Vydáno: 14. 9. 2000

 

Zákon č. 367/2000 Sb.

změna občanského zákoníku


Schválený 14. 9. 2000 Účinný od 1. 1. 2001 do 31. 12. 9999

 
 
 

OBČANSKÉ PRÁVO HMOTNÉ.; Zástavní právo. Hypotéka.; Zadržovací (retenční) právo.; ZÁVAZKOVÉ (OBLIGAČNÍ) PRÁVO. OBČANSKOPRÁVNÍ ZÁVAZKY.; OBČANSKÉ PRÁVO PROCESNÍ.; OBCHODNÍ PRÁVO.; SMLOUVY OBECNĚ V OBČANSKÉM PRÁVU.;

367/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 2000, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Změna: 281/2009 Sb. Změna: 89/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena Čl.I zrušena ČÁST DRUHÁ Změna občanského soudního řádu Čl.II Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb., se mění takto: Za § 200x se vkládají nové § 200y až 200aa, které včetně nadpisu znějí: "Řízení o soudním prodeji zástavy § 200y (1) Návrh na soudní prodej zástavy podává zástavní věřitel. (2) Místně příslušný k rozhodnutí o tomto návrhu je obecný soud zástavního dlužníka. Jestliže však zástavou nebo její součástí je nemovitost, příslušný je soud, v jehož obvodu se nemovitost nachází; jestliže je zástavou více nemovitostí, lze návrh podat u kteréhokoli z příslušných soudů. (3) Účastníky řízení jsou zástavní věřitel, dlužník a zástavní dlužník (zástavce). § 200z (1) Soud nařídí jednání, jestliže zástavou nebo její součástí je nemovitost; jinak může rozhodnout bez jednání. (2) Soud povolí prodej zástavy, je-li prokázána existence zástavního práva k zástavě a jsou-li osvědčeny další skutečnosti nutné k uspokojení ze zástavy. (3) Usnesení, kterým se prodej zástavy povoluje, je vykonatelné po uplynutí lhůty jednoho měsíce od jeho právní moci. § 200aa Po vykonatelnosti usnesení, jímž se povoluje prodej zástavy, soud provede její prodej; postupuje přitom způsobem upraveným v ustanoveních o výkonu rozhodnutí.". ČÁST TŘETÍ zrušena Čl.III zrušen ČÁST ČTVRTÁ zrušena Čl.IV zrušen ČÁST PÁTÁ PŘECHODNÁ USTANOVENÍ Čl.V 1. Zástavní práva, jejichž rozsah byl vymezen přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována se všemi účinky podle dosavadní právní úpravy i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Uspokojení ze zástavy se však řídí tímto zákonem. 2. K zajištění daňových pohledávek, ke kterým nebyl vymezen rozsah zákonného zástavního práva podle dosavadní právní úpravy do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze postupovat pouze podle ustanovení § 72 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění tohoto zákona. ČÁST ŠESTÁ ÚČINNOST Čl.VI Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.