Vydáno: 9. 12. 1999

 

Zákon č. 358/1999 Sb.

změna zákona o vnitrozemské plavbě a živnostenském podnikání


Schválený 9. 12. 1999 Účinný od 14. 1. 2000 do 31. 12. 9999

 
 
 

VNITROZEMSKÁ VODNÍ DOPRAVA. PLAVBA.; Živnostenské oprávnění. Živnostenský list. Živnostenská koncese.; Osoby fyzické.; Osoby právnické.;

358/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, se mění takto: 1. V § 19 se doplňuje odstavec 3, který zní: "(3) Rozsah a podmínky pojištění odpovědnosti za škodu z provozu plavidla podle odstavce 1 stanoví prováděcí předpis.". 2. V § 23 se doplňují odstavce 4 až 7, které včetně poznámky pod čarou č. 5a) znějí: "(4) Provozovatel plavidla, kterým se provádí koncesovaná vodní doprava, správce dopravně významné využívané vodní cesty a provozovatel pozemní části veřejného přístavu jsou povinni mít plavidla, plavební objekty nebo zařízení přístavu vybaveny rádiovými stanicemi, jejichž počet a provedení v závislosti na druhu plavidla a vodní cesty stanoví prováděcí předpis. (5) Radiotelefonní provoz na vodních cestách se uskutečňuje v souladu se zvláštním předpisem5a) a v přiděleném kmitočtovém pásmu pro vnitrozemskou plavbu, které může být využíváno pouze pro spojení mezi plavidly navzájem, mezi plavidlem a pobřežní stanicí a v rámci pobřežní služby pro zajištění bezpečnosti plavebního provozu. (6) Požadavky na radiotelefonní provoz a vybavení plavidel, plavebních objektů a přístavů rádiovými stanicemi, způsob využití přidělených kmitočtů pro konkrétní druh rádiového provozu a podrobné technické požadavky na rádiové stanice pro radiotelefonní provoz na vodních cestách stanoví prováděcí předpis. (7) Schvalování rádiových stanic k provozu včetně přidělování kmitočtů a volacích znaků, požadavky na způsobilost a způsob ověřování způsobilosti osob pro obsluhu rádiových stanic stanoví zvláštní předpis.5a) 5a) Zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů.". 3. Za § 33 se vkládá § 33a, který včetně nadpisu zní: "§ 33a Odborná způsobilost (1) Odbornou způsobilost k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby prokazuje žadatel osvědčením o úspěšně vykonané zkoušce z předmětů, které se váží k provozování vnitrozemské vodní dopravy, složené před plavebním úřadem, a dokladem o vykonání pětileté praxe v oboru vodní dopravy. Bližší vymezení těchto předmětů stanoví prováděcí předpis. (2) Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce podle odstavce 1 nahrazuje vysvědčení o státní nebo maturitní zkoušce z předmětů stanovených prováděcím předpisem, pokud byly tyto předměty její součástí a pokud plavební úřad tuto zkoušku uzná z hlediska odborné způsobilosti podle tohoto zákona. (3) Odbornou způsobilost, obsah a rozsah zkoušek a podrobnosti o skládání zkoušek podle odstavce 1 stanoví prováděcí předpis.". 4. V § 35 odstavci 2 se za slovem "tarif" spojka "a" nahradí čárkou a za slova "den zahájení provozu" se vkládají slova "a rozsah bezbariérovosti.". 5. V § 43 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní: "h) fyzické a právnické osobě uvedené v § 23 odst. 4, která poruší povinnost mít vybaveno plavidlo, plavební objekt nebo zařízení přístavu rádiovými stanicemi a provozovat je.". 6. V § 52 se slova "Ministerstvo dopravy" nahrazují slovy "Ministerstvo dopravy a spojů", slova "§ 19 odst. 1" se nahrazují slovy "§ 19 odst. 1 a 3", za slova "§ 21," se vkládají slova " § 23 odst. 4 a 6," a za slova "§ 32 odst. 2" se vkládají slova " , § 33a odst. 3.". Čl.II Změna živnostenského zákona V příloze č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb., se ve skupině 314: "Ostatní" u oboru Vnitrozemská vodní doprava dosavadní text ve sloupci 2 zrušuje a nahrazuje se tímto textem: "§ 33a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb. Čl.III Přechodná ustanovení 1. Provozovatelé plavidel, kteří provozují vodní dopravu pro cizí potřeby na základě koncese, jsou povinni do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předložit příslušnému živnostenskému úřadu osvědčení o odborné způsobilosti vydané plavebním úřadem; nepředloží-li v této lhůtě osvědčení, jejich živnostenské oprávnění zaniká a tyto osoby jsou povinny neprodleně vrátit koncesní listinu živnostenskému úřadu. 2. Fyzické a právnické osoby uvedené v § 23 odst. 4 jsou povinny zahájit rádiový provoz nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Čl.IV Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.