Vydáno: 3. 9. 1997

 

Zákon č. 227/1997 Sb.

o nadacích a nadačních fondech


Schválený 3. 9. 1997 Účinný od 1. 1. 1998 do 31. 12. 9999

 
 
 

Nadace. Obecně prospěšné společnosti. Neziskové organizace.; Vnitřní organizace. Organizační řád. Statut. Stanovy.; FINANCOVÁNÍ.; Účetnictví.; Poplatky soudní.; Daň z dědictví a darování.; Daň z příjmů právnických osob.;

227/1997 Sb. ZÁKON ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) Změna: 210/2002 Sb. Změna: 257/2004 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 126/2008 Sb. Změna: 160/2010 Sb. Změna: 227/2009 Sb., 158/2010 Sb. Změna: 188/2011 Sb. Změna: 89/2012 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena HLAVA I zrušena § 1 zrušen § 2 zrušen HLAVA II zrušena § 3 zrušen § 4 zrušen nadpis vypuštěn § 5 zrušen § 6 zrušen HLAVA III zrušena § 7 zrušen § 8 zrušen § 8a zrušen § 9 zrušen HLAVA IV zrušena nadpis vypuštěn § 10 zrušen § 11 zrušen § 12 zrušen § 13 zrušen § 14 zrušen § 15 zrušen § 16 zrušen nadpis vypuštěn § 17 zrušen § 18 zrušen § 19 zrušen § 20 zrušen HLAVA V zrušena § 21 zrušen § 22 zrušen § 23 zrušen HLAVA VI zrušena § 24 zrušen nadpis vypuštěn § 25 zrušen § 26 zrušen HLAVA VII zrušena § 27 zrušen ČÁST DRUHÁ zrušena § 28 zrušen ČÁST TŘETÍ DOPLNĚNÍ OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU § 29 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 269/1996 Sb. a zákona č. 202/1997 Sb., se doplňuje takto: V § 9 odst. 2 písm. j) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které včetně poznámky č. 1a) zní: "k) v řízení o zrušení nadace nebo nadačního fondu a jejich likvidaci, o jmenování likvidátora nadace nebo nadačního fondu a o jmenování nových členů správní rady nadace nebo nadačního fondu.1a) 1a) § 7 odst. 3 až 5, § 9 odst. 2 a § 16 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).". ČÁST ČTVRTÁ DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 549/1991 SB., O SOUDNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ § 30 Zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. a zákona č. 209/1997 Sb., se doplňuje takto: V § 11 odst. 2 písm. k) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí: "l) nadace nebo nadační fond ve věcech nadačního rejstříku, m) obecně prospěšné společnosti ve věcech rejstříku obecně prospěšných společností.". ČÁST PÁTÁ zrušena § 31 zrušen ČÁST ŠESTÁ DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ, VE ZNĚNÍ S POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ § 32 Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb. a zákona č. 210/1997 Sb., se doplňuje takto: 1. V § 18 odst. 7 se za slovo "nadace," vkládají tato slova: "nadační fondy,". 2. V § 19 odst. 1 písm. p) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které včetně poznámky č. 57) zní: "r) příjmy plynoucí z pronájmu nemovitostí, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, příjmy plynoucí z pronájmu uměleckých děl, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, úrokové a dividendové příjmy plynoucí z cenných papírů, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, příjmy plynoucí z úroků z finančních prostředků, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, za podmínky, že jsou uloženy na zvláštním účtu u banky, příjmy plynoucí z autorských a patentových práv, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku; osvobození se nevztahuje na příjmy, které byly nadací použity v rozporu se zvláštním zákonem.57) 57) Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).". ČÁST SEDMÁ ZMĚNA ZÁKONA Č. 563/1991 SB., O ÚČETNICTVÍ, VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 117/1994 SB. § 33 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., se mění takto: V § 9 odst. 1 písm. d) se za slovy "sdružení právnických osob a" slovo "nadace" nahrazuje slovy "nadační fondy". ČÁST OSMÁ zrušena § 34 zrušen ČÁST DEVÁTÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ nadpis vypuštěn § 35 zrušen § 36 zrušen § 37 Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998. Zeman v. r. Havel v. r. Klaus v. r. Vybraná ustanovení novel Čl. XII zákona č.160/2010 Sb. Přechodné ustanovení Nadace a nadační fond zajistí splnění povinnosti stanovené v § 23 odst. 4 písm. c) zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 7. prosince 2010. Do té doby postupuje podle § 23 odst. 4 písm. c) zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 1) § 18 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku. 1a) § 8 odst. 2 písm. b) a § 8 odst. 3 písm. a) a f) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 362/2000 Sb. 2) § 200d občanského soudního řádu. 2a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech. 3) § 70 a násl. obchodního zákoníku. 3a) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 3b) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 3c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách. 3d) Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů. 4) § 116 občanského zákoníku. 5) Zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 6) Např. § 17 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon. 7) Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění zákona č. 157/1989 Sb. 8) § 55 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb. 9) § 55 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.