Obsah dokumentu

Vydáno: 5. 11. 1997

 

Zákon č. 280/1997 Sb.

Novela živnostenského zákona


Schválený 5. 11. 1997 Účinný od 27. 11. 1997 do 31. 12. 9999

 
 
 

Provozování živnosti. Živnostenské podnikání.; Právní předpisy. Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí a krajů.; Prodejny, obchody, obchodní domy, tržiště.; Projektová a rozpočtová dokumentace.; Realizace staveb.; ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;

280/1997 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1997, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb. a zákona č. 217/1997 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. Za § 17 se vkládá nový § 18, který včetně poznámek č. 29a) a 29b) zní: "§ 18 (1) Obec může v přenesené působnosti29a) vydat tržní řád formou obecně závazné vyhlášky. Pro prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona29b) tržní řád vymezí: a) místa pro prodej a poskytování služeb, jimiž jsou zejména tržnice a tržiště (dále jen "tržiště"), a jejich rozdělení,b) stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti tržišť,c) dobu prodeje zboží a poskytování služeb na tržišti,d) pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti na tržišti,e) pravidla, která musí dodržet provozovatel tržiště k zajištění jeho řádného provozu. (2) Tržní řád se s výjimkou odstavce 1 písm. a), b) a c) vztahuje i na prodej zboží a poskytování služeb na tržištích majících charakter stavby podle zvláštního zákona.29b) 29a) § 24 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 29b) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.". 2. V § 58 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: "(5) Poruší-li fyzická nebo právnická osoba tržní řád vydaný podle § 18, vyzve ji obec, aby ve stanovené lhůtě nedostatek odstranila. Živnostenský úřad příslušný podle sídla nebo místa podnikání uloží z podnětu obce fyzické nebo právnické osobě, která porušila tržní řád a ani na výzvu obce neodstranila ve stanovené lhůtě zjištěný nedostatek, pokutu až do výše 20 000 Kč nebo pozastaví provozování živnosti anebo živnostenské oprávnění zruší.". Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7. 3. V § 58 odst. 7 se slova "2 až 4" nahrazují slovy "2 až 5". 4. V příloze č. 2 ve SKUPINĚ 213: Stavebnictví se ve sloupci 2, v živnosti Projektová činnost ve výstavbě, připojují na konci tato slova: " , nebo splnění podmínek stanovených v § 34 téhož zákona". 5. V příloze č. 2 ve SKUPINĚ 213: Stavebnictví se ve sloupci 2, v živnosti Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, připojují na konci tato slova: " , nebo splnění podmínek stanovených v § 34 téhož zákona". Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Zeman v. r. Havel v. r. Klaus v. r.