Vydáno: 4. 4. 2000

 

Zákon č. 105/2000 Sb.

změna zákona o konkursu a vyrovnání, a některých dalších zákonů


Schválený 4. 4. 2000 Účinný od 1. 5. 2000 do 31. 12. 9999

 
 
 

Majetkový konkurs (úpadek).Vyrovnání.Insolvenční řízení.Insolvence.Bankrot.; PRAVOMOC A PŘÍSLUŠNOST SOUDU.; Společné jmění manželů (SJM). Bezpodílové spoluvlastnictví (BSM).; OBČANSKOPRÁVNÍ ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM I. STUPNĚ.; Úkony soudu v občanském soudním řízení.; TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ.; Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).; OBČANSKÉ PRÁVO PROCESNÍ.; OBCHODNÍ PRÁVO.;

105/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Změna: 296/2007 Sb. Změna: 274/2008 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 89/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena Čl.I zrušen nadpis vypuštěn Čl.II zrušen ČÁST DRUHÁ zrušena Čl.III zrušen ČÁST TŘETÍ zrušena Čl.IV zrušen ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů Čl.V V § 35 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., zákona č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 329/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 46/2000 Sb., se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní: "k) konkursu a vyrovnání včetně sporů těmito řízeními vyvolanými.". ČÁST PÁTÁ zrušena Čl.VI zrušen ČÁST ŠESTÁ ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl.VII zrušen Čl.VIII Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 2000. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.