Vydáno: 18. 11. 1999

 

Zákon č. 307/1999 Sb.

změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla


Schválený 18. 11. 1999 Účinný od 3. 12. 1999 do 31. 12. 9999

 
 
 

Pojišťovny a zajišťovny.; Havarijní pojištění motorových vozidel.;

307/1999 Sb. ZÁKON ze dne 18. listopadu 1999, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), se mění takto: 1. V § 5 odst. 1 písm. b) se slova "přednosti jízdy13)" nahrazují slovy "přednostní jízdy,13) včetně jejich přípojných vozidel," a slova "(dále jen "vozidlo složky Integrovaného záchranného systému")" se zrušují. 2. V § 5 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní: c) Bezpečnostní informační služba pro jí provozovaná vozidla, Ministerstvo obrany pro vozidla provozovaná Vojenským zpravodajstvím a Ministerstvo vnitra pro vozidla provozovaná Úřadem pro zahraniční styky a informace a pro vozidla Policie České republiky služby policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti, vozidla útvarů služby kriminální policie a obec pro vozidla provozovaná jednotkami sborů dobrovolných hasičů obce.". 3. V § 5 odstavec 2 zní: (2) K vozidlu uvedenému v odstavci 1 písm. b) a c) (dále jen "vozidlo s výjimkou z pojištění odpovědnosti") vydá zelenou kartu ministerstvo. Zanikne-li důvod, pro který byla vozidlu s výjimkou z pojištění odpovědnosti zelená karta vydána, je ten, kdo takové vozidlo provozuje, povinen zelenou kartu ministerstvu vrátit.". 4. V § 11 odstavec 1 zní: (1) Škodu způsobenou provozem vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti nahradí ministerstvo.". 5. V § 11 odst. 2 se věta první a druhá nahrazuje těmito slovy: "Způsob a rozsah náhrady škody v případech podle odstavce 1 se řídí zvláštním právním předpisem.15) Osoba, která provozuje vozidlo s výjimkou z pojištění odpovědnosti, je povinna oznámit ministerstvu skutečnosti podle § 8 odst. 1 a 2.". 6. V § 11 odst. 3 větě první se slova "složky Integrovaného záchranného systému" nahrazují slovy "s výjimkou z pojištění odpovědnosti". 7. V § 11 odst. 4 větě první se slova "složka Integrovaného záchranného systému" nahrazují slovy "osoba, která provozuje vozidlo s výjimkou z pojištění odpovědnosti" a slova "složku Integrovaného záchranného systému" nahrazují slovy "tuto osobu". 8. V § 15 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou "To neplatí, jedná-li se o vozidlo s výjimkou z pojištění odpovědnosti.". 9. V § 17 větě druhé se slova "složky Integrovaného záchranného systému" nahrazují slovy "s výjimkou z pojištění odpovědnosti". 10. V § 24 odst. 8 písm. a) se slova "státního orgánu" nahrazují slovy "s výjimkou z pojištění odpovědnosti". Čl.II Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.