Vydáno: 9. 12. 1999

 

Zákon č. 360/1999 Sb.

změny v souvislosti s přijetím zák. o sociálně-právní ochraně dětí


Schválený 9. 12. 1999 Účinný od 1. 4. 2000 do 31. 12. 9999

 
 
 

TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ.; RODINNÉ PRÁVO.; SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.; SUBJEKTY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.; Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.; Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.; SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.; ROZPOČTOVÉ PRÁVO.; STÁTNÍ PŘÍJMY. DANĚ, DÁVKY, POPLATKY.; ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO.; Poplatky správní.; SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. ORGANIZACE SOCIÁLNÍ POMOCI.;

360/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 218/2000 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 329/2011 Sb. Změna: 89/2012 Sb. Změna: 250/2016 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena Čl.I zrušen ČÁST DRUHÁ zrušena Čl.II zrušena ČÁST TŘETÍ Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů Čl.III Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb. a zákona č. 329/1999 Sb., se mění takto: 1. V § 26 odst. 2 se slova "Ústředí pro mezinárodněprávní ochranu mládeže (dále jen "Ústředí")" nahrazují slovy "Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (dále jen "Úřad")". 2. V § 26 odst. 3 se slovo "Ústředí" nahrazuje slovem "Úřad". 3. § 35 včetně poznámky pod čarou č. 58) zní: "§ 35 Účast státního zastupitelství (1) Státní zastupitelství může vstoupit do zahájeného řízení ve věcech a) způsobilosti k právním úkonům,b) prohlášení za mrtvého,c) zápisu do obchodního rejstříku,d) uložení výchovného opatření podle § 43 odst. 1 a 2 zákona o rodině,e) nařízení ústavní výchovy a prodloužení ústavní výchovy,f) pozastavení, omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti.Oprávnění státního zastupitelství, popřípadě nejvyššího státního zástupce podat návrh na zahájení řízení podle zvláštních předpisů58) tím není dotčeno. (2) Státní zastupitelství je v takovém řízení oprávněno ke všem úkonům, které může vykonat účastník řízení, pokud nejde o úkony, které může vykonat jen účastník právního vztahu. (3) Ve věcech uvedených v odstavci 1 písm. d) až f) může státní zastupitelství podat ve veřejném zájmu návrh na zahájení řízení, nebylo-li zahájeno podle § 81 odst. 1 a 2 nebo na návrh jiného navrhovatele. 58) Například § 21 a 29 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, § 62 a 62a zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 91/1998 Sb.". 4. V § 178 odst. 2 se slova "orgánu péče o děti a orgánu obce, které jsou obeznámeny" nahrazují slovy "orgánu vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí, který je obeznámen". 5. V § 272 odst. 3 se slova "orgán péče o děti" nahrazují slovy "orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí". ČÁST ČTVRTÁ zrušena Čl.IV zrušen ČÁST PÁTÁ zrušena Čl.V zrušen ČÁST ŠESTÁ zrušena Čl.VI zrušen ČÁST SEDMÁ Změna zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů Čl.VII zrušen ČÁST OSMÁ Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Čl.VIII V § 3 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb. a zákona č. 356/1999 Sb., se tečka na konci odstavce nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ab), které včetně poznámky pod čarou č. 23i) zní: "ab) výkon sociálně-právní ochrany dětí právnickými a fyzickými osobami, jsou-li výkonem sociálně-právní ochrany dětí pověřeny podle zvláštního právního předpisu.23i) 23i) § 4 odst. 2 písm. b) a § 48 až 50 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.". ČÁST DEVÁTÁ Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů Čl.IX Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb. a zákona č. 356/1999 Sb., se mění takto: 1. V § 18 odst. 1 písmeno k) zní: "k) pěstounů, kteří vykonávají pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních, provádí zřizovatel tohoto zařízení,". 2. V § 36 písmeno n) zní: "n) pěstounů, kteří vykonávají pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních, zřizovatel tohoto zařízení,". ČÁST DESÁTÁ Změna zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Čl.X Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb. a zákona č. 357/1999 Sb., se mění takto: 1. V § 9 odst. 2 písm. a) se za slovo "zaměstnanosti" vkládají slova " , o sociálně-právní ochraně dětí". 2. V § 9 odst. 2 se na konci textu písmena a) doplňují tato slova: " , s výjimkou poplatku za vydání nebo výměnu průkazu mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany,". 3. V Sazebníku správních poplatků se za položku 8 vkládá položka 8a, která zní: "Položka 8a
a) Vydání průkazu mimořádných výhod pro těžce
  zdravotně postižené občany             Kč 30,-
b) Vydání nového průkazu mimořádných výhod pro těžce
  zdravotně postižené občany z důvodu zničení
  či ztráty průkazu                  Kč 50,-".
ČÁST JEDENÁCTÁ Změna zákona č. 307/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Čl.XI Čl. VIII zákona č. 307/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se zrušuje. ČÁST DVANÁCTÁ Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Čl.XII Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb. a zákona č. 158/1998 Sb., se mění takto: 1. V § 3 odst. 1 věta druhá zní: "Za trvalý pobyt se podle tohoto zákona považuje též pobyt cizince na území České republiky hlášeného k pobytu podle zvláštních právních předpisů upravujících pobyt cizinců na území České republiky, a to ode dne, kterým uplynulo 365 dnů ode dne hlášení.". Poznámka pod čarou č. 2) se zrušuje. 2. V § 5 odst. 5 se slova "dubna" nahrazují slovy "července" a slova "31. března" se nahrazují slovy "30. června". 3. V § 7 odst. 3 písm. a) se na konci doplňují tato slova, která včetně poznámky pod čarou č. 7a) znějí: "a bylo-li uvedeným rodičům svěřeno dítě do společné nebo střídavé výchovy obou rodičů podle zvláštního právního předpisu,7a) posuzuje se s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič určený na základě dohody těchto rodičů s tím, že tuto dohodu mohou rodiče změnit vždy jen k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí, 7a) § 26 odst. 2 zákona o rodině.". 4. V § 7 odst. 12 písm. c) se slovo "soudu" nahrazuje slovy "orgánu vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí". 5. V § 7 odst. 12 se písmeno d) zrušuje. Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena d) až g). 6. V § 7 odst. 12 písm. d) se slovo "opatrovníkem" nahrazuje slovem "poručníkem". 7. V § 7 odst. 12 písm. e) se slova "zákona o pěstounské péči," nahrazují slovy, která včetně poznámky pod čarou č. 36) znějí: "zvláštního právního předpisu,36) 36) § 45a zákona o rodině.". 8. V § 7 odst. 12 písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 18) zní: "f) rozhodnutí orgánu vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí podle zvláštního právního předpisu18) do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, 18) § 45b odst. 2 zákona o rodině.". 9. V § 51 odst. 2 se slova "dubna do 31. března" nahrazují slovy "července do 30. června" a slova "dnem 31. března" slovy "dnem 30. června". ČÁST TŘINÁCTÁ Změna zákona č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře Čl.XIII Čl. VII zákona č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, se zrušuje. ČÁST ČTRNÁCTÁ Změna zákona č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění Čl.XIV Čl. XVIII bod 1 zákona č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění, se zrušuje a zároveň se ruší označení bodu 2. ČÁST PATNÁCTÁ PŘECHODNÁ USTANOVENÍ Čl.XV 1. Průkazy TP, ZTP a ZTP/P vydané před 1. červencem 2000 platí po dobu v nich uvedenou, nejdéle však do 31. prosince 2001. 2. Období, jehož počátek připadl na 1. duben 1999, na které se přiznává sociální příplatek a příspěvek na bydlení podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb. a zákona č. 158/1998 Sb., se prodlužuje do 30. června 2000. Při nároku na sociální příplatek a příspěvek na bydlení se v době od 1. dubna 2000 do 30. června 2000 vychází ze stejného rozhodného příjmu, z něhož by se vycházelo při poskytování sociálního příplatku a příspěvku na bydlení v době od 1. ledna 2000 do 31. března 2000. 3. Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem za kalendářní čtvrtletí od 1. dubna 2000 do 30. června 2000, je podle zákona č. 75/1997 Sb., o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., kalendářní čtvrtletí od 1. října 1999 do 31. prosince 1999. Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem za kalendářní čtvrtletí od 1. dubna 2000 do 30. června 2000, je podle zákona č. 132/1997 Sb., o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšeného nájemného a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., ve znění zákona č. 242/1997 Sb., kalendářní čtvrtletí od 1. října 1999 do 31. prosince 1999. ČÁST ŠESTNÁCTÁ ÚČINNOST Čl.XVI Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000, s výjimkou čl. IV bodů 3, 4, 6 a 7, čl. V bodů 6 a 16 a čl. X bodů 2 a 3, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2000. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.