Vydáno: 12. 3. 1997

 

Nařízení č. 68/1997 Sb.

, kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů


Schválený 12. 3. 1997 Účinný od 1. 9. 1997 do 31. 12. 9999

 
 
 

Školy základní.; Školy střední. Učiliště. Školy vyšší odborné. Pomaturitní studium.; Školy pro mládež vyžadující zvláštní péči. Speciální (pomocné) školy.; Školská zařízení (výchovná, účelová, školy v přírodě).; Pracovní doba. Doba služby.; Mzdy pracovníků školství.;

68/1997 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. března 1997, kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství Změna: 153/1999 Sb. Změna: 400/2002 Sb. Vláda České republiky nařizuje podle § 23 písm. h) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb.: § 1 Rozsah působnosti Toto nařízení se vztahuje na učitele, vychovatele, mistry odborné výchovy, trenéry, ředitele, zástupce ředitelů a některé další pedagogické pracovníky (dále jen "pedagogičtí pracovníci") předškolních zařízení, škol a školských zařízení zřizovaných podle zvláštních předpisů.1),2) § 2 Míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků Míru vyučovací povinnosti učitelů a míru povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků tvoří: a) přímá vyučovací činnost3) nebo přímá výchovná činnost,b) příprava na přímou vyučovací činnost nebo přímou výchovnou činnost, práce bezprostředně související s touto činností a další práce, které vyplývají z organizace vzdělávání a výchovy ve školách a školských zařízeních podle Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení,4) a to do rozsahu stanovené týdenní pracovní doby.5) § 3 Přímá vyučovací činnost a přímá výchovná činnost (1) Rozsah hodin přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti pedagogických pracovníků je stanoven v příloze tohoto nařízení. (2) Rozsah přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti stanoví v rámci rozpětí uvedeného v příloze tohoto nařízení ředitel školy. Je-li přímá vyučovací činnost nebo přímá výchovná činnost stanovená v rámci rozpětí nižší než horní hranice rozpětí, stanovená týdenní pracovní doba se nekrátí. (3) Učitelům vyučujícím všechny předměty v ročníku, ve kterém je počet hodin podle schválených učebních plánů nižší než přímá vyučovací činnost stanovená v příloze tohoto nařízení, stanoví rozsah přímé vyučovací činnosti ředitel školy v rámci schválených učebních plánů. (4) Rozsah přímé vyučovací činnosti nebo výchovné činnosti podle potřeby školy nebo školského zařízení stanoví ředitel školy nebo školského zařízení a) vrchnímu mistrovi odborné výchovy a zástupci ředitele pro praktické vyučování, nejvýše však v průměru 7 hodin týdně za období školního vyučování,5a)b) učiteli speciálně pedagogického centra,c) pedagogickému pracovníkovi střediska pro volný čas dětí a mládeže, a to vedením nejméně 3 zájmových útvarů tohoto školského zařízení. (5) Přímá výchovná činnost ředitelů středisek pro volný čas dětí a mládeže je splněna vedením nejméně jednoho zájmového útvaru tohoto školského výchovného zařízení. (6) Přímá vyučovací činnost ředitelů a zástupců ředitelů sloučených škol, předškolních a školských zařízení6) se stanoví podle té školy, u které je v příloze tohoto nařízení přímá vyučovací činnost nejnižší. (7) Vyučuje-li učitel víceletého gymnázia také v ročnících, v nichž se plní povinná školní docházka, určuje se mu rozsah přímé vyučovací činnosti podle činnosti, která převažuje. V případě stejného podílu se stanoví rozsah přímé vyučovací činnosti podle té školy, ve které je v příloze tohoto nařízení přímá vyučovací činnost nejnižší. Totéž platí pro učitele vyučující na školách zřizovaných podle § 2 odst. 2 školského zákona. (8) Učiteli předmětu řízení motorových vozidel v praktickém vyučování ve středních školách se stanoví míra přímé vyučovací činnosti v rozsahu 30 až 35 hodin týdně. (9) Učitelům, kteří vyučují předmět v cizím jazyce ve školách s výukou vybraných předmětů v cizím jazyce, se snižuje míra přímé vyučovací činnosti o tři hodiny týdně. (10) Učitelům-výchovným poradcům se snižuje míra přímé vyučovací činnosti
a) v základní škole
  a střední škole
  s počtem žáků do 150 o 1 hodinu týdně
         do 250 o 2 hodiny týdně
         do 550 o 3 hodiny týdně
         nad 550 o další hodinu týdně
             za každých dalších 300 žáků,
b) ve speciálních
  školách při
  počtu tříd  do 7  o 1 hodinu týdně
         8 až 12 o 2 hodiny týdně
         13 a více o 3 hodiny týdně.
(11) Učiteli-metodikovi informačních a komunikačních technologií se snižuje míra přímé vyučovací činnosti s počtem žáků a) do 50 o 1 hodinu týdně,b) do 150 o 2 hodiny týdně,c) do 300 o 3 hodiny týdně,d) do 500 o 4 hodiny týdně,e) nad 500 o 5 hodin týdně. (12) Je-li pověřeno výkonem funkce metodika informačních a komunikačních technologií nebo výchovného poradce více učitelů, sníží se každému z nich rozsah přímé vyučovací činnosti podle poměrného počtu žáků připadajících na jednoho metodika informačních a komunikačních technologií nebo výchovného poradce. (13) Pedagogickému pracovníkovi, který není jmenován do funkce zástupce ředitele, avšak řídí školu, předškolní nebo školské zařízení, která je součástí právnické osoby, může ředitel snížit míru přímé vyučovací nebo výchovné činnosti až do výše stanovené pro ředitele školy, předškolního nebo školského zařízení, kterou řídí. (14) Zástupci ředitele nebo jinému pedagogickému pracovníkovi, který zastupuje ředitele v plném rozsahu trvale po dobu delší než 4 týdny, náleží od začátku pátého týdne míra přímé vyučovací činnosti nebo výchovné činnosti v rozsahu určeném pro ředitele. (15) Pedagogickému pracovníkovi, který zastupuje zástupce ředitele v plném rozsahu trvale po dobu delší než 4 týdny, náleží od začátku pátého týdne míra přímé vyučovací činnosti nebo výchovné činnosti v rozsahu určeném pro zástupce ředitele. (16) V týdnu, kdy pedagogický pracovník z důvodu na straně zaměstnavatele neodpracuje hodiny přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti v rozsahu podle odstavce 1, ale vykonává práce podle § 2 písm. b) tohoto nařízení, se považuje povinnost stanovená v odstavci 1 za splněnou. (17) Na školách a školských zařízeních, na nichž se projevuje rozdílná potřeba výchovně vzdělávací práce v průběhu roku, může zaměstnavatel rozvrhnout týdenní pracovní dobu, včetně přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti, nerovnoměrně. (18) Zaměstnavatel může pedagogickému pracovníkovi ve výjimečných případech nařídit nebo s ním sjednat práci přesčas až do výše 8 hodin týdně v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. V rámci uvedených podmínek může zaměstnavatel stanovit rozsah přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti nad stanovený počet hodin v příloze tohoto nařízení. (19) Při sjednání nebo povolení kratší než stanovené týdenní pracovní doby7) se úměrně tomu sníží rozsah přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti podle § 2 písm. a) tohoto nařízení.
§ 4 Počet tříd rozhodný pro stanovení přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti (1) Do počtu tříd rozhodného pro stanovení přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti se započítávají: a) ředitelům základních škol včetně speciálních základních škol, zvláštních škol a pomocných škol třídy ve škole, oddělení školních družin a školních klubů zřízených při škole a speciálně pedagogické centrum,b) ředitelům základních škol při zdravotnických zařízeních ze tříd pro děti chodící plně jen třídy, které mají učební plán alespoň 15 hodin týdně, při nižším učebním plánu se počítají vždy dvě třídy jako jedna třída. U dětí ležících (s individuálním vyučováním) se považuje za jednu třídu skupina deseti dětí, ředitelům zvláštních škol při zdravotnických zařízeních ze tříd pro děti chodící plně jen třídy, které mají učební plán alespoň 15 hodin týdně, při nižším učebním plánu se počítají vždy dvě třídy jako jedna třída. U dětí ležících (s individuálním vyučováním) se považuje za jednu třídu skupina osmi dětí,c) ředitelům, kteří vedou internátní speciální školu, a jejich zástupcům, ředitelům školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče a jejich zástupcům třídy ve škole, výchovné skupiny a speciálně pedagogické centrum,d) ředitelům středních škol, vyšších odborných škol, speciálních středních škol, odborných učilišť, učilišť a praktických škol a jejich zástupcům třídy studia denního a studia při zaměstnání,e) ředitelům středních odborných škol s výtvarnými a výtvarně technickými obory a jejich zástupcům, ředitelům základních uměleckých škol, konzervatoří a sportovních škol a jejich zástupcům v kursech ve školách uměleckého směru, ve státních jazykových školách a ve státním těsnopisném ústavu 24 vyučovacích hodin týdně jako jedna třída,f) ředitelům a zástupcům ředitelů sloučených škol, předškolních a školských zařízení6) všechny třídy, výchovné skupiny a speciálně pedagogické centrum. (2) Je-li ve škole ustanoveno více zástupců ředitele, určí se každému z nich přímá vyučovací činnost podle poměrného počtu tříd; to neplatí, pokud mají přidělen určitý počet tříd. § 5 Zrušuje se nařízení vlády č. 503/1992 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků. § 6 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1997. Předseda vlády: Prof. Ing. Klaus CSc. v. r. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Ing. Pilip v. r. Příl Rozsah přímé vyučovací činnosti a přímé výchovné činnosti pedagogických pracovníků
------------------------------------------------------------------
Pedagogičtí pracovníci       počet tříd,   počet hodin
                  výchovných    přímé
                  skupin nebo   vyučovací
                  počet dětí    činnosti nebo
                  a žáků ve    přímé výchovné
                  škole nebo    činnosti
                  školském     týdně
                  zařízení
------------------------------------------------------------------
1. Mateřské školy a speciální
  mateřské školy
------------------------------------------------------------------
učitel mateřské školy nebo
speciální mateřské školy                 31

------------------------------------------------------------------
ředitel mateřské školy nebo
speciální mateřské školy
                   1         24
                   2         21
                  3 až 4        18
                  5 až 6        16
                  7 a více       13
------------------------------------------------------------------
zástupce ředitele         5 až 6        20
                  7 a více       17
------------------------------------------------------------------
ředitel internátní mateřské      1         16
školy nebo internátní         2         14
speciální mateřské školy      3 a více       12
------------------------------------------------------------------
zástupce ředitele         3 a více       16
------------------------------------------------------------------
ředitel internátní mateřské
školy s nepřetržitým provozem
nebo internátní speciální
mateřské školy s nepřetržitým               5
provozem nebo speciální mateřské
školy se speciálním
pedagogickým centrem
------------------------------------------------------------------
ředitel stálé mateřské školy
v přírodě             do 100 dětí      10
                  nad 100 dětí      8
------------------------------------------------------------------
2. Základní školy
------------------------------------------------------------------
učitel základní školy                  22
------------------------------------------------------------------
učitel základní školy v
1. ročníku                       20 až 22
------------------------------------------------------------------
ředitel základní školy        1 až 2      16
s 1. stupněm nebo základní      3 až 6      13
školy s 1. stupněm a         7 až 10      10
oddělením ročníků 2. stupně      11 a více     8
základní školy
------------------------------------------------------------------
ředitel základní školy        do 9        8
s 2. stupněm nebo základní      10 až 18      7
školy s 1. a 2. stupněm        19 až 23      6
                   24 a více     5
------------------------------------------------------------------
zástupce ředitele           do 14       11
                   15 až 22      9
                   23 a více     7
------------------------------------------------------------------
3. Speciální základní školy,
zvláštní školy a pomocné školy
------------------------------------------------------------------
učitel speciální základní školy
nebo zvláštní školy nebo
pomocné školy                      22
------------------------------------------------------------------
učitel speciální základní školy
v 1. ročníku nebo zvláštní školy
v 1. stupni nebo pomocné školy
v 1. a 2. stupni nebo v přípravném
stupni pomocné školy                 20 až 22
------------------------------------------------------------------
ředitel speciální základní školy
s 1. stupněm nebo speciální
základní školy s 1. stupněm     1 až 2       16
a oddělením ročníků 2. stupně    3 až 6       13
speciální základní školy nebo    7 až 10       10
zvláštní školy s 1. stupněm     11 a více      8
nebo školy při zdravotnickém
zařízení
------------------------------------------------------------------
ředitel zvláštní školy
s 1. stupněm a s méně než 4     1 až 2       14
samostatnými třídami         3 až 6       12
pro žáky 2. a 3. stupně nebo     7 až 10       9
pomocné školy s 1. až 6.       11 a více      7
ročníkem
------------------------------------------------------------------
ředitel speciální základní školy   do 9        7
s 1. a 2. stupněm nebo zvláštní   10 až 14      6
školy s 1., 2. a 3. stupněm nebo   15 až 18      5
pomocné školy s 1. až 10.      19 a více      4
ročníkem
------------------------------------------------------------------
zástupce ředitele          do 14        11
                   15 až 22      9
                   23 a více      7
------------------------------------------------------------------
ředitel školy v přírodě                 9
------------------------------------------------------------------
4. Střední školy, speciální střední školy,
odborná učiliště, učiliště, praktické školy
a vyšší odborné školy
------------------------------------------------------------------
učitel střední školy nebo speciální
střední školy nebo odborného
učiliště nebo učiliště nebo
praktické školy nebo vyšší odborné
školy                           21
------------------------------------------------------------------
ředitel střední školy nebo speciální
střední školy nebo odborného        do 8      6
učiliště nebo učiliště nebo        9 až 16     4
praktické školy nebo vyšší odborné     17 a více    2
školy
------------------------------------------------------------------
zástupce ředitele (mimo zástupce     do 8      14
pro praktické vyučování)         9 až 14     10
                     15 až 17    8
                     18 až 20    6
                     21 a více    4
------------------------------------------------------------------
vedoucí učitel odloučeného pracoviště
teoretického vyučování středních škol
nebo speciálních středních škol nebo
odborných učilišť nebo učilišť              16
------------------------------------------------------------------
16učitel řídící provoz dílen nebo    do 120 žáků   14
praktické vyučování ve střední      121 až 240   12
odborné škole a střední zdravotnické   241 a více   10
škole
------------------------------------------------------------------
učitel řídící provoz dílen nebo     do 42 žáků    14
odborný výcvik ve speciálním      43 až 84     12
středním odborném učilišti       85 až 126    10
a odborném učilišti           127 a více    8
------------------------------------------------------------------
učitel předmětu praxe
na středních školách                 21 až 25
------------------------------------------------------------------
učitel odborného výcviku
ve speciální střední škole               21
nebo odborném učilišti
nebo praktické škole
------------------------------------------------------------------
mistr odborné výchovy                30 až 35

5. Státní jazykové školy a státní
  těsnopisný ústav
------------------------------------------------------------------
učitel státní jazykové školy nebo
státního těsnopisného ústavu              21
------------------------------------------------------------------
ředitel státní jazykové školy nebo   do 8       6
státního těsnopisného ústavu      9 až 16     4
                    17 a více    2
------------------------------------------------------------------
zástupce ředitele            do 8      14
                    9 až 14     10
                    15 až 17    8
                    18 až 20    6
                    21 a více    4
------------------------------------------------------------------
6. Základní umělecké školy
------------------------------------------------------------------
učitel základní umělecké školy             23
        - individuální výuka           21
        - skupinová a
         kolektivní výuka
------------------------------------------------------------------
ředitel základní umělecké školy    do 9       9
                    10 až 24     6
                    25 a více    3
------------------------------------------------------------------
zástupce ředitele           do 14      12
                    15 až 29     9
                    30 a více    6
------------------------------------------------------------------
7. Sportovní školy
------------------------------------------------------------------
trenér sportovní školy                21 až 26
------------------------------------------------------------------
8. Školní družiny a školní kluby
------------------------------------------------------------------
vychovatel školní družiny nebo
školního klubu                    28 až 30
------------------------------------------------------------------
vedoucí vychovatel školní družiny   2 až 3       25
nebo školního klubu          4 až 6       23
                   7 a více      21
------------------------------------------------------------------
ředitel školní družiny nebo      do 4        20
školního klubu, které         5 až 6       17
nejsou součástí školy         7 a více      15
------------------------------------------------------------------
zástupce ředitele           2 až 3       25
                   4 až 6       23
                   7 a více      21
------------------------------------------------------------------
9. Speciální mateřské školy internátní
------------------------------------------------------------------
vychovatel speciální mateřské
školy internátní                    28 až 30
------------------------------------------------------------------
10. Školská zařízení pro výkon ústavní
  výchovy a ochranné výchovy a preventivně
  výchovné péče, přípravné stupně pomocných škol
------------------------------------------------------------------
vychovatel školského zařízení
pro výkon ústavní výchovy a
ochranné výchovy a preventivně             25 až 27
výchovné péče nebo přípravného
stupně pomocné školy
------------------------------------------------------------------
ředitel školského zařízení pro    do 9         8
výkon ústavní výchovy a       10 až 14       7
ochranné výchovy a preventivně    15 až 18       6
výchovné péče            19 a více      5
------------------------------------------------------------------
zástupce ředitele          5 až 14       11
                   15 až 22       9
                   23 a více      8
------------------------------------------------------------------
vedoucí vychovatel                  15 až 17
------------------------------------------------------------------
11. Internátní speciální školy a speciální školy
------------------------------------------------------------------
vychovatel internátní speciální
školy nebo speciální školy              27 až 28
------------------------------------------------------------------
vedoucí vychovatel                  15 až 17
------------------------------------------------------------------
ředitel internátní speciální školy  do 9        8
                   10 až 14      7
                   15 až 18      6
                   19 a více      5
------------------------------------------------------------------
zástupce ředitele          5 až 14       11
internátní speciální školy      15 až 22      9
                   23 a více      8
------------------------------------------------------------------
12. Domovy mládeže
------------------------------------------------------------------
vychovatel                      30 až 32
------------------------------------------------------------------
ředitel                         10
------------------------------------------------------------------
zástupce ředitele
nebo vedoucí vychovatel               17 až 20
-----------------------------------------------------------------
1) § 6 odst. 1, § 12 odst. 3, § 14 odst. 2 a 6 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 139/1995 Sb., 2) Zákon ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona ČNR č. 31/1984 Sb., zákona ČNR č. 390/1991 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb. 3) § 9 odst. 2 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 291/1991 Sb., o základní škole. § 10 odst. 2 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 399/1991 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách. § 14 odst. 2, § 15 odst. 2 a § 16 odst. 2 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 354/1991 Sb., o středních školách. 4) Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení č. j. 16 969/96-42 ze dne 15. dubna 1996. 5) § 83 zákoníku práce. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 63/1968 Sb., o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 121/1982 Sb., o některých úpravách pracovní doby. 5a) § 2 vyhlášky č. 362/1991 Sb., o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách, ve znění vyhlášky č. 99/2002 Sb. 6) § 2 odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb. § 1 odst. 1 zákona č. 76/1978 Sb., ve znění zákona ČNR č. 390/1991 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb. § 45 školského zákona. 7) § 86 zákoníku práce.