Vydáno: 14. 9. 2000

 

Zákon č. 362/2000 Sb.

změna zákona o cenných papírech


Schválený 14. 9. 2000 Účinný od 1. 1. 2001 do 31. 12. 9999

 
 
 

CENNÉ PAPÍRY.; Veřejná dražba.; Akcie.; Obchod s cennými papíry. Makléř.; EVROPSKÁ UNIE (EU). ZÁPADOEVROPSKÁ UNIE.; Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.; Pokuty. Blokové pokuty.; Fondy.;

362/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Změna: 259/2001 Sb. Změna: 257/2004 Sb. Změna: 89/2012 Sb. Změna: 323/2016 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena Čl.I zrušen Čl.II zrušen ČÁST DRUHÁ zrušena Čl.III zrušen Čl.IV zrušen ČÁST TŘETÍ Změna zákona o Komisi pro cenné papíry Čl.V Zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., se mění takto: 1. V § 5 se odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 3) a 4) zrušuje. Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3. 2. V § 5 odst. 2 se za slova "obchodník s cennými papíry," vkládají slova, která včetně poznámky pod čarou č. 4a) znějí: "pobočka zahraničního obchodníka s cennými papíry, osoba provádějící přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů za podmínek stanovených zvláštním zákonem,4a) 4a) § 45a zákona č. 591/1992 Sb.". 3. V § 5 odst. 3 se slova "uvedených v odstavci 1 písm. a) až c)" zrušují. 4. V § 12 odst. 1 písm. d) se slova "uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) a b)" zrušují. 5. V § 12 odst. 3 větě třetí se slova "uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) a b)" zrušují. ČÁST ČTVRTÁ zrušena Čl.VI zrušen ČÁST PÁTÁ Změna živnostenského zákona Čl.VII Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. a zákona č. 309/2000 Sb., se mění takto: V § 3 odst. 3 se na konci písmene a) doplňují slova, která včetně poznámky pod čarou č. 13b) znějí: "činnosti osob provádějících přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů za podmínek stanovených zvláštním zákonem,13b) 13b) § 45a zákona č. 591/1992 Sb.". ČÁST ŠESTÁ ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA Čl.VIII Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, jak vyplývá z pozdějších zákonů, a úplné znění zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jak vyplývá z pozdějších zákonů. ČÁST SEDMÁ ÚČINNOST Čl.IX Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 129, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2002, a s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 78 § 45b a § 45c odst. 13, bodu 110 § 48b až 48i, bodu 164 § 72 odst. 12, § 78b, § 78d odst. 2 písm. d) a j) a odst. 3 a § 78f, bodu 168 § 80b odst. 6 a 7, § 80c odst. 7 a 8 a § 81c odst. 13 a ustanovení části druhé čl. III bodu 11 § 35n odst. 7, § 35r a 35s, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.