Obsah dokumentu

Vydáno: 28. 6. 1999

 

Nařízení č. 153/1999 Sb.

Změna míry vyučovací povinnosti učitelů


Schválený 28. 6. 1999 Účinný od 1. 9. 1999 do 31. 12. 9999

 
 
 

Pracovní doba. Doba služby.; SPRÁVA ŠKOLSTVÍ. VÝCHOVA. VZDĚLÁVÁNÍ.;

153/1999 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. června 1999, kterým se mění nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství Vláda nařizuje podle § 23 písm. h) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 40/1994 Sb.: Čl.I Nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství, se mění takto: 1. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: "(3) Učitelům vyučujícím všechny předměty v ročníku, ve kterém je počet hodin podle schválených učebních plánů nižší než přímá vyučovací činnost stanovená v příloze tohoto nařízení, stanoví rozsah přímé vyučovací činnosti ředitel školy v rámci schválených učebních plánů.". Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4 až 9. 2. V § 3 odstavec 9 zní: "(9) Učitelům-výchovným poradcům se snižuje míra přímé vyučovací činnosti
a) v základní škole
  a střední škole
  s počtem žáků do 150 o 1 hodinu týdně
         do 250 o 2 hodiny týdně
         do 550 o 3 hodiny týdně
         nad 550 o další hodinu týdně
             za každých dalších 300 žáků,
b) ve speciálních
  školách při
  počtu tříd  do 7  o 1 hodinu týdně
         8 až 12 o 2 hodiny týdně
         13 a více o 3 hodiny týdně.".
3. V § 3 se doplňují odstavce 10 až 14, které včetně poznámky pod čarou č. 7) zní: "(10) Je-li pověřeno výkonem funkce výchovného poradce více učitelů, sníží se každému z nich rozsah přímé vyučovací činnosti podle poměrného počtu žáků připadajících na jednoho výchovného poradce. (11) V týdnu, kdy pedagogický pracovník z důvodu na straně zaměstnavatele neodpracuje hodiny přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti v rozsahu podle odstavce 1, ale vykonává práce podle § 2 písm. b) tohoto nařízení, se považuje povinnost stanovená v odstavci 1 za splněnou. (12) Na školách a školských zařízeních, na nichž se projevuje rozdílná potřeba výchovně vzdělávací práce v průběhu roku, může zaměstnavatel rozvrhnout týdenní pracovní dobu, včetně přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti, nerovnoměrně. (13) Zaměstnavatel může pedagogickému pracovníkovi ve výjimečných případech nařídit nebo s ním sjednat práci přesčas až do výše 8 hodin týdně v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. V rámci uvedených podmínek může zaměstnavatel stanovit rozsah přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti nad stanovený počet hodin v příloze tohoto nařízení. (14) Při sjednání nebo povolení kratší než stanovené týdenní pracovní doby7) se úměrně tomu sníží rozsah přímé vyučovací činnosti nebo přímé výchovné činnosti podle § 2 písm. a) tohoto nařízení. 7) § 86 zákoníku práce.". 4. Příloha zní: "Příloha k nařízení vlády č. 68/1997 Sb.
  Rozsah přímé vyučovací činnosti a přímé výchovné činnosti
          pedagogických pracovníků

------------------------------------------------------------------
Pedagogičtí pracovníci       počet tříd,   počet hodin
                  výchovných    přímé
                  skupin nebo   vyučovací
                  počet dětí    činnosti nebo
                  a žáků ve    přímé výchovné
                  škole nebo    činnosti
                  školském     týdně
                  zařízení
------------------------------------------------------------------
1. Mateřské školy a speciální
  mateřské školy
------------------------------------------------------------------
učitel mateřské školy nebo
speciální mateřské školy                 31
------------------------------------------------------------------
ředitel mateřské školy nebo
speciální mateřské školy
                   1         24
                   2         21
                  3 až 4        18
                  5 až 6        16
                  7 a více       13
------------------------------------------------------------------
zástupce ředitele         5 až 6        20
                  7 a více       17
------------------------------------------------------------------
ředitel internátní mateřské      1         16
školy nebo internátní         2         14
speciální mateřské školy      3 a více       12
------------------------------------------------------------------
zástupce ředitele         3 a více       16
------------------------------------------------------------------
ředitel internátní mateřské
školy s nepřetržitým provozem
nebo internátní speciální
mateřské školy s nepřetržitým               5
provozem nebo speciální mateřské
školy se speciálním
pedagogickým centrem
------------------------------------------------------------------
ředitel stálé mateřské školy
v přírodě             do 100 dětí      10
                  nad 100 dětí      8
------------------------------------------------------------------
2. Základní školy
------------------------------------------------------------------
učitel základní školy                  22
------------------------------------------------------------------
učitel základní školy v
1. ročníku                       20 až 22
------------------------------------------------------------------
ředitel základní školy        1 až 2      16
s 1. stupněm nebo základní      3 až 6      13
školy s 1. stupněm a         7 až 10      10
oddělením ročníků 2. stupně      11 a více     8
základní školy
------------------------------------------------------------------
ředitel základní školy        do 9        8
s 2. stupněm nebo základní      10 až 18      7
školy s 1. a 2. stupněm        19 až 23      6
                   24 a více     5
------------------------------------------------------------------
zástupce ředitele           do 14       11
                   15 až 22      9
                   23 a více     7
------------------------------------------------------------------
3. Speciální základní školy,
zvláštní školy a pomocné školy
------------------------------------------------------------------
učitel speciální základní školy
nebo zvláštní školy nebo
pomocné školy                      22
------------------------------------------------------------------
učitel speciální základní školy
v 1. ročníku nebo zvláštní školy
v 1. stupni nebo pomocné školy
v 1. a 2. stupni nebo v přípravném
stupni pomocné školy                 20 až 22
------------------------------------------------------------------
ředitel speciální základní školy
s 1. stupněm nebo speciální
základní školy s 1. stupněm     1 až 2       16
a oddělením ročníků 2. stupně    3 až 6       13
speciální základní školy nebo    7 až 10       10
zvláštní školy s 1. stupněm     11 a více      8
nebo školy při zdravotnickém
zařízení
------------------------------------------------------------------
ředitel zvláštní školy
s 1. stupněm a s méně než 4     1 až 2       14
samostatnými třídami         3 až 6       12
pro žáky 2. a 3. stupně nebo     7 až 10       9
pomocné školy s 1. až 6.       11 a více      7
ročníkem
------------------------------------------------------------------
ředitel speciální základní školy   do 9        7
s 1. a 2. stupněm nebo zvláštní   10 až 14      6
školy s 1., 2. a 3. stupněm nebo   15 až 18      5
pomocné školy s 1. až 10.      19 a více      4
ročníkem
------------------------------------------------------------------
zástupce ředitele          do 14        11
                   15 až 22      9
                   23 a více      7
------------------------------------------------------------------
ředitel školy v přírodě                 9
------------------------------------------------------------------
4. Střední školy, speciální střední školy,
odborná učiliště, učiliště, praktické školy
a vyšší odborné školy
------------------------------------------------------------------
učitel střední školy nebo speciální
střední školy nebo odborného
učiliště nebo učiliště nebo
praktické školy nebo vyšší odborné
školy                           21
------------------------------------------------------------------
ředitel střední školy nebo speciální
střední školy nebo odborného        do 8      6
učiliště nebo učiliště nebo        9 až 16     4
praktické školy nebo vyšší odborné     17 a více    2
školy
------------------------------------------------------------------
zástupce ředitele (mimo zástupce     do 8      14
pro praktické vyučování)         9 až 14     10
                     15 až 17    8
                     18 až 20    6
                     21 a více    4
------------------------------------------------------------------
vedoucí učitel odloučeného pracoviště
teoretického vyučování středních škol
nebo speciálních středních škol nebo
odborných učilišť nebo učilišť              16
------------------------------------------------------------------
16učitel řídící provoz dílen nebo    do 120 žáků   14
praktické vyučování ve střední      121 až 240   12
odborné škole a střední zdravotnické   241 a více   10
škole
------------------------------------------------------------------
učitel řídící provoz dílen nebo     do 42 žáků    14
odborný výcvik ve speciálním      43 až 84     12
středním odborném učilišti       85 až 126    10
a odborném učilišti           127 a více    8
------------------------------------------------------------------
učitel předmětu praxe
na středních školách                 21 až 25
------------------------------------------------------------------
učitel odborného výcviku
ve speciální střední škole               21
nebo odborném učilišti
nebo praktické škole
------------------------------------------------------------------
mistr odborné výchovy                30 až 35

5. Státní jazykové školy a státní
  těsnopisný ústav
------------------------------------------------------------------
učitel státní jazykové školy nebo
státního těsnopisného ústavu              21
------------------------------------------------------------------
ředitel státní jazykové školy nebo   do 8       6
státního těsnopisného ústavu      9 až 16     4
                    17 a více    2
------------------------------------------------------------------
zástupce ředitele            do 8      14
                    9 až 14     10
                    15 až 17    8
                    18 až 20    6
                    21 a více    4
------------------------------------------------------------------
6. Základní umělecké školy
------------------------------------------------------------------
učitel základní umělecké školy             23
        - individuální výuka           21
        - skupinová a
         kolektivní výuka
------------------------------------------------------------------
ředitel základní umělecké školy    do 9       9
                    10 až 24     6
                    25 a více    3
------------------------------------------------------------------
zástupce ředitele           do 14      12
                    15 až 29     9
                    30 a více    6
------------------------------------------------------------------
7. Sportovní školy
------------------------------------------------------------------
trenér sportovní školy                21 až 26
------------------------------------------------------------------
8. Školní družiny a školní kluby
------------------------------------------------------------------
vychovatel školní družiny nebo
školního klubu                    28 až 30
------------------------------------------------------------------
vedoucí vychovatel školní družiny   2 až 3       25
nebo školního klubu          4 až 6       23
                   7 a více      21
------------------------------------------------------------------
ředitel školní družiny nebo      do 4        20
školního klubu, které         5 až 6       17
nejsou součástí školy         7 a více      15
------------------------------------------------------------------
zástupce ředitele           2 až 3       25
                   4 až 6       23
                   7 a více      21
------------------------------------------------------------------
9. Speciální mateřské školy internátní
------------------------------------------------------------------
vychovatel speciální mateřské
školy internátní                    28 až 30
------------------------------------------------------------------
10. Školská zařízení pro výkon ústavní
  výchovy a ochranné výchovy a preventivně
  výchovné péče, přípravné stupně pomocných škol
------------------------------------------------------------------
vychovatel školského zařízení
pro výkon ústavní výchovy a
ochranné výchovy a preventivně             25 až 27
výchovné péče nebo přípravného
stupně pomocné školy
------------------------------------------------------------------
ředitel školského zařízení pro    do 9         8
výkon ústavní výchovy a       10 až 14       7
ochranné výchovy a preventivně    15 až 18       6
výchovné péče            19 a více      5
------------------------------------------------------------------
zástupce ředitele          5 až 14       11
                   15 až 22       9
                   23 a více      8
------------------------------------------------------------------
vedoucí vychovatel                  15 až 17
------------------------------------------------------------------
11. Internátní speciální školy a speciální školy
------------------------------------------------------------------
vychovatel internátní speciální
školy nebo speciální školy              27 až 28
------------------------------------------------------------------
vedoucí vychovatel                  15 až 17
------------------------------------------------------------------
ředitel internátní speciální školy  do 9        8
                   10 až 14      7
                   15 až 18      6
                   19 a více      5
------------------------------------------------------------------
zástupce ředitele          5 až 14       11
internátní speciální školy      15 až 22      9
                   23 a více      8
------------------------------------------------------------------
12. Domovy mládeže
------------------------------------------------------------------
vychovatel                      30 až 32
------------------------------------------------------------------
ředitel                         10
------------------------------------------------------------------
zástupce ředitele
nebo vedoucí vychovatel               17 až 20".
-----------------------------------------------------------------
Čl. II Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1999. Předseda vlády: Ing. Zeman v. r. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy: v z. PhDr. Špidla v. r. 1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí