Vydáno: 2. 8. 2000

 

Zákon č. 302/2000 Sb.

změna zák. o právech a povinnostech při vydávání periodic. tisku


Schválený 2. 8. 2000 Účinný od 7. 9. 2000 do 31. 12. 9999

 
 
 

Tisk (všeobecně).; Jiné neperiodické a periodické publikace.; Vydavatelská a nakladatelská činnost.;

302/2000 Sb. ZÁKON ze dne 2. srpna 2000, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), se mění takto: 1. V § 2 odst. 2 se za slova "Sbírku zákonů," vkládají slova "Sbírku mezinárodních smluv,". 2. V § 9 odst. 1 písmeno f) zní: "f) 1 povinný výtisk každé státní vědecké knihovně a Státní technické knihovně v Praze,". 3. V § 9 odst. 1 písm. g) se slovo "regionální" zrušuje. 4. V § 9 odstavec 2 zní: "(2) Je-li periodický tisk vydáván v regionálních mutacích, vydavatel splní povinnost podle odstavce 1 písm. f) dodáním povinného výtisku takového periodického tisku státní vědecké knihovně příslušné podle označení regionální mutace a dodáním regionálních mutací Státní technické knihovně v Praze.". 5. V § 9 se odstavec 6 zrušuje. Čl.II Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.