Vydáno: 14. 9. 1999

 

Zákon č. 225/1999 Sb.

změny zákonů v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání


Schválený 14. 9. 1999 Účinný od 1. 12. 1999 do 31. 12. 9999

 
 
 

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.; Daň z příjmů fyzických osob.; Daň z příjmů právnických osob.; PRACOVNÍ PRÁVO.; Léčebná a preventivní péče. Lázně.; Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.; MZDA. PLATY. PRÉMIE A ODMĚNY. NÁHRADA MZDY.; Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;

225/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání Změna: 264/2006 Sb. Změna: 189/2006 Sb. Změna: 332/2014 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb., se mění takto: 1. V § 9 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které včetně poznámky pod čarou č. 73) zní: "c) jde o příslušníka ozbrojených sil, který splnil podmínky nároku na výsluhový příspěvek podle zvláštního právního předpisu.73) 73) § 132 a násl. zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.". 2. V § 112 se slova "§ 108 a 109" nahrazují slovy "§ 109". Čl.II V § 4 odst. 1 písmeno o) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, včetně poznámky pod čarou č. 3), zní: "o) výsluhové náležitosti a přídavek na bydlení u vojáků z povolání a nároky souvisící se skončením služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů a služeb a příslušníků celní správy České republiky, podle zvláštních právních předpisů,3) 3) Například zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona č. 160/1995 Sb. Čl.III zrušen Čl.IV zrušen Čl.V V § 11 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, se poslední věta nahrazuje větou, která včetně poznámek pod čarou č. 22a) a č. 22b) zní: "Za vojáky v činné službě,22a) s výjimkou vojáků v záloze povolaných k vojenskému cvičení, a za žáky vojenských škol,22b) kteří se připravují na službu vojáka z povolání a nejsou vojáky v činné službě, uhradí Ministerstvo obrany prostřednictvím Vojenské zdravotní pojišťovny a) rozdíl mezi výší úhrady zdravotní péče poskytnuté či předepsané lékařem nebo zdravotnickým zařízením uvedeným ve větě druhé a třetí, která je částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění podle tohoto zákona, a výší úhrady poskytnuté Vojenskou zdravotní pojišťovnou; to neplatí pro úhradu stomatologických výrobků,b) preventivní péči poskytnutou nad rámec preventivní péče hrazené ze zdravotního pojištění podle § 29 v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva obrany. 22a) § 16 odst. 2 a 3 zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon). 22b) § 166 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Čl.VI Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb. a zákona č. 127/1998 Sb., se mění takto: 1. V § 8 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 5b) zní: (3) Vojenská zdravotní pojišťovna zprostředkovává úhradu zdravotní péče hrazené Ministerstvem obrany podle zvláštního právního předpisu.5b) 5b) § 11 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/1999 Sb.". 2. V § 16 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které včetně poznámky pod čarou č. 16a) znějí: (2) Vojenská zdravotní pojišťovna vytváří a spravuje vedle fondů uvedených v odstavci 1 fond zprostředkování úhrady zdravotní péče hrazené Ministerstvem obrany podle zvláštního právního předpisu.16a) (3) Vojenská zdravotní pojišťovna může vytvářet fond pro úhradu preventivní péče poskytované nad rámec preventivní péče hrazené ze zdravotního pojištění pro vojáky v činné službě a žáky vojenských škol. 16a) § 11 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 225/1999 Sb.". Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 4 až 7. 3. V § 16 odst. 6 se na konci doplňuje tato věta: "Ministerstvo financí po projednání s Ministerstvem zdravotnictví a s Ministerstvem obrany stanoví vyhláškou podrobné podmínky tvorby a užití finančních prostředků fondů uvedených v odstavcích 2 a 3.". Čl.VII zrušen Čl.VIII Čl. I zákona č. 74/1990 Sb., kterým se stanoví nové znění vojenské přísahy a služební přísahy příslušníků Sboru národní bezpečnosti a Sborů nápravné výchovy, upravuje název československé armády, upravuje řádná dovolená vojáků v základní službě a jímž se mění zákon č. 40/1974 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, se zrušuje. Čl.IX Čl. I zákona č. 77/1992 Sb., kterým se mění zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje. Čl.X Čl. XII zákona č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění, se zrušuje. Čl.XI Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.