Vydáno: 10. 5. 2000

 

Zákon č. 146/2000 Sb.

změna zákona o civilním letectví


Schválený 10. 5. 2000 Účinný od 12. 6. 2000 do 31. 12. 9999

 
 
 

Předpisy v letecké dopravě.; Letadla. Technická bezpečnost letadel.; Ostatní ústřední orgány státní správy.; Obchodní zástava. Zástavní právo.;

146/2000 Sb. ZÁKON ze dne 10. května 2000, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., se mění takto: 1. V § 4 odst. 2 se za větu první vkládá nová věta, která zní: "Každý je oprávněn do leteckého rejstříku nahlížet a požadovat od Úřadu opis nebo výpis zapsaných údajů nebo potvrzení, že údaj v leteckém rejstříku zapsán není.". 2. V § 4 odst. 2 písmeno e) zní: "e) zřízení zástavního práva k letadlu, součástem letadla a náhradním dílům k letadlu a jeho součástem,". 3. Za § 5 se vkládají nové § 5a a 5b, které znějí: "§ 5a (1) Žádost o zapsání zástavního práva k letadlu podává vlastník letadla spolu se zástavním věřitelem. (2) Žádost o zapsání zástavního práva k letadlu zapsanému v leteckém rejstříku musí obsahovat a) obchodní jméno nebo název a sídlo nebo jméno a bydliště zástavce a zástavního věřitele,b) určení pohledávky, pro kterou bylo zástavní právo zřízeno, včetně výše a doby splatnosti pohledávky,c) označení letadla, k němuž se zřizuje zástavní právo, obsahující údaj o typu letadla, rejstříkovou značku letadla a výrobní číslo letadla. (3) Žádost o zapsání zástavního práva k letadlu zapsanému v leteckém rejstříku musí být doložena dokladem o zřízení zástavního práva k letadlu. (4) Jsou-li splněny podmínky stanovené tímto zákonem pro zápis zástavního práva do leteckého rejstříku, Úřad provede zápis a vyrozumí o tom žadatele a zástavce. (5) Smluvní zástavní právo k letadlu vzniká dnem zápisu zástavního práva do leteckého rejstříku podle pořadí došlých žádostí. Smluvní zástavní práva zapsaná v leteckém rejstříku před účinností tohoto zákona, pokud nadále trvají, se považují za zástavní práva vzniklá dnem, kdy byla zapsána do leteckého rejstříku. (6) Proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis zástavního práva k letadlu do leteckého rejstříku, nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti. § 5b (1) Smlouvy o převodu vlastnického práva k letadlu musí mít písemnou formu. Převod vlastnictví a zástavního práva k letadlu zapsanému do leteckého rejstříku nabývá účinnosti dnem zápisu do leteckého rejstříku. (2) K převodu vlastnictví zastaveného letadla je zapotřebí souhlasu zástavního věřitele. (3) Zástavní věřitel, jehož zástavní právo je zapsáno v leteckém rejstříku, je při výkonu rozhodnutí oprávněn domáhat se přednostního uspokojení z prodeje letadla před jiným zástavním věřitelem, nejde-li o věřitele, jehož zástavní právo bylo v leteckém rejstříku zapsáno dříve, jakož i věřitelem, který má k letadlu právo zadržovací. 4. V § 6 odst. 1 se za slova "v leteckém rejstříku" vkládají slova "vlastník letadla, zástavní věřitel a osoby, jichž se zápis v leteckém rejstříku týká" a slova "je povinen" se nahrazují slovy "jsou povinni". 5. V § 6 odst. 2 se za slova "na žádost provozovatele" vkládají slova "nebo vlastníka". 6. V § 6 odst. 2 se před poslední větu vkládá nová věta, která zní: "Nejde-li o prodej letadla při výkonu rozhodnutí, může Úřad provést výmaz letadla z leteckého rejstříku pouze v případě, že s výmazem vyslovili souhlas všichni držitelé práv vztahujících se k letadlu zapsanému do leteckého rejstříku.". 7. Za § 6 se vkládají nové § 6a a 6b, které znějí: "§ 6a Výmaz zápisu zástavního práva k letadlu zapsanému v leteckém rejstříku provede Úřad na žádost zástavního věřitele nebo z vlastního podnětu na základě dokladu prokazujícího zánik zástavního práva. O provedeném výmazu zápisu zástavního práva vyrozumí Úřad vlastníka letadla, zástavce, není-li současně vlastníkem letadla, a zástavního věřitele. § 6b (1) Na vznik zástavních práv k součástem letadel a náhradním dílům k letadlu a jeho součástem a zápis těchto práv do leteckého rejstříku, jakož i na výmaz zástavních práv k součástem letadel a náhradním dílům k letadlu a jeho součástem z leteckého rejstříku se vztahují ustanovení § 5a a 6a bdobně. (2) Vlastník náhradních dílů k letadlu a jeho součástem, na kterých vázne zástavní právo zapsané v leteckém rejstříku, musí zajistit jejich a) umístění ve skladu odděleně od jiných náhradních dílů,b) opatření viditelným označením o existenci zástavního práva s uvedením obchodního jména zástavního věřitele a leteckého rejstříku, v němž je zástavní právo zapsáno.". 8. V § 102 odst. 1 se věta druhá zrušuje. 9. V § 102 odstavec 2 včetně poznámek pod čarou č. 12), 13) a 14) zní: "(2) Provozovatelé letišť a leteckých staveb, osoby pověřené provozováním leteckých služeb, provozovatelé leteckých činností a ostatní osoby zúčastněné na civilním letectví jsou povinni dodržovat letecké předpisy, které jsou v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, vydávány a) Mezinárodní organizací pro civilní letectví,12)b) Sdružením leteckých úřadů podle předpisů Evropských společenství,13) ac) Evropskou organizací pro bezpečnost leteckého provozu EUROCONTROL,14)a to ve znění přijatém Českou republikou zastoupenou Ministerstvem dopravy a spojů. Tyto předpisy se uveřejňují v Letecké informační příručce a jsou k dispozici na Ministerstvu dopravy a spojů a na Úřadu. 12) Úmluva č. 147/1947 Sb., o mezinárodním civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů. 13) Nařízení Rady ES č. 3922/91 EEC z 16. prosince 1991 k harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví, ve znění nařízení Rady ES č. 2176/96 EEC. 14) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 159/1996 Sb., o Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL).". Čl.II Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.