Vydáno: 14. 9. 1999

 

Zákon č. 224/1999 Sb.

změny zákonů v souvislosti s přijetím zák. o ozbrojených silách ČR


Schválený 14. 9. 1999 Účinný od 1. 12. 1999 do 31. 12. 9999

 
 
 

Armáda. Vojsko. Vojáci. Obrana státu.; Kancelář prezidenta republiky.; SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;

224/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených silách České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících předpisů, se mění takto: 1. § 1, 2 a 4 se zrušují. 2. Část šestá se zrušuje. Čl.II Zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, se mění takto: 1. § 5 včetně poznámky pod čarou č. 3) zní: "§ 5 Vojenská kancelář prezidenta republiky je vojenským útvarem ozbrojených sil České republiky. Úkoly Vojenské kanceláře prezidenta republiky, jmenování a odvolávání náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky a jeho pravomoci upravuje zvláštní právní předpis.3) 3) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.". 2. Poznámka pod čarou č. 4) se zrušuje. Čl.III Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb. a zákona č. 289/1997 Sb., se mění takto: 1. V § 5 odst. 1 písm. p) a v § 16 odst. 4 písm. d) se slova "Armádě České republiky" nahrazují slovy "ozbrojených silách České republiky". 2. Poznámka pod čarou č. 5) zní: "5) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.". Čl.IV Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.