Vydáno: 29. 4. 1999

 

Zákon č. 98/1999 Sb.

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu


Schválený 29. 4. 1999 Účinný od 25. 5. 1999 do 31. 12. 9999

 
 
 

Ochrana půdního fondu před odnětím z dosavadního užívání.; Odvody do státního rozpočtu.; EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;

98/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. dubna 1999, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., se mění takto: 1. V § 9 odst. 2 písm. a) bodě 4 se slova "rodinného domku" zrušují a doplňuje se bod 5, který včetně poznámky pod čarou č. 17a) zní: "5. určeny pro stavby pro bydlení v současně zastavěném území obce,17a) 17a) § 12 odst. 1 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.". 2. V § 9 odst. 5 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 18) zní: "a) údaje katastru nemovitostí18) o pozemcích, které jsou navrhovány k odnětí ze zemědělského půdního fondu, a dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence, 18) § 5 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.". 3. V § 9 odst. 5 písm. b) se slovo "evidence" nahrazuje slovem "katastru" a doplňuje se odstavec 7, který zní: "(7) Výši odvodů podle odstavce 6 písm. d) vymezí orgán ochrany zemědělského půdního fondu pouze orientačně. Konečná výše odvodů se stanoví rozhodnutím (§ 11 odst. 2).". 4. V § 10 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 19a) zní: "(3) Na základě rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů19) a ohlášení vlastníka katastrální úřad provede změnu druhu pozemku19a) v katastru nemovitostí, je-li souhlasem k odnětí dotčen pozemek uvedený v § 1 odst. 2 tohoto zákona, nebo provede změnu druhu pozemku (kultury), je-li tímto souhlasem dotčena nezemědělská půda náležející do zemědělského půdního fondu (§ 1 odst. 3). 19a) § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 89/1996 Sb.". 5. V § 11 odst. 3 písm. b) se slova "a pro zřizování skládek odpadů" zrušují. 6. V § 11 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 8, které znějí: "(4) Pro účely tohoto zákona se za investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti považují stavby a zařízení pro protierozní ochranu, optimalizaci vodního režimu a revitalizaci krajiny. (5) Odvody za dočasně odnímanou půdu [odstavec 1 písm. b)] se nepředepisují, je-li zemědělská půda odnímána pro pěstování vánočních stromků nebo dřevin pěstovaných pro energetické účely. (6) Odvody za trvalé odnětí půdy se nepředepíší též v případech odnětí pro stavby pro bydlení na plochách určených k tomuto účelu schváleným územním plánem obce nebo regulačním plánem vždy mimo současně zastavěné území obce.17a) (7) Za stavby občanského vybavení se pro účely výpočtu odvodů za odnětí půdy považují stavby škol všech typů, mateřské školy, kina, divadla, kulturní domy, výstavní síně, nemocnice, polikliniky, zdravotní zařízení a střediska, ústavy sociální péče včetně ústavů pro mládež, jesle, dětské domovy, stavby církevní (kaple, kostely, modlitebny) a hřbitovy. (8) Za stavby zemědělské prvovýroby, pro které se nepředepíší odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, se nepovažují stavby vázané na chov zvířat, které slouží jiným účelům, např. sportovním (dostihová dráha, výcviková hala apod.).". Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 9 až 11. 7. V § 12 odstavec 1 zní: "(1) Odvod placený jednorázově (§ 11 odst. 10) je splatný do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvodu.". 8. V § 12 odst. 3 se věta "Výše penále se stanoví platebním výměrem." nahrazuje větou "Výši penále stanoví finanční orgán platebním výměrem na základě stanoviska toho orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal rozhodnutí o odvodech (§ 11 odst. 2).". 9. V § 12 se doplňují odstavce 4 a 5, které včetně poznámek pod čarou č. 21a) a 21b) znějí: "(4) Finanční orgán21a) vybírá a vymáhá odvody za odnětí půdy podle zvláštních předpisů.21b) (5) Jestliže výše odvodu placeného jednorázově (§ 11 odst. 10) nepřevyšuje celkovou částku 50 Kč, odvod se neplatí. 21a) Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. 21b) § 1 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.". 10. V § 19 se slova "orgán geodézie a kartografie" nahrazují slovy "katastrální úřad" a slovo "evidence" se nahrazuje slovem "katastru". 11. V § 20 se na konci odstavce 6 doplňuje tato věta: "Pokutu vybírá a vymáhá finanční orgán podle zvláštních předpisů.21b)". 12. V části B přílohy se ve skupině faktorů B zrušuje tato položka:
 "Ochranná pásma vodních zdrojů
  III. stupně                   5".
13. V části B přílohy se ve skupině faktorů C zrušuje tato položka: "Území uvnitř hranic 11 sídelních regionálních aglomerací určených usnesením vlády ČSSR č. 26/198310".
Čl.II Předseda Poslanecké sněmovny se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, jak vyplývá z pozdějších předpisů. Čl.III Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.