Vydáno: 13. 11. 1997

 

Zákon č. 303/1997 Sb.

Novela zákona o spotřebních daních


Schválený 13. 11. 1997 Účinný od 1. 1. 1998 do 31. 12. 9999

 
 
 

Daně spotřební obecně.; Exteritorialita. Exteritoriální osoby (výsady a imunity).; Daň z uhlovodíkových paliv a maziv.; Daň z piva.; Daň z tabáku a tabákových výrobků.; Státní monopoly. Tabákový průmysl.;

303/1997 Sb. ZÁKON ze dne 13. listopadu 1997, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů Změna: 354/2003 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I zrušen Čl.II zrušen Čl.III Povolení k zásobování a k prodeji vybraných výrobků za ceny bez daně vydaná Ministerstvem financí podle dosavadních předpisů se považují za povolení vydaná podle tohoto zákona. Čl.IV Zrušují se: 1. Vyhláška Ministerstva financí č. 297/1993 Sb., o prodeji zboží za ceny bez daně z přidané hodnoty a prodeji vybraných výrobků za ceny bez spotřebních daní v souvislosti s přestupem státní hranice. 2. Vyhláška Ministerstva financí č. 65/1996 Sb., o způsobu vracení daně z přidané hodnoty a spotřebních daní osobám jiných států, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 207/1996 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 65/1996 Sb., o způsobu vracení daně z přidané hodnoty a spotřebních daní osobám jiných států, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv. 3. Vyhláška Ministerstva financí č. 144/1994 Sb., kterou se stanoví podmínky vracení zaplacené daně z přidané hodnoty, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 61/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 144/1994 Sb., kterou se stanoví podmínky vracení zaplacené daně z přidané hodnoty. Čl.V Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších zákonů. Čl.VI Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998. Zeman v. r. Havel v. r. Klaus v. r.