Vydáno: 3. 4. 1998

 

Zákon č. 91/1998 Sb.

, kterým se mění a doplňuje zákon o rodině


Schválený 3. 4. 1998 Účinný od 1. 8. 1998 do 31. 12. 9999

 
 
 

Formy a náležitosti uzavření manželství.; Důvody vylučující uzavření manželství. Neplatnost, neexistence manželství.; Vzájemná práva a povinnosti manželů.; Vzájemné zastupování manželů.; Rozvod manželství.; Rodičovská odpovědnost. Práva a povinnosti rodičů a dětí. Rodičovská moc.; Založení rodiny a řádná výchova dětí.; OPATROVNICTVÍ A PORUČENSTVÍ.; Popření a určení rodičovství (otcovství, mateřství).; Zrušitelné osvojení dítěte.; Nezrušitelné osvojení dítěte.; Vyživovací povinnost manželů. Výživné rozvedeného manžela.; Vyživovací povinnost ascendentů vůči descendentům.; Vyživovací povinnost descendentů vůči ascendentům.; Společné jmění manželů (SJM). Bezpodílové spoluvlastnictví (BSM).; SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.; Sociálně právní ochrana dětí.; Manželská smlouva.;

91/1998 Sb. ZÁKON ze dne 3. dubna 1998, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů Změna: 281/2009 Sb. Změna: 329/2011 Sb. Změna: 89/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I zrušen Čl.II zrušen Čl.III Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb. a zákona č. 15/1998 Sb., se mění a doplňuje takto: 1. § 74 odst. 4 věta první zní: "K rozhodnutí o návrhu na předběžné opatření podle § 76a je příslušný okresní soud, který je místně příslušný pro obvod (okres) navrhovatele.". 2. § 113 odst. 1 se vypouští a zároveň se zrušuje číslování odstavců. 3. V § 142 odst. 1 větě druhé se slovo "prokurátora" nahrazuje slovy "nejvyššího státního zástupce". 4. V § 176 odst. 1 se slova "o omezení nebo zbavení rodičovských práv" nahrazují slovy "o přiznání, omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti anebo o pozastavení jejího výkonu, o poručenství". 5. V § 181 odst. 1 se za slovo "rodiče" vkládají tato slova: " , popřípadě poručník". 6. § 181 odst. 2 a 3 včetně poznámek č. 37) a 38) znějí: "(2) Rozhodne-li soud v řízení, jehož účastníky jsou rodiče a dítě, že k osvojení není třeba souhlasu rodičů osvojovaného dítěte, ačkoliv jsou jeho zákonnými zástupci,37) nejsou rodiče osvojovaného dítěte účastníky řízení o osvojení. (3) Rodiče osvojovaného dítěte nejsou účastníky řízení o osvojení, jestliže a) jsou zbaveni rodičovské zodpovědnosti, nebob) nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, neboc) dali souhlas k osvojení předem bez vztahu k určitým osvojitelům.38) 37) § 68 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., ve znění zákona č. 132/ /1982 Sb. 38) § 68a zákona č. 94/1963 Sb.". 7. § 181 se doplňuje odstavcem 4, který zní: "(4) Manžel osvojitele není účastníkem řízení, není-li k osvojení třeba jeho souhlasu.". 8. § 238 odst. 2 písm. b) zní: "b) ve věcech upravených zákonem o rodině, ledaže jde o rozsudek o omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu, určení (popření) otcovství nebo mateřství nebo nezrušitelného osvojení.". Čl.IV zrušen Čl.V zrušen Čl.VI Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb. a zákona č. 242/1997 Sb., se mění takto: 1. V § 24 odst. 1 a § 25 odst. 1 se číslo "1,40" nahrazuje číslem "1,60". 2. § 43 odst. 2 zní: "(2) Jestliže poručník o dítě osobně pečuje, náleží poručníkovi a dítěti dávky podle § 37 až 42.". Čl.VII zrušen Čl.VIII Přechodná ustanovení 1. Manžel, který přijal před účinností tohoto zákona příjmení druhého manžela, může do 31. prosince 1998 oznámit matričnímu úřadu, že bude užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí. 2. Věci, které ke dni 1. srpna 1998 tvořily bezpodílové spoluvlastnictví manželů, se stávají součástí společného jmění manželů. Pohledávky a dluhy, které vznikly před 1. srpnem 1998 a které se podle tohoto zákona považují za součást společného jmění manželů, se stávají jeho součástí. Pokud jiné předpisy mluví o bezpodílovém spoluvlastnictví manželů, rozumí se tím společné jmění manželů. 3. Opatrovníci ustanovení podle § 78 zákona o rodině se považují od 1. srpna 1998 za poručníky s právy a povinnostmi zde uvedenými. Pokud jiné předpisy mluví o opatrovnictví a opatrovnících podle § 78 zákona o rodině, rozumí se tím podle povahy věci poručenství a poručníci. 4. Církvemi a náboženskými společnostmi oprávněnými ve smyslu § 3 odst. 1 zákona o rodině jsou církve a náboženské společnosti, které jsou registrovány podle zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností. 5. Ustanoveními tohoto zákona se řídí i právní vztahy vzniklé před 1. srpnem 1998; vznik těchto právních vztahů, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé do 31. července 1998 se však posuzují podle dosavadních předpisů. Čl.IX Předseda Poslanecké sněmovny se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, jak vyplývá z pozdějších předpisů. Čl.X Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1998, s výjimkou čl. VI bodu 1, který nabývá účinnosti dnem 1. července 1998. Zeman v. r. Havel v. r Tošovský v. r.