Vydáno: 13. 7. 1999

 

Zákon č. 167/1999 Sb.

Novela zákona o zaměstnanosti


Schválený 13. 7. 1999 Účinný od 1. 10. 1999 do 31. 12. 9999

 
 
 

Zprostředkování zaměstnání. Zprostředkování práce.; Práva a povinnosti organizace (zaměstnavatele).; Správa v rozmisťování pracovních sil, úřady práce.; Právní postavení cizinců.; Poplatky správní.;

167/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů Změna: 436/2004 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I zrušen Čl.II zrušen Čl.III Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb. a zákona č. 166/1999 Sb., se mění takto: 1. V části I přílohy v položce 22 se na konci textu doplňují písmena h) až l), která znějí:
"h) Vydání povolení zaměstnavateli
   k získávání zaměstnanců ze zahraničí   Kč   2 000,-
i) Vydání povolení k zaměstnání  cizinci   Kč    500,-
j) Vydání povolení ke zprostředkování
  zaměstnání cizincům v České republice    Kč   10 000,-
k) Vydání povolení ke zprostředkování
  zaměstnání do zahraničí           Kč   10 000,-
l) Vydání povolení ke zprostředkování
  zaměstnání v České republice         Kč   1 000,-.".
2. V části I přílohy v poznámkách k položce 22 se na konci textu doplňují body 5 a 6, které včetně poznámky pod čarou č. 4a) znějí: "5. Povolení podle písmen h) a i) této položky vydává správní orgán (úřad práce) podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Povolení podle písmen j), k) a l) této položky vydává správní orgán (Ministerstvo práce a sociálních věcí) podle zákona č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 6. Pro účely úkonů pod písmeny i) a j) této položky je cizincem osoba, která potřebuje k výkonu práce na území České republiky povolení k zaměstnání podle zvláštních předpisů.4a) 4a) Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 305/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 39/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 289/1997 Sb. a zákona č. 167/1999 Sb.".
Čl.IV zrušen Čl.V zrušen Čl.VI Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších předpisů. Čl.VII Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1999, s výjimkou čl. I bodů 31 a 32, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2000. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.