Vydáno: 23. 6. 1999

 

Zákon č. 129/1999 Sb.

Novela zák. o spotřebních daních


Schválený 23. 6. 1999 Účinný od 1. 7. 1999 do 31. 12. 9999

 
 
 

Daň z uhlovodíkových paliv a maziv.; Daň z tabáku a tabákových výrobků.; Daň z přidané hodnoty. DPH.; Daně z příjmů obecně.; Daň z příjmů fyzických osob.; Daň z příjmů právnických osob.; Lihovarnictví. Výroba lihu.;

129/1999 Sb. ZÁKON ze dne 23. června 1999, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu Změna: 354/2003 Sb. Změna: 237/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I zrušen Čl.II zrušen Čl.III Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb. a zákona č. 63/1999 Sb., se mění takto: 1. V § 16 odstavec 1 zní: "(1) Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a odpočitatelné položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí:
Základ daně        Daň           Ze základu
                         přesahujícího
od Kč    do Kč
0      102 000    15 %
102 000   204 000  15 300 + 20 %       102 000 Kč
204 000   312 000  35 700 + 25 %       204 000 Kč
312 000   a více   62 700 + 32 %       312 000 Kč.".
2. V § 21 odstavec 1 zní: "(1) Sazba daně s výjimkou uvedenou v odstavcích 2 a 4 činí 31 % ze základu daně sníženého o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 a 8 a zaokrouhleného na celé tisíce korun dolů.". 3. V § 36 odst. 2 písm. a) se slova "25 %" nahrazují slovy "15 %".
Čl.IV Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), se mění takto: 1. V § 9 odst. 1 se doplňuje druhá věta, která zní: "Denaturace musí být provedena za přítomnosti pověřeného zaměstnance finančního úřadu, pokud finanční úřad nerozhodne jinak.". 2. V § 9 odst. 4 se doplňuje druhá věta, která zní: "Záznam o denaturaci potvrdí finanční úřad.". 3. V § 12 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: "(5) Ministerstvo financí může povolení vydané podle odstavce 1 zrušit nebo změnit, dojde-li ke změně okolností, za kterých bylo vydáno.". Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6. 4. V § 17 odst. 1 písm. d) se za slova "v § 4 odst. 3" vkládají slova " , § 9 odst. 1". Čl.V Daňová povinnost u spotřebních daní vzniklá přede dnem účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy. Čl.VI Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1999, s výjimkou čl. III, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.