Vydáno: 18. 5. 2000

 

Zákon č. 157/2000 Sb.

o přechodu věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů


Schválený 18. 5. 2000 Účinný od 1. 1. 2001 do 31. 12. 9999

 
 
 

Převody vlastnictví a práva hospodaření.; Stát jako subjekt právních vztahů.; Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.; SPRÁVNÍ ORGÁNY. SPRÁVNÍ ÚŘADY.; Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;

157/2000 Sb. ZÁKON ze dne 18. května 2000 o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů Změna: 10/2001 Sb. Změna: 408/2001 Sb. Změna: 290/2002 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: § 1 (1) Dnem nabytí účinnosti rozhodnutí příslušného ústředního správního úřadu a) přecházejí do vlastnictví krajů1) věci, se kterými k tomuto dni byly oprávněny hospodařit státní příspěvkové organizace a organizační složky státu uvedené v příloze č. 1 tohoto zákona,b) na jednotlivé kraje zároveň přecházejí veškerá práva a závazky, s kterými byly k tomuto dni oprávněny hospodařit organizační složky státu uvedené pod písmenem a) včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů,2) pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. (2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydá rozhodnutí podle odstavce 1 v rozsahu škol, předškolních a školských zařízení, zřízených tímto ministerstvem nebo školským úřadem a zařazených v síti škol, předškolních a školských zařízení ke dni 1. září 2000 s výjimkou škol, předškolních a školských zařízení, uvedených v příloze č. 2 tohoto zákona. Do dne nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí vykonává práva a povinnosti školského úřadu s výjimkou zřizování a zrušování škol, předškolních a školských zařízení příslušný okresní úřad. (3) Rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 musí být písemné a musí obsahovat zejména název a sídlo státní příspěvkové organizace nebo organizační složky státu a vymezení věcí, práv a závazků, s kterými byly oprávněny hospodařit; rozsah věcí bude určen jejich celkovou hodnotou zjištěnou na základě mimořádné inventarizace; nemovité věci musí být dále označeny údaji nezbytnými pro zápis do katastru nemovitostí.3) U věcí chráněných podle zvláštních právních předpisů se hodnota neuvádí.4) Dále musí obsahovat datum vydání, datum účinnosti rozhodnutí a razítko příslušného ústředního správního úřadu. Rozhodnutí podepisuje vedoucí příslušného ústředního správního úřadu. (4) Rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 musí být vydáno ve lhůtě 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Na toto rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení. (5) Rozhodnutí vydané podle odstavců 1 a 2 zašle kraj do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto rozhodnutí s ohlášením přechodu vlastnického práva z České republiky na kraj k provedení záznamu do katastru nemovitostí.5) § 2 (1) Dnem nabytí účinnosti rozhodnutí vydaného podle § 1 se stávají státní příspěvkové organizace uvedené v § 1 odst. 1 příspěvkovými organizacemi kraje. Na příspěvkové organizace kraje přecházejí tímto dnem veškerá práva a závazky státních příspěvkových organizací uvedených v § 1 odst. 1. Dosud vykazované ztráty vypořádají příspěvkové organizace uvedené v § 1 odst. 1 na vrub finančních fondů s výjimkou fondu kulturních a sociálních potřeb. V případě nedostatku zdrojů těchto fondů budou tyto dosud vykazované ztráty vypořádány na vrub majetkového fondu oběžných aktiv. Vypořádání ztráty zjištěné ve stavu k 31. prosinci 2000 bude provedeno v uvedeném pořadí nejpozději do 31. prosince 2001. (2) Do 3 měsíců ode dne účinnosti rozhodnutí vydaného podle § 1 je kraj povinen vydat zřizovací listinu příspěvkové organizace kraje, která má stejné náležitosti jako zřizovací listina vydávaná podle zvláštního právního předpisu. § 3 Dnem nabytí účinnosti rozhodnutí vydaného podle § 1 se stávají organizační složky státu uvedené v § 1 odst. 1 tohoto zákona organizačními složkami kraje. § 4 Pokud na věci, které přecházejí do vlastnictví krajů podle tohoto zákona, uplatnila nebo uplatní nárok osoba oprávněná podle zvláštních právních předpisů,6) stane se kraj dnem nabytí účinnosti rozhodnutí vydaného podle § 1 osobou povinnou podle těchto zvláštních právních předpisů. § 5 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001. Klaus v. r. Havel v. r. v z. Špidla v. r. Příl 1

Příloha obsahuje seznam organizací, které jsou převáděny na kraje z majetku státu Ministerstvem dopravy a spojů České republiky, Ministerstvem kultury České republiky, Ministerstvem zemědělství České republiky, Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky.

 
Ministerstvo dopravy a spojů

Kraj     Název, sídlo, identifikační číslo

Středočeský Správa a údržba silnic Benešov
       Křižíkova 1351, 256 80 Benešov
       00 064 785

       Správa a údržba silnic Kladno
       Železárenská 1566, 272 01 Kladno
       00 065 374

       Správa a údržba silnic Kolín
       Klejnarská, 280 90 Kolín
       00 065 765

       Správa a údržba silnic Kutná Hora
       Tyršova, 284 80 Kutná Hora
       00 066 001

       Správa a údržba silnic Mělník
       Na Průhoně 3320, 276 01 Mělník
       00 066 320

       Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště
       Jiráskova 439, 295 80 Mnichovo Hradiště
       00 066 621

       Správa a údržba silnic Poděbrady
       U stadionu 986/III, 290 12 Poděbrady
       00 066 931

       Správa a údržba silnic Praha-západ
       Elišky Přemyslovny 399, 156 80 Praha 5-Zbraslav
       00 067 636

       Správa a údržba silnic Příbram Drásov
       262 61 Višňová u Příbrami
       00 067 938

       Správa a údržba silnic Rakovník
       O. Beníškové 2540, 269 31 Rakovník
       00 068 225

       Správa a údržba silnic Králův Dvůr
       Popovice 1801, 267 01 Králův Dvůr
       00 065 099

       Správa a údržba silnic Říčany
       Žižkova 263, 251 01 Říčany
       00 067 237

Budějovický Správa a údržba silnic České Budějovice
       Nemanická 10, 370 10 České Budějovice
       00 070 068

       Správa a údržba silnic Český Krumlov
       Domoradice 127, 381 01 Český Krumlov
       00 070 394

       Správa a údržba silnic Jindřichův Hradec
       Jarošovská 1126/II, 377 29 Jindřichův Hradec
       00 070 661

       Správa a údržba silnic Písek
       Vrcovická 2148, 397 11 Písek
       00 071 382

       Správa a údržba silnic Prachatice
       Žernovická, 383 11 Prachatice
       00 071 633

       Správa a údržba silnic Strakonice
       ul. Krále Jiřího z Poděbrad 772, 386 11 Strakonice
       00 071 935

       Správa a údržba silnic Tábor
       Vožická 2107, 390 41 Tábor
       00 072 249

Plzeňský   Správa a údržba silnic Domažlice
       Sadová 324, 344 79 Domažlice
       00 073 679

       Správa a údržba silnic Klatovy
       Za kasárny 324/IV, 339 68 Klatovy
       00 074 870

       Správa a údržba silnic Kralovice
       Žatecká 732, 331 41 Kralovice
       00 075 779

       Správa a údržba silnic Rokycany
       Roháčova 773/III, 337 45 Rokycany
       00 075 957

       Správa a údržba silnic Starý Plzenec
       Riegrova 533, 332 02 Starý Plzenec
       00 075 477

       Správa a údržba silnic Stříbro
       Soběslavova 1264, 349 01 Stříbro
       00 076 520

Karlovarský Správa a údržba silnic Cheb
       Vrázova 10, 350 99 Cheb
       00 073 938

       Správa a údržba silnic Otovice u Karlových Varů
       Na vlečce 177, 362 32 Otovice u Karlových Varů
       00 074 390

       Správa a údržba silnic Sokolov
       Chebská 282, 356 04 Sokolov
       00 076 147

Ústecký   Správa a údržba silnic Děčín
       Pod vrchem 55, 406 44 Děčín 9
       00 078 557

       Správa a údržba silnic Chomutov
       Pražská 6, 430 01 Chomutov
       00 078 981

       Správa a údržba silnic Litoměřice
       Nádražní 1, 412 33 Litoměřice
       00 080 071

       Správa a údržba silnic Louny
       Poděbradova 26, 440 30 Louny
       00 080 268

       Správa a údržba silnic Most
       Žižkova 876, 436 41 Litvínov
       00 080 497

       Správa a údržba silnic Teplice
       Ruská 260, 417 03 Dubí u Teplic
       00 080 837

       Správa a údržba silnic Ústí nad Labem
       Gogolova 19, 400 04 Trmice
       00 081 345

Liberecký  Správa a údržba silnic Česká Lípa
       Sosnová 97, 470 50 Česká Lípa
       00 078 212

       Správa a údržba silnic Jablonec nad Nisou
       Mánesova 26, 466 01 Jablonec nad Nisou
       00 079 278

       Správa a údržba silnic Liberec
       České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI
       00 079 600

       Správa a údržba silnic Semily
       Vysocká 576, 513 30 Semily
       00 085 634

Králové-
hradecký   Správa a údržba silnic Hradec Králové
       Pardubická 59, 500 02 Hradec Králové-Plačice
       00 083 739

       Správa a údržba silnic Jičín
       Koněvova 467, 506 24 Jičín
       00 084 328

       Správa a údržba silnic Náchod
       Broumovská 90, 547 01 Náchod-Malé Poříčí
       00 084 611

       Správa a údržba silnic Rychnov nad Kněžnou
       Pod Budínem 1415, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
       00 085 341

       Správa a údržba silnic Trutnov
       Sportovní 508, 541 03 Trutnov 3
       00 086 215

Pardubický  Správa a údržba silnic Chrudim
       Tovární 1150, 537 83 Chrudim
       00 084 077

       Správa a údržba silnic Litomyšl
       T. G. Masaryka 985, 570 01 Litomyšl
       00 085 901

       Správa a údržba silnic Pardubice
       Doubravice 98, 533 54 Pardubice
       00 085 031

       Správa a údržba silnic Ústí nad Orlicí
       Třebovská 116, 562 03 Ústí nad Orlicí
       00 086 584

Jihlavský  Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod
       Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod
       00 083 437

       Správa a údržba silnic Jihlava
       Kosovská 16, 586 01 Jihlava
       00 090 450

       Správa a údržba silnic Pelhřimov
       Myslotínská 1887, 393 82 Pelhřimov
       00 071 048

       Správa a údržba silnic Třebíč
       Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč
       00 091 499

       Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou
       Jihlavská 1, 591 14 Žďár nad Sázavou
       00 92 789

Brněnský   Správa a údržba silnic Blansko
       Komenského 2, 678 11 Blansko
       00 088 587

       Správa a údržba silnic Brno
       Ořechovská 35, 619 64 Brno
       00 088 943

       Správa a údržba silnic Břeclav
       Sovadinova 8, 690 34 Břeclav
       00 089 311

       Správa a údržba silnic Hodonín
       Brněnská 3254, 695 01 Hodonín
       00 090 069

       Správa a údržba silnic Vyškov
       Křečkovská 17, 682 11 Vyškov
       00 092 215

       Správa a údržba silnic Znojmo
       Kotkova 24, 669 50 Znojmo
       00 092 452

Olomoucký  Správa a údržba silnic Olomouc
       Lipenská 120, 772 37 Olomouc
       00 096 415

       Správa a údržba silnic Prostějov
       Za Kosteleckou 5, 796 56 Prostějov
       00 091 219

       Správa a údržba silnic Přerov
       Tovačovská 974, 750 11 Přerov
       00 097 721

       Správa a údržba silnic Šumperk
       Zábřežská 70, 787 96 Šumperk
       00 098 051

Ostravský  Správa a údržba silnic Bruntál
       Zahradní II/19, 792 11 Bruntál
       00 095 079

       Správa a údržba silnic Frýdek-Místek
       Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek
       00 095 435

       Správa a údržba silnic Karviná
       Svatopluka Čecha 1887, 733 01 Karviná
       00 095 711

       Správa a údržba silnic Nový Jičín
       Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín
       00 096 032

       Správa a údržba silnic Opava
       Joži Davida 2, 747 06 Opava
       00 096 857

Zlínský   Správa a údržba silnic Kroměříž
       Kotojedy 56, 767 23 Kroměříž
       00 090 832

       Správa a údržba silnic Uherské Hradiště
       Jarošov 514, 686 11 Uherské Hradiště
       00 091 839

       Správa a údržba silnic Valašské Meziříčí
       Jiráskova 35, 757 59 Valašské Meziříčí
       00 98 388

       Správa a údržba silnic Zlín
       K majáku 5001, 761 23 Zlín
       00 089 702

Ministerstvo
kultury

Kraj     Název, sídlo, identifikační číslo

Středočeský Státní vědecká knihovna v Kladně
       Gen. Klapálka 1641, 272 80 Kladno
       00 069 892

       Ústav archeologické památkové péče středních Čech
       Letenská 4, 118 01 Praha 1
       49 276 433

       Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
       zámek, 252 63 Roztoky u Prahy
       00 069 850

       České muzeum výtvarných umění v Praze
       Husova 19/21, 110 00 Praha 1
       00 069 922

Budějovický Státní vědecká knihovna v Českých Budějovicích
       Riegrova 3, 370 59 České Budějovice
       00 073 504

       Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
       Dukelská 1, 370 51 České Budějovice
       00 073 539

       Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
       373 41 Hluboká nad Vltavou
       00 073 512

Plzeňský   Státní vědecká knihovna v Plzni
       Smetanovy sady 2, 305 48 Plzeň
       00 078 077

       Západočeské muzeum v Plzni
       Kopeckého sady 2, 301 36 Plzeň
       00 228 745

       Západočeská galerie v Plzni
       Pražská 13, 301 50 Plzeň
       00 263 338

       Galerie Klatovy-Klenová
       zámek Klenová, 340 21 Janovice nad Úhlavou
       00 177 270

Karlovarský Galerie výtvarného umění v Chebu
       nám. Jiřího z Poděbrad 16, 350 46 Cheb
       00 369 021

       Galerie umění Karlovy Vary
       Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary
       66 362 768

Ústecký   Státní vědecká knihovna v Ústí nad Labem
       W. Churchilla 3, 401 34 Ústí nad Labem
       00 083 186

       Ústav archeologické památkové péče severozápadních
       Čech
       Žižkova 835, 434 01 Most
       47 325 011

       Regionální muzeum v Teplicích
       Zámecké náměstí 14, 415 50 Teplice
       00 083 241

       Galerie výtvarného umění v Litoměřicích
       Michalská 7, 412 01 Litoměřice
       00 083 259

       Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
       Očkova 5, 413 01 Roudnice nad Labem
       00 360 643

       Galerie Benedikta Rejta v Lounech
       Pivovarská 29/34, 440 01 Louny
       00 360 724

       Státní galerie výtvarného umění v Mostě
       Pražská ulice, 434 01 Most
       00 361 160

Liberecký  Státní vědecká knihovna v Liberci
       nám. E. Beneše 23, 400 53 Liberec
       00 083 194

       Severočeské muzeum v Liberci
       Masarykova 11, 460 01 Liberec
       00 083 232

       Oblastní galerie v Liberci
       U tiskárny 1, 460 00 Liberec
       00 083 267

Králové-
hradecký   Státní vědecká knihovna v Hradci Králové
       Pospíšilova 395, 500 11 Hradec Králové
       00 412 821

       Muzeum východních Čech v Hradci Králové
       Eliščino nábřeží 465, 500 39 Hradec Králové
       00 088 382

       Galerie moderního umění v Hradci Králové
       Velké náměstí 139/140, 500 02 Hradec Králové
       00 088 404

       Státní galerie výtvarného umění v Náchodě
       Smiřických 272, 547 00 Náchod
       00 371 041

Pardubický  Východočeské muzeum v Pardubicích
       Zámek č. 2, 530 02 Pardubice
       14 450 542

       Východočeská galerie v Pardubicích
       Zámek č. 3, 530 00 Pardubice
       00 085 278

Jihlavský  Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
       Komenského 10, 586 00 Jihlava
       00 094 854

       Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
       Havlíčkovo nám. 18, 580 00 Havlíčkův Brod
       13 582 143

       Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
       Vratislavovo náměstí 1, 592 31 Nové Město na Moravě
       00 167 959

Brněnský   Ústav archeologické památkové péče Brno
       Kaloudova 30, 614 00 Brno
       48 511 005

       Galerie výtvarného umění v Hodoníně
       Úprkova 1, 695 00 Hodonín
       00 373 290

Olomoucký  Státní vědecká knihovna v Olomouci
       Ostružnická 3, 771 77 Olomouc
       00 100 625

       Vlastivědné muzeum v Olomouci
       Nám. republiky 5/6, 771 73 Olomouc
       00 100 609

       Muzeum umění Olomouc
       Denisova 47, 771 11 Olomouc
       00 494 569

Ostravský  Státní vědecká knihovna v Ostravě
       Prokešovo nám. 9, 728 00 Ostrava
       00 100 579

       Galerie výtvarného umění v Ostravě
       Jurečkova 9, 763 01 Ostrava
       00 373 231

Zlínský   Státní galerie ve Zlíně
       nám. T. G. Masaryka 2570, 762 27 Zlín
       00 094 889

Ministerstvo zemědělství

Kraj     Název, sídlo, identifikační číslo

Praha    Střední odborné učiliště potravinářské
       Libušská 320/III, 142 00 Praha 4-Písnice
       00 639 214

       Střední odborné učiliště Uranie
       U Uranie 14, 170 00 Praha 7-Holešovice
       00 638 862

       Střední odborné učiliště a Učiliště
       Ke stadionu 623, 196 00 Praha 9-Čakovice
       00 638 871

       Střední odborné učiliště zemědělské
       U Závodiště 325/1, 159 00 Praha 5-Velká Chuchle
       00 069 621

       Střední odborné učiliště zemědělské
       K učilišti 165, 102 00 Praha 10-Štěrboholy
       00 069 604

       Střední  odborné učiliště  zemědělské a  Odborné
       učiliště
       Pod Klapicí 11/15, 153 80 Praha 5-Radotín
       00 638 846

Středočeský Střední  odborné učiliště  zemědělské a  Odborné
       učiliště
       Zámek 1, 258 27 Vlašim
       14 798 425

       Integrovaná střední škola technická Svatojánská 217,
       266 80 Beroun 3-Závodí
       00 069 451

       Integrovaná střední škola a Učiliště
       Hlaváčkovo nám. 673, 274 80 Slaný
       00 069 485

       Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště
       a Učiliště
       Boží Voda 230, 277 21 Liběchov
       00 069 540

       Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště
       Horky nad Jizerou č. 34/35, 294 73 Brodce nad Jizerou
       00 069 558

       Střední  odborné učiliště  zemědělské a  Odborné
       učiliště
       Hubálov 22, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště
       00 069 566

       Střední  odborné učiliště  zemědělské a  Odborné
       učiliště
       T. G. Masaryka 4, 289 03 Městec Králové
       00 069 574

       Střední odborné učiliště zemědělské Opolanská 92,
       289 07 Libice nad Cidlinou
       14 801 647

       Střední odborné učiliště potravinářské
       Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy
       14 802 015

       Střední odborné učiliště a Odborné učiliště
       262 22 Hluboš 1
       00 069 647

       Střední odborné učiliště zemědělské U stadionu 1135,
       271 80 Nové Strašecí
       14 802 201

       Integrovaná  střední  škola,  Odborné  učiliště
       a Učiliště
       Žatecká 1, 270 33 Jesenice
       00 069 663

       Střední  odborné učiliště  zemědělské a  Odborné
       učiliště
       Žižkovo nám. 75, 286 80 Čáslav
       00 069 515

       Střední odborné učiliště a Učiliště
       Petra Bezruče 364, 264 80 Sedlčany
       14 803 844

       Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště
       270 23 Křivoklát-Písky
       00 069 434

Budějovický Integrovaná střední škola
       Hněvkovice č. 1, 375 01 Týn nad Vltavou
       00 073 130

       Střední odborné učiliště stavební a Učiliště
       Nemanická 7, 371 68 České Budějovice
       00 582 280

       Střední  odborné učiliště  zemědělské a  Odborné
       učiliště
       Husova 548, 374 23 Trhové Sviny
       00 073 148

       Střední odborné učiliště zemědělské
       Vrchlického 567/II, 379 28 Třeboň
       00 073 181

       Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště
       a Učiliště
       Branická 1, 398 42 Veselíčko u Milevska
       00 073 229

       Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště
       a Učiliště
       384 25 Dub u Prachatic 83
       00 073 245

       Střední a odborné učiliště zemědělské U sladovny
       671, 388 16 Blatná
       00 066 079

       Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště
       Palackého 81/I, 389 21 Vodňany
       00 073 270

       Střední odborné učiliště potravinářské a Učiliště
       Angela Gančeva 2506, 390 01 Tábor
       00 667 536

       Střední odborné učiliště zemědělské
       Pohorská 86, 382 41 Kaplice
       00 476 994

       Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště
       a Učiliště
       nám. Republiky 86/V, 380 01 Dačice
       00 073 172

       Střední odborné učiliště rybářské a Učiliště
       Táboritská 941/II, 379 01 Třeboň
       00 510 912

       Integrovaná střední škola lesnická
       1. máje 194, 385 01 Vimperk
       00 073 237

Karlovarský Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště
       a Učiliště
       Plzeňská 330, 364 11 Toužim
       00 669 831

       Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště
       Hornická 28, 362 35 Abertamy
       00 077 542

       Integrovaná  střední  škola zemědělsko-manažerská,
       Odborné učiliště a Učiliště
       Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb
       00 077 461

Plzeňský   Střední a odborné učiliště potravinářské a služeb
       Šmeralova 197/IV, 339 06 Klatovy
       00 077 607

       Střední odborné učiliště zemědělské
       U kapličky 761, 342 30 Sušice II
       00 077 615

       Střední odborné učiliště zemědělské
       nám. Osvobození 32, 331 41 Kralovice
       00 077 704

       Střední  odborné učiliště  lesnické a zemědělské
       a Učiliště
       Mládežníků 228/II, 337 01 Rokycany
       00 077 755

       Střední odborné učiliště zemědělské
       Plzeňská 231, 348 02 Bor
       00 077 879

       Integrovaná střední škola
       Littrowa ul. 122, 346 01 Horšovský Týn
       00 376 469

       Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště
       a Učiliště
       Blatenská 313, 341 11 Horažďovice
       00 077 631

       Střední odborné učiliště a Učiliště
       Oselce 1, 335 46 Oselce
       00 077 691

Liberecký  Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště
       Valdštejnská 183, 472 33 Doksy
       00 082 490

       Integrovaná střední škola
       Dr. Farského 300, 512 11 Vysoké nad Jizerou
       00 087 891

       Integrovaná  střední  škola  a  Odborné učiliště
       potravinářské
       Antala Staška 213, 512 51 Lomnice nad Popelkou
       15 043 151

       Střední odborné učiliště a Učiliště
       Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant v Čechách
       00 082 554

       Střední odborné učiliště lesnické
       Lázeňská 349, 463 62 Hejnice
       18 384 129

       Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště
       Poděbradova 664, OP Harrachov, 512 51 Lomnice nad
       Popelkou
       00 230 910

Ústecký   Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště
       Na poříčí 5, 400 04 Trmice
       00 082 627

       Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště
       Fláje 170, 346 01 Litvínov 1
       00 082 619

       Integrovaná  střední  škola,  Odborné  učiliště
       a Učiliště
       Jirkovská 119, 431 41 Údlice
       00 082 520

       Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště
       a Učiliště zemědělské
       Osvoboditelů 2, 410 34 Lovosice
       00 082 571

       Střední  odborné učiliště  zemědělské a  Odborné
       učiliště
       Kpt. Jaroše 862, 441 28 Podbořany
       18 380 824

Králové-
hradecký   Střední odborné učiliště
       503 56 Hlušice 1
       00 087 751

       Střední odborné učiliště
       Zámecká 478, 507 01 Lázně Bělohrad
       00 087 726

       Střední  odborné učiliště  zemědělské a  Odborné
       učiliště
       Tyršova 341, 549 54 Police nad Metují
       00 087 823

       Střední odborné učiliště potravinářské
       Generála Govorova 110, 503 03 Smiřice
       15 061 507

       Střední odborné učiliště
       Studničkova 260, 551 01 Jaroměř
       00 087 815

       Střední odborné učiliště a Odborné učiliště
       Nádražní 296, 517 73 Opočno
       00 087 874

       Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště
       a Učiliště
       Fořt 43, 543 43 Černý Důl 3
       00 087 912

       Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště
       Horská 194, 542 24 Svoboda nad Úpou
       00 195 057

Pardubický  Střední odborné učiliště zemědělské
       Žižkova 139, 533 12 Chvaletice
       00 087 840

       Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště
       a Učiliště
       533 71 Dolní Roveň 189
       00 087 831

       Střední odborné učiliště zemědělské
       Předměstí 427, 561 69 Králíky
       00 087 939

       Integrovaná střední škola technicko-hospodářská
       Kpt. Poplera 272/III, 566 01 Vysoké Mýto
       00 087 947

       Středisko praktického vyučování pro potravinářskou
       výrobu
       A. Hanuše 142, 561 64 Jablonné nad Orlicí
       15 028 941

       Střední odborné učiliště zemědělské
       Kladruby n. L. 105, 533 14 Kladruby nad Labem
       00 087 858

       Střední odborné učiliště
       Čs. armády 485, 572 21 Polička
       00 087 904

Brněnský   Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště
       Náměstí Míru 22, 666 25 Tišnov
       00 053 198

       Střední odborné učiliště
       Sadová 338, 664 43 Želešice
       00 053 228

       Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště
       Valtická 331, 691 44 Lednice na Moravě
       00 054 721

       Střední odborné učiliště
       Purkyňova 6, 692 01 Mikulov
       00 540 374

       Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště
       a Učiliště
       Za humny 29, 697 01 Kyjov-Boršov
       00 225 797

       Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště
       Svatoplukova 1048, 698 18 Veselí nad Moravou
       00 837 351

       Střední odborné učiliště potravinářské
       Dobrovolského 6, 695 11 Hodonín
       00 103 888

       Střední  odborné učiliště  zemědělské a  Odborné
       učiliště
       Klášterní nám. 127, 672 01 Moravský Krumlov
       00 055 166

       Střední odborné učiliště stavební, Odborné učiliště
       a Učiliště
       Uhelná 6, 669 02 Znojmo
       00 530 506

       Střední odborné učiliště a Učiliště
       nám. 9. května 2a, 680 11 Boskovice
       00 056 324

       Střední odborné učiliště zahradnické a Učiliště
       Masarykova 198, 664 61 Rajhrad
       00 055 468

       Střední odborné učiliště a Odborné učiliště
       Vinařů 354, 696 81 Bzenec
       00 053 155

       Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště
       a Učiliště
       Urbanova 625, 697 36 Kyjov
       00 053 163

       Střední odborné učiliště zemědělské
       Dvořákova 19, 669 67 Znojmo
       00 055 301

       Střední odborné učiliště lesnické
       696 81 Bzenec-Přívoz 735
       00 230 936

Jihlavský  Střední odborné učiliště opravárenské
       Školní 1A, 586 01 Jihlava
       00 056 260

       Střední odborné učiliště zemědělské
       Tovačovského sady 79, 676 02 Moravské Budějovice
       00 055 069

       Střední odborné učiliště zemědělské
       Poříční 405, 593 16 Bystřice nad Pernštejnem
       00 056 286

       Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště
       675 44 Lesonice 2
       00 230 944

       Střední odborné učiliště zemědělské
       Masarykova 410, 394 84 Kamenice nad Lipou
       00 073 211

       Integrovaná střední škola
       Zámecká 1, 582 91 Světlá nad Sázavou
       00 087 742

       Střední odborné učiliště zemědělské
       Demlova 890, 674 01 Třebíč
       00 055 077

       Střední odborné učiliště zemědělské
       Hornoměstská 35, 594 12 Velké Meziříčí
       00 055 450

       Střední odborné učiliště lesnické
       Petrovice, 592 31 Nové Město na Moravě
       00 230 952

Olomoucký  Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště
       a Učiliště
       Svatoplukova 80, 796 02 Prostějov
       00 054 941

       Střední odborné učiliště zemědělské
       Stromořadí 420, 783 91 Uničov
       00 844 128

       Střední odborné učiliště zemědělské
       Horní Heřmanice 47, 790 57 Bernartice u Javorníka
       00 099 791

       Střední odborné učiliště zemědělské
       Palackého 338, 789 83 Loštice
       00 100 498

       Středisko praktického vyučování zemědělské
       9. května 194, 750 02 Přerov
       45 180 369

       Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště
       a Učiliště
       Gorazdovo nám. 1, 772 11 Olomouc
       00 100 382

       Střední  odborné učiliště  zemědělské a  Odborné
       učiliště a Učiliště
       Tyršova 781, 751 31 Lipník nad Bečvou
       00 099 783

       Střední odborné učiliště a Odborné učiliště
       nám. 8. května 2, 789 22 Zábřeh
       00 409 014

       Střední odborné učiliště potravinářské
       U jatek 8, 790 01 Jeseník
       00 495 433

       Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště
       Opavská 4, 785 01 Šternberk
       00 100 391

Zlínský   Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště
       Svatopluka Čecha 1110, 688 11 Uherský Brod
       00 055 107

       Střední odborné učiliště zemědělské a Učiliště
       Brumovská 456, 766 43 Valašské Klobouky
       00 054 771

       Střední odborné učiliště potravinářské Sokolská 638,
       757 01 Valašské Meziříčí
       00 098 833

       Střední  odborné učiliště  zemědělské a  Odborné
       učiliště
       Záviše Kalandry 1095, 755 11 Vsetín
       00 099 813

       Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště
       a Učiliště
       Na Lindovce 1463, 767 27 Kroměříž
       00 054 879

       Středisko praktického vyučování
       Třebízského 195, 768 24 Hulín
       00 226 165

Ostravský  Střední odborné učiliště zemědělské, Odborné učiliště
       a Učiliště
       Nemocniční 11, 793 95 Město Albrechtice
       00 100 307

       Střední  odborné učiliště  zemědělské a  Odborné
       učiliště
       Julia Sedláka 16, 795 01 Rýmařov
       00 489 875

       Integrovaná střední škola
       Školní 416, 739 91 Jablunkov
       00 100 340

       Střední  odborné učiliště  zemědělské a  Odborné
       učiliště
       Komenského 215, 742 83 Klimkovice
       00 409 006

       Střední odborné učiliště lesnické, Odborné učiliště
       a Učiliště
       Bílá 144, 739 15 Staré Hamry
       00 100 331

       Střední odborné učiliště zemědělské
       Na hrázi 1449, 738 02 Frýdek-Místek
       00 408 999

       Střední odborné učiliště zemědělské
       Olomoucká 18, 746 01 Opava
       00 100 412

Ministerstvo zdravotnictví

Kraj     Název, sídlo, identifikační číslo

Hlavní
město
Praha    Ústav léčebné rehabilitace
       Horáčkova 1/1096, 140 00 Praha 4
       45 245 649

Středočeský
kraj     Závodní ústav národního zdraví uranového průmyslu
       Zdaboř, 261 05 Příbram
       00 023 876

       Odborný léčebný ústav onkologie a pneumologie
       262 04 Nová Ves pod Pleší
       00 068 683

       Nemocnice s poliklinikou
       Kutnohorská 581, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
       00 873 811

Ústecký kraj Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
       Sociální péče 3316, 401 13 Ústí nad Labem
       00 673 544
				 
       územní středisko Záchranné služby Ústí nad Labem
       Pasteurova 9, 401 13 Ústí nad Labem
       00829013				 

Budějovický
kraj     Nemocnice České Budějovice
       Boženy Němcové 54, 370 87 České Budějovice
       00 072 711
				 
územní středisko Záchranné služby
       Boženy Němcové 6, 370 01 České Budějovice
       48199931
				 
Plzeňský
kraj     územní středisko Záchranné služby v Plzni
       tř. dr. Edwarda Beneše 19, 301 00 Plzeň
       45333009

Liberecký
kraj     územní středisko Záchranné služby v Liberci
       Husova 976/37, 460 63 Liberec
       46744991

Královéhradecký
kraj     územní středisko Záchranné služby Hradec Králové
       Hradecká 1690, 512 00 Hradec Králové
       48145122

Kraj
Vysočina   územní středisko Záchranné služby v Jihlavě
       Vrchlického 61, 586 01 Jihlava
       47366630

Jihomoravský
kraj     územní středisko Záchranné služby
       náměstí 28. října 23, 602 00 Brno
       00346292

Olomoucký
kraj     územní středisko Záchranné služby v Olomouci
       Aksamitova 8, 772 00 Olomouc
       00849103

Kraj Moravskoslezský
       územní středisko Záchranné služby
       17. listopadu 1790, 708 56 Ostrava-Poruba
       48804525				 				 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kraj     Název, sídlo, identifikační číslo
Ústecký   Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé
       411 74 Snědovice 1
       00 673 714

       Diagnostický ústav sociální péče
       411 12 Čížkovice
       00 389 714

Liberecký  Jedličkův ústav pro tělesně postiženou mládež
       Lužická 7, 460 01 Liberec
       00 081 779

Králové-
hradecký   Ústav sociální péče pro tělesně postižené
       Strozziho 1333 508 20 Hořice v Podkrkonoší
       13 583 212

Jihlavský  Diagnostický ústav sociální péče
       Dobešovská 1, 394 94 Černovice
       00 582 263

Brněnský   Ústav sociální péče pro tělesně postižené
       683 02 Habrovany 1
       13 693 824
Příl 2

Příloha obsahuje seznam organizací, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky nepřevádí na kraje.

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kraj: Název, sídlo, identifikační číslo organizační složky státu:

Hlavní
město    Praha Škola Jaroslava Ježka, Speciální školy a školská
      zařízení pro zrakově postižené Jaroslava Ježka
      Loretánská 19/104 a 17/103, 118 00 Praha 1
      48 134 546

      Konzervatoř a Ladičská škola Jana Deyla
      Maltézské nám. 14, 118 44 Praha 1
      61 387 339

      Speciální školy a  školská zařízení pro sluchově
      postižené a Praktická škola
      Holečkova 4, 150 00 Praha 5
      48 134 368

      Dětský diagnostický ústav
      U Michelského lesa 222, 141 00 Praha 4
      48 134 333

      Diagnostický ústav pro mládež
      Na Dlouhé mezi 19, 147 00 Praha 4
      61 386 308

      Diagnostický ústav pro mládež
      Lublaňská 33, 120 00 Praha 2
      49 625 357

      Dětský výchovný ústav
      Jana Masaryka 16, 120 00 Praha 2
      65 993 381

      Středisko výchovné péče pro děti a mládež a Výchovný
      ústav pro mládež s názvem: "Středisko pro mládež
      Klíčov"
      Čakovická 51, 190 00 Praha 9
      63 110 261

Středočeský Dětský diagnostický ústav
      Pražská 151, 252 29 Dobřichovice
      61 384 810

      Dětský výchovný ústav
      280 02 Býchory 52
      48 665 771

      Dětský výchovný ústav
      Rumburská 54, 277 21 Liběchov
      49 518 879

      Dětský výchovný ústav
      257 08 Načeradec 1
      61 664 642

      Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště,
      Odborné učiliště a Učiliště
      262 12 Obořiště 1
      61 100 544

      Výchovný ústav pro mládež
      Hloušecká 279, 284 01 Kutná Hora
      49 543 261

Česko-
budějovický Speciální školy a  školská zařízení pro sluchově
      postižené
      Riegrova 1, 370 01 České Budějovice
      60 075 961

      Dětský diagnostický ústav
      Homole 90, 370 01 České Budějovice
      60 076 178

      Výchovný ústav pro děti a mládež a Středisko výchovné
      péče pro děti a mládež
      Šindlovy Dvory 25, 370 01 České Budějovice
      60 075 821

      Ústav s výchovně léčebným režimem pro mládež, Odborné
      učiliště a Praktická škola
      Gymnazijní 118, 377 01 Jindřichův Hradec
      60 816 911

Plzeňský  Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče
      pro děti a mládež
      Karlovarská 67, 328 18 Plzeň
      49 778 129

      Výchovný ústav pro děti a mládež
      Chodské náměstí 131, 345 25 Hostouň
      48 342 998

      Dětský výchovný ústav
      Měcholupy 2, 339 01 Klatovy
      61 781 517

      Výchovný ústav pro mládež
      338 10 Terešov 1
      48 380 253

Karlovarský Výchovný ústav pro mládež
      Školní 9, 362 25 Nová Role
      00 077 941

      Výchovný ústav pro děti a mládež
      Jiráskova 344, 364 52 Žlutice
      00 077 917

Ústecký   Výchovný ústav pro děti a mládež a Středisko výchovné
      péče pro děti a mládež
      tř. Vítězství 70, 407 11 Děčín XXXII-Boletice nad Labem
      47 274 379

      Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště
      a Odborné učiliště
      441 01 Buškovice 203
      49 123 947

      Výchovný ústav pro děti a mládež
      Čapkova 5, 407 53 Jiříkov
      00 412 040

      Výchovný ústav pro děti a mládež, Střední odborné
      učiliště, Odborné učiliště a Učiliště
      Požárnická 168, 417 54 Kostomlaty pod Milešovkou
      61 515 442

      Výchovný ústav pro mládež
      Pšov 1, 441 01 Podbořany-Pšov
      49 123 734
      Výchovný ústav pro děti a mládež
      431 58 Místo 66
      61 345 741
Liberecký  Dětský diagnostický ústav
      U Opatrovny 3, 460 01 Liberec
      46 748 083

      Dětský výchovný ústav
      Školní 89, 471 28 Hamr na Jezeře
      62 237 047

      Výchovný ústav pro děti a mládež
      Školní 438, 463 31 Chrastava
      00 361 348

Králové-
hradecký  Obchodní akademie, Obchodní škola a Praktická škola
      pro tělesně postižené
      Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně
      49 290 274

      Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče
      pro děti a mládež
      Rokytanského 62, 500 02 Hradec Králové
      62 690 001

      Výchovný ústav pro mládež
      Dvořákova 474, 543 71 Hostinné
      60 153 385

      Dětský výchovný ústav
      Tyršova 7, 517 41 Kostelec nad Orlicí
      60 884 754

      Dětský výchovný ústav
      Al. Jiráska 617, 543 01 Vrchlabí
      60 153 261

      Husův domov
      Vrchlického 700, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
      62 048 660

      Dětský výchovný ústav
      Temný Důl 16, 542 26 Horní Maršov
      60 153 628

Pardubický Dětský výchovný ústav a Středisko výchovné péče pro
      děti a mládež
      Riegrova 1, 538 62 Hrochův Týnec
      60 103 264

      Výchovný ústav pro děti a mládež
      5. května 383, 561 69 Králíky
      49 314 904

Jihlavský  Výchovný ústav pro mládež a Středisko výchovné péče
      pro děti a mládež
      Jirákova 285, 394 94 Černovice
      00 410 802

      Dětský výchovný ústav
      Dělnická 1, 586 01 Jihlava
      60 545 933

      Výchovný ústav pro děti a mládež
      Horní 617, 394 64 Počátky
      00 073 342

      Výchovný ústav pro mládež
      K Rakůvkám 1, 594 01 Velké Meziříčí
      48 895 440

      Speciální školy pro žáky s více vadami Březejc
      Sviny 13, 594 01 Velké Meziříčí
      48 897 574

Brněnský  Speciální školy pro zrakově postižené
      Hlinky 156, 603 00 Brno
      62 157 370

      Speciální střední školy a Odborné učiliště pro zrakově
      postiženou mládež
      Hlinky 156, 603 00 Brno
      65 353 650

      Mateřská škola a Základní škola internátní pro žáky
      s vadami řeči
      Veslařská 234, 637 00 Brno
      62 157 787

      Dětský diagnostický ústav
      Hlinky 140, 603 69 Brno
      00 567 256

      Diagnostický ústav pro mládež
      Veslařská 246, 637 00 Brno
      62 158 384

      Výchovný ústav pro děti a mládež
      Nádražní 698, 672 01 Moravský Krumlov
      49 438 905

      Výchovný  ústav  pro  mládež,  Odborné  učiliště
      a Praktická škola
      Trpínská 317, 679 74 Olešnice na Moravě
      62 073 079

      Výchovný ústav pro mládež
      Zámek 1, 671 38 Višňové
      49 438 921

Olomoucký  Výchovný ústav pro mládež
      Novosady 248, 751 14 Dřevohostice
      00 842 796

      Výchovný ústav pro děti a mládež
      Kouty nad Desnou 3, 788 12 Loučná nad Desnou
      00 843 016

      Dětský výchovný ústav
      Ústavní 9, 783 51 Olomouc-Svatý Kopeček
      00 601 811

      Dětský výchovný ústav
      751 25 Veselíčko 1
      00 842 788

      Výchovný ústav pro mládež
      Klášterní 251, 790 55 Vidnava
      00 843 024

      Výchovný ústav s léčebným režimem drogových závislostí
      pro mládež
      Komenského 154, 790 65 Žulová
      64 988 287

      Speciální mateřská škola a Základní škola pro sluchově
      postižené
      Kosmonautů 4, 772 00 Olomouc
      00 844 071

Ostravský  Speciální školy a Speciální školská zařízení pro
      tělesně postižené
      Dostojevského 12, 746 01 Opava
      47 813 229

      Dětský diagnostický ústav
      735 81 Bohumín-Šunychl 463
      62 331 264

      Diagnostický ústav pro mládež a Středisko výchovné
      péče pro děti a mládež
      Škrobálkova 16, 718 00 Ostrava-Kunčičky
      00 601 969

      Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště,
      Odborné učiliště a Učiliště
      Divadelní 12, 741 01 Nový Jičín
      00 601 586

      Dětský výchovný ústav
      Sportovní 561, 735 42 Horní Těrlicko
      62 331 507

      Výchovný ústav pro zdravotně handicapovanou mládež
      Slezská 23/49, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
      62 348 043

Zlínský   Speciální školy pro sluchově postižené
      Vsetínská 454, 757 14 Valašské Meziříčí
      00 843 598

      Dětský výchovný ústav
      Havlíčkova 547, Bystřice pod Hostýnem
      63 458 896

      Výchovný ústav pro mládež a Střední odborné učiliště
      lesnické
      768 72 Chvalčov 47
      63 458 811

      Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště
      a Učiliště
      Zámecká 107, 768 04 Střílky
      47 935 740
1) Čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. 2) § 249 odst. 4 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 3) § 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. 4) Například zákon č. 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 5) § 7 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 90/1996 Sb. 6) Například zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.