Vydáno: 10. 12. 1999

 

Zákon č. 361/1999 Sb.

změna zákona o státní památkové péči


Schválený 10. 12. 1999 Účinný od 1. 3. 2000 do 31. 12. 9999

 
 
 

OCHRANA NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK.; Památky kulturní a historické.; Konzervace a restaurace památek.;

361/1999 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 1999, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb. Změna: 61/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb. Čl.I Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., se mění takto: 1. V § 14 odstavec 8 zní: "(8) Obnovu kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi (dále jen "restaurování"), mohou provádět fyzické osoby na základě povolení vydaného podle § 14a, přičemž restaurováním se rozumí souhrn specifických výtvarných, uměleckořemeslných a technických prací respektujících technickou a výtvarnou strukturu originálu.". 2. Za § 14 se vkládá nový § 14a, který včetně poznámek pod čarou č. 11a) až 11c) zní: "§ 14a Povolení k restaurování kulturní památky (1) Restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, může provádět fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům a bezúhonná, na základě povolení (dále jen "povolení k restaurování"). (2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin podle zvláštního právního předpisu.11a) (3) Povolení k restaurování uděluje ministerstvo kultury fyzické osobě po předchozím prokázání její odborné způsobilosti. (4) Odborná způsobilost se prokazuje splněním a) kvalifikačních předpokladů pro restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění, jimiž je vysokoškolské vzdělání v oboru restaurování a pro restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou uměleckořemeslnými pracemi, vyšší odborné nebo úplné střední odborné vzdělání v oboru restaurování nebo vyšší odborné nebo úplné střední odborné vzdělání v příslušném oboru a 5 let praxe; pro specializace, pro něž středoškolské studium nebylo zřízeno, vyučení v příslušném oboru11b) a 8 let praxe při restaurování věcí, které nejsou kulturními památkami, ab) odborných schopností, které jsou souhrnem znalostí a dovedností, zaručujících zachování hmotné podstaty kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi při respektování jejich autenticity; prokazují se předložením dokumentace, ze které vyplývá, že fyzická osoba žádající o udělení povolení k restaurování již úspěšně a samostatně restaurovala věci, které nejsou kulturními památkami. (5) Povolení k restaurování je udělováno na základě písemné žádosti, která musí obsahovat vymezení požadované restaurátorské specializace podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu. K žádosti se přikládají a) vyplněný evidenční dotazník, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu,b) ověřené kopie dokladů o dosaženém odborném vzdělání,c) dokumentace nejméně tří restaurátorských prací na věcech, které nejsou kulturními památkami, z nichž nejméně jedna nesmí být starší dvou let. (6) Dokumentace podle odstavce 4 písm. b) musí obsahovat komplexní vyhodnocení příslušných průzkumů a výzkumů, fotodokumentaci stavu díla před započetím restaurátorské práce, v průběhu jednotlivých etap, a po ukončení práce, popis použitých technických a technologických postupů a materiálů, rozbor a vyhodnocení případných nových zjištění o díle a pokyny pro jeho další ochranný režim. (7) V rozhodnutí o udělení povolení k restaurování ministerstvo kultury stanoví specializaci restaurátorské činnosti podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu a další podmínky pro její výkon, jakož i dobu, na kterou se povolení uděluje. (8) Ministerstvo kultury vede Seznam osob s povolením k restaurování (dále jen "seznam osob"), do něhož se zapisuje a) jméno a příjmení fyzické osoby, rodné číslo, trvalý a přechodný pobyt,b) specializace restaurátorské činnosti a doba, na kterou bylo povolení k restaurování uděleno,c) změny uvedených údajů,d) zrušení povolení k restaurování nebo pozastavení výkonu práv spojených s povolením k restaurování.

Do seznamu osob může nahlížet každý, kdo osvědčí právní zájem. Ochrana osobních údajů, které se zapisují do seznamu osob, se řídí zvláštním právním předpisem.11c)

(9) Držitel povolení k restaurování je povinen oznámit změnu údajů podle odstavce 8 písm. a) neprodleně ministerstvu kultury a zároveň je tuto skutečnost povinen doložit do 30 dnů od vzniku těchto změn. (10) Ministerstvo kultury zruší povolení k restaurování, jestliže držitel povolení k restaurování a) byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo mu byla způsobilost k právním úkonům omezena,b) přestal splňovat podmínku bezúhonnosti,c) hrubým způsobem prokazatelně poškodil při restaurování kulturní památku nebo její část, která je dílem výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi,d) uvedl v žádosti podle odstavce 5 nepravdivé údaje,e) požádal o zrušení povolení k restaurování. (11) Ministerstvo kultury může rozhodnout o pozastavení restaurátorské činnosti prováděné na základě povolení k restaurování, jestliže proti jeho držiteli a) bylo zahájeno trestní řízení, v jehož důsledku může přestat splňovat podmínku bezúhonnosti,b) bylo zahájeno řízení o zbavení nebo omezení jeho způsobilosti k právním úkonům,

a to až do nabytí právní moci rozhodnutí, kterým toto řízení končí.

(12) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na fyzické osoby, které vykonávají restaurátorskou činnost jako součást svého řádného studia v oboru restaurování na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole zařazené v síti škol, předškolních zařízení a školských zařízení11b) pod dohledem pedagoga, který je držitelem povolení k restaurování.
11a) § 257 odst. 2 písm. c) trestního zákona. 11b) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 11c) Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.".
3. V § 39 odst. 2 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní: "i) jako držitel povolení k restaurování neoznámil ministerstvu kultury neprodleně změnu údajů podle § 14a odst. 9,". Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j). 4. V § 42 se v odstavci 6 na konci textu za slovo "nevztahuje" doplňují tato slova: "s výjimkou § 14a". 5. Doplňují se přílohy č. 1 a 2, které znějí: "Příl.1 TŘÍDNÍK SPECIALIZACÍ RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ Třídění je provedeno v základních strukturách, které umožňují přesný popis restaurátorské specializace buď kumulováním jednotlivých odborností z rozličných řádů, jejich doplňování podle skutečné specializace nebo naopak vyčleňování pouze jednotlivé úzké specializace z nabídky uvedené v příslušném řádku. 1 - malířská umělecká díla 2 - sochařská umělecká díla 3 - uměleckořemeslná díla
+-----+---------------------------------------------------------+
| Kód |          Položka třídníku           |
+-----+---------------------------------------------------------+
| 1  | Malířská umělecká díla na plátně, dřevěných a kovových |
|   | deskách, na papíře a pergamenu, na skle a jiných |
|   | nestavebních materiálech, nástěnné malby, figurální |
|   | sgrafita a polychromie na sochařských dílech      |
+-----+---------------------------------------------------------+
| 2a | Polychromovaná sochařská umělecká díla z kamene, dřeva, |
|   | kovu, keramiky, terakoty, štuku, sádry, umělého kamene |
|   | a jiných výtvarných materiálů              |
+-----+---------------------------------------------------------+
| 2b | Nepolychromovaná sochařská umělecká díla z kamene, |
|   | dřeva, kovu, keramiky, terakoty, štuku, sádry, umělého |
|   | kamene a jiných výtvarných materiálů          |
+-----+---------------------------------------------------------+
| 3a | Polychromovaná  nefigurální  uměleckořemeslná  díla |
|   | z kamene, štuku, umělého kamene, sádry         |
+-----+---------------------------------------------------------+
| 3b | Nepolychromovaná nefigurální uměleckořemeslná díla z |
|   | kamene, dřeva, štuku, umělého kamene, sádry       |
+-----+---------------------------------------------------------+
| 3c | Uměleckořemeslná díla z umělého mramoru         |
+-----+---------------------------------------------------------+
| 3d | Uměleckořemeslná nefigurální malířská díla       |
+-----+---------------------------------------------------------+
| 3e | Uměleckořemeslné povrchové  úpravy na nefigurálních |
|   | dílech                         |
+-----+---------------------------------------------------------+
| 3f | Zbroj, zbraně, mechanické přístroje, stroje a další |
|   | podobné předměty                    |
+-----+---------------------------------------------------------+
| 3g | Uměleckořemeslná díla ze skla, keramiky a porcelánu, |
|   | drahých kovů, z obecných kovů, z textilu, z papíru a |
|   | pergamenu, z přírodních materiálů            |
+-----+---------------------------------------------------------+
| 3h | Hudební nástroje                    |
+-----+---------------------------------------------------------+
| 3i | Ostatní uměleckořemeslná díla              |
+-----+---------------------------------------------------------+
Příl.2 Evidenční dotazník žadatele o povolení k restaurování
Příjmení, jméno, titul: ..............................
Datum a místo narození: .............................. fotografie
Rodné číslo: .........................................
Trvalý pobyt: ........................................
.......................... telefon: ..................
Přechodný pobyt: .....................................
.......................... telefon: ..................
Adresa ateliéru: .....................................
.......................... telefon: ..................

         Vzdělání a kvalifikace pro obor restaurování
+---------------------+-------------------+--------+----------+--------------+
|           |Název a sídlo školy| Obor |  Rok  | Druh zkoušky |
|           |          |    | ukončení |       |
+--+------------------+-------------------+--------+----------+--------------+
| |Odborné      |          |    |     |       |
| +------------------+-------------------+--------+----------+--------------+
| |Úplné odborné   |          |    |     |       |
| +------------------+-------------------+--------+----------+--------------+
| |Vyšší odborné   |          |    |     |       |
+--+------------------+-------------------+--------+----------+--------------+
|Vysokoškolské    |          |    |     |       |
+---------------------+-------------------+--------+----------+--------------+
|Postgraduální    |          |    |     |       |
+---------------------+-------------------+--------+----------+--------------+
|Kursy, školení, stáže|          |    |     |       |
+---------------------+-------------------+--------+----------+--------------+

Délka odborné praxe srovnatelné s restaurováním:
......................................................
Odborná spolupráce s institucemi i jednotlivými
odborníky v oblasti restaurování:
......................................................
......................................................

Teoretická činnost (přednáška, publikace, restaurátorské
výstavy) k problematice restaurování:
......................................................
......................................................

Další informace, které považujete za důležité pro udělení
povolení k restaurování je možné uvést na samostatném
listě.

Prohlašuji, že údaje uvedené v tomto dotazníku a
přiloženém Chronologickém přehledu provedených
restaurátorských prací jsou pravdivé a že
dokumentaci, předloženou k žádosti o povolení
k restaurování, jsem osobně zpracoval na základě
mnou samostatně provedených restaurátorských prací.

..................                ................
  Datum                        Podpis


Chronologický přehled provedených restaurátorských prací
+-------------------+-----------------+-------------------------------+-----------------+------------------------------+
|  Název díla   | Provenience a | Charakteristika provedeného |    Rok    | Údaje o případné spolupráci |
|          | umístění díla |  restaurátorského zásahu  |  zahájení a  | s jinými restaurátory včetně |
|          |         |                |  dokončení  | uvedení jejich jména".    |
|          |         |                |  restaurování |               |
+-------------------+-----------------+-------------------------------+-----------------+------------------------------+
|          |         |                |         |               |
|          |         |                |         |               |
|          |         |                |         |               |
|          |         |                |         |               |
|          |         |                |         |               |
|          |         |                |         |               |
|          |         |                |         |               |
|          |         |                |         |               |
|          |         |                |         |               |
|          |         |                |         |               |
|          |         |                |         |               |
|          |         |                |         |               |
|          |         |                |         |               |
|          |         |                |         |               |
|          |         |                |         |               |
|          |         |                |         |               |
|          |         |                |         |               |
|          |         |                |         |               |
+-------------------+-----------------+-------------------------------+-----------------+------------------------------+
Čl.II Přechodná ustanovení 1. Povolení k restaurování udělená fyzickým osobám a) před 1. červnem 1992 podle § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, nebob) v době od 1. června 1992 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona podle § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb.,

se považují za povolení podle § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 361/1999 Sb.

2. Řízení o udělení povolení k restaurování nebo o odnětí povolení k restaurování podle § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., zahájená přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 361/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
ČÁST DRUHÁ ÚČINNOST Tento zákon nabývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovící, že živností není restaurování kulturních památek nebo jejich částí. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.