Vydáno: 18. 3. 1998

 

Zákon č. 83/1998 Sb.

Novela stavebního zákona


Schválený 18. 3. 1998 Účinný od 1. 7. 1998 do 31. 12. 9999

 
 
 

Územní plánování, investiční výstavba.; Příprava investiční výstavby.; Průzkumy pro investiční výstavbu.; Realizace staveb.; Stavební hmoty. Výrobky pro stavby. Stavební konstrukce.; Stavební úřady.; Stavební řízení. Stavební řád.; Povolení stavby.; Kolaudace.; ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;

83/1998 Sb. ZÁKON ze dne 18. března 1998, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů Změna: 458/2000 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I zrušen Čl.II zrušen Čl.III Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb. a zákona č. 15/1998 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. V příloze č. 2 SKUPINA 213: Stavebnictví u živností: Projektová činnost ve výstavbě a) ve sloupci 2 se za slovo "Autorizace" doplňují slova "v příslušném oboru",b) ve sloupci 3 text zní: "§ 46a zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů";Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování a) název živnosti zní: "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování",b) ve sloupci 3 text zní: "§ 44 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů". 2. V příloze č. 2 SKUPINA 213: Stavebnictví se doplňuje:
---------------------------------------------------------------------------------
    1                2             3

"Provádění jednoduchých   a) středoškolské vzdělání  § 44 a 139b zákona
a drobných staveb, jejich    stavebního směru a 5   č. 50/1976 Sb.,
změn a odstraňování       roků praxe v provádění  o územním plánování
                staveb, nebo       a stavebním řádu
                             (stavební zákon),
                             ve znění pozdějších
                             předpisů
               b) vysokoškolské vzdělání
                 stavebního nebo
                 architektonického
                 směru a 3 roky praxe
                 v provádění staveb


Projektování jednoduchých a  a) středoškolské vzdělání  § 46a a 139b zákona
drobných staveb, jejich     stavebního směru a 5   č. 50/1976 Sb., o
změn a odstraňování       roků praxe v projektování územním plánování a
                 staveb, nebo       stavebním řádu
                              (stavební zákon),
               b) vysokoškolské vzdělání  ve znění pozdějších
                 stavebního nebo      předpisů
                 architektonického
                 směru a 3 roky praxe
                 v projektování staveb
Čl.IV zrušen Čl.V zrušen Čl.VI Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, se mění a doplňuje takto: 1. § 6 odst. 2 zní: "(2) Opatření vedoucí ke snížení přírodního ozáření, kromě radonu, se nemusí provádět tehdy, nelze-li toto ozáření působením osob snížit v rozsahu zdůvodněném přínosem převyšujícím náklady na opatření.". 2. V § 6 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí: "(3) Opatření vedoucí ke snížení přírodního ozáření v důsledku výskytu radonu a produktů jeho přeměny ve vnitřním ovzduší staveb se musí provádět, pokud se stavba umísťuje na stavebním pozemku mimo území s nízkým radonovým rizikem. Podmínky stanoví stavební úřad v rozhodnutí o umístění stavby nebo ve stavebním povolení. Při užívání stavby s pobytovým prostorem, u něhož jsou překročeny směrné hodnoty stanovené prováděcím předpisem, může stavební úřad nařídit provedení nezbytných úprav na stavbě z důvodů hygienických - ohrožení zdraví uživatelů stavby - je-li to ve veřejném zájmu. (4) Prováděcí předpis stanoví kritéria pro stanovení nízkého radonového rizika stavebního pozemku a kritéria pro hodnocení přínosů opatření ke snížení přírodního ozáření a směrné hodnoty pro rozhodování o těchto opatřeních, včetně směrných hodnot ozáření osob v důsledku výskytu radonu a produktů jeho přeměny ve vnitřním ovzduší staveb.". Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5. Čl.VII Předseda Poslanecké sněmovny se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá z pozdějších předpisů. Čl.VIII Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1998. Zeman v. r. Havel v. r. Tošovský v. r.