Vydáno: 31. 7. 1997

 

Zákon č. 209/1997 Sb.

o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti


Schválený 31. 7. 1997 Účinný od 1. 1. 1998 do 31. 12. 9999

 
 
 

Peněžitá pomoc obětem trestné činnosti. Odškodnění obětí násilného činu.; Poplatky soudní.; Daň z příjmů fyzických osob.;

209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Změna: 204/2006 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 45/2013 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena § 1 zrušen § 2 zrušen § 3 zrušen § 4 zrušen § 5 zrušen § 6 zrušen § 7 zrušen § 8 zrušen § 9 zrušen § 10 zrušen § 11 zrušen § 12 zrušen § 13 zrušen § 14 zrušen § 14a zrušen § 14b zrušen § 14c zrušen § 14d zrušen § 14e zrušen § 14f zrušen ČÁST DRUHÁ ZMĚNA A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ § 15 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona České národní rady č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb. a zákona č. 150/1997 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. V § 312 se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "a částky odevzdané státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti.". 2. V § 312 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: "(2) Z peněžní částky k obecně prospěšným účelům musí obviněný určit nejméně 50 % státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti poskytovanou podle zvláštního zákona.". § 16 Zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 151/1997 Sb., se mění a doplňuje takto: V § 11 odst. 2 se tečka na konci odstavce nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní: "k) navrhovatel v řízení o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti.". § 17 Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. a zákona č. 210/1997 Sb., se doplňuje takto: V § 4 odst. 1 písm. h) se za slova "státní sociální podpory,44)" vkládají tato slova: "peněžité pomoci obětem trestné činnosti podle zvláštního zákona,44a)".

Poznámka č. 44a) zní:

"44a) Zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů.".
ČÁST TŘETÍ ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ § 18 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998. Zeman v. r. Havel v. r. Klaus v. r. Vybraná ustanovení novel Čl.II zákona č. 204/2006 Sb. Ustanovení § 14b až 14d zákona č. 209/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí při poskytnutí pomoci obětem trestných činů, které byly spáchány po 30. červnu 2005. 1) § 9 a 10 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 2) Vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 50/2003 Sb. 3) § 445 až 447 a § 449 odst. 1 občanského zákoníku. 4) § 448 a § 449 odst. 2 občanského zákoníku. 5) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 6) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 7) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů. 8) Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 o odškodňování obětí trestných činů. 9) Čl. 59 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.