Vydáno: 4. 4. 2000

 

Zákon č. 103/2000 Sb.

změna zákona o vlastnictví bytů a některých dalších zákonů


Schválený 4. 4. 2000 Účinný od 1. 7. 2000 do 31. 12. 9999

 
 
 

Vlastnictví bytů a nebytových prostor.; Bytová družstva. Stavební bytová družstva.Společenství vlastníků jednotek.; Podílové spoluvlastnictví.; Zástavní právo. (Lodní hypotéka).; Převody vlastnictví a práva hospodaření.; Vnitřní organizace. Organizační řád. Statut. Stanovy.; Osoby právnické.; Zánik vlastnictví. Vyvlastnění.; EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.; Daně z příjmů obecně.; Poplatky soudní.; OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ.;

103/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů Změna: 89/2012 Sb., 256/2013 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena Čl.I zrušen Čl.II zrušen Čl.III zrušen ČÁST DRUHÁ zrušena Čl.IV zrušen ČÁST TŘETÍ Čl.V V § 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 3/2000 Sb., se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zd), které včetně poznámky pod čarou č. 60) zní: "zd) příjmy nabyvatele bytu, garáže a ateliéru, popřípadě spoluvlastnického podílu na nebytovém prostoru, přijaté v souvislosti se vzájemným vypořádáním prostředků podle § 24 odst. 7 a 8 zákona o vlastnictví bytů. 60) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.". ČÁST ČTVRTÁ ZMĚNA ZÁKONA O SOUDNÍCH POPLATCÍCH Čl.VI V zákoně č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb., se v § 11 odst. 2 písm. m) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní: "n) společenství vlastníků jednotek3a) v řízení o návrhu na zápis do obchodního rejstříku. 3a) Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.". ČÁST PÁTÁ zrušena Čl.VII zrušen ČÁST ŠESTÁ zrušena Čl.VIII zrušen ČÁST SEDMÁ ÚČINNOST Čl.IX Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2000. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.