstavce 7; to neplatí, pokud žadatelem uvedeným v § 39f odst. 2 písm. a) nebo b) byla navržena výše a podmínky úhrady nákladově efektivnější. (9) V případě, že byla v souladu s § 39b odst. 6 nebo 7 stanovena úhrada prvního podobného přípravku v referenční skupině, který a) byl podle zákona o léčivech registrován jako generikum, snižuje se základní úhrada stanovená podle odstavce 7 o 32 %, b) nebyl podle zákona o léčivech registrován jako generikum, snižuje se základní úhrada stanovená podle odstavce 7 o 15 %, c) byl podle zákona o léčivech registrován jako biologický léčivý přípravek, snižuje se základní úhrada podle odstavce 7 o 15 %. (10) Snížení základní úhrady podle odstavce 9 se provede postupem stanoveným v § 39p. (11) Ministerstvo zdravotnictví stanoví prováděcím právním předpisem a) požadované vlastnosti léčivého přípravku pro postup podle odstavce 2 písm. a), b) podrobnosti stanovení základní úhrady, c) rozhodné období pro posouzení dostupnosti a zjištění ceny výrobce podle § 39b a 39c, d) pravidla pro posuzování přítomnosti léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely na trhu, e) pravidla pro zvýšení a snížení základní úhrady ve veřejném zájmu, f) kritéria posuzování léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely, jejichž terapeutická účinnost je nízká, nepoužívají se k příčinné léčbě onemocnění, nebo se používají k léčbě nezávažných onemocnění, g) způsob stanovení obvyklé denní terapeutické dávky, h) postup pro stanovení základní úhrady podle odstavce 5 včetně požadovaných vlastností nejméně nákladného léčivého přípravku. § 39d Zásady pro úhradu vysoce inovativních přípravků (1) Je-li to ve veřejném zájmu (§ 17 odst. 2), Ústav rozhodne o výši a podmínkách dočasné úhrady vysoce inovativního přípravku, u něhož není znám dostatek údajů o nákladové efektivitě nebo výsledcích léčby při použití v klinické praxi, a to pouze tehdy, odůvodňují-li dostupné údaje dostatečně průkazně přínos vysoce inovativního přípravku pro léčbu a splňuje-li vysoce inovativní přípravek ostatní podmínky pro stanovení úhrady a je-li hrazen z veřejných prostředků alespoň ve 2 zemích referenčního koše. Při stanovení základní úhrady Ústav postupuje podle § 39c obdobně. (2) Výše a podmínky dočasné úhrady se stanoví na dobu 24 měsíců a lze ji znovu stanovit, nejvýše však na dalších 12 měsíců. Pro takové druhé stanovení dočasné úhrady je nutné předložit výsledky hodnocení stanovených v odstavci 3, přičemž žádost je nutno podat nejpozději 6 měsíců před uplynutím doby, na kterou byla první dočasná úhrada stanovena. Druhá dočasná úhrada se stanoví podle § 39c odst. 2 až 5, ustanovení § 39c odst. 8 se nepoužije. Mezi podmínkami úhrady vysoce inovativního přípravku je vždy podání na specializovaném pracovišti. (3) Na náležitosti žádosti o dočasnou úhradu se použije § 39f odst. 1, 5 až 11 přiměřeně. Žadatel je dále povinen prokázat, jakým způsobem zajistí a) průběžné hodnocení terapie posuzovaným vysoce inovativním přípravkem, b) limitaci dopadu dočasné úhrady na finanční prostředky zdravotního pojištění, c) hodnocení nákladové efektivity, d) hrazení nákladů na doléčení pacienta vysoce inovativním přípravkem po uplynutí doby, na kterou byla stanovena dočasná úhrada, až do převedení pacienta na jinou terapii. (4) V řízení o stanovení dočasné úhrady a v řízení o stanovení výše a podmínek úhrady po uplynutí dočasné úhrady se § 39c odst. 8 nepoužije a Ústav stanoví úhradu podle § 39c odst. 2 až 5. (5) V případě porušení závazku podle odstavce 3 Ústav nepřizná posuzovanému vysoce inovativnímu přípravku druhou dočasnou úhradu. (6) Ministerstvo zdravotnictví stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti závazku podle odstavce 3, podmínky, za kterých specializovaná pracoviště mohou podávat vysoce inovativní přípravek, a odborná kritéria a postupy pro posuzování, zda léčivý přípravek je vysoce inovativní s tím, že vysoce inovativní přípravek musí být vždy určen pro léčbu vysoce závažných onemocnění. (7) Specializované pracoviště, které může podat vysoce inovativní přípravek na základě zvláštní smlouvy podle § 15 odst. 10, je povinno zajistit na žádost předání údajů souvisejících s hodnocením účinnosti a postavení vysoce inovativního přípravku v klinické praxi zdravotní pojišťovně a v anonymizované podobě držiteli rozhodnutí o registraci tohoto léčivého přípravku. Rozsah údajů předávaných zdravotní pojišťovně a držiteli rozhodnutí o registraci vysoce inovativního přípravku stanoví Ministerstvo zdravotnictví prováděcím právním předpisem. § 39e Úhradová soutěž (1) Za účelem zajištění plně hrazených léčivých přípravků a úspor prostředků zdravotního pojištění může Ústav vypsat soutěž o nejnižší úhradu léčivého přípravku (dále jen „úhradová soutěž“), pokud o její vypsání požádá zdravotní pojišťovna. Úhradovou soutěž lze vypsat v rámci léčivé látky a lékové formy, ve které se vyskytují léčivé přípravky od nejméně 3 držitelů rozhodnutí o registraci. V úhradové soutěži účastníci nabízejí nejnižší úhradu připadající na obvyklou denní terapeutickou dávku a zavazují se uvádět na trh léčivé přípravky odpovídající požadavku úhradové soutěže tak, aby jejich cena pro konečného spotřebitele nepřekročila nejvyšší možnou úhradu pro konečného spotřebitele. (2) Úhradová soutěž se provádí formou elektronické aukce. Elektronickou aukcí se rozumí proces sloužící k vyhodnocení nabídek, v jehož rámci účastník používá elektronické nástroje umožňující předkládání nových snížených nabídkových hodnot. Účastníkem cenové soutěže je držitel rozhodnutí o registraci, který splnil podmínky kvalifikace. Kvalifikací se rozumí ověření způsobilosti pro plnění závazku z úhradové soutěže. (3) Žádost na vypsání úhradové soutěže musí vždy obsahovat a) souhlasné vyjádření Ministerstva zdravotnictví s podáním žádosti na vypsání úhradové soutěže, b) označení léčivé látky a lékové formy, v rámci které se o vypsání úhradové soutěže žádá. (4) Žádost dále zpravidla obsahuje a) požadovaný obsah léčivé látky v léčivých přípravcích, jejichž plná úhrada musí být úhradovou soutěží zajištěna, nebo požadované dávky, které mají být dosaženy jednotkou lékové formy těchto léčivých přípravků nebo jejich dělením či násobným užíváním (dále jen „požadovaný obsah“), b) minimální počet obvyklých denních terapeutických dávek v balení léčivých přípravků, jejichž plná úhrada musí být úhradovou soutěží zajištěna. (5) Ústav oznámí zahájení úhradové soutěže do 30 dnů ode dne podání žádosti ve svém Věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oznámení musí obsahovat a) označení léčivé látky a lékové formy, v rámci které se úhradová soutěž vypisuje, b) počet obvyklých denních terapeutických dávek této léčivé látky a lékové formy distribuovaných na českém trhu za 18 měsíců předcházejících zahájení úhradové soutěže, c) podmínky kvalifikace, d) lhůtu, do kdy je možné se kvalifikovat k účasti na úhradové soutěži, která činí nejméně 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení ve Věstníku, e) poučení o průběhu úhradové soutěže, f) další požadavky vyplývající ze žádosti podle odstavce 4. (6) Kvalifikovat se může pouze držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku dostupného podle § 39c odst. 2 písm. a) a obsahujícího léčivou látku v lékové formě uvedené v žádosti podle odstavce 3, který se za poslední 3 roky nedopustil přestupku podle § 39q odst. 1 písm. d). Podmínkou kvalifikace pro účast v úhradové soutěži je dále a) specifikace léčivých přípravků požadovaného obsahu, které budou uváděny na český trh v případě výhry v úhradové soutěži s úhradou odpovídající rozhodnutí v úhradové soutěži a nejvýše za cenu pro konečného spotřebitele, nepřekračující nejvyšší možnou úhradu pro konečného spotřebitele, b) písemné prohlášení o závazku dodávat v případě výhry v úhradové soutěži na český trh léčivé přípravky podle písmene a) za cenu pro konečného spotřebitele, nepřekračující nejvyšší možnou úhradu pro konečného spotřebitele, a to rovnoměrně po dobu 18 měsíců ode dne vykonatelnosti takového rozhodnutí a v rozsahu minimálně poloviny spotřeby obvyklých denních terapeutických dávek v dané léčivé látce a lékové formě, distribuovaných na českém trhu za 18 měsíců předcházejících zahájení úhradové soutěže. (7) Ústav usnesením rozhodne, že osoba, která ani po vyzvání k odstranění nedostatků podání nesplnila podmínky kvalifikace, není účastníkem. Proti tomuto usnesení lze podat odvolání. (8) Pokud se úhradové soutěže neúčastní alespoň 2 účastníci, Ústav úhradovou soutěž usnesením zastaví. (9) Ústav účastníkům úhradové soutěže nejméně 7 dnů předem oznámí datum a přesný čas uskutečnění elektronické aukce. Oznámení podle tohoto odstavce se doručuje pouze veřejnou vyhláškou způsobem umožňujícím dálkový přístup, přičemž se považuje za doručené desátým dnem po vyvěšení. Oznámení dále obsahuje a) informace o počtu účastníků úhradové soutěže, b) zahajovací aukční hodnotu, která odpovídá platné základní úhradě léčivé látky a lékové formy za obvyklou denní terapeutickou dávku, c) poučení o průběhu elektronické aukce, d) informace týkající se použitých elektronických prostředků a další technické informace nezbytné pro elektronickou komunikaci v rámci elektronické aukce, e) stanovení minimálního rozdílu pro jednotlivé podání snižující aukční hodnotu, který odpovídá přibližně 1 % základní úhrady za obvyklou denní terapeutickou dávku předmětné léčivé látky a lékové formy. (10) Elektronická aukce v rámci úhradové soutěže se koná dne a v čase stanoveném Ústavem a oznámeném účastníkům podle odstavce 9 a má pouze 1 kolo. Ústav do vydání rozhodnutí nesmí uveřejnit totožnost účastníků úhradové soutěže. (11) Elektronická aukce trvá nejméně 30 minut. Každé podání, snižující aukční hodnotu po 29. minutě, prodlouží dobu trvání elektronické aukce o další minutu od tohoto podání. Po celou dobu elektronické aukce je Ústav povinen účastníkům sdělovat informaci o momentálně nejnižší aukční hodnotě. (12) V případě, že nejnižší aukční hodnota dosažená v elektronické aukci není nejméně o 2 % nižší, než zahajovací aukční hodnota, Ústav úhradovou soutěž usnesením zastaví. (13) Zastavení úhradové soutěže podle odstavců 8 a 12 Ústav oznámí účastníkům a učiní o tom sdělení ve svém Věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Proti usnesení o zastavení úhradové soutěže se nelze odvolat. (14) Pokud úhradová soutěž není zastavena, Ústav vydá do 7 dnů po ukončení elektronické aukce rozhodnutí v úhradové soutěži, kterým přijme nejnižší aukční hodnotu (dále jen „přijatá aukční hodnota“). Rozhodnutí se doručuje účastníkům úhradové soutěže a lze se proti němu odvolat. Ve výroku rozhodnutí Ústav uvede a) seznam účastníků úhradové soutěže, b) označení účastníka, který nabídl nejnižší aukční hodnotu (dále jen „výherce“), c) přijatou aukční hodnotu, d) označení léčivých přípravků požadovaného obsahu, které budou uváděny na český trh s úhradou odpovídající přijaté aukční hodnotě (dále jen „přijaté přípravky“), e) stanovení povinnosti výherce dodávat léčivé přípravky požadovaného obsahu, pro které byla přijata aukční hodnota, na český trh za cenu pro konečného spotřebitele, nepřekračující nejvyšší možnou úhradu pro konečného spotřebitele, a to rovnoměrně po dobu 18 měsíců ode dne vykonatelnosti rozhodnutí v objemu odpovídajícím minimálně polovině spotřeby obvyklých denních terapeutických dávek v dané léčivé látce a lékové formě distribuovaných na českém trhu za 18 měsíců předcházejících zahájení úhradové soutěže (dále jen „závazek z úhradové soutěže“). (15) V odůvodnění rozhodnutí Ústav dále uvede zejména a) seznam osob, které nesplnily podmínky pro kvalifikaci v úhradové soutěži, s odůvodněním, b) shrnutí průběhu úhradové soutěže. (16) Po nabytí právní moci rozhodnutí v úhradové soutěži učiní Ústav o výsledku úhradové soutěže sdělení, které zveřejní do 5 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a ve svém Věstníku, a které obsahuje informace z odůvodnění rozhodnutí v úhradové soutěži. (17) Po nabytí právní moci rozhodnutí v úhradové soutěži Ústav do 10 dnů zahájí řízení o změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků obsahujících stejnou léčivou látku a se stejnou lékovou formou jako přijaté přípravky. V tomto řízení Ústav změní výši úhrady přijatým přípravkům podle přijaté aukční hodnoty a ostatním léčivým přípravkům změní výši úhrady podle 75 % přijaté aukční hodnoty, a to na dobu platnosti závazku z úhradové soutěže, do porušení tohoto závazku, nebo do zproštění povinnosti plnit tento závazek. Podmínky úhrady se v tomto řízení nemění. Účastníky řízení jsou osoby uvedené v § 39f odst. 2. Prvním úkonem v tomto řízení je vydání rozhodnutí. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Rozhodnutí je vykonatelné dnem vykonatelnosti rozhodnutí v cenové soutěži. (18) Rozhodnutí v úhradové soutěži je vykonatelné prvního dne pátého kalendářního měsíce následujícího po nabytí jeho právní moci. (19) Po dobu platnosti závazku z úhradové soutěže se léčivé přípravky, obsahující léčivou látku a lékovou formu, ve které bylo vydáno rozhodnutí v úhradové soutěži, hradí ve výši podle odstavce 17; vykonatelnost výše a podmínek úhrady stanovené těmto léčivým přípravkům v řízení podle § 39g se pozastavuje. (20) Ustanovení odstavce 19 nebrání zahájení a vedení řízení a vydání rozhodnutí o stanovení nebo změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků, uvedených v tomto odstavci, jakož i provedení hloubkové nebo zkrácené revize referenční skupiny, do které jsou zařazeny, a to včetně těchto léčivých přípravků. Takové rozhodnutí je vykonatelné uplynutím doby platnosti závazku z úhradové soutěže, porušením tohoto závazku, zproštěním povinnosti plnit tento závazek, nebo podle odstavce 25. (21) Ode dne vykonatelnosti rozhodnutí v úhradové soutěži je výherce povinen plnit závazek z úhradové soutěže. Ústav může výherce rozhodnutím zprostit povinnosti plnit závazek z úhradové soutěže, pokud výherce prokáže, že došlo k takové jím nezpůsobené a předem nepředvídatelné podstatné změně podmínek, za kterých nelze nadále spravedlivě požadovat, aby závazek z úhradové soutěže plnil. Takové rozhodnutí je vykonatelné prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nabylo právní moci. Ke dni vykonatelnosti tohoto rozhodnutí se ustanovení odstavce 19 nepoužije a závazek z úhradové soutěže pozbývá platnosti. (22) V případě, že dojde k porušení závazku z úhradové soutěže podle § 39q prvního dne následujícího kalendářního měsíce, se ustanovení odstavce 19 nepoužije a závazek z úhradové soutěže pozbývá platnosti. (23) Další úhradovou soutěž lze v rámci téže léčivé látky a lékové formy zahájit nejdříve po uplynutí 10 měsíců ode dne vykonatelnosti předchozího rozhodnutí v úhradové soutěži. Zahajovací aukční hodnotou je přijatá aukční hodnota z předchozího rozhodnutí v úhradové soutěži. (24) Pokud v další vypsané úhradové soutěži pro léčivé přípravky stejné léčivé látky a lékové formy není nejnižší aukční hodnota dosažená v elektronické aukci nejméně o 2 % nižší než zahajovací aukční hodnota, má dosavadní výherce možnost doručit Ústavu návrh na prodloužení stávající přijaté aukční hodnoty a jeho závazku z úhradové soutěže pro období dalších 18 měsíců. Návrh musí výherce doručit do 30 kalendářních dnů po zastavení úhradové soutěže, nebo nejméně 30 kalendářních dnů před uplynutím doby platnosti závazku z úhradové soutěže v případě, že další úhradová soutěž nebyla vypsána. Pro podání návrhu platí ustanovení odstavce 6 obdobně. V takovém případě Ústav jeho návrhu neprodleně vyhoví. (25) V případě, že po dobu platnosti závazku z úhradové soutěže Ústav rozhodne v hloubkové nebo zkrácené revizi o změně výše a podmínek úhrady přijatých přípravků tak, že tato výše úhrady je nižší než výše úhrady stanovená podle odstavce 17, ustanovení odstavců 19 a 23 se nepoužije a závazek z úhradové soutěže pozbývá platnosti. Takové rozhodnutí je vykonatelné podle § 39h odst. 3. § 39f Žádost o stanovení maximální ceny a žádost o stanovení výše a podmínek úhrady (1) Žádost o stanovení maximální ceny nebo žádost o stanovení výše a podmínek úhrady se podává jednotlivě pro každou lékovou formu léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely. (2) Žádost o stanovení výše a podmínek úhrady mohou podat a) držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, je-li léčivý přípravek registrován42b), a dovozce nebo tuzemský výrobce potraviny pro zvláštní lékařské účely, b) dovozce nebo tuzemský výrobce léčivého přípravku, je-li jím dovážený nebo vyráběný léčivý přípravek používán na území České republiky v rámci specifického léčebného programu nebo jiný předkladatel specifického léčebného programu42b), c) zdravotní pojišťovna. (3) Žádost o stanovení maximální ceny mohou podat osoby uvedené v odstavci 2 písm a) a b). Osoby uvedené v odstavci 2 písm. c) mohou žádost podat pouze v případě, že léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely podléhá regulaci maximální cenou a jeho stanovená maximální cena je vyšší, než cena vypočtená podle § 39a odst. 2, nebo maximální cena nebyla stanovena. (4) Ústav zahájí řízení o stanovení maximální ceny nebo o stanovení výše a podmínek úhrady i z moci úřední, je-li na stanovení maximální ceny nebo na stanovení výše a podmínek úhrady veřejný zájem. (5) Žádost o stanovení výše úhrady musí obsahovat a) název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresu sídla žadatele, b) název léčivého přípravku, kód přidělený Ústavem, je-li léčivý přípravek registrován, c) lékovou formu, velikost balení, způsob a cestu podání, d) u neregistrovaných léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely údaj o jeho složení, léčivé látce s uvedením mezinárodního nechráněného názvu doporučeného Světovou zdravotnickou organizací, pokud takový název existuje, e) léčebné indikace, pro něž je navrhována úhrada, f) kvantifikovatelné a hodnotitelné očekávané výsledky a důvody farmakoterapie, jichž má být dosaženo zařazením léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely do systému úhrad ze zdravotního pojištění pro všechny indikace, pro něž je navrhována úhrada, stanovené na základě uvedených objektivních a ověřitelných kritérií, g) dávkování, definovanou denní dávku doporučenou Světovou zdravotnickou organizací a obvyklou denní terapeutickou dávku pro léčebné indikace, pro něž je požadována úhrada, počet denních dávek v balení, h) navrhovanou výši úhrady v korunách českých na jednu terapeutickou denní dávku, navrhované další podmínky úhrady, i) navrhovanou maximální cenu léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely v korunách českých, podléhá-li léčivý přípravek cenové regulaci maximální cenou a tato cena nebyla dosud stanovena, kalkulaci ceny v případě, že cena léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely je usměrněna podle cenových předpisů, popřípadě navrhovanou tržní cenu, jestliže léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely není cenově regulován. (6) K žádosti žadatel přiloží a) výsledky dostupných klinických hodnocení s uvedením dávek, s nimiž byly studie prováděny, farmakoekonomických hodnocení, zejména analýzy nákladové efektivity a analýzy dopadu na finanční prostředky zdravotního pojištění (dále jen "analýza dopadu"), b) rozdíly v souhrnech údajů o přípravku, je-li přípravek v členských státech Evropské unie registrován národními registracemi a jednotlivé souhrny se obsahově odlišují, c) seznam států Evropské unie, ve kterých je příslušný léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely přítomný, s uvedením příslušných obchodních názvů, výši ceny výrobce, výši a podmínky úhrady z veřejných prostředků a čestné prohlášení žadatele, že je léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely za uvedených podmínek v jednotlivých zemích obchodován, d) základní údaje o nákladech stávajících možností léčby nebo farmakoterapie s odhadem dopadů posuzovaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely na prostředky zdravotního pojištění; odhadované spotřebě a odhadovaném počtu pacientů léčených posuzovaným léčivým přípravkem nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely, e) návrh na stanovení zvýšené úhrady podle § 39b odst. 11 s vymezením, pro které skupiny pacientů či indikací má být stanovena a její odůvodnění, f) předběžná ujednání se zdravotními pojišťovnami, týkají-li se objemu dodávek, cen nebo úhrad projednávaného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, uzavřená ve veřejném zájmu (§ 17 odst. 2) s držitelem registrace, je-li k takové dohodě výrobcem zmocněn, nebo s výrobcem nebo dovozcem léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, g) kopii rozhodnutí o specifickém léčebném programu42b), není-li léčivý přípravek registrován. (7) Strukturu údajů a náležitosti dokumentace podle odstavců 5 a 6 stanoví Ministerstvo zdravotnictví prováděcím právním předpisem. (8) Žadatel o stanovení výše a podmínek úhrady není povinen předložit podklady uvedené v odstavci 5 písm. f) a v odstavci 6 písm. a), b), d) a e), pokud posuzovaný léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely je podobným přípravkem k léčivému přípravku nebo potravině pro zvláštní lékařské účely, jemuž již byla v České republice stanovena úhrada, a je s ním v zásadě terapeuticky zaměnitelný, a žadatel nežádá zvýšení základní úhrady nebo úhradu v odlišných indikacích. Je-li navrhované použití léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely odlišné od použití v zásadě terapeuticky zaměnitelného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, na který žadatel odkazuje, nebo má být léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely používán s odlišnými cíli farmakoterapie, v odlišných dávkách nebo pro odlišné léčebné indikace, ustanovení věty první se nepoužije. (9) Žádost o stanovení maximální ceny musí obsahovat údaje a přílohy podle odstavce 5 písm. a) až c) a i) a podle odstavce 6 písm. c) a f). Jestliže žadatel současně žádá o stanovení výše úhrady, nepředkládá samostatnou žádost o stanovení maximální ceny, pouze do žádosti o stanovení úhrady uvede, že žádá současně o stanovení maximální ceny. (10) Žadatel uvedený v odstavci 2 písm. c) přikládá k žádosti pouze podklady uvedené v odstavci 6 písm. d) až f). (11) Žadatel, který podal žádost o stanovení maximální ceny nebo o stanovení výše a podmínek úhrady, je oprávněn označit některé z informací obsažených v žádosti nebo v přílohách k žádosti za předmět obchodního tajemství 42d). Za předmět obchodního tajemství podle tohoto zákona nelze označit a) obchodní název léčivého přípravku a kód přidělený Ústavem, je-li léčivý přípravek registrován, nebo obchodní název potraviny pro zvláštní lékařské účely, b) identifikaci žadatele, c) kvantifikovatelné a hodnotitelné očekávané výsledky a důvody farmakoterapie, jichž má být dosaženo zařazením léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely do systému úhrad ze zdravotního pojištění, d) u neregistrovaných léčivých přípravků údaj o složení léčivého přípravku, léčivé látky s uvedením mezinárodního nechráněného názvu doporučeného Světovou zdravotnickou organizací, pokud takový název existuje, e) dávkování, definovanou denní dávku doporučenou Světovou zdravotnickou organizací a obvyklou denní terapeutickou dávku pro léčebné indikace, pro něž je požadována úhrada, počet denních dávek v balení podle odstavce 5, f) výsledky dostupných klinických hodnocení s uvedením dávek, s nimiž byly studie prováděny, farmakoekonomických hodnocení, zejména analýzy nákladové efektivity a analýzy dopadu podle odstavce 6, g) obchodní názvy, cenu, výši a podmínky úhrady z veřejných prostředků, způsob úhrady nebo její omezení v zemích Evropské unie, kde je léčivý přípravek obchodován podle odstavce 6, h) srovnání informací obsažených v souhrnech údajů o přípravku podle odstavce 6, i) podstatné části ujednání o cenách léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely a dobách jejich platnosti obsažené v dohodách se zdravotními pojišťovnami podle odstavce 6, j) základní údaje o nákladech stávajících možností léčby nebo farmakoterapie, s odhadem dopadů na prostředky zdravotního pojištění, odhadovanou spotřebu a odhadovaný počet pacientů léčených posuzovaným léčivým přípravkem nebo potravinou pro zvláštní lékařské účely. (12) Za předmět obchodního tajemství lze u vysoce inovativních přípravků označit vybrané části smluvních ujednání uzavřených mezi osobami podle odstavce 2, které upravují limitaci dopadu úhrady na finanční prostředky zdravotního pojištění nebo které mohou mít vliv na nákladovou efektivitu, včetně údajů uvedených v odstavci 11 písm. c), f) a i). § 39g Řízení o stanovení maximální ceny a řízení o stanovení výše a podmínek úhrady (1) Účastníkem řízení o stanovení maximální ceny a řízení o stanovení výše a podmínek úhrady jsou osoby, které podaly žádost, zdravotní pojišťovny, nejsou-li osobami, které podaly žádost, držitel registrace, jde-li o registrovaný léčivý přípravek, dovozce nebo tuzemský výrobce, jde-li o neregistrovaný léčivý přípravek používaný ve schváleném specifickém léčebném programu, nebo o potravinu pro zvláštní lékařské účely. (2) Ústav rozhodne o maximální ceně a výši a podmínkách úhrady nejpozději do 75 dnů ode dne, kdy bylo řízení zahájeno; v případě společného řízení o stanovení maximální ceny a o stanovení výše a podmínek úhrady činí tato lhůta 165 dnů. (3) Ústav žádosti osoby uvedené v § 39f odst. 2 písm. a) nebo b) vyhoví, pokud je navrhovaná maximální cena nižší než maximální cena vypočtená podle § 39a odst. 2 až 6 nebo je navrhovaná výše úhrady nižší než výše úhrady vypočtená podle § 39c a upravená podle § 39b. (4) Při rozhodování o výši a podmínkách úhrady Ústav léčivému přípravku nebo potravině pro zvláštní lékařské účely stanoví úhradu podle § 39c. Při stanovení výše a podmínek úhrady tohoto léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely úhradu zvýší nebo sníží na základě posouzení podmínek stanovených v § 39b odst. 2 způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. (5) Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy 15 dní od zahájení řízení; tuto lhůtu Ústav může usnesením prodloužit. Účastníci řízení mají právo vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí ve lhůtě 10 dní ode dne doručení sdělení o ukončení zjišťování podkladů pro rozhodnutí; tuto lhůtu Ústav může usnesením prodloužit. (6) Dojde-li v průběhu řízení o stanovení maximální ceny nebo řízení o stanovení výše a podmínek úhrady ke změnám předložených údajů a dokumentace, je žadatel povinen tyto změny neprodleně oznámit Ústavu. (7) V řízení o stanovení maximální ceny, v řízení o stanovení výše a podmínek úhrady, jakož i v řízení o změně nebo zrušení stanovené maximální ceny nebo stanovené výše a podmínek úhrady, se použijí ustanovení o řízení s velkým počtem účastníků podle správního řádu42e). (8) Ústavem shromážděné cenové reference léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a údaje o jejich dostupnosti a přítomnosti se považují za správné, pokud účastníkem řízení není prokázán opak. (9) Jsou-li splněny podmínky § 39b odst. 5 a 6 a § 39f odst. 8 a nepostupuje-li se podle odstavce 10, Ústav rozhodne ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení. Nevydá-li rozhodnutí ve lhůtě podle věty první, má se za to, že stanovil výši a podmínky úhrady v souladu s § 39b odst. 5 a 6 nebo maximální cenu v souladu s § 39a odst. 4 a 5. Rozhodnutí podle věty druhé je vykonatelné v souladu s § 39h odst. 3. V řízení podle věty první se ustanovení odstavců 2, 4 a 5 nepoužijí a účastníkům řízení je dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle odstavce 10. (10) Ústav řízení podle odstavce 9 zastaví, zjistí-li do 10 dnů od jeho zahájení, že žádost o stanovení výše a podmínek úhrady nesplňuje náležitosti uvedené v § 39f odst. 8 a alespoň 1 z účastníků řízení s tím ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení sdělení o ukončení zjišťování podkladů pro vydání rozhodnutí vysloví souhlas. Dnem následujícím po právní moci usnesení podle věty první Ústav zahájí řízení o žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady s postupem podle odstavců 1 až 8. (11) Ujednáním uzavřeném ve veřejném zájmu podle § 39c odst. 2 písm. c) nebo d) je možno sjednat odkladný účinek nejpozději do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se stanoví nebo mění základní úhrada. (12) Odvolací orgán není vázán důvody odvolání v případě, že napadené rozhodnutí ruší z důvodu jeho nesouladu s právními předpisy. V takovém případě se odvolací orgán dalšími námitkami účastníků řízení nezabývá. § 39h Rozhodnutí o stanovení maximální ceny a o stanovení výše a podmínek úhrady (1) Ústav rozhodnutím stanoví maximální cenu nebo stanoví výši a podmínky úhrady, jsou-li splněny podmínky pro jejich stanovení podle tohoto zákona. Léčivý přípravek je hrazen ve výši určené součtem stanovené úhrady, maximální výše obchodních přirážek a daně z přidané hodnoty (dále jen „nejvyšší možná úhrada pro konečného spotřebitele“), maximálně však do výše skutečně uplatněné ceny pro konečného spotřebitele. Stanovená výše a podmínky úhrady se nepoužije, pokud zdravotní pojišťovna postupuje podle § 39c odst. 6. (2) Není-li rozhodnutí vydáno ve lhůtách stanovených tímto zákonem, může osoba která podala žádost o stanovení maximální ceny, uvést léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely na trh za cenu, kterou navrhla v žádosti, a to do vykonatelnosti rozhodnutí o stanovení maximální ceny. (3) Pokud rozhodnutí v hloubkové nebo zkrácené revizi, rozhodnutí o stanovení maximální ceny nebo rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady, jakož i o jejich změně nebo zrušení, rozhodnutí o opravném prostředku nebo rozhodnutí v přezkumném řízení nabylo právní moci do 15. dne kalendářního měsíce včetně, je vykonatelné vydáním nejbližšího následujícího seznamu podle § 39n odst. 1. Pokud nabylo právní moci po 15. dni kalendářního měsíce, je vykonatelné vydáním druhého nejbližšího seznamu podle § 39n odst. 1. (4) Odvolání proti rozhodnutí v hloubkové nebo zkrácené revizi, rozhodnutí o stanovení maximální ceny nebo rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady, jakož i o jejich změně nebo zrušení, a rozklad proti rozhodnutí v přezkumném řízení nemá odkladný účinek. Je-li takové rozhodnutí napadeno odvoláním nebo rozkladem, je předběžně vykonatelné podle odstavce 3 obdobně. (5) Účinky rozhodnutí, kterým se zrušuje rozhodnutí podle odstavce 4, nastávají podle odstavce 3 obdobně. § 39i Změny maximální ceny a výše a podmínek úhrady (1) Ústav rozhodne o změně stanovené maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady na žádost osoby uvedené v a) § 39f odst. 2 písm. a) až c), pokud jde o maximální cenu; osoby uvedené v § 39f odst. 2 písm. c) mohou podat žádost pouze v případě, že stanovená maximální cena léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely je vyšší, než cena vypočtená podle § 39a odst. 2, b) § 39f odst. 2 písm. a) až c), pokud jde o stanovení výše a podmínek úhrady. (2) Ústav neprodleně zahájí řízení z moci úřední o změně stanovené výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, která neodpovídá základní úhradě stanovené podle § 39c odst. 7, nebo má podmínky úhrady neodpovídající podmínkám úhrady stanoveným v hloubkové nebo zkrácené revizi. Věta první se nepoužije u léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, u kterých je úhrada v souladu s § 39c odst. 8 věty druhé. Ústav zahájí řízení z moci úřední o změně maximální ceny, jestliže po vyhodnocení stanovených maximálních cen podle § 39l zjistí, že stanovená maximální cena je vyšší než maximální cena, kterou by Ústav stanovil podle § 39a, nebo vyjde-li najevo, že maximální cena podobného přípravku stanovená podle § 39a odst. 4 nebo 5 je vyšší než maximální cena, kterou by Ústav stanovil podle § 39a odst. 2. (3) Ústav rozhodne o snížení, popřípadě o změně podmínek úhrady též, je-li toto snížení součástí opatření schválených vládou k zajištění finanční stability systému zdravotního pojištění42f). Úhradu léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely Ústav upraví v nezbytném rozsahu, postupně od referenčních skupin částečně hrazených, po referenční skupiny léčivých přípravků život zachraňujících. (4) Ústav rozhodne na žádost osoby uvedené v § 39f odst. 2 písm. a) nebo b) o snížení maximální ceny postupem podle § 39g odst. 9. (5) Při řízení o změně se postupuje podle § 39g odst. 1 až 8 a § 39h obdobně. Na náležitosti žádosti o změnu maximální ceny nebo změny výše a podmínek úhrady se použije § 39f odst. 1, 5 až 11 přiměřeně. Žadatel, který žádá o snížení úhrady nebo zpřísnění podmínek úhrady, může požádat Ústav o upuštění od předložení náležitostí uvedených v § 39f odst. 6. Ústav žádosti vyhoví, pokud nejsou tyto náležitosti nezbytné k posouzení zájmu na dostupnosti účinné a bezpečné zdravotní péče. Žadatel, který žádá o snížení maximální ceny, může požádat Ústav o upuštění od předložení náležitostí uvedených v § 39f odst. 6 písm. c). § 39j Zrušení a zánik maximální ceny a výše a podmínek úhrady (1) Jestliže léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely nejsou dodávány na český trh déle než 12 měsíců, Ústav může rozhodnout o zrušení stanovené maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady na žádost osoby uvedené v § 39f odst. 2 písm. a) nebo b), nebo z moci úřední, a pokud zrušení maximální ceny nebo výše nebo podmínek úhrady není v rozporu se zájmem na zabezpečení dostupnosti účinné a bezpečné zdravotní péče. (2) Ústav může rozhodnout o zrušení výše a podmínek úhrady a) na žádost osoby uvedené v § 39f odst. 2 písm. a) nebo b), b) na žádost osoby uvedené v § 39f odst. 2 písm. c), pokud stanovená výše a podmínky úhrady nejsou v souladu s tímto zákonem a tohoto souladu nelze dosáhnout změnou maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady, nebo c) z moci úřední, pokud není léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely vhodná k použití v klinické praxi, a držitel registrace registrovaného léčivého přípravku nebo dovozce nebo tuzemský výrobce potraviny pro zvláštní lékařské účely neprokáže opak. (3) Ústav dále může rozhodnout o zrušení výše a podmínek úhrady z moci úřední, není-li to v rozporu s veřejným zájmem, pokud osoba, na jejíž žádost bylo vydáno rozhodnutí, se dopustí přestupku podle § 39q odst. 1, nezajistí plnění povinností podle § 39d odst. 3 nebo nesplní povinnost uvedenou v § 39m odst. 1 písm. a) nebo b) nebo v § 39m odst. 2. V rozhodnutí o zrušení úhrady může této osobě Ústav až na dobu 3 let zakázat podání žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, v souvislosti se kterým se tato osoba dopustila přestupku. (4) Ústav rozhodne o zrušení stanovené maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady podle odstavce 1 až 3 nejpozději ve lhůtě 75 dnů ode dne, kdy bylo řízení zahájeno. Při řízení o zrušení stanovené maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady se postupuje podle § 39g odst. 1 až 8 a § 39h obdobně. Na náležitosti žádosti o zrušení maximální ceny nebo zrušení výše a podmínek úhrady se použije § 39f odst. 1 a § 39f odst. 5 písm. a) až c) a e) obdobně. (5) Maximální ceny hromadně vyráběných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, u nichž je podle cenového rozhodnutí vydaného podle cenového předpisu23c) rozhodnuto o zrušení regulace maximální cenou, zanikají dnem nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí. Maximální cena léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely zaniká dnem vykonatelnosti rozhodnutí o zrušení výše a podmínek úhrady tohoto léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely. (6) Maximální ceny a výše a podmínky úhrady u registrovaných léčivých přípravků zanikají dnem, kdy byla zrušena nebo zanikla registrace léčivého přípravku nebo rozhodnutí o registraci léčivého přípravku pozbylo platnosti, pokud nebylo přitom rozhodnuto o postupném stažení léčivého přípravku z oběhu; bylo-li umožněno jeho postupné stažení z oběhu, výše a podmínky úhrady a maximální cena zanikají uplynutím doby stanovené k provedení tohoto stažení. U neregistrovaných léčivých přípravků maximální cena a výše a podmínky úhrady zanikají dnem, kdy byl ukončen specifický léčebný program; to neplatí, pokud byl s uskutečněním specifického léčebného programu pro totožný léčivý přípravek opětovně vydán souhlas v období 6 měsíců ode dne ukončení platnosti předchozího souhlasu. § 39k Mimořádné prodloužení lhůty V případě mimořádně velkého počtu žádostí o zvýšení maximální ceny může Ústav lhůtu uvedenou v § 39g odst. 2 prodloužit usnesením o 60 dnů, a to pouze jednou. Žadateli a osobám uvedeným v § 39f odst. 2 písm. a) a b), nejsou-li žadatelem, oznamuje Ústav prodloužení lhůty před jejím uplynutím. § 39l Hloubková revize systému maximálních cen nebo úhrad (1) Ústav pravidelně hodnotí nejméně jedenkrát za 5 let, zda stanovené maximální ceny nepřekračují omezení stanovená tímto zákonem, výši základní úhrady, soulad výší úhrad všech v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely se základní úhradou, jednotnost a účelnost stanovených podmínek úhrady a soulad stanovené výše a podmínek úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely s tímto zákonem, a to zejména splnění očekávaných výsledků a důvodů farmakoterapie, účelnost stanovení referenčních skupin, výše základní úhrady, podmínek úhrady, hodnocení klinické a nákladové efektivity a porovnání s původními cíli farmakoterapie. (2) Ústav pravidelně vyhodnocuje údaje získané z vlastní činnosti a od třetích osob a zjištěný stav maximálních cen nebo úhrad. (3) Na základě poznatků získaných podle odstavců 1 a 2 Ústav zpracovává revizní zprávu včetně návrhu na úpravu referenčních skupin a postupuje podle odstavce 4 stanovením, změnou nebo zrušením maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely. (4) Hloubková revize systému maximálních cen nebo úhrad (dále jen „hloubková revize“) se provádí ve společném řízení pro celou referenční skupinu ve lhůtě stanovené podle § 39g odst. 2. Hloubkovou revizi lze samostatně zahájit a vést i o těch léčivých přípravcích nebo potravinách pro zvláštní lékařské účely, u kterých je vedeno řízení o stanovení, změně nebo zrušení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady, nebo zkrácená revize. § 39m Poskytování informací (1) Po nabytí právní moci rozhodnutí o stanovení maximální ceny nebo rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady je osoba, na jejíž žádost bylo rozhodnutí vydáno (dále jen "držitel rozhodnutí"), povinna neprodleně a) poskytovat Ústavu informace způsobilé ovlivnit podmínky pro stanovenou maximální cenu nebo výši a podmínky úhrady podle § 39b odst. 2 písm. a), c) a f) až i), b) vyhovovat dožádáním Ústavu týkajícím se údajů uvedených v písmenu a), c) informovat Ústav o změně údajů nezbytných pro zajištění součinnosti Ústavu s držitelem rozhodnutí (například telefon, fax, adresa elektronické pošty). (2) Osoba, na jejíž žádost bylo vydáno rozhodnutí o stanovení maximální ceny nebo rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady, které nabylo právní moci před 31. lednem 2010, je povinna předložit Ústavu údaje v rozsahu stanoveném v § 39f odst. 5 a 6 do 31. ledna 2013 a poté každých 5 let. Osoba, na jejíž žádost bylo vydáno rozhodnutí o stanovení maximální ceny nebo rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady, které nabylo právní moci po 31. lednu 2010, je povinna předložit Ústavu údaje v rozsahu stanoveném v § 39f odst. 5 a 6 do 31. ledna 2018 a poté každých 5 let. (3) Oznamovací povinnost podle odstavců 1 a 2 platí pro zdravotní pojišťovny obdobně. § 39n Zveřejňování informací (1) Ústav vydává k prvnímu dni kalendářního měsíce seznam, který zveřejňuje na elektronické úřední desce. Seznam obsahuje a) u léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění, u kterých Ústav rozhoduje o výši a podmínkách úhrady, jejich úplný výčet spolu s výší ohlášené ceny výrobce nebo stanovené maximální ceny s odůvodněním, jak byly maximální ceny stanoveny, s výší a podmínkami úhrady s odůvodněním, jak byly výše a podmínky úhrady stanoveny, s nejvyšší možnou úhradou pro konečného spotřebitele s odůvodněním, jak byla vypočtena, a s výší doplatku započitatelného do limitu podle § 16b odst. 1, b) základní úhrady referenčních skupin s odůvodněním, jak byly základní úhrady stanoveny, spolu s úplným výčtem léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely zařazených do referenčních skupin, c) maximální ceny léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, u kterých Ústav rozhoduje pouze o maximální ceně spolu s úplným výčtem léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a s odůvodněním, jak byly maximální ceny stanoveny. (2) Ústav pravidelně zveřejňuje na elektronické úřední desce ke 20. dni kalendářního měsíce návrh seznamu podle odstavce 1. Do předposledního dne kalendářního měsíce se lze k návrhu seznamu vyjádřit. Ústav vyjádření vyhodnocuje a provádí opravy. O vyhodnocení návrhu na opravu seznamu Ústav toho, kdo návrh podal, neinformuje. (3) V případě zjištění vady ve výši maximální ceny nebo nejvyšší možné úhrady pro konečného spotřebitele léčivého přípravku v seznamu podle odstavce 1 nebo v jeho aktualizaci Ústav vady neprodleně odstraní. (4) Ústav jedenkrát za rok sděluje Komisi Evropské unie a) seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, jejichž maximální cena byla stanovena ve sledovaném období, s uvedením její výše, b) seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, u kterých byla maximální cena ve sledovaném období zvýšena, s uvedením její výše, c) aktualizovaný seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění; seznam obsahuje jejich úplný výčet spolu s výší a podmínkami úhrady s odůvodněním, jak byla výše a podmínky úhrady stanoveny. (5) Ústav zveřejňuje pouze způsobem umožňujícím dálkový přístup spisy správních řízení, které vede podle § 39a až § 39l a § 39p. Údaje označené jako předmět obchodního tajemství Ústav neposkytne ani jinak nezveřejní. (6) Jestliže žadatel dodatečně zveřejní některé informace, které označil podle § 39f odst. 11 za předmět obchodního tajemství, nelze tyto informace nadále za předmět obchodního tajemství považovat; o tom je povinen žadatel Ústav vyrozumět. (7) Informace považované za předmět obchodního tajemství podle tohoto zákona může Ústav poskytnout na vyžádání pouze správním orgánům pro potřeby hodnocení cenové regulace, stanovení maximálních cen a výše a podmínek úhrady nebo v souvislosti s jejich správní, kontrolní nebo sankční činností, jakož i soudům a orgánům činným v trestním řízení. Na vyžádání poskytne tyto informace také Komisi Evropské unie. § 39o Doručování v řízeních podle části šesté V řízení o stanovení, změně nebo zrušení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady v hloubkové nebo zkrácené revizi, v řízení o opravném prostředku nebo v přezkumném řízení se veškeré písemnosti doručují pouze veřejnou vyhláškou, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnost se považuje za doručenou pátým dnem po vyvěšení. § 39p Zkrácená revize systému maximálních cen nebo úhrad (1) Ústav provádí v řízení z moci úřední anebo na žádost osoby uvedené v § 39f odst. 2 písm. c) zkrácenou revizi systému maximálních cen nebo úhrad (dále jen „zkrácená revize“) v případě, že předpokládaná úspora prostředků zdravotního pojištění v referenční skupině je vyšší než 30 000 000 Kč ročně, nebo 5 000 000 Kč ročně v případě výše úhrady vysoce inovativního přípravku. (2) Jestliže Ústav zjistí, že v některé ze skupin léčivých látek uvedených v příloze č. 2 tohoto zákona není ani 1 léčivý přípravek plně hrazen, neprodleně zahájí z moci úřední zkrácenou revizi všech referenčních skupin s obsahem léčivých látek uvedených v příslušné skupině přílohy č. 2 tohoto zákona a rozhodnutím upraví úhrady tak, aby v souladu s § 39c odst. 5 byl nejméně nákladný léčivý přípravek náležející do této skupiny plně hrazen. (3) Ústav neprodleně zahájí zkrácenou revizi na základě písemného ujednání podle § 39c odst. 2 písm. c) nebo d) v případě, že předpokládaná úspora prostředků zdravotního pojištění v referenční skupině je nejméně 20 000 000 Kč ročně. (4) Ústav neprodleně zahájí zkrácenou revizi v případě, že došlo k a) porušení písemného ujednání podle § 39c odst. 2 písm. c) v případě, že základní úhrada referenční skupiny byla stanovena ve výši takového písemného ujednání, nebo b) porušení písemného ujednání podle § 39c odst. 2 písm. d) v případě, že základní úhrada referenční skupiny byla stanovena podle takového písemného ujednání. (5) Rozhodnutí v řízení podle odstavců 1 až 4 a § 39c odst. 9 Ústav vydá do 50 kalendářních dnů ode dne zahájení řízení. Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy 10 kalendářních dnů ode dne zahájení řízení, přičemž tuto lhůtu může Ústav usnesením prodloužit. V řízení ve zkrácené revizi systému maximálních cen nebo úhrad se ustanovení § 39g odst. 5 nepoužije. Zkrácenou revizi podle odstavců 1 až 4 a podle § 39c odst. 9 je možné uskutečnit pouze u skupiny v zásadě terapeuticky zaměnitelných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve které proběhla první revize systému úhrad; v opačném případě Ústav postupuje podle § 39l. Zkrácená revize podle § 39c odst. 9 se provádí přepočtem ze základní úhrady stanovené podle § 39c odst. 7 a podmínky úhrady zůstávají zachovány. (6) Zkrácená revize se provádí ve společném řízení pro celou referenční skupinu. Zkrácenou revizi lze samostatně zahájit a vést i o těch léčivých přípravcích nebo potravinách pro zvláštní lékařské účely, u kterých je vedeno řízení o stanovení, změně nebo zrušení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady, nebo hloubková revize. § 39q Přestupky (1) Právnická nebo fyzická podnikající osoba se dopustí přestupku, pokud poruší a) závazek předložený podle § 15 odst. 6 písm. e), b) písemné ujednání podle § 39c odst. 2 písm. c), na jehož základě byla stanovena základní úhrada referenční skupiny, c) písemné ujednání podle § 39c odst. 2 písm. d), na jehož základě byla stanovena základní úhrada referenční skupiny, nebo d) závazek z úhradové soutěže podle § 39e. (2) Za přestupek lze uložit pokutu a) do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c), b) do výše třetiny ročního obratu v rámci předmětné léčivé látky a lékové formy v České republice, nejvýše však do 100 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d). (3) Přestupky podle odstavce 1 projednává Ústav. Pokuty vymáhá celní úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu. ČÁST SEDMÁ KATEGORIZACE A ÚHRADOVÁ REGULACE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PŘEDEPSANÝCH NA POUKAZ § 39r Ohlašování (1) Není-li dále stanoveno jinak, hradí se zdravotnické prostředky předepsané na poukaz zařazené do úhradových skupin, jsou-li splněny podmínky úhrady stanovené pro tuto úhradovou skupinu. (2) Výrobce zdravotnického prostředku, zplnomocněný zástupce výrobce zdravotnického prostředku usazeného ve třetí zemi, anebo osoba písemně pověřená výrobcem zdravotnického prostředku k jednání podle této části nebo zplnomocněným zástupcem výrobce zdravotnického prostředku usazeného ve třetí zemi, avšak vždy pouze jedna z těchto osob, (dále jen "ohlašovatel") elektronicky ohlásí Ústavu zařazení, vyřazení nebo změnu zařazení zdravotnického prostředku do úhradové skupiny, popřípadě do skupiny zaměnitelných prostředků, pokud byla Ústavem vytvořena. Třetí zemí se rozumí jakýkoliv stát kromě České republiky, členských států Evropské unie, smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederace. Na zaměnitelnost zdravotnických prostředků nemá vliv odlišná osoba výrobce zdravotnického prostředku, jiné barevné provedení, dílčí rozdíly v materiálovém složení, odlišnosti ve vzhledu a obdobné rozdíly v provedení, které neovlivňují funkční vlastnosti a určený účel použití zdravotnického prostředku. (3) Ohlašovatel může požádat Ústav o stanovisko k výběru úhradové skupiny, popřípadě skupiny zaměnitelných prostředků, do které zdravotnický prostředek podle svých funkčních vlastností a určeného účelu použití náleží. Takové stanovisko Ústavu je odborným úkonem podle zákona o zdravotnických prostředcích. (4) Individuálně zhotovované zdravotnické prostředky se neohlašují a hradí se ve výši a za podmínek stanovených v příloze č. 3 k tomuto zákonu. (5) Ohlašovatel v ohlášení kromě náležitostí stanovených správním řádem uvede a) název a adresu sídla výrobce zdravotnického prostředku, jde-li o osobu odlišnou od ohlašovatele, b) kopii úředně ověřeného písemného pověření k jednání podle této části od výrobce zdravotnického prostředku nebo zplnomocněného zástupce výrobce zdravotnického prostředku usazeného ve třetí zemi, pokud nejsou ohlašovateli, c) registrační číslo výrobce zdravotnického prostředku nebo zplnomocněného zástupce výrobce zdravotnického prostředku usazeného ve třetí zemi, bylo-li Ústavem přiděleno v Registru zdravotnických prostředků, d) obchodní název zdravotnického prostředku, e) doplňky názvů označující každou variantu ohlašovaného zdravotnického prostředku, pokud existuje více variant, f) identifikační kód každé varianty ohlašovaného zdravotnického prostředku, pokud se na něj vztahuje povinnost notifikace podle zákona o zdravotnických prostředcích, g) úhradovou skupinu a skupinu zaměnitelných prostředků, do kterých zdravotnický prostředek podle ohlašovatele náleží, h) nejvyšší cenu, za kterou je ohlašovaný zdravotnický prostředek dodáván na trh na území České republiky, bez obchodní přirážky a daně z přidané hodnoty (dále jen "cena výrobce"); cenu výrobce ohlašovatel uvede pro každou variantu ohlašovaného zdravotnického prostředku, i) předpokládanou výši úhrady ohlašovaného zdravotnického prostředku přepočtenou podle parametrů obsažených v příloze č. 3 k tomuto zákonu; předpokládanou výši úhrady uvede ohlašovatel pro každou variantu ohlašovaného zdravotnického prostředku, j) písemný souhlas Ministerstva zdravotnictví s úhradou ohlašovaného zdravotnického prostředku, pokud ohlašovatel v ohlášení uvede jako úhradovou skupinu "Nekategorizované zdravotnické prostředky" s úhradovým limitem 50 %, k) smlouvu o sdílení rizik uzavřenou mezi všemi zdravotními pojišťovnami a ohlašovatelem, vztahující se na všechny dodávky v ní uvedeného zdravotnického prostředku na trh v České republice, pokud ohlašovatel v ohlášení uvede jako úhradovou skupinu "Nekategorizované zdravotnické prostředky" s úhradovým limitem 100 %; povinnou součástí smlouvy o sdílení rizik je analýza dopadu do rozpočtu, stanovení ročního nákladového stropu pro takový zdravotnický prostředek a rozdělení rizik mezi zdravotní pojišťovny a ohlašovatele pro případ jeho překročení; a l) počet měrných jednotek v balení ohlašovaného zdravotnického prostředku podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu; počet měrných jednotek v balení uvede ohlašovatel pro každou variantu ohlašovaného zdravotnického prostředku. (6) V případě změny některého z ohlašovaných údajů, které mají vliv na zveřejňované údaje podle § 39t odst. 1, je ohlašovatel povinen podat ohlášení změny těchto údajů nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně údajů došlo. (7) Písemný souhlas podle odstavce 5 písm. j) Ministerstvo zdravotnictví uděluje a odvolává po posouzení veřejného zájmu podle § 17 odst. 2 a na základě ohlašovatelem předloženého hodnocení nákladové efektivity. Pro hodnocení nákladové efektivity se použije § 15 odst. 8 přiměřeně. Součástí tohoto hodnocení je dále odůvodnění návrhu na zařazení zdravotnického prostředku do úhradové skupiny "Nekategorizované zdravotnické prostředky". Odvolání souhlasu musí být oznámeno ohlašovateli a Ústavu. (8) Ohlašovatel k ohlášení dále v elektronické podobě přiloží a) návod k použití ohlašovaného zdravotnického prostředku v českém jazyce ve znění aktuálním ke dni podání ohlášení, pokud byl návod k použití výrobcem zdravotnického prostředku vydán a nemá-li jej Ústav již k dispozici v Registru zdravotnických prostředků, b) platné prohlášení o shodě ohlašovaného zdravotnického prostředku a jeho překlad do českého jazyka, nemá-li je Ústav již k dispozici v Registru zdravotnických prostředků, c) platný certifikát vydaný notifikovanou osobou pro zdravotnické prostředky nebo oznámeným subjektem pro zdravotnické prostředky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie42g) v případě diagnostického zdravotnického prostředku in vitro určeného pro sebetestování, zdravotnického prostředku rizikové třídy IIa, IIb a III nebo zdravotnického prostředku rizikové třídy I sterilního nebo s měřicí funkcí a jeho překlad do českého jazyka, nemá-li je Ústav již k dispozici v Registru zdravotnických prostředků, d) kopii závěrečné zprávy z klinického hodnocení nebo kopii závěrečné zprávy z hodnocení funkční způsobilosti, nemá-li je Ústav již k dispozici v Registru zdravotnických prostředků, e) aktuální ceník podepsaný výrobcem zdravotnického prostředku nebo doklad osvědčující cenu výrobce zdravotnického prostředku a jeho překlad do českého jazyka, a f) hodnocení nákladové efektivity v případě, kdy ohlašovatel v ohlášení uvede jako úhradovou skupinu "Nekategorizované zdravotnické prostředky". § 39s Zařazování do úhradových skupin (1) Ústav zveřejňuje k desátému dni kalendářního měsíce na elektronické úřední desce všechna ohlášení včetně jejich příloh podle § 39r odst. 2 doručená Ústavu v předchozím kalendářním měsíci, pokud obsahují všechny údaje podle § 39r odst. 5 a přílohy podle § 39r odst. 8. Ústav dále zveřejňuje podklady pro vydání rozhodnutí podle této části. (2) V případě, že zdravotnický prostředek s ohledem na své funkční vlastnosti nebo určený účel použití nenáleží do úhradové skupiny, popřípadě do skupiny zaměnitelných prostředků, uvedené v ohlášení, Ústav rozhodne, že zdravotnický prostředek do dané úhradové skupiny nebo skupiny zaměnitelných prostředků nenáleží. (3) Nezahájí-li Ústav do 45 dnů ode dne zveřejnění ohlášení podle odstavce 1 řízení podle odstavce 2 nebo řízení podle odstavce 2 zastaví, je zdravotnický prostředek zařazen do úhradové skupiny, popřípadě do skupiny zaměnitelných prostředků, odpovídající ohlášení od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po uplynutí lhůty nebo zastavení řízení. (4) Ústav dále rozhodne o vyřazení zdravotnického prostředku z úhradové skupiny, popřípadě ze skupiny zaměnitelných prostředků, jestliže a) zjistí, že zdravotnický prostředek, který byl zařazen do úhradové skupiny podle odstavce 3, do této úhradové skupiny, popřípadě do skupiny zaměnitelných prostředků, podle svých funkčních vlastností nebo určeného účelu použití nenáleží, b) Ministerstvo zdravotnictví odvolá svůj souhlas podle § 39r odst. 7, c) uplyne platnost smlouvy o sdílení rizik podle § 39r odst. 5, d) zdravotnický prostředek nebyl ze zdravotního pojištění v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců předcházejících zahájení řízení uhrazen žádnou zdravotní pojišťovnou a současně ohlašovatel nedoložil za toto období přítomnost zdravotnického prostředku na trhu, e) uplynula platnost notifikace zdravotnického prostředku podléhajícího notifikaci podle zákona o zdravotnických prostředcích nebo došlo k výmazu zdravotnického prostředku z Registru zdravotnických prostředků, f) uplynula platnost certifikátu zdravotnického prostředku vydaného notifikovanou osobou nebo oznámeným subjektem pro zdravotnické prostředky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie42g), nebo g) certifikát zdravotnického prostředku byl notifikovanou osobou nebo oznámeným subjektem pro zdravotnické prostředky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie42g) pozastaven nebo zrušen. (5) Do doby nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení zdravotnického prostředku z úhradové skupiny, popřípadě ze skupiny zaměnitelných prostředků, nebo do doby zastavení tohoto řízení nemůže ohlašovatel podat jiné ohlášení zdravotnického prostředku, o němž je toto řízení vedeno. (6) Pokud rozhodnutí podle odstavce 4 nabude právní moci do patnáctého dne kalendářního měsíce včetně, jeho právní účinky nastávají prvním dnem následujícího kalendářního měsíce. Pokud rozhodnutí podle odstavce 4 nabude právní moci po patnáctém dni kalendářního měsíce, jeho právní účinky nastávají prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po nabytí jeho právní moci. (7) Účastníky řízení podle odstavců 2 a 4 jsou ohlašovatel a zdravotní pojišťovny. § 39t Zveřejňování informací (1) Ústav vydává k dvacátému dni kalendářního měsíce seznam obsahující výčet všech hrazených zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz, který je platný pro následující kalendářní měsíc. Tento seznam Ústav zveřejňuje na elektronické úřední desce. U každého zdravotnického prostředku Ústav uvádí a) identifikační údaje ohlašovatele, b) identifikační údaje výrobce zdravotnického prostředku, jde-li o osobu odlišnou od ohlašovatele, c) číselné označení každé varianty ohlašovaného zdravotnického prostředku přidělené Ústavem pro účely tohoto seznamu, d) výši úhrady pro každou variantu ohlašovaného zdravotnického prostředku podle odstavce 3, e) preskripční omezení, je-li stanoveno v příloze č. 3 k tomuto zákonu, f) indikační omezení, je-li stanoveno v příloze č. 3 k tomuto zákonu, g) množstevní nebo frekvenční omezení, je-li stanoveno v příloze č. 3 k tomuto zákonu, h) název a číselné označení úhradové skupiny, popřípadě skupiny zaměnitelných prostředků, byla-li Ústavem vytvořena, i) nejvyšší cenu, za kterou je ohlašovaný zdravotnický prostředek dodáván na trh na území České republiky po připočtení obchodní přirážky a daně z přidané hodnoty, j) informaci o tom, že rozhodnutí podle § 39v odst. 3 nebo § 39x odst. 7 pozbylo platnosti, a k) další údaje identifikující zdravotnický prostředek a související s úhradou ze zdravotního pojištění. (2) V případě zjištění chyby v seznamu podle odstavce 1 Ústav chybu odstraní nejpozději do 10 pracovních dnů vydáním opravného seznamu. (3) Zdravotnický prostředek předepsaný na poukaz se ze zdravotního pojištění hradí ve výši ohlášené ceny výrobce přepočtené podle technických parametrů obsažených v příloze č. 3 k tomuto zákonu, k níž se připočítá obchodní přirážka a daň z přidané hodnoty, nejvýše však ve výši a) úhradového limitu uvedeného v příloze č. 3 k tomuto zákonu navýšeného o daň z přidané hodnoty, b) ceny uvedené v rozhodnutí podle § 39v odst. 3 navýšené o daň z přidané hodnoty, nebo c) přijaté aukční hodnoty uvedené v rozhodnutí podle § 39x odst. 7 navýšené o daň z přidané hodnoty. § 39u Vytvoření skupin zaměnitelných prostředků (1) V případě záměru zdravotní pojišťovny uzavřít dohodu o nejvyšší ceně podle § 39v odst. 3 nebo záměru jedné nebo více zdravotních pojišťoven zastupujících alespoň 30 % pojištěnců požádat o vypsání cenové soutěže podle § 39w odst. 1, požádá tato zdravotní pojišťovna nebo zdravotní pojišťovny Ústav a) o vytvoření nebo změnu skupin zaměnitelných prostředků v rámci příslušné úhradové skupiny a b) o zařazení nebo změnu zařazení zdravotnických prostředků do skupin zaměnitelných prostředků v rámci příslušné úhradové skupiny. (2) Žádost podle odstavce 1 se nepodává, bylo-li již v rámci příslušné úhradové skupiny Ústavem o vytvoření skupin zaměnitelných prostředků a zařazení zdravotnických prostředků do nich rozhodnuto a není požadována změna. (3) Žádost podle odstavce 1 obsahuje vedle obecných náležitostí podle správního řádu a) návrh členění úhradové skupiny podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu na skupiny zaměnitelných prostředků, b) technické parametry jednotlivých skupin zaměnitelných prostředků v rámci úhradové skupiny a c) návrh na zařazení zdravotnických prostředků ohlášených v příslušné úhradové skupině do skupin zaměnitelných prostředků. (4) Ústav rozhodne o žádosti podle odstavce 1 do 90 dnů. (5) Účastníky řízení o žádosti podle odstavce 1 jsou všechny zdravotní pojišťovny a ohlašovatelé všech zdravotnických prostředků zařazených do příslušné úhradové skupiny. (6) Není-li ve skupině zaměnitelných prostředků zařazen žádný zdravotnický prostředek, může Ústav tuto skupinu zaměnitelných prostředků zrušit. § 39v Dohoda o nejvyšší ceně (1) Zdravotní pojišťovna a ohlašovatel mohou ve veřejném zájmu podle § 17 odst. 2 uzavřít písemné ujednání obsahující závazek ohlašovatele dodávat zdravotnické prostředky zařazené do úhradové skupiny, popřípadě skupiny zaměnitelných prostředků, za cenu uvedenou v ujednání (dále jen "dohoda o nejvyšší ceně"). Ohlašovatel je povinen závazek podle věty první stanovený v dohodě o nejvyšší ceně splnit. Cenou uvedenou v dohodě o nejvyšší ceně se rozumí cena bez daně z přidané hodnoty. (2) Zdravotní pojišťovna zašle Ústavu uzavřenou dohodu o nejvyšší ceně nejpozději do 10 dnů od jejího uzavření. Dohoda o nejvyšší ceně se vztahuje na všechny dodávky v ní uvedených zdravotnických prostředků na trh v České republice. (3) Pokud dohoda o nejvyšší ceně obsahuje též závazek ohlašovatele dodávat zdravotnické prostředky uvedené v dohodě o nejvyšší ceně v rozsahu minimálně poloviny spotřeby v zásadě zaměnitelných zdravotnických prostředků zařazených v dané skupině zaměnitelných prostředků distribuovaných na trhu v České republice a uhrazených ze zdravotního pojištění za 1 kalendářní rok předcházející podpisu dohody o nejvyšší ceně (dále jen "dohoda se závazkem"), a rozhodnutí podle § 39u vztahující se k příslušné úhradové skupině nabylo právní moci, Ústav zahájí řízení o dočasném snížení úhrady pro skupinu zaměnitelných prostředků a vyzve zdravotní pojišťovny k předložení dalších případných dohod se závazkem, a to nejdéle do 20 dnů ode dne zveřejnění této výzvy. Dohodu se závazkem lze uzavřít pouze na dobu 1 roku bez možnosti jejího vypovězení. Dohodu se závazkem lze opakovaně prodloužit vždy o 1 rok. Pokud Ústav ve stanovené lhůtě obdrží více dohod se závazkem vztahujících se k téže skupině zaměnitelných prostředků, sníží úhradu podle dohody se závazkem obsahující cenu nejnižší. Pokud Ústav obdrží více dohod se závazkem obsahujících stejnou nejnižší cenu, vydá rozhodnutí na základě dohody se závazkem, která byla uzavřena jako první. Ústav v rozhodnutí stanoví a) výši úhrady pro skupinu zaměnitelných prostředků na úroveň ceny uvedené v dohodě se závazkem obsahující nejnižší cenu přepočtenou podle technických parametrů obsažených v příloze č. 3 k tomuto zákonu po připočtení daně z přidané hodnoty, a to na dobu platnosti této dohody, a b) povinnosti ohlašovatele v souladu s jeho závazky podle odstavce 1 a podle tohoto odstavce. (4) Informace o spotřebě v zásadě zaměnitelných zdravotnických prostředků zařazených v dané úhradové skupině distribuovaných na trhu v České republice poskytne na žádost Ústavu nebo zdravotní pojišťovny Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen "Ústav zdravotnických informací") z Národního registru hrazených zdravotních služeb. (5) Právní účinky rozhodnutí podle odstavce 3 nastávají prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po nabytí jeho právní moci. V případě prodloužení platnosti dohody se závazkem se o stejnou dobu prodlužuje i platnost rozhodnutí podle odstavce 3, pokud Ústav nejpozději 1 měsíc před uplynutím jeho platnosti neobdrží žádnou dohodu se závazkem vztahující se k příslušné skupině zaměnitelných prostředků, pro niž bylo vydáno rozhodnutí o dočasném snížení úhrady, obsahující nižší cenu; v opačném případě se platnost rozhodnutí podle odstavce 3 neprodlouží a Ústav zahájí nové řízení o dočasném snížení úhrad. (6) Dohody se závazkem, na jejichž základě bylo vydáno rozhodnutí podle odstavce 3, zdravotní pojišťovna zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 60 dnů ode dne vydání rozhodnutí podle odstavce 3. Ustanovení § 17 odst. 9 vět páté a šesté se použijí obdobně. Tyto dohody nabývají účinnosti dnem, kdy nastávají právní účinky rozhodnutí podle odstavce 5. (7) Po dobu platnosti rozhodnutí o dočasném snížení úhrady podle odstavce 3 nelze zahájit cenovou soutěž v příslušné úhradové skupině. (8) Zdravotnické prostředky uvedené v dohodě se závazkem, na základě které Ústav vydal rozhodnutí podle odstavce 3, se nezahrnují do regulačních omezení, která uplatňují zdravotní pojišťovny vůči poskytovateli, a zdravotní pojišťovny podpoří jejich předepisování prostřednictvím své smluvní politiky. (9) Pokud Ústav pravomocně rozhodne o přestupku podle § 39za odst. 1 písm. b), hradí se skupina zaměnitelných prostředků, v níž byl zařazen zdravotnický prostředek, jehož dodávky byly předmětem porušené povinnosti, ve výši stanovené v příloze č. 3 k tomuto zákonu, a to od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku; ke stejnému dni pozbývá platnosti rozhodnutí podle odstavce 3. Cenová soutěž § 39w (1) Za účelem zajištění plně hrazených zdravotnických prostředků a úspor prostředků zdravotního pojištění Ústav vypíše cenovou soutěž (dále jen "soutěž"). Soutěž lze vypsat tehdy, pokud o to požádá jedna nebo více zdravotních pojišťoven zastupujících alespoň 30 % pojištěnců, existuje předpoklad alespoň 5 % úspory prostředků zdravotního pojištění, nejméně však 5 000 000 Kč ročně, v rámci úhradové skupiny a rozhodnutí podle § 39u ve vztahu k příslušné úhradové skupině nabylo právní moci. (2) Žádost o vypsání soutěže vždy obsahuje a) označení úhradové skupiny, v rámci které se o vypsání soutěže žádá, b) kalkulaci předpokládané úspory prostředků zdravotního pojištění v rámci úhradové skupiny podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu, c) závazek zdravotních pojišťoven podpořit prostřednictvím své smluvní politiky předepisování zdravotnických prostředků výherců a d) souhlas Ministerstva zdravotnictví s vypsáním soutěže vydaný na základě posouzení veřejného zájmu podle § 17 odst. 2 a žádajícími zdravotními pojišťovnami předložené kalkulace úspor prostředků zdravotního pojištění v rámci úhradové skupiny. (3) Ústav zveřejní na elektronické úřední desce oznámení o zahájení soutěže do 15 dnů ode dne podání žádosti. Oznámení musí obsahovat a) označení úhradové skupiny, v rámci které je vypsána soutěž, b) kalkulaci předpokládané úspory prostředků zdravotního pojištění v rámci úhradové skupiny, c) závazek zdravotních pojišťoven podpořit prostřednictvím své smluvní politiky předepisování zdravotnických prostředků výherců, d) souhlas Ministerstva zdravotnictví s vypsáním soutěže, e) rozdělení všech zdravotnických prostředků dané úhradové skupiny do jednotlivých skupin zaměnitelných prostředků, f) lhůtu, do kdy je možné se přihlásit k účasti na soutěži, která činí nejméně 15 dnů ode dne zveřejnění oznámení, g) poučení o průběhu soutěže a h) informaci o způsobu přihlášení k účasti na soutěži a náležitostech přihlášky. (4) Soutěž se provádí formou elektronické aukce pro každou jednotlivou skupinu zaměnitelných prostředků v úhradové skupině, pro kterou je vypsána soutěž. Elektronickou aukcí se rozumí proces sloužící k vyhodnocení nabídek, v jehož rámci účastník používá elektronické nástroje umožňující předkládání nových snížených nabídkových hodnot v rámci skupiny zaměnitelných prostředků. Elektronická aukce má 1 kolo. Účastníkem soutěže může být pouze ohlašovatel zdravotnických prostředků zařazených do skupin zaměnitelných prostředků v rámci úhradové skupiny, pro kterou je vypsána soutěž. V soutěži ohlašovatelé nabízejí nejnižší cenu bez daně z přidané hodnoty připadající na měrnou jednotku úhradového limitu v rámci skupiny zaměnitelných prostředků. (5) Podmínkou pro účast v soutěži je písemné prohlášení obsahující závazek dodávat v případě výhry v soutěži na trh v České republice soutěžené zdravotnické prostředky za ceny pro konečného spotřebitele nepřekračující součet druhé nejnižší aukční hodnoty (dále jen "přijatá aukční hodnota") a daně z přidané hodnoty, a to rovnoměrně po dobu 12 kalendářních měsíců následujících po dni, v němž nastanou právní účinky rozhodnutí v soutěži podle § 39x odst. 7, a v rozsahu minimálně třetiny spotřeby v zásadě zaměnitelných zdravotnických prostředků zařazených v dané skupině zaměnitelných prostředků distribuovaných na trhu v České republice a uhrazených ze zdravotního pojištění za 1 kalendářní rok předcházející zahájení soutěže. (6) Informace o spotřebě v zásadě zaměnitelných zdravotnických prostředků zařazených v dané úhradové skupině distribuovaných na trhu v České republice poskytne na žádost Ústavu nebo zdravotní pojišťovny Ústav zdravotnických informací z Národního registru hrazených zdravotních služeb. § 39x (1) Pokud se soutěže neúčastní alespoň 3 účastníci v rámci alespoň jedné skupiny zaměnitelných prostředků, Ústav soutěž usnesením zastaví. (2) Ústav účastníkům soutěže nejméně 7 dnů přede dnem konání elektronické aukce oznámí datum a přesný čas uskutečnění elektronické aukce. Oznámení Ústav zveřejní na elektronické úřední desce. Oznámení dále obsahuje a) informace o počtu účastníků soutěže, b) zahajovací aukční hodnotu, která odpovídá platnému úhradovému limitu úhradové skupiny, c) informace týkající se použitých elektronických prostředků a další technické informace nezbytné pro elektronickou komunikaci v rámci elektronické aukce, d) stanovení minimálního rozdílu pro jednotlivé podání snižující aukční hodnotu a e) náležitosti podle § 39w odst. 3 písm. e) a g). (3) Ústav do vydání rozhodnutí nesmí uveřejnit totožnost účastníků soutěže. (4) Elektronická aukce trvá nejméně 30 minut. Každé podání snižující aukční hodnotu po dvacáté deváté minutě prodlouží dobu trvání elektronické aukce o další minutu od tohoto podání. (5) V případě, že druhá nejnižší aukční hodnota dosažená v elektronické aukci není alespoň v jedné skupině zaměnitelných prostředků nejméně o 10 % nižší než zahajovací aukční hodnota, Ústav soutěž usnesením zastaví. (6) Usnesení o zastavení soutěže podle odstavce 1 nebo 5 Ústav zveřejní na elektronické úřední desce. Proti usnesení o zastavení soutěže se nelze odvolat. (7) Pokud soutěž není zastavena, Ústav vydá do 7 dnů po ukončení elektronické aukce rozhodnutí, ve kterém uvede výši přijaté aukční hodnoty pro každou skupinu zaměnitelných prostředků. Rozhodnutí zveřejní na elektronické úřední desce. Ve výroku rozhodnutí Ústav uvede a) seznam účastníků elektronické aukce k jednotlivým skupinám zaměnitelných prostředků, b) označení účastníků, kteří nabídli 2 nejnižší aukční hodnoty (dále jen "výherci") v každé skupině zaměnitelných prostředků, c) přijatou aukční hodnotu pro každou skupinu zaměnitelných prostředků, byla-li aukční hodnota přijata, d) označení všech variant zdravotnických prostředků výherců, které budou uváděny na trh v České republice s cenou odpovídající přijaté aukční hodnotě po připočtení daně z přidané hodnoty a e) stanovení povinností výherců v souladu s jejich závazky podle § 39w odst. 5. (8) Právní účinky rozhodnutí podle odstavce 7 nastanou k prvnímu dni druhého kalendářního měsíce následujícího po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. (9) Po nabytí právní moci rozhodnutí podle odstavce 7 Ústav zveřejní výsledek soutěže do 5 dnů na elektronické úřední desce. § 39y (1) Po dobu plnění závazků ze soutěže se všechny v zásadě zaměnitelné zdravotnické prostředky spadající do skupiny zaměnitelných prostředků, u níž bylo rozhodnuto o přijaté aukční hodnotě, hradí ve výši vypočtené na základě přijaté aukční hodnoty po připočtení daně z přidané hodnoty. (2) Zdravotnické prostředky výherců s cenou odpovídající součtu přijaté aukční hodnoty a daně z přidané hodnoty předepsané na poukaz se nezahrnují do regulačních omezení, která uplatňuje zdravotní pojišťovna vůči poskytovateli. (3) Pokud Ústav pravomocně rozhodne o přestupku podle § 39za odst. 2, hradí se skupina zaměnitelných prostředků, v níž byl zařazen zdravotnický prostředek, jehož dodávky byly předmětem porušené povinnosti, ve výši stanovené v příloze č. 3 k tomuto zákonu, a to od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku; ke stejnému dni pozbývá platnosti rozhodnutí podle § 39x odst. 7. § 39z Doručování v řízeních podle části sedmé Není-li stanoveno jinak, v řízeních podle části sedmé se veškeré písemnosti doručují pouze veřejnou vyhláškou, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Písemnost se považuje za doručenou pátým dnem po vyvěšení. § 39za Přestupky (1) Ohlašovatel se dopustí přestupku tím, že poruší a) povinnost podle § 39v odst. 1, nebo b) povinnost stanovenou v rozhodnutí podle § 39v odst. 3. (2) Ohlašovatel, který se stal výhercem, se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost stanovenou v rozhodnutí podle § 39x odst. 7. (3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 20 000 000 Kč. (4) Přestupky projednává Ústav. (5) Pokuty vybírá správní orgán, který je uložil. ČÁST OSMÁ § 40 Zdravotní pojišťovny (1) Zdravotní pojištění provádějí tyto zdravotní pojišťovny: a) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,43) b) resortní, oborové, podnikové, popřípadě další pojišťovny.44) (2) Zdravotní pojišťovny jsou povinny uhradit poskytovatelům, popřípadě jiným subjektům uvedeným v § 17 odst. 7, kteří v souladu s tímto zákonem poskytli hrazené služby pojištěncům, tyto poskytnuté služby ve lhůtách sjednaných ve smlouvě podle § 17 odst. 1. Pokud není mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem smlouva sjednána, a jsou-li zdravotní pojišťovny podle tohoto zákona povinny poskytnuté zdravotní služby uhradit, uhradí je ve stejných lhůtách jako poskytovatelům, se kterými zdravotní pojišťovna uzavřela smlouvu podle § 17 odst. 1. (3) Zdravotní pojišťovna poskytne smluvnímu poskytovateli zdravotních služeb úhradu ve výši 100 Kč za každý den, ve kterém byla v období od 1. ledna do 31. prosince 2014 poskytnuta lůžková péče jejímu pojištěnci, a to za každého takového pojištěnce, přičemž se den, ve kterém byl pojištěnec přijat k poskytování lůžkové péče, a den, ve kterém bylo poskytování lůžkové péče ukončeno, počítá jako jeden den (dále jen „kompenzace“). Zdravotní pojišťovna kompenzaci vypočte z údajů o poskytnuté lůžkové péči vykázaných poskytovatelem do 31. března 2015 a uznaných zdravotní pojišťovnou. (4) Kompenzace podle odstavce 3 se poskytne formou měsíčních záloh s následným vyúčtováním. Základ zálohy se vypočte jako jedna dvanáctina z úhrnu regulačních poplatků za lůžkovou péči, které byl poskytovatel povinen v roce 2013 za tuto péči vybrat a vybrání tohoto regulačního poplatku zdravotní pojišťovně vykázal. V měsíci červenci 2014 uhradí zdravotní pojišťovna poskytovateli sedminásobek základu zálohy, a to nejpozději do 31. července 2014. Měsíční zálohy na měsíce srpen až prosinec 2014 zdravotní pojišťovna poskytovateli uhradí ve výši základu zálohy nejpozději k poslednímu dni každého takového kalendářního měsíce. Vyúčtování měsíčních záloh a vypočtené kompenzace zdravotní pojišťovna provede do 30. června 2015. (5) Zdravotní pojišťovny rozhodují o žádostech svých pojištěnců o vydání povolení podle koordinačních nařízení. Ze žádosti musí být patrné, jaké zdravotní služby pojištěnec hodlá čerpat, místo jejich čerpání a předpokládaná doba jejich čerpání. Zdravotní pojišťovna povolení podle koordinačních nařízení vydá pouze v případě, že jsou pro jeho vydání splněny podmínky52) stanovené koordinačními nařízeními. Je-li zde důvodná obava, že požadovaná zdravotní služba nemůže být pojištěnci vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a pravděpodobnému průběhu nemoci poskytnuta na území České republiky včas a hrozí-li nebezpečí z prodlení, musí zdravotní pojišťovna vydat povolení podle koordinačních nařízení bezodkladně. (6) Zdravotní pojišťovny poskytnou pojištěnci na jeho žádost náhradu nákladů podle § 14 odst. 2 až 5 nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po dni nabytí právní moci rozhodnutí podle § 53 odst. 1. (7) Zdravotní pojišťovny jsou povinny zajistit svým pojištěncům a) místní dostupnost hrazených služeb. Místní dostupností se rozumí přiměřená vzdálenost místa poskytování hrazených služeb vzhledem k místu trvalého pobytu nebo k místu bydliště pojištěnce. Místní dostupnost se vyjadřuje dojezdovou dobou. Místní dostupnost zdravotnické záchranné služby stanoví zákon, upravující zdravotnickou záchrannou službu. Dojezdovou dobou se pro účely tohoto zákona rozumí doba v celých minutách, která odpovídá efektivní dostupnosti místa dopravním prostředkem rychlostí která je přiměřená typu pozemní komunikace a je v souladu se zákonem upravujícím provoz na pozemních komunikacích. Dojezdové doby stanoví vláda nařízením, b) časovou dostupnost hrazených služeb. Časovou dostupností se rozumí zajištění poskytnutí neodkladných a akutních hrazených služeb ve lhůtě odpovídající jejich naléhavosti. Lhůty vyjadřující časovou dostupnost plánovaných hrazených služeb stanoví vláda nařízením. (8) Zdravotní pojišťovny jsou povinny bezplatně vydat svým pojištěncům průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad. Průkaz nebo náhradní doklad osoby s omezenou svéprávností vydá příslušná zdravotní pojišťovna zákonnému zástupci, opatrovníkovi nebo poručníkovi. Průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad obsahuje jméno, příjmení, popřípadě titul, platnost a číslo pojištěnce, kterým je v případě občanů České republiky rodné číslo. Zdravotní pojišťovny vedou v informačních systémech údaje o svých pojištěncích potřebné k provádění veřejného zdravotního pojištění pod číslem pojištěnce. (9) Průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad může obsahovat vedle údajů identifikujících pojištěnce písemnou formou rovněž obdobné údaje v elektronické formě. Za vydání náhradního dokladu umožňujícího nést údaje v elektronické formě má zdravotní pojišťovna nárok na úhradu nákladů na jeho pořízení. Na průkazu pojištěnce nebo na náhradním dokladu mohou být uloženy i další údaje o pojištěnci, pokud tak stanoví zákon. Další údaje mohou být uloženy na průkazu pojištěnce nebo náhradním dokladu, pokud se na tom dohodne pojištěnec s příslušnou zdravotní pojišťovnou. (10) Zdravotní pojišťovny vedou a) seznam smluvních poskytovatelů; tento seznam, který neobsahuje údaje uvedené v písmenu b), je každá zdravotní pojišťovna povinna zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, b) přehled zdravotnických pracovníků poskytujících hrazené služby u jednotlivých smluvních poskytovatelů v členění lékař, zubní lékař, farmaceut a zdravotnický pracovník vykonávající nelékařské zdravotnické povolání podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, kteří vykazují zdravotní pojišťovně provedené zdravotní výkony podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále jen „nositel výkonu“); za tímto účelem jsou poskytovatelé povinni sdělovat zdravotním pojišťovnám za uplynulé čtvrtletí, a to nejpozději do 30 dnů, seznam jednotlivých nositelů výkonů k poslednímu dni daného čtvrtletí, s uvedením jména, příjmení, titulu, rodného čísla a kategorie nositele výkonu podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami; poskytovatel tuto povinnost splní i tehdy, pokud zdravotním pojišťovnám sdělí pouze ty změny, k nimž došlo od předchozího hlášení. (11) Zdravotní pojišťovny dávají podnět živnostenskému úřadu ke zrušení živnostenského oprávnění podnikateli z důvodu neplnění závazků podnikatele platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění. (12) Zdravotní pojišťovna je uživatelem referenčních údajů vedených v základním registru obyvatel o subjektech údajů, kteří jsou jejími pojištěnci, v rozsahu a) příjmení, b) jméno, popřípadě jména, c) adresa místa pobytu, d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil, e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo. (13) Zdravotní pojišťovna je uživatelem údajů vedených v registru rodných čísel o fyzických osobách, které jsou jejími pojištěnci, v rozsahu a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, b) rodné číslo, c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo, d) den, měsíc a rok narození. (14) Údaje, jichž je zdravotní pojišťovna uživatelem podle odstavců 12 a 13, může využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon její působnosti. Využívání údajů ze základního registru obyvatel a z registru rodných čísel je pro zdravotní pojišťovny bezplatné. (15) Zdravotní pojišťovny shromažďují údaje týkající se správních řízení vedených ve věcech náhrady nákladů za zdravotní služby čerpané pojištěnci v jiných členských státech Evropské unie, zejména údaje o a) zahájených řízeních o náhradě nákladů podle § 14 odst. 2 až 4, o jejich počtu, místě jejich čerpání a o tom, jak bylo v jednotlivých řízeních rozhodnuto, b) zahájených řízeních pro udělení předchozího souhlasu, o jejich počtu a o tom, jak bylo v jednotlivých řízeních rozhodnuto, c) částkách, které byly podle § 14 odst. 2 až 4 pojištěncům nahrazeny. (16) Údaje shromažďované podle odstavce 15 sdělují zdravotní pojišťovny v anonymizované podobě na žádost Ministerstvu zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví tyto informace poskytuje Evropské komisi v jí stanovených lhůtách. § 41 nadpis vypuštěn (1) Zdravotní pojišťovna využívá pro účely řízení podle § 53 ze základního registru obyvatel údaje v rozsahu a) příjmení, b) jméno, popřípadě jména, c) adresa místa pobytu, d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil, e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, f) státní občanství, popřípadě více státních občanství. (2) Zdravotní pojišťovna využívá pro účely řízení podle § 53 z informačního systému evidence obyvatel údaje v rozsahu a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení, b) datum narození, c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil, d) rodné číslo a jeho změny, e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, f) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, h) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o schválení smlouvy o nápomoci nebo zastoupení členem domácnosti včetně uvedení soudu, který smlouvu nebo zastoupení schválil, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka; nebylo-li opatrovníkovi rodné číslo přiděleno, datum, místo a okres jeho narození a u opatrovníka, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil, je-li opatrovníkem právnická osoba, název a adresa sídla, i) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, název a adresa sídla, j) rodinný stav a datum jeho změny, k) rodné číslo manžela; je-li manželem fyzická osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození, l) rodné číslo dítěte, m) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo, n) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného. (3) Zdravotní pojišťovna využívá pro účely řízení podle § 53 z informačního systému cizinců údaje v rozsahu a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení, b) datum narození, c) místo a stát narození, d) rodné číslo a jeho změny, e) státní občanství, popřípadě státní příslušnost, f) druh a adresa místa pobytu, g) číslo a platnost oprávnění k pobytu, h) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, i) omezení svéprávnosti, j) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky, k) rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození, l) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození, m) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce nebo opatrovníka a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nebo opatrovník nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, n) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí, o) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil, p) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti, a datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného, q) jméno, popřípadě jména, a příjmení 1. zletilého nezaopatřeného dítěte cizince,2. nezletilého cizince, který byl cizinci, nebo jeho manželu rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který byl cizincem, nebo jeho manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka je cizinec,3. osamělého cizince staršího 65 let nebo bez ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem, kteří jsou cizinci,4. cizince, který je nezaopatřeným přímým příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takovým příbuzným manžela občana Evropské unie,5. rodiče nezletilého cizince a jeho rodné číslo; jde-li o cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození. (4) Zdravotní pojišťovna využívá pro účely řízení podle § 53 z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v odstavci 2 nebo 3, údaje v rozsahu a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, b) rodné číslo a jeho změny, c) datum narození, d) místo a okres narození, u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození. (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav. (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. § 41a Klasifikace akutní lůžkové péče a referenční síť poskytovatelů (1) Pro účely racionalizace fungování systému veřejného zdravotního pojištění v oblasti akutní lůžkové péče Ústav zdravotnických informací vytváří a každoročně aktualizuje seznam skupin hospitalizací v akutní lůžkové péči vztažených k diagnóze (dále jen „skupiny“), jejich relativní nákladovost, pravidla zařazování hospitalizací do skupin a metodiky související s vykazováním poskytnutých hrazených služeb v akutní lůžkové péči. Aktuální údaje a metodiky podle věty první předává Ústav zdravotnických informací Ministerstvu zdravotnictví vždy do 90 dnů před skončením kalendářního roku. Pravidla pro zařazování hospitalizací do skupin vede Ústav zdravotnických informací v počítačovém programu, který Ministerstvu zdravotnictví poskytuje zároveň s údaji podle věty druhé. (2) Ministerstvo zdravotnictví údaje a metodiky podle odstavce 1 věty druhé zveřejňuje na svých webových stránkách a na žádost bezplatně poskytuje zejména pro účely vykazování hrazených služeb akutní lůžkové péče zdravotním pojišťovnám, poskytovatelům a dalším subjektům počítačový program uvedený v odstavci 1 větě třetí. (3) Pro účely předání informací do Národního registru hrazených služeb podle zákona o zdravotních službách zdravotní pojišťovna informace o poskytovatelem vykázaných hrazených službách akutní lůžkové péče zpracuje v počítačovém programu podle odstavce 1 věty třetí. (4) K zajištění rozvoje systému zařazování hospitalizací v akutní lůžkové péči do skupin může Ústav zdravotnických informací uzavřít smlouvu s poskytovatelem o předávání informací o nákladovosti hospitalizací. Ministerstvo zdravotnictví zveřejní seznam poskytovatelů, s nimiž byla smlouva podle věty první uzavřena, ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví. Kontrola § 42 (1) Zdravotní pojišťovny kontrolují využívání a poskytování hrazených služeb a jejich vyúčtování zdravotní pojišťovně, a to z hlediska objemu a kvality, včetně dodržování cen u poskytovatelů a pojištěnců. (2) Kontrolní činnost provádějí prostřednictvím informačních dat v rozsahu stanoveném zákonem a činností revizních lékařů. Další kontrolní činnost provádějí odborní pracovníci ve zdravotnictví způsobilí k revizní činnosti (dále jen "odborní pracovníci"). Zdravotní pojišťovny dále provádějí kontrolní činnost prostřednictvím přístupu do Centrálního úložiště elektronických receptů podle zvláštního zákona44a). (3) Revizní lékaři posuzují odůvodněnost léčebného procesu se zvláštním zřetelem na jeho průběh a předepisování léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely a zdravotnických prostředků, a na posuzování potřeby lázeňské léčebně rehabilitační péče jako součásti léčebné péče. Revizní lékaři a další odborní pracovníci dále kontrolují, zda a) poskytnuté hrazené služby odpovídají hrazeným službám vyúčtovaným zdravotní pojišťovně, b) byly vyúčtovány pouze ty výkony, léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely a zdravotnické prostředky, které je zdravotní pojišťovna povinna uhradit, c) rozsah a druh hrazených služeb odpovídá zdravotnímu stavu pojištěnce.

Pokud kontrola prokáže neoprávněnost nebo nesprávnost vyúčtování hrazených služeb, zdravotní pojišťovna takové služby neuhradí. Pokud kontrola prokáže, že pojištěnci byl předepsán zdravotnický prostředek v rozporu s podmínkami stanovenými v části sedmé nebo v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo léčivý přípravek v rozporu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí Ústavu o výši a podmínkách úhrady a zdravotní pojišťovna tento zdravotnický prostředek nebo léčivý přípravek poskytovateli lékárenské péče, smluvnímu výdejci nebo oční optice uhradila, má příslušná zdravotní pojišťovna právo na úhradu zaplacené částky za takový zdravotnický prostředek nebo léčivý přípravek poskytovatelem, kterým byl zdravotnický prostředek nebo léčivý přípravek předepsán.

(4) Ke splnění úkolů uvedených v předchozích odstavcích jsou revizní lékaři a odborní pracovníci oprávněni vstupovat do zdravotnických zařízení. Výkon činnosti revizního lékaře a odborných pracovníků nesmí narušit prováděný léčebný výkon. Poskytovatel poskytuje zdravotní pojišťovně nezbytnou součinnost při výkonu kontroly, zejména předkládá požadované doklady, sděluje údaje a poskytuje vysvětlení. Přístup ke zdravotnické dokumentaci se umožňuje pouze revizním lékařům nebo odborným pracovníkům; tito pracovníci mají přístup ke zdravotnické dokumentaci pouze v rozsahu odpovídajícím kontrole. (5) Revizní lékaři vykonávají kontrolní činnost především v oboru, ve kterém získali specializaci. (6) Revizní lékaři vykonávají kontrolní činnost v pracovněprávním vztahu ke zdravotní pojišťovně, který je sjednáván na základě výběrového řízení. (7) Revizní lékaři nesmějí vykonávat kontrolní činnost u poskytovatele, jehož jsou zaměstnanci, vlastníky, spoluvlastníky, provozovateli, členy statutárního orgánu, nebo kde se zřetelem na jejich vztah ke kontrolovaným osobám nebo k předmětu kontroly jsou důvodné pochybnosti o jejich nepodjatosti. Revizní lékaři jsou povinni bezprostředně po tom, co se dozví o skutečnostech nasvědčujících jejich podjatosti, oznámit to zdravotní pojišťovně, pro kterou vykonávají kontrolní činnost.
§ 43 (1) Zdravotní pojišťovny podléhají kontrole státních orgánů České republiky. (2) Zdravotní pojišťovna vede osobní účet pojištěnce jako přehled výdajů na hrazené služby poskytnuté tomuto pojištěnci a zaplacených regulačních poplatků podle § 16a a doplatků za částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, které se započítávají do limitu podle § 16b odst. 1. Na vyžádání pojištěnce je zdravotní pojišťovna povinna písemně bezplatně a bez zbytečného odkladu poskytnout jedenkrát ročně formou výpisu z osobního účtu údaje o hrazených službách uhrazených za tohoto pojištěnce v období posledních 12 měsíců včetně zaplacených regulačních poplatků podle § 16a a doplatků za částečně hrazené léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely za toto období, popřípadě tyto údaje za počet měsíců, po které byl pojištěnec v průběhu posledních 12 měsíců u této zdravotní pojišťovny pojištěn. Zdravotní pojišťovna je povinna na vyžádání pojištěnce zajistit dálkový přístup k jeho osobnímu účtu. Dá-li k tomu pojištěnec, jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník písemný souhlas, může být tento osobní účet zpřístupněn i ošetřujícímu lékaři pojištěnce.
ČÁST DEVÁTÁ POKUTY A PŘIRÁŽKY K POJISTNÉMU § 44 (1) Za nesplnění oznamovací povinnosti podle § 10 může příslušná zdravotní pojišťovna uložit pojištěnci pokutu až do výše 10 000 Kč a zaměstnavateli až do výše 200 000 Kč. Při nesplnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelem uloží pokutu pouze zaměstnavateli. (2) Pokutu lze uložit do 2 let ode dne, kdy zdravotní pojišťovna zjistila nesplnění oznamovací povinnosti plátcem pojistného, nejdéle však do 5 let od doby, kdy oznamovací povinnost měla být splněna. (3) Při opakovaném nesplnění oznamovací povinnosti může být uložena pokuta až do výše dvojnásobku uložené pokuty. (4) Při opětovném nesplnění povinnosti podrobit se preventivní prohlídce podle § 12 písm. e) nebo při porušení povinností podle § 12 písm. i) až k), nebo byl-li pojištěnec předčasně propuštěn z lůžkové péče pro soustavné hrubé porušování vnitřního řádu poskytovatele lůžkové péče, může příslušná zdravotní pojišťovna uložit pojištěnci pokutu až do výše 500 Kč. Zdravotní pojišťovna může dále uložit pokutu až do výše 5000 Kč pojištěnci, který se při poskytování hrazených služeb prokázal jejím průkazem pojištěnce, přestože v té době jejím pojištěncem nebyl. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy příslušná zdravotní pojišťovna zjistila porušení nebo nesplnění povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení nebo nesplnění povinnosti došlo. (5) zrušen (6) Pokuta je příjmem zdravotní pojišťovny, která ji uložila. § 45 (1) Příslušná zdravotní pojišťovna může vyměřit přirážku k pojistnému zaměstnavateli, u něhož došlo v uplynulém kalendářním roce k opakovanému výskytu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání ze stejných příčin45) a v důsledku toho i ke zvýšení nákladů na zdravotní služby, s výjimkou těch pracovních úrazů nebo nemocí z povolání, jejichž příčina je nezjištěna nebo k nimž došlo ohrožením zvířaty nebo přírodními živly anebo v důsledku protiprávního jednání třetích osob. (2) Příslušná zdravotní pojišťovna vyměří zaměstnavateli podle odstavce 1 přirážku k pojistnému až do výše 5 % z podílu na jím hrazeném pojistném všech zaměstnanců. (3) Platební výměr na přirážku k pojistnému za kalendářní rok lze vystavit nejpozději do 30. června kalendářního roku následujícího po roce, v němž došlo ke skutečnostem uvedeným v odstavci 1. Přirážka k pojistnému se platí jednorázově na účet příslušné zdravotní pojišťovny. (4) Zaměstnavatelé jsou povinni příslušné zdravotní pojišťovně zasílat kopie záznamů46) o pracovních úrazech, a to najednou za uplynulý kalendářní měsíc, vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce. Při nesplnění této povinnosti může příslušná zdravotní pojišťovna uložit zaměstnavateli pokutu až do výše 100 000 Kč. (5) Poskytovatelé, kteří jsou oprávněni k uznávání nemocí z povolání, jsou povinni zasílat příslušné zdravotní pojišťovně kopie hlášení nemocí z povolání. (6) Pokud jde o splatnost přirážky k pojistnému, způsob jejího placení, její vymáhání, promlčení a vracení přeplatku na přirážce k pojistnému, postupuje se stejně jako u pojistného. § 45a (1) Zdravotní pojišťovna se dopustí přestupku tím, že a) nezveřejní 1. smlouvu o výdeji hrazených zdravotnických prostředků podle § 17 odst. 7 písm. a) bodu 2 nebo 3, popřípadě její dodatek nebo změnu,2. smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb podle § 17 odst. 9, popřípadě její dodatek,3. zvláštní smlouvu podle § 17a odst. 2, popřípadě její dodatek nebo změnu, nebo4. dohodu se závazkem podle § 39v odst. 6. b) nevede seznam smluvních poskytovatelů podle § 40 odst. 10 písm. a) nebo takový seznam nezveřejní, c) nevede přehled zdravotnických pracovníků poskytujících hrazené služby u jednotlivých poskytovatelů podle § 40 odst. 10 písm. b), d) nezajistí svým pojištěncům poskytování hrazených služeb včetně jejich místní a časové dostupnosti podle § 46 odst. 1, nebo e) v rozporu s § 52 odst. 2 uzavře smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb s uchazečem bez doporučení uzavření takové smlouvy ve výběrovém řízení. (2) Za přestupek lze uložit pokutu do a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c), b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e), c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo d). (3) Přestupky podle odstavce 1 projednává Ministerstvo zdravotnictví. (4) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. § 45b zrušen ČÁST DESÁTÁ SÍŤ POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB § 46 (1) Zdravotní pojišťovna je povinna zajistit poskytování hrazených služeb svým pojištěncům, včetně jejich místní a časové dostupnosti. Tuto povinnost plní prostřednictvím poskytovatelů, se kterými uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb. Tito poskytovatelé tvoří síť smluvních poskytovatelů zdravotní pojišťovny (dále jen „síť“). (2) Před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se koná výběrové řízení. Výběrové řízení se nekoná a) pro poskytovatele lékárenské péče, b) je-li poskytovatelem hrazených služeb Vězeňská služba, c) v případech rozšíření sítě již smluvního poskytovatele zdravotnické záchranné služby, d) při uzavírání nové smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, pokud se jedná o smluvní vztah se stejným subjektem a současně nedochází k rozšíření rozsahu poskytovaných hrazených služeb, e) jde-li o vysoce specializovanou péči zajišťovanou poskytovatelem, kterému byl na poskytování takové zdravotní péče udělen podle zákona o zdravotních službách statut centra vysoce specializované zdravotní péče, nebo f) při uzavírání smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb podle § 17 odst. 8. (3) V případě změny právní formy poskytovatele, který má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, a v případě, je-li zakladatelem společnosti s ručením omezeným fyzická osoba, která má uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, jejíž oprávnění k poskytování zdravotních služeb jako fyzické osoby zanikne při udělení oprávnění k poskytování těchto zdravotních služeb jako společnosti s ručením omezeným, se výběrové řízení koná pouze tehdy, dochází-li k rozšíření rozsahu poskytovaných hrazených služeb. (4) Konání výběrového řízení může navrhnout zdravotní pojišťovna, uchazeč nebo obec. Uchazečem se rozumí poskytovatel oprávněný poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru, nebo fyzická nebo právnická osoba, která hodlá poskytovat zdravotní služby a je schopna ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení splnit předpoklady k poskytování zdravotních služeb v příslušném oboru zdravotní péče. § 47 (1) Výběrové řízení vyhlašuje způsobem v místě obvyklým krajský úřad, v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy (dále jen "krajský úřad"). Místní příslušnost krajského úřadu se řídí místem poskytování zdravotních služeb. Výběrové řízení na poskytování lůžkové a lázeňské léčebně rehabilitační péče vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví. (2) Vyhlášení výběrového řízení musí obsahovat: a) rozsah hrazených služeb a konkrétně vymezené území, pro které mají být poskytovány, a označení zdravotní pojišťovny, je-li zdravotní pojišťovna navrhovatelem výběrového řízení, b) lhůtu, ve které lze podat nabídku; tato lhůta nesmí být kratší než 30 pracovních dnů, c) místo pro podání přihlášky, d) lhůtu, od které je třeba zajistit poskytování zdravotních služeb, které jsou předmětem výběrového řízení. § 48 (1) Vyhlašovatel zřizuje pro každé výběrové řízení komisi. Členy komise jsou: a) zástupce krajského úřadu, jde-li o výběrové řízení vyhlašované krajským úřadem, nebo zástupce Ministerstva zdravotnictví, jde-li o výběrové řízení vyhlašované tímto ministerstvem, b) zástupce příslušné komory zřízené zákonem o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře nebo zástupce profesní organizace v případě, kdy není žádná komora příslušná, c) zástupce příslušné zdravotní pojišťovny, d) odborník pro zdravotní služby, které mají být uchazečem poskytovány; působí-li v oblasti těchto zdravotních služeb odborná společnost, je členem výběrové komise zástupce této odborné společnosti. (2) Členy komise nemohou být osoby, u nichž se zřetelem na jejich vztah k uchazeči jsou pochybnosti o jejich nepodjatosti, a osoby blízké uvedeným osobám. (3) Členství v komisi je nezastupitelné. Na členy komise se vztahuje povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výběrovým řízením. Poskytnutí informací o tom, které osoby se zúčastnily výběrového řízení, členy komise se nepovažuje za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost podle zvláštního zákona. § 49 (1) Činnost komise řídí její předseda, kterým je zástupce krajského úřadu, jde-li o výběrové řízení, jehož vyhlašovatelem je krajský úřad, nebo zástupce Ministerstva zdravotnictví, jde-li o výběrové řízení, jehož vyhlašovatelem je Ministerstvo zdravotnictví. (2) Komise je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů komise. Rozhodnutí je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas zástupce příslušné zdravotní pojišťovny. O jednání komise, průběhu a výsledku výběrového řízení komise vyhotoví zápis, který podepíše předseda a všichni přítomní členové komise. Zápis musí obsahovat jména členů komise a stanovení pořadí přihlášek s uvedením počtu získaných hlasů. Předseda komise předá zápis vyhlašovateli neprodleně po skončení jednání komise. Tím činnost komise končí. (3) Náklady spojené s vyhlášením výběrového řízení a činností komise hradí vyhlašovatel. Náklady spojené s účastí na výběrovém řízení hradí uchazeč. § 50 (1) Nabídky se doručují vyhlašovateli ve lhůtě stanovené podle § 47 odst. 2 písm. b). Uchazeč je povinen prokázat, že splňuje, nebo je ve lhůtě stanovené ve výběrovém řízení schopen splnit, předpoklady pro poskytování hrazených služeb v příslušném oboru zdravotní péče, který je předmětem výběrového řízení. (2) Vyhlašovatel pozve uchazeče na jednání výběrové komise (dále jen "komise"). Uchazeči, jehož přihláška má formální nedostatky, které uchazeč neodstraní ve lhůtě stanovené vyhlašovatelem, vrátí vyhlašovatel přihlášku s uvedením důvodů. § 51 (1) Při posuzování přihlášek členové komise přihlížejí zejména k síti zdravotní pojišťovny v daném oboru a území, k dobré pověsti uchazeče, k praxi uchazeče v příslušném oboru, k disciplinárním opatřením uloženým podle zákona o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, k etickému přístupu k pacientům, ke stížnostem na poskytování zdravotních služeb. Členové komise dále posuzují záměr uchazeče na zajišťování hrazených služeb v oboru zdravotní péče, který je předmětem výběrového řízení, a jeho možnostem splnit předpoklady pro zajištění hrazených služeb ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení. (2) Po posouzení přihlášek stanoví komise pořadí uchazečů. § 52 (1) Vyhlašovatel je povinen zveřejnit výsledek výběrového řízení včetně počtu získaných hlasů podle § 49 odst. 2. (2) Zdravotní pojišťovna přihlíží k výsledkům výběrového řízení při uzavírání smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb. Výsledek výběrového řízení nezakládá právo na uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uzavřít smlouvu s uchazečem pouze tehdy, bylo-li uzavření takové smlouvy ve výběrovém řízení doporučeno. (3) Nebylo-li uzavření smlouvy s uchazečem ve výběrovém řízení doporučeno, může tento uchazeč podat návrh na vyhlášení nového výběrového řízení ve stejném oboru a území znovu až po uplynutí 3 měsíců ode dne zveřejnění výsledku takového výběrového řízení. (4) Bylo-li uzavření smlouvy s uchazečem ve výběrovém řízení doporučeno, může tento uchazeč znovu podat návrh na vyhlášení výběrového řízení nebo podat přihlášku do již vyhlášeného výběrového řízení pro daný obor, území a zdravotní pojišťovnu, pro kterou bylo uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb doporučeno, až po uplynutí 3 měsíců ode dne zveřejnění výsledku takového výběrového řízení. ČÁST JEDENÁCTÁ USTANOVENÍ SPOLEČNÁ § 53 Rozhodování (1) Na rozhodování zdravotních pojišťoven ve věcech týkajících se udělení předchozího souhlasu podle § 14b, vydání povolení podle koordinačních nařízení, náhrady nákladů podle § 14 odst. 2 až 4, přirážek k pojistnému, pokut a pravděpodobné výše pojistného a ve sporných případech ve věcech placení pojistného, penále, vracení přeplatku na pojistném a snížení záloh na pojistné se vztahují obecné předpisy o správním řízení,47) nestanoví-li tento zákon jinak. Ve správním řízení zahajovaném na návrh pojištěnce se rozhoduje též ve sporných případech o hrazení částek podle § 16b; k návrhu pojištěnec přiloží doklady o zaplacení doplatků za částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, které se započítávají do limitu podle § 16b, ze kterých vyplývá, že limit podle § 16b byl překročen. Zdravotní pojišťovny rozhodují ve věcech přirážek k pojistnému, pokut a ve sporných případech ve věcech placení pojistného a penále platebními výměry. Odvolání proti platebnímu výměru ve věcech dlužného pojistného nemá odkladný účinek. (2) Dlužné pojistné a penále může zdravotní pojišťovna předepsat k úhradě též výkazem nedoplatků. Výkaz nedoplatků musí obsahovat a) označení plátce pojistného, jemuž se nedoplatky vykazují, b) výši nedoplatků podle stavu účtu plátce pojistného k určitému dni vycházející z údajů vykázaných plátcem pojistného nebo z kontrol provedených zdravotní pojišťovnou, z pravděpodobné výše pojistného, byla-li stanovena, a z penále vypočteného k tomuto dni, c) den, ke kterému byla výše nedoplatků zjištěna, d) čísla účtů příslušné zdravotní pojišťovny, na která musí být nedoplatky uhrazeny, e) poučení o vykonatelnosti, f) poučení o námitkách, g) označení zdravotní pojišťovny, která výkaz nedoplatků vydala, a datum vydání. Výkaz nedoplatků musí být opatřen úředním razítkem a podepsán s uvedením jména, příjmení a funkce oprávněné osoby. (3) Výkaz nedoplatků je vykonatelný dnem jeho doručení. Výkaz nedoplatků se doručuje stejným způsobem jako platební výměr. (4) Proti výkazu nedoplatků lze zdravotní pojišťovně, která výkaz nedoplatků vydala, podat do 8 dnů od doručení písemné námitky, pokud plátce pojistného nesouhlasí s existencí dluhu na pojistném a penále nebo s jeho výší. Důvod podání námitek je plátce pojistného povinen v námitkách uvést. (5) Na základě námitek zdravotní pojišťovna do 30 dnů od jejich doručení vydá rozhodnutí, kterým výkaz nedoplatků buď potvrdí, byla-li výše nedoplatků stanovena správně, nebo zruší. Pokud zdravotní pojišťovna nerozhodne o námitkách ve lhůtě výše uvedené, pozbývá výkaz nedoplatků platnost. (6) Zdravotní pojišťovna může výkaz nedoplatků zrušit z vlastního podnětu. (7) Na řízení o vydání výkazu nedoplatků se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. (8) Vykonatelná rozhodnutí ve věcech uvedených v odstavci 1 a vykonatelné výkazy nedoplatků jsou titulem pro soudní47a) nebo správní47) výkon rozhodnutí. (9) Správní výkon rozhodnutí ve věcech uvedených v odstavci 1 provádí zdravotní pojišťovna, která platební výměr vydala v prvním stupni řízení; to platí obdobně pro výkazy nedoplatků. (10) O odvolání proti rozhodnutí zdravotní pojišťovny podle odstavce 1 rozhoduje rozhodčí orgán zdravotní pojišťovny. Rozhodčí orgán se skládá z jednoho zástupce zdravotní pojišťovny, jednoho zástupce Ministerstva zdravotnictví, jednoho zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí, jednoho zástupce Ministerstva financí, tří zástupců, které určí ze svých členů Správní rada zdravotní pojišťovny, a tří zástupců, které určí ze svých členů Dozorčí rada zdravotní pojišťovny. Rozhodčí orgán je schopen se usnášet, je-li přítomno více než dvě třetiny členů. K platnosti rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů. K prvému jednání svolá členy rozhodčího orgánu ředitel zdravotní pojišťovny. Na tomto prvém jednání si členové rozhodčího orgánu zvolí ze svého středu předsedu, který nadále svolává a řídí jednání rozhodčího orgánu. (11) Za výkon funkce může být členu rozhodčího orgánu poskytnuta odměna, o které rozhoduje Správní rada zdravotní pojišťovny. (12) Rozhoduje-li rozhodčí orgán v prvém stupni, použijí se obdobně ustanovení správního řádu o rozkladu. (13) Pravomocná rozhodnutí zdravotních pojišťoven podle odstavce 1 jsou přezkoumatelná soudem podle zvláštních předpisů. § 53a (1) Zdravotní pojišťovna může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při předepsání penále, jehož výše nepřesahuje 20 000 Kč ke dni doručení žádosti o odstranění tvrdosti. (2) Rozhodčí orgán může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při uložení pokuty, vyměření přirážky k pojistnému nebo předepsání penále, jehož výše přesahuje 20 000 Kč. (3) O odstranění tvrdostí podle odstavce 1 nebo 2 nelze rozhodnout, jestliže a) plátce pojistného nezaplatil pojistné na zdravotní pojištění splatné do dne vydání rozhodnutí o prominutí pokuty, přirážky k pojistnému nebo penále, b) na plátce pojistného byl podán insolvenční návrh47b), c) plátce pojistného vstoupil do likvidace. (4) O prominutí pokuty, přirážky k pojistnému nebo penále se rozhoduje na základě písemné žádosti plátce pojistného nebo jiné oprávněné osoby (dále jen "žadatel"). Žádost může být podána do nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta, vyměřena přirážka k pojistnému nebo předepsáno penále; jestliže se objevily nové skutečnosti, které žadatel bez vlastního zavinění nemohl uplatnit do doby nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, může být žádost podána do tří let od právní moci tohoto rozhodnutí. (5) Na řízení o prominutí pokuty, přirážky k pojistnému nebo penále se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.47) Rozhodnutí o odstranění tvrdostí je rozhodnutím konečným. § 53b Doručování veřejnou vyhláškou (1) Zdravotní pojišťovna použije v řízení podle § 53 odst. 1 doručení veřejnou vyhláškou v případě, kdy jí není znám pobyt nebo sídlo účastníka řízení, nebo v případě, že se účastník řízení nezdržuje na místě svého pobytu, sídla nebo adrese pro doručování, které pojišťovně oznámil. (2) Doručení veřejnou vyhláškou provede zdravotní pojišťovna tak, že vyvěsí ve svém sídle po dobu patnácti dnů způsobem v místě obvyklým oznámení o místě uložení písemnosti s jejím přesným označením; oznámení se rovněž vyvěsí v sídle místně příslušné organizační jednotky zdravotní pojišťovny, která písemnost doručuje. Poslední den lhůty podle věty první se považuje za den doručení. § 53c Při plnění povinností vyplývajících z tohoto zákona a zvláštního zákona,17) jsou povinné subjekty oprávněny uvádět rodná čísla osob, případně jiné číslo pojištěnce. § 54 zrušen § 55 Náhrada nákladů na hrazené služby vynaložených v důsledku protiprávního jednání vůči pojištěnci (1) Příslušná zdravotní pojišťovna má vůči třetí osobě právo na náhradu těch nákladů na hrazené služby, které vynaložila v důsledku zaviněného protiprávního jednání této třetí osoby vůči pojištěnci. Náhrada podle věty první je příjmem fondů zdravotní pojišťovny. (2) Pro účely náhrady nákladů na hrazené služby podle odstavce 1 jsou poskytovatelé povinni oznámit příslušné zdravotní pojišťovně úrazy a jiná poškození zdraví osob, kterým poskytli hrazené služby, pokud mají důvodné podezření, že úraz nebo jiné poškození zdraví byly způsobeny jednáním právnické nebo fyzické osoby. Oznamovací povinnost mají i orgány Policie České republiky, státní zastupitelství a soudy. Oznamovací povinnost podle tohoto odstavce se plní do 1 měsíce ode dne, kdy se ten, kdo skutečnost oznamuje, o ní dozvěděl. (3) Pro účely náhrady nákladů na hrazené služby podle odstavce 1 jsou orgány ochrany veřejného zdraví povinny poskytnout na vyžádání příslušné zdravotní pojišťovně zprávy o výsledcích epidemiologických a jiných šetření, která jsou tyto orgány povinny provádět podle zvláštních předpisů. (4) Pro účely náhrady nákladů na hrazené služby podle odstavce 1 jsou orgán inspekce práce a orgány státní báňské správy povinny poskytnout na vyžádání příslušné zdravotní pojišťovně výsledky vyšetřování příčin smrtelných, těžkých a hromadných pracovních úrazů a nemocí z povolání. (5) Pro účely náhrady nákladů na hrazené služby podle odstavce 1 se údaje podle předchozích odstavců poskytují bezplatně. (6) Zdravotní pojišťovna může upustit od vymáhání části nebo celé výše náhrady nákladů podle odstavce 1, a) je-li vymáhání této náhrady nákladů spojeno se zvláštními nebo nepoměrnými obtížemi, nebo b) je-li pravděpodobné, že náklady vymáhání převýší jeho výtěžek.

Na upuštění od vymáhání části nebo celé výše náhrady nákladů podle odstavce 1 není právní nárok.

(7) Při stanovení výše náhrady nákladů, od jejíhož vymáhání zdravotní pojišťovna podle odstavce 6 upustí, přihlédne zdravotní pojišťovna zejména k tomu, jak ke škodě došlo, a k osobním a majetkovým poměrům osoby, která škodu způsobila. (8) Pro účely uplatnění nároku na náhradu nákladů podle odstavce 1 nejsou zaměstnanci zdravotní pojišťovny povinni zachovávat mlčenlivost stanovenou zvláštním zákonem, a to o skutečnostech rozhodných pro uplatnění nároku a vůči osobám, vůči nimž nebo jejichž prostřednictvím nárok uplatňuje. (9) Při změně zdravotní pojišťovny podle § 11a si zdravotní pojišťovny bezplatně předávají informace podstatné pro uplatnění náhrady nákladů na hrazené služby podle odstavce 1.
§ 55a Vztah k mezinárodním smlouvám Ustanovení tohoto zákona se nepoužijí, pokud mezinárodní smlouva, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena, stanoví jinak. § 55b Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.
ČÁST DVANÁCTÁ USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ § 56 (1) Za nezaopatřené děti podle § 7 odst. 1 písm. a) se považují do 31. prosince 1998 i studenti vysokých škol starší 26 let. Toto ustanovení se nevztahuje ode dne přerušení studia na studenty, kteří studium na vysoké škole přerušili. (2) Za poživatele důchodů z důchodového pojištění podle § 7 odst. 1 písm. b) se považují též poživatelé důchodů přiznaných po 31. prosinci 1992 podle předpisů České republiky nebo Slovenské republiky, pokud jim byl důchod vypočten s přihlédnutím k době zaměstnání před 1. lednem 1993 u zaměstnavatele se sídlem na území Československé socialistické republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky. (3) Kde se v jiných předpisech používá pojmu "všeobecné zdravotní pojištění", rozumí se tím "veřejné zdravotní pojištění". § 57 Zrušují se: 1. zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 206/1996 Sb., 2. vyhláška Ministerstva financí č. 268/1993 Sb., kterou se stanoví způsob tvorby a použití fondů resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven, 3. vyhláška Ministerstva financí č. 269/1993 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky tvorby a užití rezervního fondu Všeobecné zdravotní pojišťovny. ČÁST TŘINÁCTÁ ZMĚNA A DOPLNĚNÍ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ § 58 Zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. V § 7 odst. 1 písm. a) se na konci čárka nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: "ze základního fondu se dále hradí náklady na činnost Pojišťovny podle § 5 písm. d),". 2. V § 7 odst. 1 písm. c) se na konci připojují tato slova: "; účelové fondy nelze vytvářet z prostředků základního nebo rezervního fondu". § 59 Zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. V § 13 se vypouští odstavec 2. 2. V § 16 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: "Účelové fondy nelze vytvářet z prostředků základního nebo rezervního fondu.". 3. V § 16 se vypouští odstavec 4. 4. § 17 odst. 1 zní: "(1) Základní fond zdravotního pojištění slouží k úhradě zdravotní péče hrazené ze všeobecného zdravotního pojištění a je tvořen platbami pojistného. Ze základního fondu se dále hradí náklady na činnost zaměstnanecké pojišťovny podle § 13 odst. 1 písm. d).". 5. Za § 22 se vkládá část pátá, která včetně nadpisu zní: "ČÁST PÁTÁ ZAJIŠŤOVACÍ FOND § 22a (1) Tímto zákonem se zřizuje Zajišťovací fond (dále jen "Fond"), který je právnickou osobou. Fond se zapisuje do obchodního rejstříku. Fond není státním fondem ve smyslu zvláštního zákona. (2) Fond slouží k úhradě zdravotní péče poskytnuté zdravotnickými zařízeními pojištěncům zaměstnanecké pojišťovny likvidované podle 6 odst. 6 písm. a) v případech, kdy nebyly ke dni skončení likvidace zaměstnanecké pojišťovny uspokojeny všechny splatné pohledávky zdravotnických zařízení, a v případech, kdy zaměstnanecká pojišťovna má více věřitelů a není schopna po delší dobu plnit své splatné závazky, nebo je-li předlužena. (3) Všechny zaměstnanecké pojišťovny jsou povinny do Fondu přispívat. Roční příspěvek zaměstnanecké pojišťovny do Fondu činí 0,5 % průměrných ročních výdajů základního fondu zaměstnanecké pojišťovny. Příspěvek do Fondu je zaměstnanecká pojišťovna povinna zaplatit za předchozí kalendářní rok nejpozději do 31. ledna běžného roku. Fond může investovat peněžní prostředky do státních cenných papírů, cenných papírů se státní zárukou nebo poukázek České národní banky. (4) Fond je řízen pětičlennou správní radou. Členy správní rady jmenuje ministr zdravotnictví. Členové správní rady jsou jmenováni na období pěti let, a to i opakovaně. Za výkon funkce člena správní rady nenáleží odměna. (5) Podrobnosti o činnosti Fondu upraví statut Fondu, který vydá Ministerstvo zdravotnictví. § 22b (1) Fond poskytne úhradu zdravotnickému zařízení na základě jeho žádosti, jsou-li splněny podmínky podle § 22a odst. 2. Fond má právo přezkoumat oprávněnost poskytnutí zdravotní péče, kterou má uhradit; ustanovení tohoto zákona a ostatních zákonů o povinné mlčenlivosti zaměstnanců zaměstnanecké pojišťovny se nepoužijí. (2) Úhrada se poskytne takto: a) pokud jde o pohledávky vzniklé z titulu poskytnutí zdravotní péče praktickým lékařem a praktickým lékařem pro děti a dorost, ve výši 80 % dlužné částky, nejvýše však 200 Kč na jednoho pojištěnce, b) pokud jde o pohledávky vzniklé z titulu poskytnutí ambulantní zdravotní péče odbornými lékaři, ve výši 80 % dlužné částky, nejvýše však 900 Kč na jednoho pojištěnce, c) pokud jde o pohledávky vzniklé z titulu poskytnutí ústavní zdravotní péče, ve výši 80 % dlužné částky, nejvýše však 1200 Kč na jednoho pojištěnce, d) pokud jde o pohledávky vzniklé z titulu výdeje léčiv na základě lékařského předpisu, ve výši 80 % dlužné částky, nejvýše však 700 Kč na jednoho pojištěnce. (3) Právo zdravotnického zařízení na úhradu z Fondu se promlčí uplynutím pěti let ode dne stanoveného podle odstavce 1. (4) V případě, že prostředky Fondu nepostačují k vyplacení zákonem stanovených úhrad, poskytne zbývající část potřebných peněžních prostředků do Fondu stát ve formě návratné finanční výpomoci. V takovém případě se zvyšuje příspěvek zaměstnaneckých pojišťoven do Fondu od roku následujícího po poskytnutí půjčky na dvojnásobek procentní sazby uvedené v § 22a odst. 3. V roce následujícím po splacení návratné finanční výpomoci se příspěvek snižuje na procentní sazbu uvedenou v § 22a odst. 3. § 22c Fond se stává věřitelem zdravotní pojišťovny ve výši práv zdravotnických zařízení na plnění z Fondu.". § 60 Zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb. a zákona č. 149/1996 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. V § 15 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Nedoplatky pojistného, jejichž výše v úhrnu nepřesahuje u jednoho plátce pojistného a jedné pojišťovny 50 Kč, nelze vymáhat.". 2. § 18 se doplňuje odstavcem 4, který zní: "(4) Penále se nepředepíše, nepřesáhne-li v úhrnu 100 Kč za jeden kalendářní rok.". 3. § 28b se doplňuje odstavcem 4, který zní: "(4) Podle ustanovení § 15 odst. 1 a § 18 odst. 4 postupuje pojišťovna i v případě penále, které měla pojišťovna vyměřit nebo vymáhat do dne účinnosti těchto ustanovení, avšak do dne jejich účinnosti tak neučinila.". ČÁST ČTRNÁCTÁ § 61 Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1997, s výjimkou § 15 odst. 10 věty první a § 59 bodu 5, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1998. Zeman v. r. Havel v. r. Klaus v. r. Příloha 1 SEZNAM ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ NEHRAZENÝCH NEBO HRAZENÝCH JEN ZA URČITÝCH PODMÍNEK Seznam použitých zkratek a symbolů
---------- ------------------------------------------------------------------------------
 Označení, Vysvětlení                               
 symbol                                       
---------- ------------------------------------------------------------------------------
 ODB    odbornost                                

 KAT    kategorie zdravotního výkonu z hlediska úhrady ze zdravotního pojištění 
      - symboly N, Z, W - viz dále                      

 N     výkon  označený ve sloupci KAT symbolem "N" - zdravotní výkon zásadně
      nehrazený  ze  zdravotního  pojištění, výjimkou může být předchozí
      povolení revizním lékařem pro  konkrétního pojištěnce, vzhledem k jeho
      závažnému zdravotnímu stavu (nebo k jeho zvláštní zdravotní potřebě)  

 W     výkon označený ve sloupci  KAT symbolem "W" -  zdravotní výkon plně 
      hrazený ze zdravotního pojištění jen při splnění určitých podmínek nebo 
      limitovaný maximální hrazenou frekvencí, není nutné schválení revizním 
      lékařem                                 

 Z     výkon označený ve sloupci KAT  symbolem "Z" - zdravotní  výkon plně    
      hrazený zdravotní  pojišťovnou jen za určitých podmínek a po schválení  
      revizním lékařem                            

 dg.    diagnóza                                

 poř. č.  pořadové číslo výkonu                          
---------- ------------------------------------------------------------------------------
---------- ----------------------------------------------------------------------------
 ODB   Název                                  
---------- ----------------------------------------------------------------------------
 001   Všeobecné praktické lékařství                      

 002   Praktické lékařství pro děti a dorost                  

 014   Stomatologie všeobecná - praktický zubní lékař - stomatolog       

 015   Ortodoncie                               

 201   Rehabilitační a fyzikální medicína                   

 401   Pracovní lékařství                           

 404   Dermatovenerologie                           

 504   Cévní chirurgie                             

 601   Plastická chirurgie                           

 603   Gynekologie a porodnictví                        

 605   Orální a maxilofaciální chirurgie                    

 606   Ortopedie                                

 701   Otorinolaryngologie                           

 705   Oftalmologie                              

 706   Urologie                                

 808   Soudní lékařství                            

 809   Radiologie a zobrazovací metody                     

 903   Klinická logopedie                           

 911   Všeobecná sestra                            

 999   Universální lékařské výkony - bez vazby na odbornost         
----------- --------------------------------------------------------------------------- 
Seznam zdravotních výkonů z veřejného zdravotního pojištění nehrazených nebo hrazených jen za určitých podmínek
-------------- ------------------------------------------------------ -------------------------------------
 Poř. ODB   Název zdravotního výkonu                 KAT Podmínka úhrady         
 č.                                   
-------------- ------------------------------------------------------ -------------------------------------
 1.  001   Zdravotně výchovná činnost                N                   
                                    
 2.  002   Zdravotně výchovná činnost                N                   
                                    
 3.  014   Pečetění fisury - zub                  N                   
                                    
 4.  014   Koferdam - jedna čelist                 N                   
                                    
 5.  014   Trepanace alveolu                    N                   
                                    
 6.  014   Augmentace, řízená tkáňová regenerace a implantace    N                   
        v zubním lékařství                                
                                    
 7.  014   Provizorní můstek zhotovený v ordinaci          N                   
                                    
 8.  014   Oprava fixní náhrady v ordinaci             N                   
                                    
 9.  015   Odborná ortodontická konzultace na žádost pacienta    N                   
                                    
 10.  504   Rekonstrukce a. iliaca int. a další výkony        N                   
        pro vaskulární impotenci                                    
                                    
 11.  603   Rekanalizace vejcovodu po předchozí sterilizaci     N                   
                                                 
 12.  701   Nepřímá laryngoskopie s instilací léku do hrtanu     N                   
                                                    
 13.  706   Implantace penilních protéz               N                   
                                    
 14.  706   Penis - kavernosometrie                 N                   
                                    
 15.  706   Kavernosografie                     N                   
                                    
 16.  903   Logopedické preventivní vyšetření - depistáž      N                   
        v terénu                                       
                                    
 17.  001   Šetření na pracovišti prováděné závodním lékařem    W  Výkon bude hrazen, pokud     
                                       je nezbytný ke zjištění     
                                       epidemiologické situace na pracovišti    
                                    
 18.  014   Injekční anestézie                    W  Výkon bude hrazen s výjimkou   
                                       intraligamentární anestezie   
                                    
 19.  014   Komplexní vyšetření lékařem poskytovatele v oboru    W  Výkon bude hrazen pouze při   
        zubní lékař                         převzetí pojištěnce do péče   
                                       při registraci pojištěnce    
                                    
 20.  014   Kontrola ústní hygieny - profylaktická          W  Hrazeno dvakrát ročně      
                                    
 21.  014   Odstranění zubního kamene - profylaktické        W  Hrazeno jedenkrát ročně     
                                    
 22.  014   Lokální fluoridace s vysušením              W  Hrazeno při použití přípravku  
                                       s aminofluoridem bez nosiče   
23.  014   Výplň stálého zubu nebo dočasného zubu          W  Hrazeno pouze při použití    
        (bez ohledu na počet plošek, včetně              nedózovaného amalgámu      
        rekonstrukce růžku)                      v rozsahu celého chrupu, při   
                                       použití samopolymerujícího    
                                       kompozita pouze v rozsahu    
                                       špičáků včetně. U dočasných
                                       zubů, u dětí do dne dosažení 
                                       15 let věku nad rozsah špičáků 
                                       včetně a u těhotných a kojících
                                       žen hrazeno pouze při použití 
                                       skloionomerního cementu. 
                                       Není-li použití skloionomerního
                                       cementu možné z hlediska 
                                       zdravotního stavu pojištěnce,
                                       hrazeno při použití dózovaného 
                                       amalgámu, při použití 
                                       samopolymerujícího kompozita pouze
                                       v rozsahu špičáků včetně.
 
 24.  014   Fotokompozitní výplň stálého zubu (bez          W  Hrazeno u dětí do dovršení    
        ohledu na počet plošek, včetně                18 let v rozsahu špičáků včetně 
        rekonstrukce růžku a dostavby plastické)                            
                                    
 25.  014   Endodontické ošetření                  W  Hrazeno při použití       
                                       registrovaného materiálu     
                                       metodou centrálního čepu     
                                    
 26.  014   Přechodná dlaha bez preparace - na zub          W  Hrazeno při použití       
                                       samopolymerující         
                                       kompozitní pryskyřice      
                                    
 27.  014   Přechodná dlaha s preparací - na zub           W  Hrazeno při použití       
                                       samopolymerující         
                                       kompozitní pryskyřice      
                                    
 28.  201   Stanovení dlouhodobého rehabilitačního          W  Hrazen jedenkrát během léčby   
        plánu na základě proběhlé rehabilitační konference                              
                                    
 29.  401   Šetření na pracovišti pojištěnce             W  Výkon bude hrazen jen      
        z hlediska rizika profesionálního               v indikaci vyšetření pro     
        poškození                           hrozící, suspektní nebo     
                                       nastalé profesionální postižení 
                                    
 30.  601   Modelace a přitažení odstálého boltce          W  Plná úhrada do 10 let věku    
                                       dítěte, nad 10 let zdravotní   
                                       pojišťovna nehradí        
                                    
 31.  701   Testy na agravaci a simulaci               W  V případě prokázané simulace   
                                       nehrazen             
                                    
 32.  705   Aplikace kontaktní čočky                 W  Výkon bude hrazen po operaci   
                                       katarakty            
                                    
 33.  808   Konzultace nálezu soudním lékařem            W  Výkon bude hrazen, pokud je   
                                       na žádost ošetřujícího lékaře  
                                       nutný k vysvětlení nálezu    
                                       u konkrétního případu      
                                    
 34.  911   Komplexní posouzení zdravotního             W  Výkon bude hrazen jen na     
        stavu pojištěnce v jeho prostředí               doporučení praktického lékaře  
                                       při převzetí pojištěnce do    
                                       lékařem indikované dočasné nebo 
                                       dlouhodobé ošetřovatelské péče  
                                       v domácnosti           
                                    
 35.  911   Cílená kontrola pojištěnce v domácím prostředí      W  Výkon bude hrazen po předchozí  
                                       indikaci praktického lékaře,   
                                       která může být jednorázová nebo 
                                       vyjadřující konkrétní frekvenci 
                                       návštěv na určité období     
                                    
 36.  911   Ošetřovatelská intervence jednoduchá v domácím prostředí W  Výkon bude hrazen po předchozí  
                                       indikaci praktického lékaře,   
                                       která může být jednorázová nebo 
                                       vyjadřující konkrétní frekvenci 
                                       návštěv na určité období     
                                    
 37.  911   Komplexní péče o ošetřovatelsky náročné         W  Výkon bude hrazen po předchozí  
        nebo nepohyblivé pojištěnce v domácím prostředí       indikaci praktického lékaře,   
                                       která může být jednorázová nebo 
                                       vyjadřující konkrétní frekvenci 
                                       návštěv na určité období     
                                    
 38.  999   Psychoterapie podpůrná - prováděná lékařem nepsychiatrem W  Výkon bude hrazen jen na jednoho 
                                       pojištěnce jedenkrát ročně    
                                       v jednom oboru po podrobném   
                                       zápisu ve zdravotnické      
                                       dokumentaci           
                                    
 39.  999   Rozhovor lékaře s rodinou                W  Výkon bude hrazen na jednoho   
                                       pojištěnce ve věku do 15 let   
                                       maximálně dvakrát ročně,     
                                       u dospělého jedenkrát ročně po  
                                       podrobném zápisu ve zdravotnické 
                                       dokumentaci           
                                    
 40.  999   Edukační pohovor lékaře s nemocným či rodinou      W  Hrazeno pouze při zdravotní   
                                       indikaci zdůvodněné písemně   
                                       ve zdravotnické dokumentaci   
                                       a stvrzené podpisem edukovaného 
                                       nebo jeho zákonného zástupce   
                                    
 41.  999   Konzilium lékařem poskytovatele             W  Výkon hrazen jen pokud je na   
        specializované ambulantní péče                žádost praktického lékaře    
                                    
 42.  403   Protonová radioterapie                  Z  Výkon bude hrazen jen, pokud byl proveden 
                                       na základě indikace poskytovatele, který 
                                       má statut centra vysoce specializované 
                                       zdravotní péče v oboru onkologie udělený 
                                       podle zákona o zdravotních službách.

 43.  404   Epilace á 30 minut                    Z  Výkon bude hrazen pouze     
                                       u dg. E00 - E07 (poruchy štítné 
                                       žlázy, hormonální poruchy),   
                                       E10 - E14 (diabetes mellitus),  
                                       E20-E35 (diencefalohypofyzární 
                                       poruchy)             
                                    
 42.  601   Korekce malé vrozené anomálie boltce           Z                   
        a okolí (výrůstky před boltcem)                                
                                    
 45.  601   Xanthelasma                       Z                   
                                    
 46.  601   Operace ptózy obličeje - horní, dolní          Z                   
                                    
 47.  601   Operace ptózy obličeje - celková (smas          Z                   
        lifting)                                            
                                    
 48.  601   Operace tvrdého a měkkého nosu pro funkční        Z                   
        poruchu                                            
                                    
 49.  601   Rinoplastika - měkký nos                 Z                   
                                    
 50.  601   Rinoplastika - sedlovitý nos (L-štěp, včetně odběru)   Z                   
                                    
 51.  601   Rinofyma                         Z                   
                                    
 52.  601   Operace gigantomastie                  Z                   
                                    
 53.  601   Ablace prsu se zachováním dvorce             Z                   
                                    
 54.  601   Rekonstrukce areomamilárního komplexu          Z                   
                                    
 55.  601   Kapsulotomie pouzdra implantátu             Z                   
                                    
 56.  601   Odstranění implantátu prsu s kapsulektomií        Z                   
                                    
 57.  601   Implantace tkáňového expanderu              Z                   
                                    
 58.  605   Zvětšení brady kostí, chrupavkou nebo protézou      Z                   
                                    
 60.  605   Subperiostální implantát - jedna čelist         Z                   
                                    
 61.  605   Korekce brady                      Z                   
                                    
 62.  606   Osteotomie proximálního femuru              Z                   
                                    
 63.  606   Prodloužení, zkrácení dlouhé kosti            Z                   
                                    
 64.  701   Septoplastika                      Z                   
                                    
 65.  705   Laserová iridotomie                   Z  Výkon je hrazen při provedení  
                                       na 1 oku nejvíce třikrát, při  
                                       dalším provedení je k úhradě   
                                       třeba souhlasu revizního lékaře 
                                    
 66.  705   Dermatoplastika jednoho víčka nebo            Z                   
        blepharochalasis - exize z jednoho víčka                            
        + odstranění tuku a záhybu                                   
                                    
 67.  705   Laserová koagulace sítnice                Z  Výkon je hrazen při provedení  
                                       na 1 oku nejvíce pětkrát, při  
                                       dalším provedení je k úhradě   
                                       třeba souhlasu revizního lékaře 
                                    
 68.  705   Plastická operace kůže víčka otočným           Z                   
        lalokem nebo posunem                                      
                                    
 69.  706   Transuretrální termoterapie prostaty           Z                   
                                    
 70.  706   Penis - intrakavernózní injekce vazoaktivních látek   Z                   
                                    
 71.  706   Ligatura vas deferens - vazektomie            Z
-------------- ------------------------------------------------------ -------------------------------------                                    

Příloha 2 SEZNAM SKUPIN LÉČIVÝCH LÁTEK
--------- --------------------------------------------------------------------------------------
Číslo   Název skupiny léčivých látek                       
skupiny                                      
--------- --------------------------------------------------------------------------------------
 1    protivředová léčiva ze skupiny inhibitorů protonové pumpy, perorální podání                                  

 2    prokinetika, perorální podání                       

 3    antiemetika ze skupiny setronů                      

 4    protizánětlivá léčiva u nespecifických střevních zánětů, perorální podání 

 5    protizánětlivá léčiva u nespecifických střevních zánětů, rektální aplikace     
                                      
 6    mikronizované multienzymové pankreatické přípravky            

 7    insuliny krátkodobě působící                       

 8    insuliny střednědobě působící                       

 9    insuliny dlouhodobě působící                       

 10    perorální antidiabetika ze skupiny biguanidů               

 11    perorální antidiabetika ze skupiny sulfonylurey              

 12    vitamin D a jeho analoga, perorální podání                

 13    vitamin D a jeho analoga, parenterální podání               

 14    soli vápníku, perorální podání                      

 15    soli draslíku, perorální podání                      

 16    antithrombotika ze skupiny antagonistů vitaminu K             

 17    antithrombotika ze skupiny heparinu                    

 18    antithrombotika působící prostřednictvím anti-Xa (nízkomolekulární    
     hepariny a obdobná léčiva)                        

 19    antiagregancia - kromě kyseliny acetylsalicylové             

 20    antifibrinolytika, perorální podání                    

 21    antifibrinolytika, parenterální aplikace                 

 22    hemostatika (vitamin K), perorální podání                 

 23    koagulační faktor VIII                          

 24    koagulační faktor IX                           

 25    soli železa, perorální podání                       

 26    soli železa v kombinaci s kyselinou listovou, perorální podání      

 27    soli železa, parenterální aplikace                    

 28    erytropoetin a ostatní léčiva s obdobným mechanizmem účinku        

 29    substituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)           

 30    substituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)           

 31    úplná parenterální výživa (složky pro systémy all in one)         

 32    intravenozní roztoky fysiologického roztoku                

 33    intravenózní roztoky glukózy                       

 34    roztoky k peritoneální dialýze                      

 35    roztoky k hemodialýze                           

 36    srdeční glykosidy, perorální podání                    

 37    antiarytmika třída I a III, perorální podání               

 38    adrenalin                                 

 39    nitráty a molsidomin pro chronické perorální podání            

 40    nitráty pro akutní léčbu                         

 41    antihypertenziva - antiadrenergní látky, perorální podání         

 42    léčiva pro plicní hypertenzi                       

 43    diuretika s nižším diuretickým účinkem, perorální podání         

 44    diuretika s vysokým účinkem, perorální podání               

 45    diuretika s vysokým účinkem, parenterální aplikace            

 46    diuretika šetřící draslík, perorální podání                

 47    selektivní beta-blokátory, perorální podání                

 48    blokátory vápníkového kanálu ze skupiny dihydropyridinů působící déle než 24 hodin,
     perorální podání                        

 49    blokátory vápníkových kanálů ostatních skupin, perorální podání, působící 
     méně než 24 hodin                             

 50    blokátory vápníkových kanálů ostatních skupin, perorální podání, působící 
     déle než 24 hodin                             

 51    ACE-inhibitory působící déle než 24 hodin                 

 52    léčiva ovlivňující systém renin-angiotenzin s výjimkou ACE-inibitorů   

 53    hypolipidemika ze skupiny statinů                     

 54    hypolipidemika ze skupiny fibrátů                     

 55    antimykotika k lokálnímu použití                     

 56    antipsoriatika k lokálnímu použití                    

 57    antibiotika k lokálnímu použití                      

 58    kortikosteroidy používané k lokální terapii - slabé a středně silné    
     1. a 2. generace                             

 59    kortikosteroidy používané k lokální terapii - slabé a středně silné    
     3. a 4. generace                             

 60    kortikosteroidy používané k lokální terapii - silné a velmi silné     
     1. a 2. generace                             

 61    kortikosteroidy používané k lokální terapii - silné a velmi silné     
     3. a 4. generace                             

 62    léčivé látky proti akné k lokálnímu použití                

 63    gynekologická antimykotika, antibiotika a chemoterapeutika k lokálnímu  
     použití                                  

 64    léčiva zvyšující tonus dělohy                       

 65    léčiva snižující tonus dělohy                       

 66    inhibitory prolaktinu                           

 67    mužské pohlavní hormony                          

 68    ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů, perorální podání      

 69    ženské pohlavní hormony ze skupiny estrogenů, parenterální aplikace    

 70    ženské pohlavní hormony ze skupiny progestinů               

 71    gonadotropiny a jiná stimulancia ovulace                 

 72    ostatní pohlavní hormony, androgeny a modulátory hormonů         

 73    močová spasmolytika                            

 74    léčiva používaná při benigní hyperplasii prostaty             

 75    hormony předního laloku hypofýzy a jejich analoga             

 76    hormony zadního laloku hypofýzy a jejich analoga             

 77    hormony hypotalamu a jejich analoga                    

 78    kortikosteroidy pro celkové použití, perorální podání           

 79    kortikosteroidy pro celkové použití, parenterální aplikace        

 80    hormony štítné žlázy                           

 81    tyreostatika                               

 82    glukagon                                 

 83    homeostatika vápníku                           

 84    tetracyklinová antibiotika, perorální podání               

 85    peniciliny se širokým spektrem a kombinace penicilinů včetně inhibitorů  
     betalaktamáz, perorální podání                      

 86    peniciliny citlivé k betalaktamáze, perorální podání           

 87    jiná betalaktamová antibiotika, perorální podání             

 88    sulfonamidy a trimetoprim, perorální podání                

 89    makrolidová antibiotika, perorální podání                 

 90    linkosamidová antibiotika, perorální podání                

 91    aminoglykosidová antibiotika                       

 92    chinolonová chemoterapeutika, perorální podání              

 93    imidazolová a nitrofuranová chemoterapeutika, perorální podání      

 94    antimykotika pro systémové užití, perorální podání            

 95    antimykobakteriální látky                         

 96    systémová antivirotika pro léčbu herpetických, cytomegalovirových infekcí 
     a některých dalších virových infekcí, perorální podání          

 97    antiretrovirotika                             

 98    imunoglobuliny, normální lidské                      

 99    lidské imunoglobuliny proti tetanu                    

 100   lidské imunoglobuliny proti hepatitidě                  

 101   ostatní lidské specifické imunoglobuliny                 

 102   cytostatika ze skupiny alkylačních látek, perorální podání        

 103   cytostatika ze skupiny alkylačních látek, parenterální aplikace      

 104   antimetabolity - analoga listové kyseliny, perorální podání        

 105   antimetabolity - analoga listové kyseliny, parenterální aplikace     

 106   antimetabolity - analoga purinů a pyrimidinů, perorální podání      

 107   antimetabolity - analoga purinů, parenterální aplikace          

 108   antimetabolity - analoga pyrimidinů, ostatní cesty aplikace        

 109   alkaloidy z rodu vinca a analoga                     

 110   deriváty podofylotoxinu, perorální podání                 

 111   deriváty podofylotoxinu, ostatní cesty aplikace              

 112   taxany                                  

 113   antracykliny a jejich deriváty                      

 114   cytotoxická antibiotika                          

 115   platinová cytostatika                           

 116   cytostatika - inhibitory tyrozinkinázy, perorální podání         

 117   cytostatika - monoklonální protilátky                   

 118   hormonální léčiva s cytostatickým účinkem, parenterální podání      

 119   antagonisté hormonů - antiestrogeny, perorální podání           

 120   antagonisté hormonů - antiandrogeny, perorální podání           

 121   inhibitory aromatáz                            

 122   interferony používané v onkologii                     

 123   interferony a glatiramer acetát používané v neurologii          

 124   interferony používané v hepatologii                    

 125   imunosupresivní léčiva - inhibitory m-TOR, perorální podání        

 126   imunosupresivní léčiva - inhibitory kalcineurinu, perorální podání    

 127   imunosupresivní léčiva, inhibitory TNF alfa                

 128   nesteroidní protizánětlivá léčiva, perorální podání            

 129   nesteroidní protizánětlivá léčiva, rektální podání            

 130   centrální svalová relaxancia, perorální podání              

 131   antiuratika, perorální podání                       

 132   léčiva působící na mineralizaci kostí - bisfosfonáty, perorální podání  

 133   lokální anestetika ze skupiny amidů                    

 134   analgetika - silné opioidy, perorální podání               

 135   analgetika - silné opioidy, transdermální aplikace            

 136   analgetika - morfin, parenterální podání                 

 137   analgetika - slabé opioidy, perorální podání               

 138   analgetika - silné opioidy pro léčbu průlomové bolesti          

 139   analgetika - antipyretika, perorální podání                

 140   antimigrenika                               

 141   antiepileptika ze skupiny barbiturátů                   

 142   antiepileptika ze skupiny hydantoinátů, oxazolidinů a sukcinimidů     

 143   antiepileptika ze skupiny benzodiazepinů a karboxamidů          

 144   antiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin            

 145   anticholinergní antiparkinsonika                     

 146   dopaminergní antiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejich derivátů    

 147   antiparkinsonika ze skupiny agonistů dopaminu               

 148   antiparkinsonika působící na MAO nebo COMT                

 149   antipsychotika - neuroleptika klasická, I. třídy, perorální podání    

 150   antipsychotika - neuroleptika klasická, II. třídy, perorální podání    

 151   antipsychotika s nízkým antipsychotickým potenciálem, perorální podání  

 152   Antipsychotika - antagonisté serotoninových a dopaminových receptorů   

 153   Antipsychotika - multireceptoroví antagonisté               

 154   lithium                                  

 155   antipsychotika, neuroleptika parenterální aplikace - depotní přípravky  

 156   anxiolytika, perorální podání                       

 157   anxiolytika, rektální podání                       

 158   antidepresiva neselektivně inhibující zpětné vychytávání monoaminů,    
     perorální podání                             

 159   antidepresiva - selektivní inhibitory působící na jeden transmiterový   
     systém, perorální podání                         

 160   antidepresiva - selektivní inhibitory působící na dva transmiterové    
     systémy, perorální podání                         

 161   centrální stimulancia - perorální podání                 

 162   léčiva k terapii Alzheimerovy choroby (inhibitory cholinesterázy)     

 163   parasympatomimetika, perorální podání                   

 164   léčiva používaná při léčbě závratí, perorální podání           

 165   antimalarika                               

 166   anthelmintika                               

 167   nosní protialergická léčiva včetně kortikoidů               

 168   inhalační sympatomimetika                         

 169   inhalační kortikosteroidy                         

 170   inhalační anticholinergika                        

 171   antileukotrieny, perorální podání                     

 172   nesedativní antihistaminika                        

 173   oftalmologika - antibiotika                        

 174   oftalmologika - chemoterapeutika                     

 175   oftalmologika - antivirotika                       

 176   oftalmologika - kortikosteroidy                      

 177   oftalmologika - nesteroidní protizánětlivá léčiva             

 178   antiglaukomatika ze skupiny sympatomimetik a parasympatomimetik      

 179   antiglaukomatika ze skupiny beta-blokátorů                

 180   antiglaukomatika ze skupiny prostaglandinů a prostanoidů         

 181   mydriatika a cykloplegika                         

 182   oftalmologika - antialergika                       

 183   terapeutické extrakty alergenů standardizované, neinjekční podání     

 184   terapeutické extrakty alergenů standardizované, injekční podání      

 185   základní antidota                             

 186   antidota používaná při léčbě cytostatiky, perorální podání        

 187   antidota používaná při léčbě cytostatiky, parenterální podání       

 188   definované směsi aminokyselin bez fenylalaninu              

 189   definované směsi aminokyselin bez vybraných aminokyselin (kromě      
     fenylalaninu) pro další poruchy metabolismu                

 190   individuálně připravovaná radiofarmaka pro diagnostiku          

 191   individuálně připravovaná radiofarmaka pro terapii            

 192   erytrocytární přípravky                          

 193   trombocytární přípravky                          

 194   přípravky z plazmy                            

 195   leukocytární přípravky                          
--------- --------------------------------------------------------------------------------------
Příloha 3 KATEGORIZACE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PŘEDEPISOVANÝCH NA POUKAZ
_________________
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2018.html#castka_142
Příloha 4 SEZNAM STOMATOLOGICKÝCH VÝROBKŮ Seznam použitých zkratek a vysvětlivek Seznam stomatologických výrobků obsahuje individuálně zhotovované stomatologické protetické náhrady, ortodontické aparáty a rehabilitační a léčebné pomůcky. Úhrada zdravotní pojišťovnou je u stomatologických výrobků stanovena odchylně u osob: a) do 18 let (kódové označení stomatologických výrobků začíná číslicí 7) b) starších 18 let (kódové označení stomatologických výrobků začíná číslicí 8) U jednotlivých stomatologických výrobků se uvádí jejich: 1. identifikační kód 2. název 3. dentální slitina, a to pomocí číselného symbolu slitiny určené pro zhotovení stomatologického výrobku v základním provedení 4. kategorie ortodontických výrobků, a to pomocí symbolů označujících příslušnou kategorii ortodontického výrobku a výši úhrady zdravotní pojišťovnou 5. preskribční omezení, jestliže ošetření a zhotovení stomatologického výrobku může provádět jen lékař specialista, označuje se symbolem P 6. úhrada zdravotní pojišťovnou a) v plném rozsahu, označuje se symbolem I b) ve výši částky uvedené v Kč
------------------------------------------------------------------
Dentální slitiny pro zhotovování stomatologických výrobků
           v základním provedení
------------------------------------------------------------------
Symbol                Dentální
                   slitina
------------------------------------------------------------------
1                  chromniklová slitina
                   pro keramické a pryskyřičné
                   fasety
------------------------------------------------------------------
2                  stříbrocínová, stříbroměděná
                   náhradní slitina
------------------------------------------------------------------
3                  chromkobaltová,
                   chromkobaltmolybdenová
                   slitina pro skelety
------------------------------------------------------------------
U snímací protetiky je cena použité dentální slitiny obsažená v ceně stomatologického výrobku. U fixní protetiky se cena za použitou dentální slitinu připočítává k ceně stomatologického výrobku. Zdravotní pojišťovna hradí zhotovení lité výztuže k částečným snímatelným náhradám s jednoduchými retenčními prvky (výrobky s kódy 82001, 82002, 72001, 72002). Cena lité výztuže se připočítává k ceně stomatologického výrobku. Ve výrobku „oprava nebo úprava snímacího aparátu s otiskem“ (kód 86081 a 76081) není zahrnuta cena ortodontického šroubu. V případě použití šroubu se jeho cena připočítává k ceně stomatologického výrobku. Zdravotní pojišťovna hradí dentální slitiny drahých kovů použité v případech: 1. rekonstrukce klinické korunky zubů u dětí do 15 let, 2. rekonstrukce klinické korunky zubů u vrozených nebo dědičných poruch tvorby tvrdých zubních tkání, 3. zhotovení fixních náhrad za chybějící zuby u vrozených nebo dědičných poruch vývoje a erupce zubů, 4. zhotovení fixních náhrad při celkové rekonstrukci skusů u čelistních anomálií, u kterých již nelze dosáhnout zlepšení ortodontickou léčbou, ale kde protetickou úpravou chrupu lze dosáhnout zlepšení funkce žvýkacího ústrojí,

a to ve výši minimálně 400 Kč za 1 gram zlata v ryzím kovu.

Životnost stomatologických výrobků Zdravotní pojišťovna hradí:- jednou za dva roky pryskyřičné korunky plášťové z plastu a kompozitního plastu,- jednou za pět let ostatní fixní protetické náhrady,- jednou za tři roky snímatelné částečné a celkové náhrady,

pokud revizní lékař zdravotní pojišťovny nerozhodne jinak.

Výjimkou jsou: - korunky plášťové z plastu (kódy 71111, 71112),- korunky plášťové z kompozitního plastu (kódy 71113, 71114), - korunky ochranné plášťové lité (kód 71103), - korunky ochranné plášťové ražené (kód 71104), - snímatelné částečné náhrady (kódy 72001 až 72152), - snímatelné celkové náhrady (kódy 72201 až 72214),

které zdravotní pojišťovna hradí osobám do 18 let bez omezení.

Zdravotní pojišťovna nehradí: - ztracené nebo nedbalým zacházením zničené stomatologicko-protetické náhrady, léčebné a rehabilitační pomůcky, ortodontické aparáty, - odstranění vad, na které se vztahuje zákonná záruka
----------------------------------------------------------------------------------------------------
              Kategorizace pro úhradu ortodontických výrobků
                   zdravotní pojišťovnou

Označení
kategorie  Rozlišovací kritéria                         Výše
                                         úhrady
----------------------------------------------------------------------------------------------------
a)      rozštěpy rtu, čelisti a patra, vrozené celkové vady a systémová
       onemocnění s ortodontickými projevy, bez závislosti na věku   plná úhrada
----------------------------------------------------------------------------------------------------
b)     1. hypodoncie čtyř a více stálých zubů v jedné čelisti mimo zuby
        moudrosti
      2. obrácený skus řezáků i jednotlivých
      3. protruzní vady s incizálním schůdkem sedm a více milimetrů
      4. otevřený skus v rozsahu všech stálých řezáků dva a více
        milimetrů
      5. retence, palatinální poloha a agenze stálého špičáku. U dětí do
        18 let nedostatek místa pro stálý špičák, pět milimetrů a více
      6. retence stálého horního řezáku
      7. hluboký skus s traumatizací gingivy
      8. zkřížený skus s nuceným vedením dolní čelisti
      9. nonokluze nejméně dvou párů antagonistů, mimo zuby moudrosti,
        v jednom laterálním segmentu
      bez závislosti na věku s výjimkou uvedenou v bodě 5.         80 %
                                         kalkulované ceny
                                         standard. výrobku
----------------------------------------------------------------------------------------------------
c)     ostatní anomálie zubů a skusu u dětí do 18 let věku          50 %
                                         kalkulované ceny
                                         standard. výrobku
----------------------------------------------------------------------------------------------------
d)     ostatní anomálie zubů a skusu u osob starších 18 let         nehradí
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozhodující pro zařazení pacienta do příslušné kategorie podle závažnosti anomálie je diagnóza v dokumentaci pacienta na počátku ortodontické léčby. Toto zařazení platí až do skončení léčby, včetně retenční fáze. Zlepšením anomálie v průběhu léčby se kategorizace nemění. Modelová a rentgenová dokumentace pacienta musí být uložena v příslušném zdravotnickém zařízení po dobu tří let od ukončení léčby. Doba životnosti ortodontických aparátů je dána léčebnou účelností těchto aparátů podle léčebných plánů. Ortodontické výrobky hradí zdravotní pojišťovna jen těm smluvním zdravotnickým zařízením, kde tyto výrobky vykazuje: - stomatolog s licencí pro obor ortodoncie, - stomatolog s licencí praktický zubní lékař a s osvědčením ČSK pro obor ortodoncie.
      Stomatologické výrobky - osoby do 18 let

+-----+---+------------------------------+--------+-----+-----+-----------+
| Kód |ZVL|Název stomatologického výrobku|Dentální| kat | ome |  Úhrada |
|   |  |               | slitina|   |   |pojišťovnou|
+-----+---+------------------------------+--------+-----+-----+-----------+

Samostatné výrobní fáze

 70001|  |Studijní model s otiskem   |    |   |   |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 70002|  |Analýza modelů v okludoru   |    |   |   |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 70004|  |Diagnostická přestavba    |    |   |   |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 70011|  |Funkční otisk horní čelisti  |    |   |   |    I
   |  |v individuální lžíci     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 70012|  |Funkční otisk dolní čelisti  |    |   |   |    I
   |  |v individuální lžíci     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 70013|  |Anatomický otisk čelisti   |    |   |   |    I
   |  |v individuální lžíci     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 70021|  |Registrace obličejovým    |    |   |   |    I
   |  |obloukem           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 70031|  |Rekonstrukce mezičelistních  |    |   |   |    I
   |  |vztahů skusovými šablonami  |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 70041|  |Registrace funkčních poloh  |    |   |   |    I
   |  |mandibuly           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 70051|  |Sponová modelace - pilířová  |    |   |   |    I
   |  |konstrukce          |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 70061|  |Frézování - pilířová     |    |   |   |    I
   |  |konstrukce nebo člen můstku  |    |   |   |

Rekonstrukce korunky

 71041|  |Inlay kořenová, jeden kanálek,|  2  |   |   |    I
   |  |přímá, litá          |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71042|  |Inlay kořenová, jeden kanálek,|  2  |   |   |    I
   |  |nepřímá, litá         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71051|  |Inlay kořenová, dva kanálky, |  2  |   |   |    I
   |  |přímá, litá          |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71052|  |Inlay kořenová, dva kanálky, |  2  |   |   |    I
   |  |nepřímá, litá         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71061|  |Inlay kořenová, tři a více  |  2  |   |   |    I
   |  |kanálků, přímá, litá     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71062|  |Inlay kořenová, tři a více  |  2  |   |   |    I
   |  |kanálků, nepřímá, litá    |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71071|  |Estetická faseta z plastu   |    |   |   |    I

Korunkové náhrady

 71101|  |Korunka plášťová celokovová, |  1  |   |   |    I
   |  |preparace do ztracena     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71102|  |Korunka plášťová celokovová, |  1  |   |   |    I
   |  |preparace schůdková      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71103|  |Korunka ochranná plášťová   |    |   |   |    I
   |  |litá             |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71104|  |Korunka ochranná plášťová   |    |   |   |    I
   |  |ražená            |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71111|  |Korunka plášťová z plastu,  |    |   |   |    I
   |  |preparace do ztracena     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71112|  |Korunka plášťová z plastu,  |    |   |   |    I
   |  |preparace schůdková      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71113|  |Korunka plášťová       |    |   |   |   693,-
   |  |z kompozitního plastu,    |    |   |   |
   |  |preparace do ztracena     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71114|  |Korunka plášťová       |    |   |   |   745,-
   |  |z kompozitního plastu,    |    |   |   |
   |  |preparace schůdková      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71121|  |Korunka fasetovaná - plast,  |  1  |   |   |    I
   |  |preparace do ztracena     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71122|  |Korunka fasetovaná - plast,  |  1  |   |   |    I
   |  |preparace schůdková      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71123|  |Korunka fasetovaná -     |    |   |   |  1014,-
   |  |kompozitní plast, preparace  |    |   |   |
   |  |do ztracena          |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71124|  |Korunka fasetovaná -     |    |   |   |  1066,-
   |  |kompozitní plast, preparace  |    |   |   |
   |  |schůdková           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71131|  |Korunka skeletová, armovaná  |    |   |   |    I
   |  |- plast            |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71132|  |Korunka fasetovaná -     |    |   |   |  1014,-
   |  |metalokeramika        |    |   |   |

Fixní můstky, pilířové konstrukce můstků 71201|  |Korunka plášťová celokovová, |  1  |   |   |    I
   |  |preparace do ztracena     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71202|  |Korunka plášťová celokovová, |  1  |   |   |    I
   |  |preparace schůdková      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71211|  |Korunka fasetovaná - plast,  |  1  |   |   |    I
   |  |preparace do ztracena     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71212|  |Korunka fasetovaná - plast,  |  1  |   |   |    I
   |  |preparace schůdková      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71221|  |Korunka fasetovaná -     |    |   |   |   942,-
   |  |kompozitní plast, preparace  |    |   |   |
   |  |do ztracena          |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71222|  |Korunka fasetovaná -     |    |   |   |   994,-
   |  |kompozitní plast, preparace  |    |   |   |
   |  |schůdková           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71231|  |Korunka fasetovaná -     |    |   |   |   942,-
   |  |metalokeramika        |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71251|  |Kořenová čepička, jeden    |    |   |   |   597,-
   |  |kanálek            |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71252|  |Kořenová čepička, dva kanálky |    |   |   |   662,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71253|  |Kořenová čepička, tři a více |    |   |   |   753,-
   |  |kanálků            |    |   |   |

Spojení pilířových konstrukcí

 71301|  |Člen můstku celokovový    |  1  |   |   |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71302|  |Člen můstku fasetovaný -   |  1  |   |   |    I
   |  |plast             |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71303|  |Člen můstku fasetovaný -   |    |   |   |   598,-
   |  |kompositní plast       |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71312|  |Člen můstku fasetovaný -   |    |   |   |   598,-
   |  |metalokeramika        |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71321|  |Opěrný třmen individuálně   |    |   |   |    I

   |  |zhotovený           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71322|  |Opěrný třmen prefebrikovaný  |    |   |   |    I

Adhesivní náhrady

 71501|  |Adhesivní můstek, jeden    |    |   |   |    I
   |  |mezičlen - plast       |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71502|  |Adhesivní můstek, další    |    |   |   |    I
   |  |mezičlen - plast       |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71531|  |Adhesivní litá dlaha -    |    |   |   |    I
   |  |do 6 zubů           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71532|  |Adhesivní litá dlaha -    |    |   |   |    I
   |  |7 a více zubů         |    |   |   |

Provizorní fixní náhrady, opravy fixních náhrad

 71601|  |Provizorní ochranná korunka  |    |   |   |    I
   |  |z plastu           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71611|  |Provizorní ochranný můstek  |    |   |   |    I
   |  |z plastu - do 6 zubů     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71612|  |Provizorní ochranný můstek  |    |   |   |    I
   |  |z plastu - 7 a více zubů   |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71621|  |Oprava fixní náhrady     |    |   |   |    I
   |  |s otiskem - nová faseta    |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 71631|  |Oprava fixní náhrady     |    |   |   |    I
   |  |s otiskem - spájení      |    |   |   |

Částečné snímatelné náhrady defektu chrupu

 72001|  |Částečná snímatelná náhrada  |    |   |   |    I
   |  |s jednoduchými retenčními   |    |   |   |
   |  |prvky - do 6 zubů       |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72002|  |Částečná snímatelná náhrada  |    |   |   |    I
   |  |s jednoduchými retenčními   |    |   |   |
   |  |prvky - 7 a více zubů     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72011|  |Částečná snímatelná náhrada  |  3  |   |   |  2010,-
   |  |s litými kotevními prvky -  |    |   |   |
   |  |do 6 zubů           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72014|  |Částečná snímatelná náhrada  |  3  |   |   |  2146,-
   |  |s litými kotevními prvky -  |    |   |   |
   |  |7 a více zubů         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72021|  |Částečná snímatelná náhrada  |  3  |   |   |  2490,-
   |  |dolní s litou stabilizačně-  |    |   |   |
   |  |spojovací deskou - 7 a více  |    |   |   |
   |  |zubů             |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72022|  |Částečná snímatelná náhrada  |  3  |   |   |  2502,-
   |  |horní s litou patrovou    |    |   |   |
   |  |deskou - 7 a více zubů    |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72041|  |Dětská snímací náhrada    |    |   |   |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72104|  |Horní skeletová náhrada -   |  3  |   |   |    I
   |  |2 kotevní prvky        |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72105|  |Horní skeletová náhrada -   |  3  |   |   |    I
   |  |3 a více kotevních prvků   |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72106|  |Horní skeletová náhrada -   |  3  |   |   |    I
   |  |nesponové kotevní prvky    |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72114|  |Dolní skeletová náhrada -   |  3  |   |   |    I
   |  |2 kotevní prvky        |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72115|  |Dolní skeletová náhrada -   |  3  |   |   |    I
   |  |3 a více kotevních prvků   |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72116|  |Dolní skeletová náhrada -   |  3  |   |   |    I
   |  |nesponové kotevní prvky    |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72141|  |Litá dlaha snímací -     |  3  |   |   |    I
   |  |do 6 zubů           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72142|  |Litá dlaha snímací -     |  3  |   |   |    I
   |  |7 a více zubů         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72151|  |Litá dlaha fixní - do 6 zubů |  3  |   |   |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72152|  |Litá dlaha fixní -      |  3  |   |   |    I
   |  |7 a více zubů         |    |   |   |

Celkové snímatelné náhrady

 72201|  |Celková náhrada horní     |    |   |   |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72203|  |Celková náhrada horní s litou |  3  |   |   |  3125,-
   |  |patrovou deskou        |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72204|  |Celková náhrada horní hybridní|    |   |   |  2707,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72211|  |Celková náhrada dolní     |    |   |   |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72212|  |Celková náhrada dolní s litou |  3  |   |   |  3177,-
   |  |bazí             |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72213|  |Celková náhrada dolní hybridní|    |   |   |  2759,-

Opravy a úpravy snímacích náhrad, rebaze
 72301|  |Oprava - zubu vypadlého    |    |   |   |    I
   |  |z náhrady           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72311|  |Oprava na modelu - prasklá,  |    |   |   |    I
   |  |zlomená náhrada        |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72320|  |Oprava nebo úprava retenčních |    |   |   |    I
   |  |prvků náhrady         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72331|  |Úprava - rozšíření baze    |    |   |   |   537,-
   |  |náhrady - do 4 zubů      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72332|  |Úprava - rozšíření baze    |    |   |   |   600,-
   |  |náhrady - 5 a více zubů    |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72341|  |Oprava skeletové náhrady -  |    |   |   |    I
   |  |spájení, bodování       |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72351|  |Úprava – rebaze částečné   |    |   |   |   353,-
   |  |snímatelné náhrady bez otisku |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72352|  |Úprava – rebaze částečné   |    |   |   |   940,-
   |  |snímatelné náhrady s otiskem |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72353|  |Úprava – rebaze celkové    |    |   |   |   405,-
   |  |náhrady bez otisku      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 72354|  |Úprava – rebaze celkové    |    |   |   |  1122,-
   |  |náhrady s otiskem, funkční  |    |   |   |
   |  |rámování           |    |   |   |
Rekonstrukční náhrady

 73001|  |Obturátor patra s částečnou  |    |   |   |    I
   |  |pryskyřičnou náhradou     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 73002|  |Obturátor patra s částečnou  |  3  |   |   |    I
   |  |skeletovou náhradou      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 73003|  |Obturátor patra s celkovou  |    |   |   |    I
   |  |náhradou chrupu        |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 73011|  |Částečná poresekční náhrada  |    |   |   |    I
   |  |horní čelisti         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 73012|  |Částečná poresekční náhrada  |    |   |   |    I
   |  |horní čelisti s komorou    |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 73021|  |Částečná poresekční náhrada  |    |   |   |    I
   |  |dolní čelisti         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 73032|  |Celková poresekční náhrada  |    |   |   |    I
   |  |dolní čelisti         |    |   |   |

Rehabilitační a léčebné pomůcky

 74001|  |Fixační pryskyřičná      |    |   |   |    I
   |  |okluzní dlaha         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 74011|  |Fixní pryskyřičná nákusná   |    |   |   |    I
   |  |dlaha             |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 74012|  |Fixní skeletovaná nákusná   |  3  |   |   |    I
   |  |dlaha             |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 74021|  |Snímací pryskyřičná nákusná  |    |   |   |    I
   |  |dlaha             |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 74022|  |Snímací skeletovaná nákusná  |  3  |   |   |    I
   |  |dlaha             |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 74031|  |Krycí pooperační deska,    |    |   |   |    I
   |  |Kiliánova deska        |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 74032|  |Nosič transplantátu      |    |   |   |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 74033|  |Krycí deska pro novorozence  |    |   |   |    I
   |  |s rozštěpem patra       |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 74034|  |Oklusní chirurgická dlaha -  |    |   |   |    I
   |  |bimaxilární deska       |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 74035|  |Tomanova vzpěra        |    |   |   |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 74036|  |Vzpěra s destičkou k podepření|    |   |   |    I
   |  |spodiny očnice        |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 74041|  |Rozvolňovač ústního uzávěru  |    |   |   |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 74042|  |Pružinový rozvěrač      |    |   |   |    I

Ortodontické výrobky

 76001|  |Ortodontické diagnostické   |    |   | P |    I
   |  |a dokumentační modely     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76010|  |Jednoduchý funkční snímací  |    | a | P |    I
   |  |aparát (monobloky, propulsor) |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76011|  |Jednoduchý funkční snímací  |    | b | P |  1289,-
   |  |aparát (monobloky, propulsor) |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76012|  |Jednoduchý funkční snímací  |    | c | P |   806,-
   |  |aparát (monobloky, propulsor) |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76013|  |Středně složitý funkční aparát|    | a | P |    I
   |  |(klammt, balters)       |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76014|  |Středně složitý funkční aparát|    | b | P |  1770,-
   |  |(klammt, balters)       |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76015|  |Středně složitý funkční aparát|    | c | P |  1106,-
   |  |(klammt, balters)       |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76016|  |Složitý funkční snímací aparát|    | a | P |    I
   |  |(fránkel, bimler, lehnam,   |    |   |   |
   |  |hansa-platte)         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76017|  |Složitý funkční snímací aparát|    | b | P |  2450,-
   |  |(fránkel, bimler, lehnam,   |    |   |   |
   |  |hansa-platte)         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76018|  |Složitý funkční snímací aparát|    | c | P |  1532,-
   |  |(fránkel, bimler, lehnam,   |    |   |   |
   |  |hansa-platte)         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76020|  |Positioner          |    | a | P |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76021|  |Positioner          |    | b | P |  3258,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76022|  |Positioner          |    | c | P |  2036,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76030|  |Jednoduchý deskový snímací  |    | a | P |    I
   |  |aparát - do 4 prvků (drát.,  |    |   |   |
   |  |1 šroub)           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76031|  |Jednoduchý deskový snímací  |    | b | P |  1043,-
   |  |aparát - do 4 prvků (drát.,  |    |   |   |
   |  |1 šroub)           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76032|  |Jednoduchý deskový snímací  |    | c | P |   652,-
   |  |aparát - do 4 prvků (drát.,  |    |   |   |
   |  |1 šroub)           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76033|  |Složitý deskový snímací aparát|    | a | P |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76034|  |Složitý deskový snímací aparát|    | b | P |  1323,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76035|  |Složitý deskový snímací aparát|    | c | P |   827,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76036|  |Clony, skluzná stříška    |    | a | P |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76037|  |Clony, skluzná stříška    |    | b | P |   965,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76038|  |Clony, skluzná stříška    |    | c | P |   603,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76040|  |Pevný aparát k rozšíření   |    | a | P |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76041|  |Pevný aparát k rozšíření   |    | b | P |  1933,-
   |  |patrového švu         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76042|  |Pevný aparát k rozšíření   |    | c | P |  1208,-
   |  |patrového švu         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76050|  |Laboratorně zhotovený nábradek|    | a | P |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76051|  |Laboratorně zhotovený nábradek|    | b | P |   709,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76052|  |Laboratorně zhotovený nábradek|    | c | P |   443,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76070|  |Laboratorně zhotovený     |    | a | P |    I
   |  |intraorální oblouk      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76071|  |Laboratorně zhotovený     |    | b | P |   542,-
   |  |intraorální oblouk      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76072|  |Laboratorně zhotovený     |    | c | P |   339,-
   |  |intraorální oblouk      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76080|  |Oprava nebo úprava snímacího |    |   |   |    I
   |  |aparátu jednoduchá (lom,   |    |   |   |
   |  |1 drát, Prvek)        |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 76081|  |Oprava nebo úprava snímacího |    |   | P |    I
   |  |aparátu s otiskem       |    |   |   |
      Stomatologické výrobky - osoby starší 18 let

+-----+---+------------------------------+--------+-----+-----+-----------+
| Kód |ZVL|Název stomatologického výrobku|Dentální| kat | ome |  Úhrada |
|   |  |               | slitina|   |   |pojišťovnou|
+-----+---+------------------------------+--------+-----+-----+-----------+

Samostatné výrobní fáze

 80001|  |Studijní model s otiskem   |    |   |   |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 80002|  |Analýza modelů v okludoru   |    |   |   |   132,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 80004|  |Diagnostická přestavba    |    |   |   |   156,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 80011|  |Funkční otisk horní čelisti  |    |   |   |    I
   |  |v individuální lžíci     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 80012|  |Funkční otisk dolní čelisti  |    |   |   |    I
   |  |v individuální lžíci     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 80013|  |Anatomický otisk čelisti   |    |   |   |    I
   |  |v individuální lžíci     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 80021|  |Registrace obličejovým    |    |   |   |   156,-
   |  |obloukem           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 80031|  |Rekonstrukce mezičelistních  |    |   |   |   190,-
   |  |vztahů skusovými šablonami  |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 80041|  |Registrace funkčních poloh  |    |   |   |   300,-
   |  |mandibuly           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 80051|  |Sponová modelace - pilířová  |    |   |   |   84,-
   |  |konstrukce          |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 80061|  |Frézování - pilířová     |    |   |   |   105,-
   |  |konstrukce nebo člen můstku  |    |   |   |

Rekonstrukce korunky

 81041|  |Inlay kořenová, jeden kanálek,|  2  |   |   |   350,-
   |  |přímá             |    |   |   |


Rekonstrukce korunky

 81042|  |Inlay kořenová, jeden kanálek,|  2  |   |   |   596,-
   |  |nepřímá, litá         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81051|  |Inlay kořenová, dva kanálky, |  2  |   |   |   369,-
   |  |přímá, litá          |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81052|  |Inlay kořenová, dva kanálky, |  2  |   |   |   666,-
   |  |nepřímá, litá         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81061|  |Inlay kořenová, tři a více  |  2  |   |   |   429,-
   |  |kanálků, přímá, litá     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81062|  |Inlay kořenová, tři a více  |  2  |   |   |   770,-
   |  |kanálků, nepřímá, litá    |    |   |   |

Korunkové náhrady

 81101|  |Korunka plášťová celokovová, |  1  |   |   |    I
   |  |preparace do ztracena     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81102|  |Korunka plášťová celokovová, |  1  |   |   |    I
   |  |preparace schůdková      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81111|  |Korunka plášťová z plastu,  |    |   |   |    I
   |  |preparace do ztracena     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81112|  |Korunka plášťová z plastu,  |    |   |   |    I
   |  |preparace schůdková      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81113|  |Korunka plášťová       |    |   |   |   693,-
   |  |z kompozitního plastu,    |    |   |   |
   |  |preparace do ztracena     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81114|  |Korunka plášťová       |    |   |   |   745,-
   |  |z kompozitního plastu,    |    |   |   |
   |  |preparace schůdková      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81115|  |Korunka plášťová keramická,  |    |   |   |   745,-
   |  |preparace schůdková      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81121|  |Korunka fasetovaná - plast,  |  1  |   |   |   561,-
   |  |preparace do ztracena     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81122|  |Korunka fasetovaná - plast,  |  1  |   |   |   592,-
   |  |preparace schůdková      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81123|  |Korunka fasetovaná -     |    |   |   |   561,-
   |  |kompozitní plast, preparace  |    |   |   |
   |  |do ztracena          |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81124|  |Korunka fasetovaná -     |    |   |   |   592,-
   |  |kompozitní plast, preparace  |    |   |   |
   |  |schůdková           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81132|  |Korunka fasetovaná -     |    |   |   |   561,-
   |  |metalokeramika        |    |   |   |

Fixní můstky, pilířové konstrukce můstků

 81201|  |Korunka plášťová celokovová, |  1  |   |   |   815,-
   |  |preparace do ztracena     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81202|  |Korunka plášťová celokovová, |  1  |   |   |   867,-
   |  |preparace schůdková      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81203|  |Korunka plášťová keramická,  |    |   |   |   550,-
   |  |preparace schůdková      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81211|  |Korunka fasetovaná - plast,  |  1  |   |   |   519,-
   |  |preparace do ztracena     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81212|  |Korunka fasetovaná - plast,  |  1  |   |   |   550,-
   |  |preparace schůdková      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81221|  |Korunka fasetovaná -     |    |   |   |   519,-
   |  |kompozitní plast, preparace  |    |   |   |
   |  |do ztracena          |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81222|  |Korunka fasetovaná -     |    |   |   |   550,-
   |  |kompozitní plast, preparace  |    |   |   |
   |  |schůdková           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81231|  |Korunka fasetovaná -     |    |   |   |   519,-
   |  |metalokeramika        |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81251|  |Kořenová čepička, jeden    |    |   |   |   597,-
   |  |kanálek            |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81252|  |Kořenová čepička, dva kanálky |    |   |   |   662,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81253|  |Kořenová čepička, tři a více |    |   |   |   753,-
   |  |kanálků            |    |   |   |

Spojení pilířových konstrukcí

 81301|  |Člen můstku celokovový    |  1  |   |   |   470,-

Spojení pilířových konstrukcí

 81302|  |Člen můstku fasetovaný -   |  1  |   |   |   321,-
   |  |plast             |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81303|  |Člen můstku fasetovaný -   |    |   |   |   321,-
   |  |kompozitní plast       |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81311|  |Člen můstku keramický     |    |   |   |   321,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81312|  |Člen můstku fasetovaný -   |    |   |   |   321,-
   |  |metalokeramika        |    |   |   |


Adhesivní náhrady

 81531|  |Adhesivní litá dlaha -    |    |   |   |  1230,-
   |  |do 6 zubů           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81532|  |Adhesivní litá dlaha -    |    |   |   |  1716,-
   |  |7 a více zubů         |    |   |   |


Provizorní fixní náhrady, opravy fixních náhrad

 81601|  |Provizorní ochranná korunka  |    |   |   |   282,-
   |  |z plastu           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81611|  |Provizorní ochranný můstek  |    |   |   |   679,-
   |  |z plastu - do 6 zubů     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81612|  |Provizorní ochranný můstek  |    |   |   |   929,-
   |  |z plastu - 7 a více zubů   |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81621|  |Oprava fixní náhrady     |    |   |   |   208,-
   |  |s otiskem - nová faseta    |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 81631|  |Oprava fixní náhrady     |    |   |   |   508,-
   |  |s otiskem - spájení      |    |   |   |

Částečné snímatelné náhrady defektu chrupu

 82001|  |Částečná snímatelná náhrada  |    |   |   |    I
   |  |s jednoduchými retenčními   |    |   |   |
   |  |prvky - do 6 zubů       |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82002|  |Částečná snímatelná náhrada  |    |   |   |    I
   |  |s jednoduchými retenčními   |    |   |   |
   |  |prvky - 7 a více zubů     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82011|  |Částečná snímatelná náhrada  |  3  |   |   |  2010,-
   |  |s litými kotevními prvky -  |    |   |   |
   |  |do 6 zubů           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82014|  |Částečná snímatelná náhrada  |  3  |   |   |  2146,-
   |  |s litými kotevními prvky -  |    |   |   |
   |  |7 a více zubů         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82021|  |Částečná snímatelná náhrada  |  3  |   |   |  2490,-
   |  |dolní s litou stabilizačně-  |    |   |   |
   |  |spojovací deskou - 7 a více  |    |   |   |
   |  |zubů             |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82022|  |Částečná snímatelná náhrada  |  3  |   |   |  2502,-
   |  |horní s litou patrovou    |    |   |   |
   |  |deskou - 7 a více zubů    |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82104|  |Horní skeletová náhrada -   |  3  |   |   |  1260,-
   |  |2 kotevní prvky        |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82105|  |Horní skeletová náhrada -   |  3  |   |   |  1395,-
   |  |3 a více kotevních prvků   |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82114|  |Dolní skeletová náhrada -   |  3  |   |   |  1246,-
   |  |2 kotevní prvky        |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82115|  |Dolní skeletová náhrada -   |  3  |   |   |  1345,-
   |  |3 a více kotevních prvků   |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82141|  |Litá dlaha snímací -     |    |   |   |  1374,-
   |  |do 6 zubů           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82142|  |Litá dlaha snímací -     |    |   |   |  2008,-
   |  |7 a více zubů         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82151|  |Litá dlaha fixní - do 6 zubů |    |   |   |  1712,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82152|  |Litá dlaha fixní -      |    |   |   |  2321,-
   |  |7 a více zubů         |    |   |   |


Celkové snímatelné náhrady

 82201|  |Celková náhrada horní     |    |   |   |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82203|  |Celková náhrada horní s litou |  3  |   |   |  1531,-
   |  |patrovou deskou        |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82204|  |Celková náhrada horní hybridní|    |   |   |  1326,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82211|  |Celková náhrada dolní     |    |   |   |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82212|  |Celková náhrada dolní s litou |  3  |   |   |  1555,-
   |  |bazí             |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82213|  |Celková náhrada dolní hybridní|    |   |   |  1351,-

Opravy snímacích náhrad, rebaze

 82301|  |Oprava - zubu vypadlého    |    |   |   |   164,-
   |  |z náhrady           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82311|  |Oprava na modelu - prasklá,  |    |   |   |   225,-
   |  |zlomená náhrada        |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82320|  |Oprava nebo úprava retenčních |    |   |   |   363,-
   |  |prvků náhrady         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82331|  |Úprava - rozšíření baze    |    |   |   |   587,-
   |  |náhrady - do 4 zubů      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82332|  |Úprava - rozšíření baze    |    |   |   |   600,-
   |  |náhrady - 5 a více zubů    |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82341|  |Oprava skeletové náhrady -  |    |   |   |   876,-
   |  |spájení, bodování       |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82351|  |Úprava – rebaze částečné   |    |   |   |   353,-
   |  |snímatelné náhrady bez otisku |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82352|  |Úprava – rebaze částečné   |    |   |   |   940,-
   |  |snímatelné náhrady s otiskem |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82353|  |Úprava – rebaze celkové    |    |   |   |   405,-
   |  |náhrady bez otisku      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 82354|  |Úprava – rebaze celkové    |    |   |   |  1122,-
   |  |náhrady s otiskem, funkční  |    |   |   |
   |  |rámování           |    |   |   |
Rekonstrukční náhrady

 83001|  |Obturátor patra s částečnou  |    |   |   |    I
   |  |pryskyřičnou náhradou     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 83002|  |Obturátor patra s částečnou  |  3  |   |   |    I
   |  |skeletovou náhradou      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 83003|  |Obturátor patra s celkovou  |    |   |   |    I
   |  |náhradou chrupu        |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 83011|  |Částečná poresekční náhrada  |    |   |   |    I
   |  |horní čelisti         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 83012|  |Částečná poresekční náhrada  |    |   |   |    I
   |  |horní čelisti s komorou    |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 83021|  |Částečná poresekční náhrada  |    |   |   |    I
   |  |dolní čelisti         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 83031|  |Celková poresekční náhrada  |    |   |   |    I
   |  |horní čelisti         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 83032|  |Celková poresekční náhrada  |    |   |   |    I
   |  |dolní čelisti         |    |   |   |

Rehabilitační a léčebné pomůcky

 84001|  |Fixační pryskyřičná      |    |   |   |    I
   |  |okluzní dlaha         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 84011|  |Fixní pryskyřičná nákusná   |    |   |   |    I
   |  |dlaha             |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 84012|  |Fixní skeletovaná nákusná   |  3  |   |   |    I
   |  |dlaha             |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 84021|  |Snímací pryskyřičná nákusná  |    |   |   |    I
   |  |dlaha             |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 84022|  |Snímací skeletovaná nákusná  |  3  |   |   |    I
   |  |dlaha             |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 84031|  |Krycí pooperační deska,    |    |   |   |    I
   |  |Kiliánova deska        |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 84032|  |Nosič transplantátu      |    |   |   |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 84034|  |Oklusní chirurgická dlaha -  |    |   |   |    I
   |  |bimaxilární deska       |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 84035|  |Tomanova vzpěra        |    |   |   |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 84036|  |Vzpěra s destičkou k podepření|    |   |   |    I
   |  |spodiny očnice        |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 84041|  |Rozvolňovač ústního uzávěru  |    |   |   |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 84042|  |Pružinový rozvěrač      |    |   |   |    I

Ortodontické výrobky

 86001|  |Ortodontické diagnostické   |    |   | P |    I
   |  |a dokumentační modely     |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86010|  |Jednoduchý funkční snímací  |    | a | P |    I
   |  |aparát (monobloky, propulsor) |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86011|  |Jednoduchý funkční snímací  |    | b | P |  1289,-
   |  |aparát (monobloky, propulsor) |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86013|  |Středně složitý funkční    |    | a | P |    I
   |  |snímací aparát        |    |   |   |
   |  |(klammt, balters)       |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86014|  |Středně složitý funkční    |    | b | P |  1770,-
   |  |snímací aparát        |    |   |   |
   |  |(klammt, balters)       |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86016|  |Složitý funkční snímací aparát|    | a | P |    I
   |  |(fránkel, bimler, lehman,   |    |   |   |
   |  |hansa-platte)         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86017|  |Složitý funkční snímací aparát|    | b | P |  2450,-
   |  |(fránkel, bimler, lehman,   |    |   |   |
   |  |hansa-platte)         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86020|  |Positioner          |    | a | P |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86021|  |Positioner          |    | b | P |  3258,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86030|  |Jednoduchý deskový snímací  |    | a | P |    I
   |  |aparát - do 4 prvků (drát.,  |    |   |   |
   |  |1 šroub)           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86031|  |Jednoduchý deskový snímací  |    | b | P |  1043,-
   |  |aparát - do 4 prvků (drát.,  |    |   |   |
   |  |1 šroub)           |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86033|  |Složitý deskový snímací aparát|    | a | P |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86034|  |Složitý deskový snímací aparát|    | b | P |  1323,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86036|  |Clony, skluzná stříška    |    | a | P |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86037|  |Clony, skluzná stříška    |    | b | P |   965,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86040|  |Pevný aparát k rozšíření   |    | a | P |    I
   |  |patrového švu         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86041|  |Pevný aparát k rozšíření   |    | b | P |  1933,-
   |  |patrového švu         |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86050|  |Laboratorně zhotovený nábradek|    | a | P |    I
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86051|  |Laboratorně zhotovený nábradek|    | b | P |   709,-
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86070|  |Laboratorně zhotovený     |    | a | P |    I
   |  |intraorální oblouk      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86071|  |Laboratorně zhotovený     |    | b | P |   542,-
   |  |intraorální oblouk      |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86080|  |Oprava nebo úprava snímacího |    |   |   |    I
   |  |aparátu jednoduchá (lom.   |    |   |   |
   |  |1 drát. Prvek)        |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
 86081|  |Oprava nebo úprava snímacího |    |   | P |    I
   |  |aparátu s otiskem       |    |   |   |
------+---+------------------------------+--------+-----+-----+------------
Příloha 5 Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči ODDÍL A A. Seznam indikačních skupin pro dospělé
I   Nemoci onkologické
II  Nemoci oběhového ústrojí
III  Nemoci trávicího ústrojí
IV  Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí 
V   Nemoci dýchacího ústrojí
VI  Nemoci nervové
VII  Nemoci pohybového ústrojí 
VIII Nemoci močového ústrojí 
IX  Duševní poruchy
X   Nemoci kožní
XI  Nemoci gynekologické 
B. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo   Indikace              ZÁKLADNÍ                 OPAKOVANÝ
indikace                   léčebný pobyt              léčebný pobyt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       - způsob poskytování lázeňské léčebně  - způsob poskytování lázeňské léčebně 
                        rehabilitační péče:           rehabilitační péče:
                       K (komplexní) nebo P (příspěvková)    K (komplexní) nebo P (příspěvková)
                       - další odborná kritéria vztahující   - další odborná kritéria vztahující 
                        se k jednotlivým indikacím        se k jednotlivým indikacím
                       - délka léčebného pobytu         - délka léčebného pobytu
                       - lhůta pro nástup léčebného pobytu   - lhůta pro nástup léčebného pobytu
                       - možnost prodloužení          - možnost prodloužení
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I     NEMOCI ONKOLOGICKÉ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I/1    - Zhoubné nádory.         K 21 dnů                 K 21 dnů
                       Do 12 měsíců po ukončení komplexní    Hodgkinova nemoc
                       protinádorové léčby (s výjimkou     do 36 měsíců od začátku základního pobytu. 
                       dlouhodobé hormonální terapie).

                       Možnost prodloužení.           P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů 

                                            Hodgkinova nemoc po 36 měsících od začátku 
                                            základního pobytu.

                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                                            Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II     NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II/1    - Symptomatická ischemická     P 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
      choroba srdeční.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II/2    - Stav po infarktu myokardu.    K 28 dnů
                       Do 12 měsíců po vzniku infarktu myokardu.

                       Možnost prodloužení. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II/3    - Hypertenzní nemoc        K 28 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
      II. až III. stupně hodnocení    Hypertenze III. stupně komplikovaná   Hypertenzní nemoc refrakterní.
      hypertenzní nemoci.        ischemickou chorobou srdeční,
                       chronickým srdečním selháním, 
                       cévní mozkovou příhodou, tranzitorní 
                       ischemickou atakou nebo chronickou 
                       renální insuficiencí na podkladě 
                       vaskulární nefrosklerosy.

                       Možnost prodloužení.
                       P 21 dnů
                       Ostatní. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II/4    - Onemocnění tepen končetin na   K 21 dnů                 K 21 dnů
      podkladě aterosklerotickém II b.  Onemocnění tepen končetin na podkladě  Onemocnění tepen končetin na podkladě 
      nebo zánětlivém.          aterosklerotickém II b.         aterosklerotickém 

                       P 21 dnů                 II b. do 18 měsíců od začátku základního 
                       Ostatní.                 pobytu, pokud není možná invazivní léčba. 

                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                                            Ostatní.
                                            Pokud není možná invazivní léčba.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II/5    - Funkční poruchy periferních   K 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
      cév a stavy po trombózách.

      - Chronický lymfatický edém.    Funkční poruchy periferních cév 
                       jako nemoci z povolání podle jiného 
                       právního předpisu, který stanoví 
                       seznam nemocí z povolání,
                       nejdříve za 3 měsíce po odeznění 
                       akutního stádia.


                       P 21 dnů
                       Ostatní. 
                       Funkční poruchy periferních cév a 
                       stavy po trombózách nejdříve za 
                       3 měsíce po odeznění akutního stádia.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II/6    - Stavy po kardiochirurgických   K 28 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
      výkonech typu: 
      náhrada chlopně bioprotézou    Přímé přeložení ze zdravotnického    Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.
      nebo metalickou protézou,     zařízení poskytovatele lůžkové péče
      rekonstrukční výkony na      nebo
      chlopních, defekty septa síní   do 3 měsíců po operaci.
      nebo komor,
      chirurgická revaskularizace    Možnost prodloužení.
      myokardu - koronární arteriální 
      bypass (CABG),       
      operace vrozených srdečních    P 21 dnů
      vad u dospělých,          Ostatní
      operace výdutě levé komory,
      operace nádorů srdce, operace 
      osrdečníku, 
      operace hrudní aorty.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II/7    - Stavy po perkutánní       P 21 dnů
      transluminární koronární      Do 3 měsíců po perkutánní transluminární    
      angioplastice (PTCA).       koronární angioplastice (PTCA).     


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II/8    - Stavy po rekonstrukčních a    K 21 dnů
      revaskularizačních operacích    Stavy po rekonstrukčních a    
      na cévním systému mimo srdce a   revaskularizačních operacích na cévním
      hrudní aorty.           systému mimo srdce do 4 měsíců po
      - Stavy po perkutánní       operaci.
      transluminární angioplastice. 
                       P 21 dnů
                       V rozmezí 4 až 12 měsíců po perkutánní 
                       transluminární angioplastice.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II/9    - Stavy po transplantaci srdce.  K 28 dnů                 K 28 dnů
                       Přímé přeložení ze zdravotnického    Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.
                       zařízení poskytovatele lůžkové péče
                       nebo do 12 měsíců po operaci.      Možnost prodloužení.

                       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III    NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III/1   - Chronické a recidivující     P 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
      onemocnění žaludku a střev 
      s maldigestivními příznaky 
      přetrvávajícími při standardní 
      farmakoterapii.

      - Stavy po těžkých střevních 
      infekcích, parazitózách a 
      mykotických onemocněních.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III/2   - Stavy po operaci žaludku,    K 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
      dvanáctníku, jícnu a střev     Do 6 měsíců po operaci.         V rozmezí 12 až 18 měsíců po operaci nebo
      s postresekční symptomatologií                       ukončení komplexní léčby při trvající
      endoskopicky ověřenou.       Možnost prodloužení.           symptomatologii.

                       P 21 dnů
                       V rozmezí 6 až 12 měsíců po operaci. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III/3   - Crohnova nemoc.          K 21 dnů                 K 21 dnů
     - Colitis ulceroza.         Těžká forma onemocnění.         Opakované exacerbace nemoci: 1x v průběhu
                                            kalendářního roku do stabilizace stavu.
                       Možnost prodloužení.
                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                       P 21 dnů                 Ostatní. 
                       Ostatní. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III/4   - Chronická onemocnění žlučníku   P 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
     a žlučového traktu s lithiazou,                       K udržení remise. 
     pokud je operace kontraindikovaná. 
     - Sklerotizující cholangoitis.
     - Funkční poruchy žlučového traktu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III/5   - Stavy po komplikovaných operacích K 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
     žlučníku a žlučového traktu, po 
     zákrocích pro stenozu a lithiazu  Do 6 měsíců po komplikovaných operacích Trvající dysfunkce žlučových cest.
     žlučových cest - pooperační     žlučníku a žlučového traktu.
     pankreatitidocholangoitis, 
     ikterus, instrumentace žlučových  Po zákrocích pro stenozu a lithiázu
     cest, endoskopická retrográdní   žlučových cest.
     cholangiopankreatografie (ERCP).
     - Stavy po dissoluci kamenů a    Možnost prodloužení.
     extrakorporální litotrypsii. 
                       P 21 dnů
                       Do 6 měsíců po dissoluci kamenů 
                       a extrakorporální litotrypsii. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III/6   - Stavy po akutní hepatitis     K 21 dnů                 K 21 dnů
     jakékoliv etiologie a toxickém   Do 6 měsíců od stanovení onemocnění   Poškození jater při přetrvávajících 
     jaterním poškození (lékovém i    při konzervativní terapii.        známkách aktivity procesu jako nemoc 
     vlivem práce).                                z povolání podle jiného právního předpisu, 
     - Chronická hepatitis s       Možnost prodloužení.           který stanoví seznam nemocí z povolání.
     přetrváváním pozitivity markerů.
     - Asociovaná autoimunní hepatitis.                      P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
     - Primární biliární cirhóza.
                                            Ostatní při přetrvávajících biochemických 
                                            nebo histologických známkách onemocnění jater.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III/7   - Stavy po resekčních výkonech   K 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
     a transplantacích jater nebo    Stavy po resekčních výkonech do 6 
     operacích a transplantacích     měsíců po operaci.
     pankreatu.             Stavy po transplantacích do 12
                       měsíců po operaci.

                       Možnost prodloužení. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III/8   - Stavy po akutní pankreatitis   K 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
     nebo po exacerbaci chronické    Do 6 měsíců od zahájení léčby akutní 
     pankreatitis.            pankreatitis nebo po exacerbaci     Vleklá maldigesce a malabsorpce při 
     - Prokázaná chronická        chronické pankreatitis,         prokázané poruše stavu výživy, pokud 
     pankreatitis.                                je příčinou dysfunkce pankreatu. 
                       při komplikacích do 12 měsíců od 
                       zahájení léčby akutní pankreatitis nebo 
                       po exacerbaci chronické pankreatitis.

                       Možnost prodloužení.

                       P 21 dnů
                       Ostatní.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV   NEMOCI Z PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV/1   - Diabetes mellitus.        K 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

                       Stavy s komplikací (mikroangiopatie   Stavy s komplikací (mikroangiopatie 
                       a makroangiopatie, neuropatie).     a makroangiopatie, neuropatie). 

                       P 21 dnů
                       Ostatní. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV/2   - Stavy po totální thyreoidektomii. K 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
     - Hypothyreóza při obtížně 
     probíhající lékové substituci.    Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu.   Obtížně probíhající substituce nebo 
                                            při rozvoji sekundárních symptomů 
                       P 21 dnů                 (zejména artropatie a benigní myopatie).
                       Do 6 měsíců od stanovení onemocnění 
                       hypotyreozy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV/3   - Stavy po operacích hyperfunkčního K 21 dnů
     benigního adenomu hypofýzy 
     a nadledvin při přítomnosti     Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu.
     sekundárních symptomů onemocnění 
     (zejména artropatie a myopatie).   Možnost prodloužení.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V    NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/1   - Stavy po operaci horních cest   K 28 dnů
     dýchacích a dolních cest 
     dýchacích; netýká se stavů po    Stavy po operaci dolních cest dýchacích
     operacích tonsil, adenoidních    do 6 měsíců po operaci.
     vegetací a nosní přepážky.
     - Stavy po transplantaci plic.    Možnost prodloužení.

                       K 28 dnů

                       Stavy po transplantaci plic do 12 měsíců
                       po transplantaci.
                       Možnost prodloužení.

                       K 21 dnů

                       Stavy po operaci horních cest dýchacích 
                       do 6 měsíců po operaci.

                       Možnost prodloužení.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/2    - Poškození hrtanu a hlasivek    K 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
     v důsledku hlasového přetížení.
     - Stavy po fonochirurgické léčbě.  Stavy, kdy přes využití všech možností  Stavy, kdy přes využití všech možností 
                       konzervativní či chirurgické léčby    konzervativní či chirurgické léčby
                       nedojde k úpravě funkce hlasu.      nedojde k úpravě funkce hlasu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/3    - Stavy po komplikovaném zánětu   K 21 dnů
     plic.                Do 4 měsíců po ukončení hospitalizace. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/4    - Bronchiektazie          K 21 dnů                 K 21 dnů
     - Recidivující záněty dolních 
     cest dýchacích a chronické záněty  Možnost prodloužení.           1x v průběhu kalendářního roku.
     dýchacího ústrojí jako nemoc z 
     povolání podle jiného právního 
     předpisu, který stanoví seznam 
     nemocí z povolání. 
     Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/5    - Astma bronchiale.         K 28 dnů                 K 28 dnů
     - Chronická obstrukční plicní
     nemoc.               Prokázaná ventilační porucha - pokles  Prokázaná ventilační porucha - pokles 
                       hodnoty objemu vzduchu vydechnutého   hodnoty objemu vzduchu vydechnutého 
                       v první sekundě při maximálním úsilí   v první sekundě při maximálním úsilí 
                       (FEV) 1 sec opakovaně pod 60 % náležité (FEV) 1 sec opakovaně pod 60 % náležité   
                       hodnoty nebo nutnost dlouhodobé (více  hodnoty nebo nutnost dlouhodobé (více  
                       než 6 měsíců v roce) systémové      než 6 měsíců v roce) systémové 
                       kortikoterapie pro uvedené onemocnění.  kortikoterapie pro uvedené onemocnění. 

                       Možnost prodloužení.           1x v průběhu kalendářního roku.

                       P 21 dnů                 Možnost prodloužení.
                       Ostatní.
                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                                            Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/6    - Intersticiální plicní fibrózy   K 28 dnů                 K 21 dnů
     jakékoliv etiologie v soustavném  Nemoci z povolání podle jiného právního Nemoci z povolání podle jiného právního 
     léčení.               předpisu, který stanoví seznam nemocí  předpisu, který stanoví seznam nemocí 
                       z povolání.               z povolání.

                       Možnost prodloužení.           1x v průběhu kalendářního roku.

                       K 28 dnů                 Možnost prodloužení.
                       Při prokázané ventilační poruše - pokles 
                       hodnoty vitální kapacity (VC) opakovaně K 21 dnů
                       pod 80 % náležité hodnoty.
                                            Při prokázané ventilační poruše - pokles 
                       Možnost prodloužení.           hodnoty vitální kapacity (VC) opakovaně 
                                            pod 80 % náležité hodnoty. 
                       P 21 dnů
                       Ostatní.                 1x v průběhu kalendářního roku.

                                            Možnost prodloužení.

                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                                            Ostatní.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V/7    - Následky toxických účinků plynů, K 28 dnů                 K 21 dnů
     dýmů, leptavých par a dráždivých 
     prachů na horní cesty dýchací a   Nemoc z povolání podle jiného právního  Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.
     dolní cesty dýchací.        předpisu, který stanoví seznam nemocí
                       z povolání.

                       Možnost prodloužení. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI    NEMOCI NERVOVÉ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI/1   - Obrna lícního nervu.        K 28 dnů                 K 28 dnů
     - Postpoliomyelitický syndrom.
     - Chabé obrny, mimo poúrazových,   Obrna lícního nervu v akutní fázi,    Postpoliomyelitický syndrom.
     včetně poinfekční          pokud není soustavná ambulantní 
     polyradikuloneuritis         nebo lůžková rehabilitační péče     1x v průběhu kalendářního roku.
     v návaznosti na ukončení akutní   efektivní.
     fáze.                                     Možnost prodloužení.
                       Postpoliomyelitický syndrom. 
                       Ostatní nemoci po dobu trvání chabé   P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                       periferní obrny s doloženou 
                       elektromyografií (EMG) a po dobu     Ostatní po dobu trvání chabé periferní 
                       pozvolné úpravy funkcí.         obrny s doloženou elektromyografií 
                                            (EMG) a po dobu pozvolné úpravy funkcí.
                       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI/2    - Polyneuropatie s paretickými   K 28 dnů                 K 28 dnů
      projevy.
                       Chabé obrny s postižením 0. až 3.    Chabé obrny s postižením 0. až 3.
                       stupně svalového testu a prokazatelným  stupně svalového testu a prokazatelným
                       postižením podle elektromyografie (EMG). postižením podle elektromyografie (EMG).

                       Možnost prodloužení.           1 x v průběhu 24 měsíců.

                       P 21 dnů                 Možnost prodloužení.
                       Ostatní.
                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

                                            Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI/3    - Kořenové syndromy s       K 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
      iritačně-zánikovým syndromem. 

                       V přímé návaznosti na hospitalizaci 
                       na neurologickém nebo rehabilitačním 
                       oddělení lůžkové péče (do 3 měsíců po 
                       ukončení hospitalizace), nebo u případů 
                       nejevících známky zlepšení po 6 týdnech 
                       soustavné ambulantní rehabilitační 
                       péče, u nichž byla vyloučena indikace 
                       k neurochirurgickému či 
                       spondylochirurgickému zákroku.

                       Možnost prodloužení. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI/4    - Zánětlivé nemoci centrálního   K 28 dnů                 K 28 dnů
      nervstva: 
      stavy po meningoencefalitis,    Po dobu přetrvávajících paréz s     Do 36 měsíců od začátku základního pobytu,
      encefalitis,            doloženým elektromyografickým      pokud přetrvávají těžké až střední parézy
      encefalomyelitis a myelitis,    vyšetřením (EMG) vyšetřením a po     a je předpoklad pro zlepšení zdravotního
      stavy po encefalomyelopolyradi-  dobu pozvolné úpravy funkcí.       stavu.
      kuloneuritis,           Nejpozději do 6 měsíců po ukončení 
      pokud jsou přítomny        hospitalizace.              Možnost prodloužení.
      spastickoparetické známky.
                       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI/5    - Hemiparézy a paraparézy     K 28 dnů                 K 28 dnů
      cévního původu se známkami 
      obnovující se funkce.       V přímé návaznosti na hospitalizaci,   Do 36 měsíců od začátku základního 
                       nejpozději do 6 měsíců po ukončení    pobytu, pokud přetrvávají těžké 
                       hospitalizace.              až střední parézy a je předpoklad 
                       Po odeznění akutního stadia nemoci.   pro zlepšení zdravotního stavu.

                       Možnost prodloužení.           Možnost prodloužení.

                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                                            Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI/6    - Stavy po poraněních a      K 28 dnů                 K 28 dnů
      operacích mozku, míchy       Přetrvávající parézy s pozvolnou     Do 36 měsíců od začátku základního pobytu,
      a periferního nervstva s      úpravou funkcí, nejpozději do 6 měsíců  pokud přetrvává těžká až střední paréza
      poruchami hybnosti se       po operaci nebo úrazu.          a je předpoklad zlepšení zdravotního stavu.
      známkami obnovující se funkce.

                       Možnost prodloužení.           Možnost prodloužení.

                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                                            Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI/7    - Roztroušená skleróza a jiná   K 28 dnů                 K 28 dnů
      demyelinizační onemocnění 
      v remisi.             Možnost prodloužení.           1x v průběhu 24 měsíců.

                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI/8    - Nervosvalová onemocnění     K 28 dnů                 K 28 dnů
      primární, sekundární a 
      degenerativní.           Možnost prodloužení.           1x v průběhu kalendářního roku.

                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI/9    - Syringomyelie s paretickými   K 21 dnů                 K 21 dnů
      projevy.
                                            1x v průběhu 24 měsíců. 

                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI/10   - Dětská mozková obrna při     K 28 dnů                 K 28 dnů
      možnosti samostatné mobility 
      a bez výrazných psychických změn,                      Do 21 let. 
      za předpokladu udržení pracovní 
      schopnosti nebo plné nezávislosti                      K 28 dnů
      a soběstačnosti. 
                                            Nad 21 let.
                                            1x v průběhu 24 měsíců. 

                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI/11   - Parkinsonova nemoc.       K 21 dnů                 K 21 dnů
      (Netýká se Parkinsonského 
      syndromu a sekundárního                           Pokud je předpoklad zlepšení
      extrapyramidového syndromu                         zdravotního stavu a udržení soběstačnosti.
      při léčbě psychofarmaky.)
                                            1x v průběhu 24 měsíců.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII    NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII/1   - Revmatoidní artritis I. až IV.  K 28 dnů                 K 28 dnů
      stadia hodnocení revmatoidní 
      artritis včetně juvenilní     Léčba od II. stadia nemoci s funkčním  Léčba od II. stadia nemoci s funkčním 
      artritis, soustavně léčená     postižením třídy b.           postižením třídy b.
      v rámci ambulantní péče.
                       Možnost prodloužení.           1x v průběhu kalendářního roku.

                       P 21 dnů                 Možnost prodloužení.

                       Onemocnění bez předchozí exacerbace   P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                       a léčba v případě nižších stádií 
                       nemoci než II. stadia s funkčním     Onemocnění bez předchozí exacerbace 
                       postižením třídy b.           a léčba v případě nižších stádií 
                                            nemoci než II. stadia s funkčním 
                                            postižením třídy b.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII/2   - Ankylozující spondylitis     K 28 dnů                 K 28 dnů
      (Bechtěrevova nemoc), soustavně  
      léčené v rámci ambulantní péče.  Od II. stadia nemoci s funkčním     Od II. stadia nemoci s funkčním 
                       postižením třídy b.,           postižením třídy b., 

                       v soustavné péči revmatologa nebo    v soustavné péči revmatologa nebo
                       rehabilitačního lékaře.         rehabilitačního lékaře.

                       Možnost prodloužení.           Možnost prodloužení.

                       P 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                       Ostatní.                 Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII/3   - Ostatní séronegativní      K 28 dnů                 K 28 dnů
      spondartritis soustavně léčená 
      v rámci ambulantní péče, Reiterův Postižení páteře II. a vyššího stadia  Postižení páteře II. a vyššího stadia
      syndrom, enteropatická artritis,  podle klasifikace pro ankylozující    podle klasifikace pro ankylozující
      reaktivní - parainfekční),     spondylitis.               spondylitis. 
      - Sekundární artitis, soustavně 
      léčená v rámci ambulantní péče.  Chronická artritis periferních kloubů  Chronická artritis periferních kloubů
                       od funkčního postižení třídy II.b.    od funkčního postižení třídy II.b.
                       stadia klasifikace pro revmatoidní    stadia klasifikace pro revmatoidní
                       artritis.                artritis.

                       Možnost prodloužení.           Nejdříve 12 měsíců od začátku základního
                                            pobytu a dále 1x v průběhu kalendářního roku.
                       P 21 dnů
                       Ostatní.                 Možnost prodloužení.

                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                                            Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII/4   - Mimokloubní revmatismus,     K 28 dnů                 K 28 dnů
      soustavně léčený v rámci 
      ambulantní péče.          V remisi.                V remisi. 
      - Difúzní onemocnění pojiva
      soustavně léčené v rámci      Možnost prodloužení.           1x v průběhu 24 měsíců.
      ambulantní péče (systémový 
      lupus erythematodus,                            Při exacerbaci základního onemocnění
      sklerodermie,                                po ukončení poslední komplexní léčby
      polymyositis, dermatomyositis,                       akutní fáze i před uplynutím 24 měsíců.
      Sjogrenův syndrom a ostatní 
      překryvné syndromy).                            Možnost prodloužení.

                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                                            Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII/5   - Osteoporóza s komplikacemi,   K 21 dnů                 K 21 dnů
      pokud soustavná ambulantní 
      rehabilitační péče delší než    Kostní změny, které jsou následkem    Kostní změny, které jsou následkem
      3 měsíce není efektivní nebo    práce ve stlačeném vzduchu jako     práce ve stlačeném vzduchu jako
      v návaznosti na hospitalizaci   nemoc z povolání podle jiného právního  nemoc z povolání podle jiného právního  
      pro komplikaci osteoporózy.    předpisu, který stanoví seznam nemocí  předpisu, který stanoví seznam nemocí 
      - Kostní změny, které jsou     z povolání.               z povolání. 
      následkem práce ve stlačeném 
      vzduchu jako nemoc z povolání   Patologické fraktury páteře       Patologické fraktury páteře v návaznosti
      podle jiného právního předpisu,  v bezprostřední návaznosti na      na sejmutí korzetu.
      který stanoví seznam nemocí    ukončení imobilizace na lůžku
      z povolání.            nebo sejmutí korzetu.          Do 24 měsíců od začátku základního pobytu. 

                       P 21 dnů
                       Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII/6   - Bolestivé syndromy šlach,    K 21 dnů                 K 21 dnů
      šlachových pochev, burz, úponů   Nemoci z povolání podle jiného právního Nemoci z povolání podle jiného právního
      svalů, kosterních svalů nebo    předpisu, který stanoví seznam nemocí  předpisu, který stanoví seznam nemocí
      kloubů (včetně onemocnění     z povolání.               z povolání, do 12 měsíců od začátku
      způsobeného účinkem vibrací                         základního pobytu.
      a dlouhodobého, nadměrného,    P 21 dnů
      jednostranného přetěžování jako                       P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
      nemoci z povolání podle jiného   Ostatní.
      právního předpisu, který stanoví                      Ostatní.
      seznam nemocí z povolání). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII/7   - Koxartroza, gonartroza      K 21 dnů                 K 21 dnů 
      v soustavné ambulantní péči 
      ortopeda a rehabilitačního     Od III.stupně hodnocení nemoci podle   Od III.stupně hodnocení nemoci podle
      lékaře.              Kellgrena.                Kellgrena.

                       Od II.stupně funkčního postižení b,   Od II.stupně funkčního postižení b, 
                       jedná-li se o bolestivou formu s     jedná-li se o bolestivou formu s 
                       častými exacerbacemi a rychlou      častými exacerbacemi a rychlou 
                       progresí nebo opakované zánětlivé    progresí nebo opakované zánětlivé 
                       iritace.                 iritace a předpokládá se zlepšení 
                                            hybnosti a udržení soběstačnosti.
                       Možnost prodloužení.
                                            1x v průběhu 24 měsíců.
                       P 21 dnů
                       Ostatní,                 Stavy kontraindikované k operaci 
                       pokud není soustavná ambulantní 
                       rehabilitační péče efektivní.      1x v průběhu kalendářního roku.

                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                                            I. až II. stupeň nemoci, pokud není 
                                            soustavná ambulantní péče efektivní, 
                                            za předpokladu snížení dlouhodobé 
                                            farmakoterapie či oddálení operační 
                                            léčby.
                                            Stavy kontraindikované k operaci, 
                                            pokud není soustavná ambulantní péče 
                                            efektivní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII/8   - Artrózy v ostatních       K 21 dnů                 K 21 dnů
      lokalizacích.
      - Artropatie.           Bolestivá forma s častými exacerbacemi. Jedná-li se o bolestivou formu s častými
                                            exacerbacemi a rychlou progresí nebo 
                                            jedná-li se o opakovaně zánětlivé iritace; 
                                            vždy za předpokladu zlepšení hybnosti a 
                                            udržení soběstačnosti.

                                            1x v průběhu 24 měsíců.

                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

                                            Ostatní, pokud není soustavná ambulantní 
                                            péče efektivní, za předpokladu snížení 
                                            dlouhodobé farmakoterapie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII/9   - Chronický vertebrogenní     K 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
      algický syndrom funkčního 
      původu v soustavné ambulantní   Chronický vertebrogenní algický
      rehabilitační péči.        syndrom funkčního původu v přímé
                       návaznosti na hospitalizaci (do 3 
                       měsíců po ukončení hospitalizace) 
                       nebo případy nejevící známky zlepšení 
                       po 6 týdnech soustavné ambulantní 
                       rehabilitační péče.

                       Možnost prodloužení.

                       P 21 dnů

                       Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII/10   - Stavy po ortopedických      K 28 dnů 
      operacích s použitím kloubní
      náhrady.              Neprodleně, jakmile stav umožní
                       zatížení léčebnou rehabilitací, nejpozději 
                       do 3 měsíců po úrazu nebo operaci; 
                       v případě pooperačních komplikací do 
                       6 měsíců po operaci.

                       Možnost prodloužení.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII/11   - Stavy po úrazech pohybového   K 28 dnů                 K 28 dnů
      ústrojí a po ortopedických 
      operacích včetně stavů po     Neprodleně, jakmile stav umožní zatížení Nejpozději do 24 měsíců po operaci
      operacích meziobratlových     léčebnou rehabilitací, nejpozději však  meziobratlových plotének, stenóz páteřního
      plotének a stenóz kanálu      do 6 měsíců po úrazu nebo operaci;    kanálu nebo úrazu při přetrvávající
      páteřního, pokud není soustavná  v případě pooperačních komplikací    závažné poruše hybnosti a omezení
      ambulantní nebo lůžková      do 12 měsíců po operaci.         soběstačnosti a je předpoklad zlepšení
      rehabilitační péče efektivní.                       zdravotního stavu.
                       Možnost prodloužení.
                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                                            Ostatní při syndromu selhání operační léčby
                                            (FBS).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII/12   - Stavy po amputacích dolní    K 21 dnů
      končetiny, stupeň aktivity 1 až
      4, kdy je pojištěnec vybavený   Do 12 měsíců po operaci.  
      protézou.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIII    NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIII/1   - Recidivující a chronické     K 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
      netuberkulózní záněty ledvin a 
      močových cest rezistentní na    Chronická pyelonefritis v solitární
      léčbu antibiotiky (ATB) a jinou  ledvině.
      léčbu farmakologickou, v soustavné 
      péči urologa minimálně 12 měsíců. Cystické onemocnění ledvin. Hladina
      - Cystické onemocnění ledvin.   sérového kreatininu trvale přesahuje
                       150 umol/1.

                       Možnost prodloužení. 

                       P 21 dnů
                       Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIII/2   - Nefrolitiáza bez městnání    K 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
      v močových cestách.
      - Nefrokalcinóza.         Nefrolitiáza v solitární ledvině     Při prokázáném klinickém efektu předchozí
                       nebo oboustranná nefrolitiáza, pokud   lázeňské léčebně rehabilitační péče.
                       stavy nejsou indikované k operační 
                       léčbě nebo litotrypsii. 

                       Cystinová nefrolithiáza.

                       Bilaterální nefrokalcinóza.

                       Možnost prodloužení.

                       P 21 dnů 
                       Ostatní. 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIII/3   - Stavy po operacích ledvin a   K 21 dnů
      močových cest včetně operací 
      endovezikálních a stavů po     Do 6 měsíců po operaci ledvin a 
      komplikované prostatektomii a   močových cest včetně operací
      nefrolitotrypsii, doléčení po   endovezikálních a stavů po
      litotrypsii extrakorporálními   prostatektomii a nefrolitotrypsii.
      rázovými vlnami (LERV).
                       P 21 dnů 

                       Ostatní

                       do 6 měsíců.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIII/4   - Chronická prostatitis nebo    P 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
      chronická prostatovesikulitis 
      rezistentní na farmakologickou 
      léčbu a léčbu antibiotiky (ATB),
      v soustavné péči urologa 
      minimálně 12 měsíců.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIII/5   - Stavy po transplantaci ledviny  K 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
      při stabilizované funkci štěpu
      (transplantované ledviny).     Do 6 měsíců po transplantaci, při    Stavy po transplantaci ledviny 
      - Dárce štěpu (ledviny).      komplikacích nejpozději do 12 měsíců   (netýká se dárce štěpu).
                       po transplantaci.

                       Možnost prodloužení v případě
                       transplantace.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IX     DUŠEVNÍ PORUCHY 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IX/1    - Psychózy ve stádiu remise.    K 28 dnů                 K 28 dnů 

                       V přímé návaznosti na hospitalizaci   Do 24 měsíců od začátku základního pobytu
                       na lůžkovém psychiatrickém oddělení   při prokázaném efektu předchozího pobytu. 
                       nebo při soustavné ambulantní péči 
                       jako alternativa následné lůžkové    Možnost prodloužení.
                       psychiatrické péče po každé exacerbaci. 
                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                       Možnost prodloužení.
                                            Ostatní.
                       P 21 dnů

                       Ostatní. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IX/2    - Těžké neurotické poruchy     K 21 dnů                 K 21 dnů
      a jiné nepsychotické poruchy.
                       V přímé návaznosti na hospitalizaci na  Do 12 měsíců od začátku základního pobytu
                       lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo  při prokázaném efektu předchozího pobytu. 
                       při soustavné ambulantní péči jako 
                       alternativa následné lůžkové       Možnost prodloužení.
                       psychiatrické péče po každé exacerbaci.
                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                       Možnost prodloužení.
                                            Ostatní. 
                       P 21 dnů
                       Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X     NEMOCI KOŽNÍ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X/1    - Atopický ekzém.         K 21 dnů                 K 21 dnů

                       Do 25 let věku, starší v přímé      Jako alternativa lůžkové péče v oboru 
                       návaznosti na hospitalizaci na      dermatovenerologie.
                       lůžkovém oddělení dermatovenerologie 
                       nebo jako alternativa této péče.     1x v průběhu 24 měsíců.

                       Možnost prodloužení.           Možnost prodloužení.

                       P 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                       Ostatní.                 Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X/2    - Generalizovaná a artropatická  K 28 dnů                 K 28 dnů
      psoriasis vulgaris.
                       V přímé návaznosti na hospitalizaci   Jako alternativa lůžkové péče v oboru
                       na lůžkovém oddělení dermatovenerologie dermatovenerologie. 
                       nebo jako alternativa této péče. 
                                            1x v průběhu kalendářního roku.
                       Možnost prodloužení.           Možnost prodloužení.

                       P 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                       Ostatní.                 Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X/3    - Toxická kontaktní dermatitis,  K 28 dnů                 K 21 dnů
      - Ekzém jako nemoc z povolání
      v soustavné péči          Nemoci z povolání podle jiného      Nemoci z povolání podle jiného právního
      dermatovenerologa.         právního předpisu, který stanoví seznam předpisu, který stanoví seznam nemocí
                       nemocí z povolání.            z povolání.

                       Možnost prodloužení.           1x v průběhu kalendářního roku.

                       P 21 dnů                 Možnost prodloužení.
                       Ostatní.
                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                                            Ostatní.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X/4    - Chronické dermatózy nereagující K 28 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
      na ambulantní léčbu.
                       Léčba se poskytuje výjimečně v přímé 
                       návaznosti na hospitalizaci na 
                       lůžkovém oddělení dermatovenerologie 
                       nebo jako alternativa této péče. 

                       Možnost prodloužení.

                       P 21 dnů
                       Ostatní. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X/5    - Stavy po popáleninách a po    K 28 dnů                 K 21 dnů
      rekonstrukčních výkonech, kde 
      hrozí značné kontraktury.     Do 3 měsíců od ukončení péče       Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.
                       příslušných specialistů.

                       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XI     NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XI/1    - Sterilita a infertilita     K 21 dnů                 K 21 dnů
      primární (3 a více spontánních
      potratů)              Ženy do 40 let.             Ženy do 40 let věku. 
      - Sekundární sterilita na
      podkladě zánětlivém i funkčním.  Sterilita ženy starší 35 let po     Sterilita ženy starší 35 let po
      - Abortus habitualis.       negativním vyšetření partnera ženy.   negativním vyšetření partnera ženy. 

                       Infertilita (3 a více spontánních    Infertilita (3 a více spontánních 
                       potratů) po negativním genetickém    potratů) po negativním genetickém 
                       vyšetření obou partnerů.        vyšetření obou partnerů.

                       Možnost prodloužení.           Do 24 měsíců od začátku základního pobytu. 

                                            P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
                                            Ženy do 40 let.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XI/2    - Opakující se zánětlivá      K 21 dnů                 P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
      onemocnění vnitřních rodidel a 
      jejich následky (adnexitis     Do 3 měsíců po odeznění akutní      Ženy do 40 let.
      chronica, metritis chronica,    exacerbace zánětlivého onemocnění
      adhesiones pelvis minoris,     u žen do 40 let.
      occlusio tubarum, kolpitis
      chronica).             Možnost prodloužení.

                       P 21 dnů
                       Ostatní. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XI/3    - Stavy po komplikovaných     K 28 dnů
      operacích gynekologických. 
                       - Stavy po komplikovaných operacích 
                       v oblasti malé pánve.

                       Do 3 měsíců po operaci.

                       Možnost prodloužení.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ODDÍL B Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o děti a dorost A. Seznam indikačních skupin pro děti a dorost
XXI   Nemoci onkologické
XXII   Nemoci oběhového ústrojí
XXIII  Nemoci trávicího ústrojí
XXIV   Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí a obezita
XXV   Nemoci dýchacího ústrojí
XXVI   Nemoci nervové
XXVII  Nemoci pohybového ústrojí
XXVIII  Nemoci močového ústrojí
XXIX   Duševní poruchy
XXX   Nemoci kožní
XXXI   Nemoci gynekologické
B. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o děti a dorost
 
Číslo indikace
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo   Indikace              ZÁKLADNÍ                 OPAKOVANÝ
indikace                   léčebný pobyt              léčebný pobyt
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       - způsob poskytování lázeňské léčebně  - způsob poskytování lázeňské léčebně
                       rehabilitační péče:           rehabilitační péče:

                       K (komplexní)              K (komplexní)
                       - další odborná kritéria vztahující   - další odborná kritéria vztahující 
                       se k jednotlivým indikacím        se k jednotlivým indikacím
                       - délka léčebného pobytu         - délka léčebného pobytu
                       - lhůta pro nástup léčebného pobytu   - lhůta pro nástup léčebného pobytu
                       - možnost prodloužení          - možnost prodloužení
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXI    NEMOCI ONKOLOGICKÉ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXI/1   - Zhoubné nádory.         K 28 dnů
   
                       Do 24 měsíců po ukončení komplexní
                       protinádorové léčby.

                       Možnost prodloužení.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXII    NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXII/1   - Vrozené vady a získané vady   K 28 dnů                 K 28 dnů
      srdce a velkých cév po operaci. 
      - Stavy po transplantaci srdce.  Možnost prodloužení.           Hemodynamické reziduální vady.

                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXII/2   - Systémové revmatické a jiné   K 28 dnů                 K 28 dnů
      kolagenní onemocnění s postižením 
      oběhového aparátu i kloubní formy. Možnost prodloužení.           1x v průběhu 24 měsíců, 

                                            při recidivě v návaznosti na ukončení
                                            akutní fáze i dříve.

                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXII/3   - Juvenilní hypertenze.      K 28 dnů                 K 28 dnů 

                       Možnost prodloužení.           1x v průběhu kalendářního roku.

                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXII/4   - Prognosticky závažné rizikové  K 28 dnů
      faktory (dyslipidemie nebo 
      kombinace dalších rizikových    Možnost prodloužení. 
      faktorů: arteriální hypertenze, 
      obezita, genetická zátěž). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIII   NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIII/1  - Chronické onemocnění žaludku.  K 28 dnů                 K 28 dnů
      - Funkční poruchy žaludku.
      - Chronická gastritis a      Možnost prodloužení.           1x v průběhu kalendářního roku.
      duodenitis erosiva.
      - Vředová nemoc žaludku a                          Do 48 měsíců od začátku základního 
      dvanáctníku.                                pobytu při prokázaném efektu 
      - Stavy po operacích jícnu,                         předchozího pobytu.
      žaludku a dvanáctníku.
                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIII/2  - Chronické onemocnění střev.   K 28 dnů                 K 28 dnů
      - Funkční poruchy tenkého a 
      tlustého střeva.          Možnost prodloužení.           Chronická enterokolitis a Crohnova nemoc. 
      - Chronická enterokolitis včetně 
      Crohnovy nemoci a ostatní primární                     1x v průběhu kalendářního roku.
      malabsorpční syndromy.
      - Dermatogenní malabsorpční syndromy.                    Možnost prodloužení. 
      - Coeliakie.
      - Polyposis intestini.                           Ostatní:
      - Megacolon vrozené i získané.
      - Stavy po operacích na tenkém i                      1x v průběhu kalendářního roku.
      tlustém střevě.                               Do 48 měsíců od začátku základního pobytu. 
                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIII/3  - Nemoci jater.          K 28 dnů                 K 28 dnů
      - Stavy po infekční hepatitis. 
      - Chronická hepatitis.       Možnost prodloužení.           1x v průběhu kalendářního roku.
      - Cirhózy ve stavu kompenzace.
      - Toxická poškození jater.     Stavy po transplantacích do 12 měsíců  Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.
      - Stavy po infekční mononukleóze  po operaci.
      s jaterní poruchou.                             Možnost prodloužení.
      - Stavy po úrazech, operacích a 
      transplantacích jater.
      - Jiné hepatopatie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIII/4  - Chronické onemocnění žlučníku  K 28 dnů                 K 28 dnů
      a žlučových cest.
      - Vrozené poruchy tvorby žluči a  Možnost prodloužení.           1x v průběhu kalendářního roku.
      biliární sekrece. 
      - Chronická cholecystitis.                         Do 36 měsíců od začátku základního 
      - Biliární dyspepsie.                            pobytu při prokázaném efektu předchozího
      - Stavy po operacích žlučníku a                       pobytu.
      žlučových cest. 
                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIII/5  - Chronické nemoci pankreatu.   K 28 dnů                 K 28 dnů 
      - Stavy po akutní pankreatitis.
      - Chronická pankreatitis.     Možnost prodloužení.           Chronické nemoci pankreatu, 
      - Pankreatická achylie vrozená                       cystická fibróza.
      i získaná. 
      - Cystická fibróza.                             1x v průběhu kalendářního roku.
      - Stavy po úrazech, operacích a 
      transplantacích pankreatu.                         Možnost prodloužení.

                                            K 28 dnů 
                                            Ostatní. 
                                            1x v průběhu kalendářního roku.
                                            Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.

                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIV    NEMOCI A PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ A OBEZITA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIV/1   - Diabetes mellitus.        K 28 dnů                 K 28 dnů

      Možnost prodloužení.                            1x v průběhu kalendářního roku.

                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIV/2   - Obezita spojená s dalšími    K 28 dnů                 K 28 dnů
      rizikovými faktory. 
                       Možnost prodloužení.           1x v průběhu kalendářního roku.

                                            Do 36 měsíců od začátku základního 
                                            pobytu při prokázaném efektu předchozího 
                                            pobytu.

                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIV/3   - Tyreopatie.           K 28 dnů                 K 28 dnů
      - Stavy po operacích štítné žlázy. 
      - Stavy po operacích benigních   Možnost prodloužení.           Tyreopatie. 
      nádorů nadledvinek a hypofýzy.
                                            1x v průběhu kalendářního roku.

                                            Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.

                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXV    NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXV/1   - Recidivující komplikovaná    K 28 dnů                 K 28 dnů
      otitis po operačním řešení.
                       Možnost prodloužení.           Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXV/2   - Chronická bronchitis/      K 28 dnů                 K 28 dnů
      recidivující bronchitis.
                       Možnost prodloužení.           1x v průběhu kalendářního roku.

                                            Do 48 měsíců od začátku základního pobytu.

                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXV/3   - Stav po opakovaném zánětu    K 28 dnů
      plic v průběhu posledních 2 let.
                       Možnost prodloužení.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXV/4   - Bronchiektasie.         K 28 dnů                 K 28 dnů

                       Možnost prodloužení.           Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXV/5   - Asthma bronchiale.        K 28 dnů                 K 28 dnů
  
                       Možnost prodloužení.           Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXV/6   - Stavy po operacích a       K 28 dnů                 K 28 dnů
      traumatech horních a dolních  
      cest dýchacích a plic s výjimkou  Možnost prodloužení.           Možnost prodloužení.
      stavů po tonsilektomii a 
      operaci adenoidních vegetací.
      - Stavy po operacích malformací 
      hrudníku se sníženou funkcí plic.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXV/7   - Cystická fibróza.        K 28 dnů                 K 28 dnů

      - Intersticiální plicní fibróza.  Možnost prodloužení.           Možnost prodloužení.

      - Sarkoidóza plic.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVI    NEMOCI NERVOVÉ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVI/1   - Syndrom periferního       K 28 dnů                 K 28 dnů
      motorického neuronu jakékoliv
      etiologie.             Možnost prodloužení.           Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVI/2   - Svalová dystrofie a       K 28 dnů                 K 28 dnů
      jiná svalová onemocnění.   
                       Možnost prodloužení.           Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVI/3   - Dětská mozková obrna.      K 28 dnů                 K 28 dnů

      - Mozečkové syndromy.       Možnost prodloužení.           Možnost prodloužení.

      - Hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVI/4   - Jiné hybné poruchy        K 28 dnů                 K 28 dnů
      centrálního původu: 
      - hybné poruchy po zánětech    Možnost prodloužení.           Možnost prodloužení.
      mozku a míchy, autoimunitní, 
      degenerativní a heredofamiliární 
      onemocnění ovlivnitelná 
      rehabilitační péčí.
      - hybné poruchy po cévních 
      příhodách mozkových.
      - hybné poruchy po úrazech mozku.
      - hybné poruchy po operacích 
      nádorů centrální nervové soustavy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVI/5   - Kořenové syndromy        K 28 dnů                 K 28 dnů
      vertebrogenního původu.  
                       Možnost prodloužení.           Při recidivě onemocnění.

                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVII   NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVII/1  - Juvenilní chronická artritis.  K 28 dnů                 K 28 dnů
  
      - Jiná chronická revmatická    Možnost prodloužení.           Možnost prodloužení.    
      onemocnění kloubů a páteře. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVII/2  - Vrozené či získané        K 28 dnů                 K 28 dnů
      ortopedické vady. 
                       Možnost prodloužení.           Možnost prodloužení.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVII/3  - Stavy po úrazech a        K 28 dnů                 K 28 dnů
      ortopedických operacích 
      při poruše motorických funkcí.   Možnost prodloužení.           Do 36 měsíců po operaci nebo úrazu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVII/4  - Skoliózy vyžadující korzet    K 28 dnů                 K 28 dnů
      od Ib podle Cobba, v soustavné 
      rehabilitační péči.        Možnost prodloužení.           Možnost prodloužení. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVII/5  - Osteochondrózy ve stádiu     K 28 dnů
      reparačním. 
      Morbus Perthes ve stádiu      Možnost prodloužení.   
      reparačním. 
      - Primární a sekundární 
      osteoporóza dětského a
      dorostového věku.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVII/6  - Morbus Scheuermann.       K 28 dnů

                       Možnost prodloužení.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVII/7  - Vertebrogenní algický      K 28 dnů                 K 28 dnů
      syndrom.
                       Možnost prodloužení.           Při recidivě.

                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVIII   NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVIII/1  - Recidivující nebo vleklé     K 28 dnů                 K 28 dnů
      záněty ledvin a močových 
      cest na podkladě anatomickém    Možnost prodloužení.           Při prokázané aktivitě procesu onemocnění.
      nebo funkčním. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVIII/2  - Urolitiáza in situ,       K 28 dnů                 K 28 dnů  
      po spontánním odchodu 
      konkrementu, odstranění      Možnost prodloužení.           Při recidivě.
      chirurgickou či endoskopickou 
      cestou nebo litotrypsií                           Možnost prodloužení.
      extrakorporálními rázovými 
      vlnami (LERV). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVIII/3  - Stavy po operacích        K 28 dnů
      močového ústrojí 
      mimo urolitiázu.          Do 3 měsíců po operaci; při pooperačních
                       komplikacích do 6 měsíců po operaci.

                       Možnost prodloužení.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVIII/4  - Chronická difusní        K 28 dnů                 K 28 dnů
      glomerulonefritis. 
      - Lipoidní nefróza.        Možnost prodloužení.           Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.
      - Hereditární nefropatie 
      ve stadiu remise.                              Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVIII/5  - Stavy po transplantaci ledvin.  K 28 dnů                 K 28 dnů 

                       Možnost prodloužení.           Do 36 měsíců po transplantaci.

                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXVIII/6  - Funkční poruchy mikce      K 28 dnů                 K 28 dnů 
      (i bez zánětlivé příčiny) 
      v případech, pokud není      Možnost prodloužení.           Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.
      soustavná ambulantní péče 
      efektivní.                                 Možnost prodloužení.
      - Děti po dovršení 9 let 
      věku nereagující na 
      dosavadní režimová a 
      medikamentózní opatření.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIX    DUŠEVNÍ PORUCHY
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIX/1   - Psychózy ve stádiu remise.    K 28 dnů                 K 28 dnů 

                       V přímé návaznosti na hospitalizaci   Do 24 měsíců od začátku základního pobytu. 
                       na lůžkovém psychiatrickém oddělení 
                       nebo při soustavné ambulantní péči    Možnost prodloužení.
                       jako alternativa následné lůžkové 
                       psychiatrické péče po každé exacerbaci.

                       Možnost prodloužení.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXIX/2   - Neurotické poruchy a jiné    K 28 dnů                 K 28 dnů 
      nepsychotické poruchy.   
                       V přímé návaznosti na hospitalizaci   Do 24 měsíců od začátku základního pobytu. 
                       na lůžkovém psychiatrickém oddělení 
                       nebo při soustavné ambulantní péči    Možnost prodloužení.
                       jako alternativa následné lůžkové 
                       psychiatrické péče po každé exacerbaci. 

                       Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXX    NEMOCI KOŽNÍ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXX/1   - Psoriasis vulgaris - chronické  K 28 dnů                 K 28 dnů 
      a recidivující formy.  
                       Možnost prodloužení.           Při aktivitě procesu onemocnění.

                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXX/2   - Chronické a recidivující     K 28 dnů                 K 28 dnů 
      ekzémy včetně atopického.
                       Možnost prodloužení.           Při aktivitě procesu onemocnění.
      - Chronické prurigo. 
                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXX/3   - Indurativní a konglobující    K 28 dnů                 K 28 dnů
      formy akné.
                       Možnost prodloužení.           Při aktivitě procesu onemocnění.

                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXX/4   - Sklerodermie.          K 28 dnů                 K 28 dnů 

                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXX/5   - Ichtyózy.            K 28 dnů                 K 28 dnů 

                       Možnost prodloužení.           Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXX/6   - Chronické dermatózy.       K 28 dnů                 K 28 dnů 

                       Možnost prodloužení.           Při aktivitě procesu onemocnění.

                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXX/7   - Stavy po popáleninách a     K 28 dnů                 K 28 dnů 
      po rekonstrukčních výkonech, 
      kde hrozí smršťování jizev.    Možnost prodloužení.           Do 36 měsíců po popálení nebo 

                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXXI    NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXXI/1   - Recidivující zánětlivá      K 28 dnů                 K 28 dnů 
      onemocnění zevních a vnitřních 
      rodidel.              Možnost prodloužení.           Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.
      - Pozánětlivé změny v malé pánvi.
                                            Možnost prodloužení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXXI/2   - Primární a sekundární:      K 28 dnů                 K 28 dnů 
      amenorrhoea,
      oligomenorrhea a dysmenorrhea,   Možnost prodloužení.           Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.
      pokud není ambulantní péče 
      efektivní.                                 Možnost prodloužení.
      - Nepravidelnosti menstruačního 
      cyklu při kontraindikaci
      hormonální léčby. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      XXXI/3   Stavy s pooperačními  K 28 dnů                 K 28 dnů 
      komplikacemi po operacích 
      (do 3 měsíců po operaci):     Možnost prodloužení.           Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.
      - v malé pánvi.
      - po jiných břišních operacích                       Možnost prodloužení.
      se vztahem ke krajině malé pánve. 
      - po appendectomii.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XXXI/4   - Hormonální dysfunkce po     K 28 dnů                 K 28 dnů 
      ukončení farmakologické 
      ochrany ovarií při onkologické   Možnost prodloužení.           Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.
      léčbě pro genitální i 
      extragenitální nádorová                           Možnost prodloužení.
      onemocnění. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vybraná ustanovení novel Čl.II zákona č. 459/2000 Sb. Přechodné ustanovení Hodnoty bodu a výše úhrad hrazené zdravotní péče, včetně regulačních omezení, stanovené podle dosavadních právních předpisů, se použijí pro 1. pololetí 2001; nedojde-li po nabytí účinnosti tohoto zákona k dohodě o cenách podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění tohoto zákona, zůstávají v platnosti ceny stanovené pro 1. pololetí 2001. Čl.II zákona č. 176/2002 Sb. Přechodné ustanovení Žádosti plátců pojistného o prominutí pokuty, přirážky k pojistnému nebo penále podané rozhodčímu orgánu před nabytím účinnosti tohoto zákona a rozhodčím orgánem do doby nabytí účinnosti tohoto zákona nerozhodnuté se posuzují podle tohoto zákona. Čl.VII zákona č. 425/2003 Sb. Přechodné ustanovení Za osobu samostatně výdělečně činnou se nepovažuje osoba vykonávající činnost mandatáře na základě mandátní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku, pokud tato smlouva byla uzavřena před 1. lednem 2004. Čl.XIII zákona č. 359/2004 Sb. PŘECHODNÉ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o neslučitelnosti funkce poslance Evropského parlamentu podle § 53 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, se poprvé užijí na poslance Evropského parlamentu zvolené v prvních volbách do Evropského parlamentu v roce 2004. 2. Ustanovení částí druhé až jedenácté se poprvé užijí na poslance Evropského parlamentu zvolené v prvních volbách do Evropského parlamentu v roce 2004. Čl.VIII zákona č. 438/2004 Sb. V seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely podle § 15 odst. 5 věty první zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění čl. VII bodu 1 tohoto zákona, jsou dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zapsány léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely obsažené k tomuto dni v číselníku Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely podle věty první Ministerstvo zdravotnictví zveřejní dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na své stránce v síti Internet. Čl.II zákona č. 123/2005 Sb. Přechodné ustanovení Žádosti o zapsání do seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění podané Ministerstvu zdravotnictví přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a Ministerstvem zdravotnictví do nabytí účinnosti tohoto zákona nerozhodnuté se posuzují podle tohoto zákona. Čl. LXV zákona č. 261/2007 Sb. Přechodná ustanovení 1. Maximální ceny stanovené podle dosavadních cenových předpisů pro léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, které na základě cenového předpisu vydaného podle tohoto zákona podléhají cenové regulaci maximální cenou, platí až do dne nabytí právní moci rozhodnutí Ústavu o stanovení maximální ceny podle tohoto zákona. Maximální ceny stanovené podle dosavadních cenových předpisů pro léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, které na základě cenového předpisu vydaného podle tohoto zákona nepodléhají cenové regulaci maximální cenou, platí až do vydání cenového předpisu podle tohoto zákona. 2. Držitel rozhodnutí, výrobce nebo dovozce léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely je povinen podat žádost o stanovení maximální ceny do 90 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely podle cenového předpisu vydaného podle tohoto zákona podléhají regulaci maximální cenou a maximální cena nebyla stanovena podle dosavadních cenových předpisů. Úhrada stanovená pro tento léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely zaniká prvním dnem po uplynutí 90 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud v této lhůtě nebyla podána žádost o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady. 3. Výše a podmínky úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely stanovené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle dosavadních předpisů se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považují za výši a podmínky úhrady podle tohoto zákona až do nabytí právní moci rozhodnutí Ústavu o stanovení výše a podmínek úhrady. 4. Řízení o stanovení maximální ceny pravomocně neukončená ke dni účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních předpisů. 5. Ústav do 180 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona zahájí řízení o snížení maximální ceny u léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, které k 31. prosinci 2007 překračovaly omezení uvedené v § 39a odst. 2. Čl. XXII zákona č. 362/2009 Sb. Přechodná ustanovení 1. Za základní úhradu referenční skupiny stanovenou podle § 39c odst. 7 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se do provedení první revize považuje základní úhrada léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely stanovená v posledním správním řízení o stanovení nebo změně výše a podmínek úhrady přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona kterémukoliv v zásadě terapeuticky zaměnitelnému léčivému přípravku nebo potravině pro zvláštní lékařské účely a nebyla-li základní úhrada stanovena, považuje se za základní úhradu výše úhrady stanovená podle předchozích právních předpisů. Základní úhrada podle věty první se do provedení první revize, ne však déle než na dobu 365 dní ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, snižuje o 7 %. 2. Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se stanovené maximální ceny a výše úhrady všech léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely snižují do provedení první revize jejich úhrad, ne však déle než na dobu 365 dní ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, o 7 %. To neplatí pro úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, kterým byla stanovena výše a podmínky úhrady podle § 39b až 39h tohoto zákona nebo u nichž byla provedena změna výše a podmínek úhrady podle § 39i odst. 2 nebo § 39l zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Žádost o zvýšení maximální ceny nelze podat v období uvedeném ve větě první. 3. Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se ohlášené nejvyšší ceny léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených z veřejného zdravotního pojištění, které nepodléhají cenové regulaci ceny výrobce, snižují do provedení první revize jejich úhrad, ne však déle než na dobu 365 dní ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, o 7 %, přičemž držitelé registrace u registrovaných léčivých přípravků a tuzemští výrobci nebo dovozci neregistrovaných léčivých přípravků nebo potravin pro zvláštní lékařské účely mohou tyto léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely v tomto období uvádět na trh nejvýše za tyto snížené ceny. 4. Ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejní ceny a výše úhrady upravené podle bodů 2 a 3 v Seznamu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění. 5. Ve výjimečných případech může držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku požádat o výjimku ze snížení cen podle bodu 2 nebo 3. Žádost musí obsahovat dostatečné odůvodnění a v řízeních o žádosti o výjimku ze snížení cen Státní ústav pro kontrolu léčiv postupuje podle ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, upravujících stanovení maximální ceny s tím, že výjimku povolí pouze, pokud cena léčivého přípravku snížená podle bodu 2 nebo 3 je nejnižší z cen takového léčivého přípravku zjištěných v členských státech Evropské unie podle § 39c zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, léčivý přípravek je nezbytný k zajištění dostupnosti účinné a bezpečné zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a nelze spravedlivě požadovat, aby byl léčivý přípravek dodáván na český trh za sníženou cenu. Udělené výjimky Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejní neprodleně. Čl. II zákona č. 298/2011 Sb. Přechodná ustanovení 1. Na právní vztahy vzniklé na základě písemného ujednání uzavřeného ve veřejném zájmu podle 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, mezi zdravotní pojišťovnou a držitelem registrace, výrobcem nebo dovozcem se nevztahuje § 39c odst. 2 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 2. Za výši úhrady léčivého přípravku stanovenou rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje výše úhrady léčivého přípravku stanovená podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, snížená o maximální výši obchodních přirážek a o uplatněnou daň z přidané hodnoty. Za výši základní úhrady referenční skupiny stanovenou rozhodnutím Ústavu podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje výše základní úhrady stanovená rozhodnutím Ústavu podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2008 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, snížená o maximální výši obchodních přirážek a o uplatněnou daň z přidané hodnoty. Nebyla-li základní úhrada stanovena podle věty druhé, pak ji Ústav stanoví postupem podle § 39c odst. 2 až 5 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 3. Ústav do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zahájí řízení o nepřiznání úhrady u léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, které jsou zapsány na základě zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, do seznamu podle § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a jsou označeny symbolem B, H, K, T a U, za účelem ověření podmínky stanovené § 15 odst. 6 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud Ústav shledá důvody pro zachování úhrady, řízení zastaví a neprodleně zahájí řízení o změně výše a podmínek úhrady. V případě nepřiznání úhrady zůstává maximální cena léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely v platnosti. 4. Ústav do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zahájí řízení o nepřiznání úhrady u léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, které obsahují léčivé látky v rozsahu stanoveném přílohou vyhlášky č. 385/2007 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, za účelem ověření podmínky stanovené § 15 odst. 6 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud je v řízení prokázáno, že se nejedná o léčivé přípravky k podpůrné nebo doplňkové léčbě, Ústav řízení zastaví. 5. Řízení zahájená podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí postupem podle dosavadních právních předpisů; to neplatí pro § 39g odst. 3 a 8, § 39h odst. 2 a 3, § 39n a 39o zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 6. Ústav do 120 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zahájí řízení o snížení maximální ceny u léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona překračovaly omezení uvedené v § 39a odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 7. Řízení zahájená podle § 39i a 39l zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, Ústav usnesením zastaví, jestliže a) jsou splněny předpoklady pro zahájení zkrácené revize podle § 39p zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a b) není-li ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vydáno rozhodnutí v dané věci. Dnem následujícím po nabytí právní moci usnesení podle věty první Ústav zahájí řízení podle § 39p zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 8. Není-li řízení podle bodu 8 zastaveno, stanovené výše úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely se považují za nejvyšší možné úhrady pro konečného spotřebitele podle § 39h odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 9. Odvolání proti rozhodnutí v hloubkové nebo zkrácené revizi, rozhodnutí o stanovení maximální ceny nebo rozhodnutí o stanovení výše a podmínek úhrady, jakož i o jejich změně nebo zrušení, a rozklad proti rozhodnutí v přezkumném řízení vydaném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona mají odkladný účinek. Tato rozhodnutí jsou vykonatelná podle dosavadních právních předpisů. 10. Řízení o cenové soutěži podle § 39e zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, neukončená ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona Ústav usnesením zastaví. Závazky z cenové soutěže ukončené podle § 39e zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud se na základě výsledku této cenové soutěže stanovila základní úhrada referenční skupiny. 11. Ústav do 15. ledna 2012 zahájí řízení o zrušení úhrady léčivým přípravkům a potravinám pro zvláštní lékařské účely, jejichž cena pro konečného spotřebitele je nižší nebo rovna 50 Kč. Čl. II zákona č. 369/2011 Sb. Přechodná ustanovení 1. Změnu zdravotní pojišťovny k 1. dni kalendářního čtvrtletí lze po dni nabytí účinnosti tohoto zákona provést pouze tehdy, pokud přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona byla podána žádost o změnu zdravotní pojišťovny k 1. dni kalendářního čtvrtletí, následujícího po dni podání žádosti. 2. Při poskytování zdravotní péče podle § 15 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., které započalo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle § 15 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud jsou splněny podmínky v něm stanovené. 3. Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dosud platné a účinné úhrady těch léčivých přípravků, které mohou být vydávány i bez lékařského předpisu, zanikají. Řízení o nepřiznání úhrady těmto léčivým přípravkům se nevede, a je-li vedeno, dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se takové řízení zastavuje. 4. Řízení o zrušení úhrady léčivým přípravkům a potravinám pro zvláštní lékařské účely, jejichž cena pro konečného spotřebitele je nižší nebo rovna 50 Kč se nevede, a je-li vedeno, dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se takové řízení zastavuje. Čl. XXVIII zákona č. 458/2011 Sb. Přechodná ustanovení 1. Výše a podmínky úhrady těch léčivých přípravků, které mohou být vydávány i bez lékařského předpisu, zanikají dnem 30. června 2012 u těch léčivých přípravků, u kterých Ústav do 1. června 2012 neobdrží žádost od všech zdravotních pojišťoven o ponechání úhrady při poskytování ambulantních zdravotních služeb ve veřejném zájmu. Řízení o stanovení, změně, zrušení nebo nepřiznání úhrady těmto léčivým přípravkům se nevede, a je-li vedeno, dnem zániku úhrady se takové řízení zastavuje. 2. Řízení o zrušení úhrady léčivým přípravkům a potravinám pro zvláštní lékařské účely, jejichž cena pro konečného spotřebitele je nižší nebo rovna 50 Kč, se nevede, a je-li vedeno, dnem zániku úhrady se takové řízení zastavuje. Čl. VI zákona č. 44/2013 Sb. Přechodné ustanovení Pokud byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona započat některý z postupů nebo činností uvedených v § 35a zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uhradí jej, jakož i všechny další v tomto ustanovení uvedené činnosti a postupy vztahující se k takto započaté transplantaci, i když byly zahájeny nebo dokončeny po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zdravotní pojišťovna uvedená v § 35a zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Čl. II zákona č. 256/2014 Sb. Přechodná ustanovení 1. Zdravotní pojišťovna je povinna uhradit pojištěnci za období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona částky přesahující limit pro regulační poplatky a doplatky za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely podle § 16b odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 2. Správní řízení o hrazení částek podle § 16b zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená na návrh pojištěnce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle § 53 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 3. V řízení o hrazení částek přesahujících limit pro regulační poplatky a doplatky za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely podle § 16b zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, za období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeném ve sporných případech na návrh pojištěnce po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle § 53 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Čl. II zákona č. 1/2015 Sb. Přechodná ustanovení 1. Lázeňská léčebně rehabilitační péče, na jejíž poskytnutí byl vystaven návrh přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se poskytne podle vyhlášky č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, ve znění účinném do 31. prosince 2014. 2. Léčebný pobyt uskutečněný podle vyhlášky č. 267/2012 Sb. jako základní se považuje za základní léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 3. Léčebný pobyt uskutečněný podle vyhlášky č. 267/2012 Sb. jako opakovaný se považuje za opakovaný léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 4. Uskutečnil-li pojištěnec poslední léčebný pobyt v období od 1. října 2009 do 30. září 2012, považuje se takový léčebný pobyt za základní léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 5. Lázeňská léčebně rehabilitační péče, na jejíž poskytnutí byl vystaven návrh v období od 1. ledna 2015 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a která byla poskytnuta pojištěnci pro danou indikaci poprvé, se považuje za základní léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 6. Lázeňská léčebně rehabilitační péče, na jejíž poskytnutí byl vystaven návrh v období od 1. ledna 2015 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a která odpovídá indikaci, na jejímž základě již v minulosti pojištěnec léčebný pobyt uskutečnil, se považuje za opakovaný léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Čl. II zákona č. 200/2015 Sb. Přechodná ustanovení 1. Smlouvy podle § 17 odst. 1 a § 17 odst. 7 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně jejich změn a dodatků, z nichž vyplývá výše úhrady zdravotní pojišťovny poskytovateli zdravotních služeb za poskytnuté zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo rozsah těchto služeb, které jsou účinné ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zveřejní zdravotní pojišťovny nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 2. Smlouvy podle § 17 odst. 1 a § 17 odst. 7 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně jejich změn a dodatků, z nichž vyplývá výše úhrady zdravotní pojišťovny poskytovateli zdravotních služeb za poskytnuté zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo rozsah těchto služeb, které byly uzavřeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a mají nabýt účinnosti po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zveřejní zdravotní pojišťovny nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; tyto smlouvy nabývají účinnosti dnem v nich stanoveným. 3. Zdravotní pojišťovny jsou povinny zveřejnit též smlouvy podle § 17 odst. 1 a § 17 odst. 7 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně jejich změn a dodatků, z nichž vyplývá výše úhrady zdravotní pojišťovny poskytovateli zdravotních služeb za poskytnuté zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo rozsah těchto služeb, které byly uzavřeny v roce 2014 a 2015 a pozbyly účinnosti přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 4. Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky předá Ministerstvu zdravotnictví poprvé aktuální údaje a metodiky podle § 41a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění tohoto zákona, v kalendářním roce následujícím po roce, v němž tento zákon nabyl účinnosti. 5. Do doby, než Ministerstvo zdravotnictví poprvé obdrží aktuální údaje a metodiky podle § 41a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění tohoto zákona, zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví seznam skupin hospitalizací v akutní lůžkové péči vztažených k diagnóze, jejich relativní nákladovost, pravidla zařazování hospitalizací do těchto skupin a metodiky pro vykazování poskytnutých hrazených služeb v akutní lůžkové péči, které má k dispozici, na svých webových stránkách. 6. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a resortní, oborové, podnikové a další zdravotní pojišťovny postupují podle § 41a odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění tohoto zákona, ode dne zřízení Národního registru hrazených služeb. 7. Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, včetně jejich změn a dodatků, které se týkají rozsahu hrazených služeb, uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se nejpozději do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona uvedou do souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Čl.V zákona č. 66/2017 Sb. Přechodné ustanovení Řízení zahájená podle § 39a zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Čl.II zákona č. 290/2017 Sb. Přechodná ustanovení 1. Zvláštní smlouvy podle § 17a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně dodatků ke zvláštním smlouvám, které byly uzavřeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a mají nabýt účinnosti po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zveřejní zdravotní pojišťovny nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; tyto zvláštní smlouvy, včetně dodatků ke zvláštním smlouvám, nabývají účinnosti dnem v nich stanoveným. 2. Řízení zahájená podle § 39a zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Čl.II zákona č. 282/2018 Sb. Přechodná ustanovení 1. Zdravotnické prostředky předepsané na poukaz hrazené k 31. prosinci 2017, s výjimkou individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků, jsou hrazeny ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ve výši a za podmínek, jak byly hrazeny k 31. prosinci 2017, a to až do okamžiku zveřejnění výše jejich nové úhrady podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 2. Zdravotnické prostředky předepsané na poukaz hrazené k 31. prosinci 2018, avšak nehrazené k 31. prosinci 2017, s výjimkou individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků, jsou hrazeny ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ve výši a za podmínek, jak byly hrazeny k 31. prosinci 2018, a to až do okamžiku zveřejnění výše jejich nové úhrady podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 3. Pokud výrobce zdravotnického prostředku, zplnomocněný zástupce výrobce zdravotnického prostředku usazeného ve třetí zemi, anebo osoba písemně pověřená výrobcem zdravotnického prostředku nebo zplnomocněným zástupcem výrobce zdravotnického prostředku usazeného ve třetí zemi, avšak vždy pouze jedna z těchto osob, (dále jen "ohlašovatel") elektronicky nepodá do 30. června 2019 ohlášení zdravotnického prostředku uvedeného v bodě 1 nebo 2 podle § 39r zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přestávají být tyto zdravotnické prostředky hrazeny dnem 1. srpna 2019. Třetí zemí se rozumí jakýkoliv stát kromě České republiky, členských států Evropské unie, smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarské konfederace. Ohlášení podle § 39r zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze podat nejdříve 1. června 2019. Pokud ohlašovatel vezme ohlášení podle věty první zpět, nebo Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen "Ústav") pravomocně rozhodne, že zdravotnický prostředek nenáleží do úhradové skupiny uvedené v ohlášení, přestávají být tyto zdravotnické prostředky hrazeny od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po zpětvzetí ohlášení nebo po nabytí právní moci rozhodnutí Ústavu. 4. Nezahájí-li Ústav do 1. listopadu 2019 řízení o tom, že zdravotnický prostředek ohlášený podle bodu 1 nebo 2 do příslušné úhradové skupiny nenáleží, je zdravotnický prostředek zařazen do úhradové skupiny odpovídající ohlášení od 1. prosince 2019. Zahájí-li Ústav do 1. listopadu 2019 řízení o tom, že zdravotnický prostředek ohlášený podle bodu 1 nebo 2 do příslušné úhradové skupiny nenáleží, avšak takové řízení zastaví, je zdravotnický prostředek zařazen do úhradové skupiny odpovídající ohlášení od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po zastavení řízení. 5. U zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz a zapůjčených pojištěncům podle § 32 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 6. U zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz a vydaných pojištěncům přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se postupuje podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 7. Nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zveřejní zdravotní pojišťovny smlouvy o výdeji hrazených zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz, a to včetně jejich změn a dodatků, uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle § 17 odst. 7 písm. a) bodů 2 a 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebyly-li již tyto smlouvy zveřejněny podle § 17 odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb. nebo podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 8. Podle smlouvy o výdeji hrazených zdravotnických prostředků, kterou zdravotní pojišťovna uzavřela přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona s jinou osobou podle § 17 odst. 7 písm. a) bodů 2 a 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a která není v souladu s § 17 odst. 7 písm. a) body 2 a 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze v této smlouvě uvedené zdravotnické prostředky předepisované na poukaz hradit nejdéle do 31. prosince 2019. 1) Směrnice Rady 89/105/EHS ze dne 21. prosince 1988 o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen u humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti vnitrostátních systémů zdravotního pojištění. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči. Prováděcí směrnice Komise 2012/52/EU ze dne 20. prosince 2012, kterou se stanoví opatření k usnadnění uznávání lékařských předpisů vystavených v jiném členském státě. 1a) § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 1b) § 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. 1e) Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 2) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 3) Např. zákon ČNR č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákon ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), zákon ČNR č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky, zákon ČNR č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a o Komoře daňových poradců České republiky, zákon č. 36/1967 Sb. , o znalcích a tlumočnících, zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 4) Např. zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 4a) § 7 odst. 8 a § 36 odst. 2 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 5) § 76 a násl. a § 93 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 6) § 7 odst. 2 písm. b) zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 6a) § 566 až 575 obchodního zákoníku. 7) Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb. 8) § 32 a násl. zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. 9) § 7 odst. 1 a § 17 odst. 7 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 10) Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. 11) § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 12) § 1 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb. 12a) § 80 písm. b) a c) zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 133/1997 Sb. 14) § 4 zákona č. 187/2006 Sb. 15) § 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě. 16) § 31 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb. 16a) Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců. 16b) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů. 16c) § 47i zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 16d) § 40a zákona č. 117/1995. 17) Zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 17a) § 4 služebního zákona. 17b) § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění zákona č. 214/2006 Sb. 18) § 27 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., ve znění zákona ČNR č. 15/1993 Sb. 18a) § 45a odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 214/2006 Sb. 19) § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 149/1996 Sb. 19a) Článek 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 141/2000 ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění. 20) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 145/1988 Sb., o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161). Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 21) § 39 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb. 22a) § 16 odst. 2 a 3 zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon). 22b) § 166 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. 22c) § 21 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb. 23a) Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon). 23b) Vyhláška č. 23/2001 Sb., kterou se stanoví druhy potravin určené pro zvláštní výživu a způsob jejich použití. 23b) § 67b odst. 20 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona č. 422/2004 Sb. 23c) § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. 24) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb. 25) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. 27) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů. 27a) Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. 27c) § 1 a 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. 27d) § 38 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 27e) Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 27f) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 27g) Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 27h) § 48 zákona č. 108/2006 Sb. 27i) § 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 27j) § 24 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 27k) § 191a až 191g zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 27l) Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů. 27m) § 48 až 50 a 52 zákona č. 108/2006 Sb. 27n) § 71 odst. 4 a § 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění zákona č. 261/2007 Sb. 28) Zákon ČNR č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 28a) Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb. 29) § 53 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví. 30) § 73b zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb. 31) Např. vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 204/1988 Sb. 32) § 23 odst. 3 a 4 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb. 33) § 73b a 93a zákona č. 100/1988 Sb., ve znění zákona č. 307/1993 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 310/1993 Sb., o úhradě za poskytování sociální péče ve zdravotnických zařízeních. 34) Hlava III díl 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 36) Zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami, ve znění vyhlášky č. 427/1992 Sb. 37) § 8 odst. 7 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 61/1990 Sb., ve znění vyhlášky č. 427/1992 Sb. 38) § 12, 13 a 14 směrnic Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZ o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění směrnic č. 17/1970 Věst. MZ ČSR, reg. částka 2/1968 Sb. a částka 20/1970 Sb. 39) § 11, 12, 13 a 14 směrnic Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZ, ve znění směrnic č. 17/1970 Věst. MZ ČSR, reg. částka 2/1968 Sb. a částka 20/1970 Sb. 40) § 12 odst. 8 směrnic Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZ, ve znění směrnic č. 17/1970 Věst. MZ ČSR, reg. částka 2/1968 Sb. a částka 20/1970 Sb. 42a) Vyhláška č. 288/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o registraci léčivých přípravků, jejích změnách, prodloužení, klasifikaci léčivých přípravků pro výdej, převodu registrace, vydávání povolení pro souběžný dovoz, předkládání a navrhování specifických léčebných programů s využitím neregistrovaných humánních léčivých přípravků, o způsobu oznamování a vyhodnocování nežádoucích účinků léčivého přípravku, včetně náležitostí periodicky aktualizovaných zpráv o bezpečnosti, a způsob a rozsah oznámení o použití neregistrovaného léčivého přípravku (registrační vyhláška o léčivých přípravcích). 42b) Zákon č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 42c) Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 42d) § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 42e) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. 42f) Například § 8 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 42g) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU. 42h) Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 43) Zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 44) Zákon ČNR č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 44a) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů. 45) Příloha č. III odst. 3 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 274/1990 Sb. 46) Příloha č. I vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 110/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/1990 Sb. 46a) Zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů. 46a) Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 47) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). 47) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 47a) Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 47b) Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 49) § 2a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů. 49) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 a nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění nařízení Komise (EU) č. 1244/2010, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie. 51) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti. 52) Článek 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, v platném znění. 53) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. 54) Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 55) § 48 zákona č. 108/2006 Sb. 56) § 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 57) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 58) § 48 až 50 a § 52 zákona č. 108/2006 Sb. 59) § 71 odst. 4 a § 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb. 60) § 23 odst. 3 zákona o zdravotních službách. 61) § 27 zákona o zdravotních službách.