Obsah dokumentu

Vydáno: 11. 6. 1998

 

Zákon č. 148/1998 Sb.

o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů


Schválený 11. 6. 1998 Účinný od 1. 11. 1998 do 31. 12. 9999

 
 
 

Národní bezpečnostní úřad. Bezpečnostní prověrky.; Povinnost zachovávat mlčenlivost.; OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.; Ostatní ústřední orgány státní správy.; Působnost ústředních orgánů státní správy.; Státní bezpečnost. Bezpečnostní informační služba.; Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).; ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE; Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.; Pokuty. Blokové pokuty.; Státní kontrola.; Vyzvědačství.; Ohrožení utajované skutečnosti. Ohrožení státního tajemství.; Hlavní líčení v trestním řízení.;

148/1998 Sb. ZÁKON ze dne 11. června 1998 o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů Změna: 164/1999 Sb. Změna: 18/2000 Sb. Změna: 29/2000 Sb. Změna: 363/2000 Sb. Změna: 30/2000 Sb. Změna: 60/2001 Sb. Změna: 322/2001 Sb. Změna: 310/2002 Sb. Změna: 151/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 436/2003 Sb. Změna: 257/2004 Sb. Změna: 386/2004 Sb. Změna: 190/2005 Sb. Změna: 220/2005 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 250/2008 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 255/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: nadpis vypuštěn nadpis vypuštěn § 1 zrušen ČÁST PRVNÍ zrušena HLAVA PRVNÍ zrušena § 1a zrušen § 2 zrušen § 2a zrušen HLAVA DRUHÁ zrušena § 3 zrušen § 4 zrušen § 5 zrušen § 6 zrušen HLAVA TŘETÍ zrušena § 7 zrušen § 8 zrušen § 8a zrušen § 9 zrušen § 10 zrušen § 10a zrušen HLAVA ČTVRTÁ zrušena § 11 zrušen § 12 zrušen § 13 zrušen § 14 zrušen § 15 zrušen § 16 zrušen HLAVA PÁTÁ zrušena § 17 zrušen Díl první zrušen § 18 zrušen § 19 zrušen § 20 zrušen § 21 zrušen § 22 zrušen § 23 zrušen Díl druhý zrušen § 24 zrušen § 25 zrušen § 26 zrušen § 27 zrušen § 28 zrušen § 29 zrušen § 30 zrušen § 31 zrušen Díl třetí zrušen § 32 zrušen § 33 zrušen § 34 zrušen § 35 zrušen § 36 zrušen § 37 zrušen nadpis vypuštěn § 38 zrušen § 39 zrušen nadpis vypuštěn § 40 zrušen § 41 zrušen § 42 zrušen § 43 zrušen Díl čtvrtý zrušen § 44 zrušen § 45 zrušen § 46 zrušen HLAVA ŠESTÁ zrušena § 47 zrušen § 48 zrušen § 49 zrušen § 50 zrušen § 51 zrušen § 52 zrušen § 53 zrušen § 54 zrušen nadpis vypuštěn § 55 zrušen § 56 zrušen § 57 zrušen § 58 zrušen § 59 zrušen § 60 zrušen § 61 zrušen nadpis vypuštěn § 62 zrušen § 63 zrušen § 64 zrušen § 65 zrušen § 66 zrušen HLAVA SEDMÁ zrušena § 67 zrušen § 68 zrušen HLAVA OSMÁ zrušena § 69 zrušen § 70 zrušen nadpis vypuštěn § 71 zrušen § 72 zrušen § 73 zrušen nadpis vypuštěn § 74 zrušen § 75 zrušen § 76 zrušen § 77 zrušen § 77a zrušen § 77b zrušen § 77c zrušen § 77d zrušen § 77e zrušen § 77f zrušen § 77g zrušen § 77h zrušen § 77i zrušen § 77j zrušen § 77k zrušen HLAVA DEVÁTÁ zrušena § 78 zrušen § 79 zrušen § 80 zrušen § 81 zrušen ČÁST DRUHÁ zrušena § 81a zrušen § 81b zrušen § 81c zrušen § 81d zrušen § 81e zrušen § 81f zrušen § 81g zrušen § 81h zrušen § 81i zrušen § 81j zrušen § 81k zrušen § 81l zrušen § 81m zrušen nadpis vypuštěn § 81n zrušen § 81o zrušen nadpis vypuštěn § 81p zrušen § 81r zrušen § 81s zrušen § 81t zrušen ČÁST TŘETÍ HLAVA PRVNÍ zrušena § 82 zrušen HLAVA DRUHÁ § 83 Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 58/1995 Sb., zákona č. 236/1995 Sb. a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 296/1995 Sb., se mění takto: Ustanovení § 21 písm. c) včetně poznámky č. 4) zní: "c) seznamovat se s utajovanými skutečnostmi, prokáží-li se osvědčením pro příslušný stupeň utajení těchto skutečností, vydaným podle zvláštního zákona.4) 4) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů.". HLAVA TŘETÍ zrušena § 84 zrušen HLAVA ČTVRTÁ zrušena § 85 zrušen HLAVA PÁTÁ § 86 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb. a zákona č. 209/1997 Sb., se mění takto: 1. V § 8 odst. 3 se slova "státní a hospodářské tajemství" nahrazují slovy "tajnost utajovaných skutečností chráněných zvláštním zákonem". 2. V § 35 se vkládá nový odstavec 3, který zní: "(3) V trestním řízení, ve kterém jsou probírány utajované skutečnosti chráněné zvláštním zákonem, je orgán činný v trestním řízení povinen obhájce poučit podle takového zákona. Stejně postupuje v případě osob, jejichž účast na řízení nelze vyloučit. O provedeném poučení učiní záznam do spisu.". 3. V § 50 odstavec 3 zní: "(3) Zmocněncem zúčastněné osoby a poškozeného v trestním řízení, ve kterém jsou probírány utajované skutečnosti chráněné zvláštním zákonem, může být pouze určená osoba podle zvláštního zákona nebo osoba podle takového zákona poučená.". 4. V § 65 odstavec 5 zní: "(5) Při povolování nahlížet do spisů je nutno učinit takové opatření, aby byla zachována tajnost utajovaných skutečností chráněných zvláštním zákonem.". 5. V § 99 odst. 1 se slova "které tvoří státní tajemství," nahrazují slovy "týkajících se utajovaných skutečností chráněných zvláštním zákonem". 6. V § 99 odst. 3 ve větě druhé se slova "skutečnostech tvořících předmět služebního tajemství" nahrazují slovy "utajovaných skutečnostech klasifikovaných ve zvláštním zákoně stupněm utajení "Důvěrné" nebo "Vyhrazené".". 7. V § 200 odst. 1 se slovo "tajemství" nahrazuje slovy "utajované skutečnosti". 8. V § 201 odst. 2 poslední větě se slova "tajemství chráněného" nahrazují slovy "utajovaných skutečností chráněných". 9. V § 201 odst. 3 se slova "státního, hospodářského nebo služebního tajemství" nahrazují slovy "utajovaných skutečností chráněných zvláštním zákonem". HLAVA ŠESTÁ § 87 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 147/1970 Sb., zákona č. 125/1973 Sb., zákona č. 25/1976 Sb., zákona č. 118/1983 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona č. 93/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb. a zákona č. 15/1998 Sb., se mění takto: 1. V § 2 odst. 1 se za bodem 9 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 10, který zní: "10. Národní bezpečnostní úřad.". 2. V § 12 odst. 1 se písmeno l) vypouští a za písmenem k) se čárka nahrazuje tečkou. ČÁST ČTVRTÁ § 88 Zrušovací ustanovení Zrušuje se zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění zákona č. 383/1990 Sb. a zákona č. 558/1991 Sb. § 89 Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení, s výjimkou § 7, který nabývá účinnosti třicátým dnem po dni jeho vyhlášení. Zeman v. r. Havel v. r. Tošovský v. r. Vybraná ustanovení novel Čl.II zákona č. 363/2000 Sb. Přechodná ustanovení 1. Bezpečnostní prověrka provedená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle zákona č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se po dobu platnosti osvědčení považuje za bezpečnostní prověrku provedenou podle zákona č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ve znění tohoto zákona. 2. Bezpečnostní prověrka zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle zákona č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se dokončí podle zákona č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ve znění tohoto zákona, přičemž se nepřihlíží k údajům a zjištěním, která nejsou podle zákona č. 148/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ve znění tohoto zákona, pro provedení bezpečnostní prověrky požadována. 3. U zahájené bezpečnostní prověrky II. stupně osoby uvedené v § 8a odst. 1 předá Úřad bezpečnostní spis k navrhované osobě, který k této osobě založil, do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona Ministerstvu. Čl.II zákona 310/2002 Sb. Přechodná ustanovení (1) Tento zákon se vztahuje i na stížnosti, které nebyly rozhodnuty do dne účinnosti tohoto zákona. (2) Osvědčení vydaná podle dosavadní právní úpravy zůstávají v platnosti do doby v nich uvedené a jsou považována za osvědčení vydaná podle tohoto zákona. (3) Citlivé činnosti může vykonávat i fyzická osoba, která není držitelem platného dokladu, a to nejdéle po dobu dvou let ode dne účinnosti tohoto zákona, pokud do tří měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona nebo do tří měsíců od zahájení výkonu citlivé činnosti bude podána žádost podle § 81f.