Obsah dokumentu

Vydáno: 29. 8. 2000

 

Sdělení č. 93/2000 Sb.m.s.

změna Přílohy A Evropské dohody o přepravě (ADR)


Schválený 29. 8. 2000 Účinný od 29. 8. 2000 do 31. 12. 9999

 
 
 

Změna (revize), suspendování a zánik mezinárodních smluv.; Mnohostranné mezinárodní smlouvy.; Mezinárodní smlouvy o dopravě a přepravě.; Hořlaviny, výbušniny, trhaviny a třaskaviny.; Jedy, drogy, narkotika, psychotropní a omamné látky. Doping. Anabolika.; Jaderné materiály. Radioaktivní látky.;

93/2000 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb. a č. 54/1999 Sb. o vyhlášení přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb. Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na zasedání Pracovní skupiny pro přepravu nebezpečných věcí Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů byly upřesněny rozdíly v textech anglického a francouzského znění Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb., a v důsledku toho provedeny opravy některých ustanovení. "Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech" dohody ADR, která byla v úplném znění platném k 1. lednu 1997 vyhlášena pod č. 159/1997 Sb. se změnami Přílohy A pod č. 186/1998 Sb. a se změnami a doplňky Přílohy A platnými od 1. ledna 1999 vyhlášenými pod č. 54/1999 Sb. Opravy přílohy vstupují v platnost dnem jejich vyhlášení. Český překlad oprav přílohy se vyhlašuje současně.
               OPRAVY

  PŘÍLOHA A - USTANOVENÍ O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH A PŘEDMĚTECH
              Dohody ADR

------------------------------------------------------------------

Poznámka: Uváděné strany změn  odpovídají stránkování sdělení
     Ministerstva zahraničních věcí č. 159/1997 Sb.

Strana   Bod     Změna

97     2215    Změnit text poznámek  pod čarou č. 7)
            v obou sloupcích takto:

            ---------------------
            7) Země schválení: jestliže země původu
              zásilky není smluvní stranou dohody
              ADR, příslušným orgánem je příslušný
              orgán první země ADR, do které zásilka
              vstoupí.

98     2215    Změnit text poznámky  pod čarou č. 7)
            v levém sloupci takto:

            ---------------------
            7) Země schválení: jestliže země původu
              zásilky není smluvní stranou dohody
              ADR, příslušným orgánem je příslušný
              orgán první země ADR, do které zásilka
              vstoupí.

98     2216(1) d) Změnit text poznámky takto:

            POZNÁMKA:  Se  souhlasem  zkušebního
            a schvalovacího   orgánu   pověřeného
            příslušným orgánem může být hydraulická
            tlaková zkouška nahrazena zkouškou plynem,
            pokud není tento postup nebezpečný.

99     2217(1) c) Změnit text všech tří poznámek takto:

            POZNÁMKA  1:  Se  souhlasem zkušebního
            a schvalovacího   orgánu   pověřeného
            příslušným orgánem může být hydraulická
            tlaková zkouška nahrazena zkouškou plynem,
            pokud není tento postup nebezpečný, nebo
            rovnocennou ultrazvukovou metodou.

            POZNÁMKA  2:  Se  souhlasem zkušebního
            a schvalovacího   orgánu   pověřeného
            příslušným orgánem může být hydraulická
            tlaková zkouška nádob podle bodu 2211(1)
            a (2) nahrazena  rovnocennou akustickou
            metodou.

            POZNÁMKA  3:  Se  souhlasem zkušebního
            a schvalovacího   orgánu   pověřeného
            příslušným orgánem může být hydraulická
            tlaková zkouška každé svařované nádoby
            bodu 2211(1) určené pro přepravu plynů
            číslice 2F, identifikačního čísla látky
            1965,  s vnitřním  objemem nižším než
            6,5 l,   nahražena   jinou  zkouškou
            zajišťující stejnou úroveň bezpečnosti.

99     2217(2) b) Místo "Každé 3 roky ..." uvést "Každých
            5 roků ...".

99     2217(5)   Změnit text odstavce takto:

            (5) Nádoby uvedené v bodu 2211 smějí být
            přepravovány  i  po  uplynutí  lhůt
            stanovených  pro  provedení  periodické
            prohlídky  za  účelem  provedení  této
            prohlídky.