Vydáno: 18. 6. 1998

 

Zákon č. 158/1998 Sb.

Novela zákona o státní sociální podpoře


Schválený 18. 6. 1998 Účinný od 13. 7. 1998 do 31. 12. 9999

 
 
 

FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.; SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;

158/1998 Sb. ZÁKON ze dne 18. června 1998, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb. a zákona č. 91/1998 Sb., se mění takto: 1. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí: "(2) U nezletilých dětí svěřených na území České republiky do péče nahrazující péči rodičů nebo do ústavní péče se podmínka přihlášení k trvalému pobytu nebo dlouhodobému pobytu pro vznik nároku na dávku nevyžaduje. (3) Okresní úřad příslušný podle místa pobytu osoby promine podmínku trvalého pobytu osobě, která požádala o udělení povolení k trvalému pobytu na území České republiky, pokud by její výživa nebo výživa jejích dětí byla ohrožena.". 2. V § 37 odst. 1 a 3 se slova "nezaopatřené" a "nezaopatřeného" zrušují. 3. V § 37 odst. 2 se na konci textu odstavce tečka nahrazuje středníkem a doplňují se tato slova: "jde-li o nezaopatřené dítě, použije se koeficientu 2,00.". 4. V § 37 odst. 3 písm. a) se číslice "1,10" nahrazuje číslicí "2,10", v písmenu b) se číslice "1,60" nahrazuje číslicí "2,60" a v písmenu c) se číslice "1,80" nahrazuje číslicí "2,80". 5. V § 66 odst. 2 se za slova "zvláštních předpisů" vkládají slova " ,pokud tento zákon nestanoví jinak". Čl.II Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Zeman v. r. Havel v. r. Tošovský v. r.