Vydáno: 3. 4. 1998

 

Zákon č. 93/1998 Sb.

, kterým se mění a doplňuje zákon o zadávání veřejných zakázek


Schválený 3. 4. 1998 Účinný od 30. 4. 1998 do 31. 12. 9999

 
 
 

Zadávání veřejných zakázek.; Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.; Sociální pojišťovna.;

93/1998 Sb. ZÁKON ze dne 3. dubna 1998, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony Změna: 41/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I zrušen Čl.II Zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 592/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb. a zákona č. 305/1997 Sb., se doplňuje takto: Za § 24b se vkládá nový § 24c, který včetně poznámky č. 8a) zní: "§ 24c Příslušná okresní pojišťovna je povinna vydat na žádost uchazeče, s nímž má být uzavřena smlouva, potvrzení o tom, že tento uchazeč nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní pojištění, a to do sedmi dnů ode dne obdržení žádosti. 8a) § 38 odst. 4 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb.". Čl.III Zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb. a zákona č. 306/1997 Sb., se doplňuje takto: Za § 104ch se vkládá nový § 104i, který včetně poznámky č. 34a) zní: "§ 104i Příslušná okresní správa sociálního zabezpečení je povinna vydat na žádost uchazeče, s nímž má být uzavřena smlouva,34a) potvrzení o tom, že tento uchazeč nemá splatný nedoplatek pojistného na sociální zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to do sedmi dnů ode dne obdržení žádosti. 34a) § 38 odst. 4 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb.". Čl.IV Zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona České národní rady č. 15/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb. a zákona č. 48/1997 Sb., se doplňuje takto: Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně poznámky č. 5a) zní: "§ 8a Příslušná zaměstnanecká pojišťovna je povinna vydat na žádost uchazeče,5a) s nímž má být uzavřena smlouva, potvrzení o tom, že tento uchazeč nemá splatný nedoplatek pojistného na veřejné zdravotní pojištění, a to do sedmi dnů ode dne obdržení žádosti. 5a) § 38 odst. 4 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb.". Čl.V Zadávání veřejných zakázek zahájené před účinností tohoto zákona se dokončí podle dosavadních předpisů. Čl.VI Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Zeman v. r. Havel v. r Tošovský v. r.