Vydáno: 9. 12. 1999

 

Zákon č. 352/1999 Sb.

změna zákona o chemických látkách a chemických přípravcích


Schválený 9. 12. 1999 Účinný od 30. 12. 1999 do 31. 12. 9999

 
 
 

Chemický průmysl. Chemie.; Ochrana proti chemicky škodlivým látkám (jedy, žíraviny).; Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.; Obaly.; Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.; Operativní evidence.; Působnost ústředních orgánů státní správy.; Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.; Živnostenské oprávnění. Živnostenský list. Živnostenská koncese.; Pokuty. Blokové pokuty.;

352/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999, kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, a některé další zákony Změna: 185/2001 Sb. Změna: 356/2003 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena Čl.I zrušen Čl.II zrušen ČÁST DRUHÁ Změna zákona o správních poplatcích Čl.III Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb. a zákona č. 360/1999 Sb., se mění takto: V sazebníku správních poplatků se v položce 131a zrušuje písmeno b) a dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c). ČÁST TŘETÍ zrušena Čl.IV zrušen ČÁST ČTVRTÁ ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA Čl.V Předseda Poslanecké sněmovny se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených tímto zákonem. ČÁST PÁTÁ ÚČINNOST Čl.VI Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.