Vydáno: 12. 5. 1998

 

Zákon č. 149/1998 Sb.

Novela zákona o loteriích


Schválený 12. 5. 1998 Účinný od 1. 9. 1998 do 31. 12. 9999

 
 
 

Hra, sázka, loterie, tombola. Hrací přístroje (automaty). Kasino.; Poplatky správní.; Poplatky místní. Poplatky lázeňské.; Daně z příjmů obecně.;

149/1998 Sb. ZÁKON ze dne 12. května 1998, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů Změna: 186/2016 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I zrušen Čl.II Zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. a zákona č. 305/1997 Sb., se mění takto: Příloha k zákonu České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb. a zákona č. 305/1997 Sb., "Sazebník správních poplatků" se mění a doplňuje takto: 1. Položka 20 se doplňuje písmenem g), které zní:
"g) Povolení spotřebitelské soutěže         10 %,
                           nejméně
                           Kč 200,-
                           nejvýše
                           Kč 10 mil.".
2. V položce 20 se poznámky doplňují bodem 4, který zní: "4. Základem poplatku podle písmena g) této položky je výše výher.".
Čl.III Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb. a zákona č. 111/1998 Sb., se mění takto: 1. V § 4 odst. 1 písm. f) se slova " , z reklamní soutěže, z reklamního slosování" vypouštějí. 2. V § 36 odst. 2 písm. b) bodu 2 se slova "z cen a z výher z reklamních soutěží a reklamního slosování [§ 10 odst. 1 písm. h)]," vypouštějí. Čl.IV Zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 184/1991 Sb., zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb. a zákona č. 305/1997 Sb., se mění takto: § 10a odst. 3 zní: "(3) Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce činí od 1000 Kč do 5000 Kč.". Čl.V Přechodná ustanovení 1. Povolení k provozování loterií a jiných podobných her platná k 31. srpnu 1998 zůstávají v platnosti do 31. prosince 1998. Dosavadní provozovatelé mohou však požádat příslušný orgán o vydání povolení podle tohoto zákona s tím, že ustanovení § 4b odst. 1 splní do 31. prosince 1999. To neplatí pro povolení k provozování výherních hracích přístrojů, která se vydávají nejdéle na dobu jednoho kalendářního roku. Pokud žádosti o vydání povolení k provozování výherních hracích přístrojů byly podány příslušnému orgánu přede dnem účinnosti tohoto zákona, postupuje se v řízení o těchto žádostech podle dosavadních předpisů. 2. Osvědčení o provozuschopnosti výherního hracího přístroje vydaná pověřenou autorizovanou osobou před účinností tohoto zákona zůstávají v platnosti do 31. prosince 1999, pokud platnost vyznačená v osvědčení nekončí před tímto datem. 3. Pokud se v jiných právních předpisech užívá pojmu hrací přístroj, rozumí se tím výherní hrací přístroj podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Čl.VI Zrušovací ustanovení Zrušuje se § 1 odst. 1 až 5 vyhlášky Ministerstva financí č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích. Čl.VII Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 1998 s výjimkou § 4 odst. 6 až 8, § 4b odst. 1 a § 17 odst. 8, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1999. Zeman v. r. Tošovský v. r.