Vydáno: 2. 8. 2000

 

Zákon č. 303/2000 Sb.

změna zákona o dani silniční


Schválený 2. 8. 2000 Účinný od 7. 9. 2000 do 31. 12. 9999

 
 
 

Daň silniční.;

303/2000 Sb. ZÁKON ze dne 2. srpna 2000, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 243/1994 Sb., zákona č. 143/1996 Sb., zákona č. 61/1998 Sb. a zákona č. 241/2000 Sb., se mění takto: 1. V § 3 odst. 1 písmeno a) zní: "a) vozidla jednostopá, sněžné skútry, vozidla se třemi koly, vozidla se čtyřmi koly mající charakter konstrukce motocyklu a nepřevyšující pohotovostní hmotnost 400 kg a s maximálním čistým výkonem motoru, který nepřevyšuje 15 kW, a jejich přípojná vozidla,". 2. V § 3 odst. 1 se písmena j) a k) zrušují a doplňuje se písmeno ch), které zní: "ch) vozidla na elektrický pohon.". 3. V § 3 se odstavce 3 a 4 zrušují. 4. V § 6 se doplňují odstavce 6, 7, 8, 9 a 10, které znějí: "(6) U vozidel, u nichž údaj v technickém průkazu vozidla nebo v samostatném dokladu vydaném výrobcem vozidla či jeho pověřeným zástupcem (akreditovaným dovozcem) osvědčuje, že vozidla splňují limity úrovně Euro 2 stanovené předpisy Evropské hospodářské komise OSN 49-02 B (směrnice 91/542/EHS, směrnice 96/1/ES), Evropské hospodářské komise OSN 83-03 B, C (směrnice 94/12/ES) a Evropské hospodářské komise OSN 83-04 B, C (směrnice 96/44/ES, směrnice 96/69/ES), se sazba daně podle odstavců 1 a 2 snižuje o 25 % do 31. 12. 2001. U jednoho vozidla nelze použít současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a odstavce 5. (7) U vozidel, u nichž údaj v technickém průkazu vozidla nebo v samostatném dokladu vydaném výrobcem vozidla či jeho pověřeným zástupcem (akreditovaným dovozcem) osvědčuje, že vozidla splňují limity úrovně Euro 3, se sazba daně podle odstavců 1 a 2 snižuje o 50 % do 31. 12. 2001; počínaje 1. 1. 2002 se u těchto vozidel sazba daně podle odstavců 1 a 2 snižuje o 25 %. U jednoho vozidla nelze použít současně snížení sazby daně podle tohoto odstavce a odstavce 5. (8) Limity úrovně Euro 3 stanoví prováděcí předpis. (9) Snížení podle odstavců 6 a 7 se u jednoho poplatníka vztahuje na počet návěsů odpovídající počtu tahačů splňujících podmínky pro toto snížení. (10) Nárok na snížení podle odstavců 6 a 7 u vozidel evidovaných v zahraničí prokáže poplatník potvrzením nebo jiným dokladem vydaným výrobcem vozidla.". 5. V § 10 odst. 5 se slova "až k)" nahrazují slovy "až ch)". 6. V § 11 se za slova "sleva na dani" vkládají slova "za jednotlivá vozidla". 7. V § 17 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: "(2) Ministerstvo dopravy a spojů vydá prováděcí právní předpis k provedení § 6 odst. 8.". Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. Čl.II Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění tohoto zákona, se použije poprvé za zdaňovací období roku 2000. Čl.III Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.