Vydáno: 25. 10. 2000

 

Zákon č. 409/2000 Sb.

změna zákona o rostlinolékařské péči a živnostenského zákona


Schválený 25. 10. 2000 Účinný od 1. 1. 2001 do 31. 12. 9999

 
 
 

Rostlinná výroba.; Rostlinolékařská péče.; Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.; Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.; Karanténa rostlin.; Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.; Pokuty. Blokové pokuty.;

409/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o rostlinolékařské péči Čl.I Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, se mění takto: 1. V § 1 se za slova "karanténních škodlivých organismů" vkládají slova "a podmínky zacházení s přípravky na ochranu rostlin a mechanizačními prostředky na ochranu rostlin". 2. V § 2 odst. 2 se slova "sloužící k rozmnožování" nahrazují slovy "použitelné k pěstování" a za slova "řezané květiny;" se vkládají slova "větve s listy a". 3. V § 2 odstavec 5 zní: "(5) Karanténními škodlivými organismy jsou škodlivé organismy, které se na území České republiky nevyskytují nebo jsou jen omezeně rozšířeny, jejichž zavlečení nebo další rozšiřování může vést ke značným škodám a proti nimž se uplatňují úřední opatření.". 4. V § 2 odstavce 8 až 18 znějí: "(8) Účinnými látkami jsou látky nebo mikroorganismy včetně virů, s účinkem na škodlivé organismy, rostliny nebo rostlinné produkty; za látky se považují přirozeně se vyskytující nebo vyrobené chemické prvky a jejich sloučeniny včetně nečistot nevyhnutelně vyplývajících z výrobního procesu. (9) Zacházením s přípravky na ochranu rostlin je jejich uvádění do oběhu a používání fyzickými a právnickými osobami. (10) Mechanizačními prostředky na ochranu rostlin jsou stroje a technická zařízení včetně doplňujících technologických součástí a příslušenství určené k aplikaci přípravků na ochranu rostlin nebo k přímému hubení škodlivých organismů. (11) Uváděním do oběhu je nabízení k prodeji, prodej, obchodní skladování, přeprava, vývoz a dovoz za účelem prodeje nebo jakýkoliv jiný způsob převodu na jinou osobu při podnikání.1) (12) Zásilkou je množství rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů podléhajících rostlinolékařské péči, které se přepravuje z jedné země do druhé a na které je vystavováno, pokud je vyžadováno, jedno rostlinolékařské osvědčení. Zásilka může být složena z jedné nebo více partií. (13) Za partii podle odstavce 12 se považuje množství rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů podléhajících rostlinolékařské péči, které je svým složením stejnorodé a je téhož původu. (14) Úředním dokumentem, úředním opatřením nebo úředním úkonem se rozumí dokument, opatření nebo úkon vydaný, nařízený nebo provedený příslušným orgánem rostlinolékařské péče nebo dokument, opatření nebo úkon vydaný, nařízený nebo provedený z pověření orgánu rostlinolékařské péče. (15) Rostlinolékařsky chráněnou zónou je území, v němž se určitý karanténní škodlivý organismus buď nevyskytuje vůbec, nebo je jen omezeně rozšířen a jeho případné zavlečení nebo rozšíření by představovalo značné nebezpečí pro určité rostliny v této zóně pěstované. (16) Ochrannou lhůtou je doba, která musí být dodržena mezi ošetřením rostlin přípravkem na ochranu rostlin a sklizní nebo mezi ošetřením rostlinného produktu a jeho spotřebou. (17) Pěstováním je činnost spojená s umístěním rostlin do prostředí umožňujícího jejich růst nebo rozmnožování. (18) Rostliny určené k pěstování jsou rostliny již pěstované, které mají být po přemístění na jiné stanoviště nadále pěstovány, nebo rostliny dosud nepěstované, které mají být pěstovány.". 5. Nadpis oddílu III zní: "ROSTLINOLÉKAŘSKÝ DOZOR A REGISTRACE PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB PRO ÚČELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE". 6. V § 7 se označení odstavce 1 zrušuje a písmeno b) zní: "b) soustavná rostlinolékařská kontrola rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které mohou být nositeli karanténních škodlivých organismů a jsou stanoveny prováděcím právním předpisem a jsou pěstovány, vyráběny nebo užívány nebo se jen vyskytují na pozemcích a v objektech, které vlastní nebo z jiného právního důvodu užívají právnické nebo fyzické osoby podléhající registraci podle § 7b odst. 1 (dále jen "osoby"), jakož i kontrola při tom používaných pěstebních substrátů a obalů, popřípadě kontejnerů, zemědělských strojů, zařízení a dopravních prostředků.". 7. V § 7 se odstavce 2 a 3 zrušují. 8. Za § 7 se vkládají nové § 7a až 7d, které znějí: "§ 7a (1) Soustavná rostlinolékařská kontrola podle § 7 písm. b) se provádí přednostně v místech pěstování nebo výroby rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v § 7 písm. b), a to pravidelně ve vhodných termínech, nejméně však jednou za rok, alespoň vizuální prohlídkou. (2) Soustavnou rostlinolékařskou kontrolou se zjišťuje výskyt škodlivých organismů stanovených prováděcím právním předpisem a ověřuje se, zda jsou plněny zvláštní požadavky rostlinolékařské péče stanovené prováděcím právním předpisem. Splnění těchto požadavků potvrzuje příslušný orgán rostlinolékařské péče. Registrace osob pro účely rostlinolékařské péče § 7b (1) Pěstovat rostliny nebo vyrábět rostlinné produkty nebo jiné předměty podléhající soustavné rostlinolékařské kontrole podle § 7 písm. b) mohou pouze osoby za tímto účelem registrované v úředním registru pod registračním číslem, kterým se tyto osoby identifikují. Úřední registr vede příslušný orgán rostlinolékařské péče. Prováděcí právní předpis stanoví obsah, rozsah a způsob registrace, jakož i vedení úředního registru. (2) Nehrozí-li nebezpečí šíření karanténních škodlivých organismů, nepodléhají povinnosti úřední registrace osoby, které veškeré jimi vypěstované rostliny nebo vyrobené rostlinné produkty nebo jiné předměty uvedené v odstavci 1 neuvádějí do oběhu nebo je uvádějí do oběhu, avšak pouze pro konečnou spotřebu zpravidla v obci, kde byly vypěstovány nebo vyrobeny, (dále jen "místní trh"). (3) Osoby uvedené v odstavci 1 a dovozci zásilek uvedení v § 8 odst. 2 požádají o registraci příslušný orgán rostlinolékařské péče s uvedením požadovaného rozsahu registrace. Náležitosti žádosti o registraci stanoví prováděcí právní předpis. § 7c (1) Příslušný orgán rostlinolékařské péče vydá rozhodnutí o registraci osoby uvedené v § 7b odst. 1, jestliže a) se v místě provádění činnosti podle požadovaného rozsahu registrace nevyskytují karanténní škodlivé organismy vztahující se k této činnosti,b) údaje uvedené v žádosti o registraci byly shledány úplnými a pravdivými. (2) Registrované osoby jsou povinny a) vést evidenci stanovenou prováděcím právním předpisem,b) být k dispozici příslušnému orgánu rostlinolékařské péče při provádění rostlinolékařského dozoru a poskytnout mu potřebné informace a podklady nebo zmocnit pro tento účel jinou odborně způsobilou osobu,c) provádět prohlídky rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů uvedených v § 7 písm. b) v termínech a způsobem, které stanoví příslušný orgán rostlinolékařské péče,d) oznámit příslušnému orgánu rostlinolékařské péče 1. neobvyklý výskyt škodlivých organismů, příznaků napadení škodlivými organismy nebo jiné abnormality na rostlinách, rostlinných produktech nebo jiných předmětech uvedených v § 7 písm. b),2. ukončení, přerušení, obnovení nebo změnu činnosti, pro kterou jsou registrovány,e) plnit zvláštní požadavky rostlinolékařské péče stanovené prováděcím právním předpisem,f) na základě rozhodnutí příslušného orgánu rostlinolékařské péče plnit specifické povinnosti vztahující se k péči o zdravotní stav rostlin a rostlinných produktů, k hodnocení jejich zdravotního stavu a zabezpečení jejich totožnosti. § 7d (1) Příslušný orgán rostlinolékařské péče zruší registraci osoby, jestliže a) ukončila činnost, pro kterou byla registrována, nebob) nastala skutečnost vylučující nebo neumožňující registraci. (2) Příslušný orgán rostlinolékařské péče může zrušit registraci osoby, zjistí-li, že tato osoba závažným způsobem porušila povinnosti stanovené v § 7c odst. 2 nebo nedodržela anebo nesplnila povinnosti uložené mimořádným rostlinolékařským opatřením.". 9. V § 8 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 4a) znějí: "(1) Zásilky podléhají při vstupu na území České republiky rostlinolékařské kontrole. Zvláštní právní předpisy o dovozu a vývozu rostlin4a) tím nejsou dotčeny. (2) Dovozci a dopravci zásilek stanovených prováděcím právním předpisem jsou povinni předložit je s potřebnými přepravními doklady včetně identifikačních údajů příslušných osob k rostlinolékařské kontrole a umožnit její řádné a bezpečné provedení. 4a) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.". 10. V § 8 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 6, které znějí: "(3) Dovozci zásilek uvedených v odstavci 2 musí být registrováni v úředním registru způsobem stanoveným v § 7b; ustanovení § 7c odst. 2 platí přiměřeně. (4) V případě podezření na možnost zavlečení karanténního škodlivého organismu nebo škodlivého organismu podle § 11 odst. 1 písm. e) jsou dovozci a dopravci povinni předkládat s potřebnými přepravními doklady k rostlinolékařské kontrole i zásilky, které stanoví příslušný orgán rostlinolékařské péče úředním sdělením ve Věstníku Ministerstva zemědělství, a umožnit řádné a bezpečné provedení této kontroly. (5) Rostlinolékařské kontrole podléhají též dopravní prostředky, sklady, kontejnery a obaly používané při přepravě zásilek. (6) Dovážené a provážené zásilky uvedené v prováděcím právním předpisu a zásilky vyvážené, u kterých to vyžaduje orgán rostlinolékařské péče dovážející země, musí být opatřeny rostlinolékařským osvědčením, které je úředním dokumentem o původu a zdravotním stavu zásilky. Je zakázáno neoprávněně pozměňovat vydané rostlinolékařské osvědčení. Náležitosti rostlinolékařského osvědčení stanoví prováděcí právní předpis.". Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 7 až 9. 11. V § 8 odst. 9 se slova "uvedených v odstavci 1" zrušují. 12. V § 8 se doplňuje odstavec 10, který zní: "(10) Ustanovení odstavců 2 a 3 se nevztahují na malá množství rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů stanovená prováděcím právním předpisem.". 13. V § 11 odst. 1 písm. d) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní: "e) škodlivé organismy jiné než uvedené pod písmeny a) a b), které se na území České republiky nevyskytují nebo jsou jen omezeně rozšířeny a u nichž existuje důvodné podezření, že jejich zavlečení nebo rozšiřování na území České republiky může vést ke značným škodám, a zásilky s jejich výskytem.". 14. V § 11 odst. 3 se za slova "rostlinolékařské kontrole" vkládají slova "podle § 8 odst. 2". 15. V § 12 odstavec 1 zní: "(1) Dovážet, popřípadě provážet zásilky podléhající rostlinolékařské kontrole podle § 8 odst. 2 je dovoleno jen přes místa, ve kterých je k provedení této kontroly zřízeno pracoviště příslušného orgánu rostlinolékařské péče, (dále jen "vstupní místa"). Vstupní místa a minimální podmínky pro provádění rostlinolékařské kontroly v nich stanoví prováděcí právní předpis, který též stanoví, ve kterých případech může být rostlinolékařská kontrola provedena mimo vstupní místa.". 16. V § 12 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: "(2) Pohraniční celní úřad poskytne za úplatu příslušnému orgánu rostlinolékařské péče vhodné prostory umožňující splnění minimálních podmínek k výkonu rostlinolékařské kontroly ve vstupním místě, které je zřízeno na státní hranici. Tutéž povinnost má dopravce a pošta, provádí-li se rostlinolékařská kontrola při dovozu nebo průvozu v provozních prostorech, které vlastní nebo z jiného právního důvodu užívají.". Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8. 17. V § 12 odst. 4, 5 a 6 se slova "podle odstavce 2" nahrazují slovy "podle odstavce 3". 18. V § 12 odst. 7 se v první větě slova "dovezeného rozmnožovacího materiálu rostlin" nahrazují slovy "dovezených rostlin určených k pěstování" a slovo "jeho" se nahrazuje slovem "jejich". Ve druhé větě se slova "rozmnožovací materiál nebo rostliny z něj" nahrazují slovy "tyto rostliny nebo rostliny z nich". 19. V § 14 odst. 1 písmeno b) zní: "b) po zjištění 1. výskytu nebo podezření z výskytu karanténního škodlivého organismu nebo škodlivého organismu uvedeného v § 11 odst. 1 písm. e), nebo2. kalamitního přemnožení škodlivého organismua po provedení potřebného odborného šetření nařídí mimořádná rostlinolékařská opatření podle § 15 a § 41 nebo 42; hrozí-li nebezpečí z prodlení, nařídí tato opatření neprodleně; mimořádná rostlinolékařská opatření může nařídit rovněž v případě, že nebyly splněny povinnosti uvedené v § 7c odst. 2 písm. c), e) nebo f),". 20. V § 14 odst. 1 písm. c) se za slova "karanténního škodlivého organismu" vkládají slova "nebo škodlivého organismu uvedeného v § 11 odst. 1 písm. e)" a v bodě 2 se slova "zamořeného pozemku" nahrazují slovy "" a slovo "karanténního" se nahrazuje slovem "příslušného". 21. V § 14 odst. 1 písm. d) se za slova "karanténních škodlivých organismů" vkládají slova "nebo škodlivých organismů uvedených v § 11 odst. 1 písm. e)". 22. V § 14 odst. 1 písm. e) se za slova "karanténního škodlivého organismu" vkládají slova "nebo škodlivého organismu uvedeného v § 11 odst. 1 písm. e)" a za slova "podmínek pro jeho šíření" se vkládají slova "nebo při změně osoby, která vlastní nebo z jiného právního důvodu užívá pozemek nebo objekt, na nějž se vztahují mimořádná rostlinolékařská opatření,". 23. V § 14 odst. 1 písmeno f) zní: "f) zruší mimořádná rostlinolékařská opatření, prokáže-li se přezkoušením, popřípadě průzkumem výskytu karanténního škodlivého organismu nebo škodlivého organismu uvedeného v § 11 odst. 1 písm. e) na pozemku, v objektu nebo území, na které se tato opatření vztahují, že se v něm příslušný škodlivý organismus nevyskytuje.". 24. V § 14 odst. 3 se za slova "karanténních škodlivých organismů" vkládají slova "nebo škodlivých organismů uvedených v § 11 odst. 1 písm. e)" a na konci se slovo "karanténních" nahrazuje slovem "těchto". 25. V § 14 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí: "(4) Orgán rostlinolékařské péče od nařízení mimořádných rostlinolékařských opatření podle odstavce 1 písm. b) upustí v případech a) nakládání s rostlinami, rostlinnými produkty a jinými předměty, které mohou být nositeli škodlivých organismů, ale jsou určeny pro užití vlastníky nebo příjemci k nevýrobním a neobchodním účelům, pokud je vyloučeno nebezpečí šíření karanténního škodlivého organismu nebo škodlivého organismu uvedeného v § 11 odst. 1 písm. e),b) kdy bylo odborným šetřením zjištěno, že provedením mimořádných rostlinolékařských opatření nelze v daných podmínkách docílit omezení výskytu nebo šíření příslušného škodlivého organismu. (5) Osoba, která je vlastníkem pozemku nebo objektu v území, v němž jsou nařízena mimořádná rostlinolékařská opatření, nebo osoba, která takové nemovitosti užívá z jiného právního důvodu, je povinna o jejich prodeji nebo jiném způsobu převodu na jiné osoby nebo o jejich pronájmu, výpůjčce, popřípadě zřízení věcného břemene neprodleně informovat příslušný orgán rostlinolékařské péče a je povinna o nařízených rostlinolékařských opatřeních informovat osobu, která hodlá tyto pozemky koupit, pronajmout nebo jinak užívat.". 26. V § 15 odst. 1 písm. b) se na konci slovo "karanténních" zrušuje. 27. V § 15 odst. 2 písm. a) se slova "v § 12 odst. 2" nahrazují slovy "v § 12 odst. 3". 28. V § 19 odst. 2 se na konci doplňuje věta, která zní: "Součástí registračního řízení je posouzení účinné látky z hledisek, která stanoví prováděcí právní předpis.". 29. V § 19 odst. 5 písm. b) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní: "c) posouzením účinné látky a přípravku z hlediska ochrany zdraví lidí (dále jen "toxikologický posudek"), které zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví podle požadavků příslušného orgánu rostlinolékařské péče; přípravek lze registrovat, souhlasí-li s tím Ministerstvo zdravotnictví a za podmínek v jeho posudku stanovených.". 30. V § 19 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí: "(7) Jestliže žadatel nedoloží doklady o splnění kritérií uvedených v odstavci 2 v souladu se stanovenými náležitostmi žádosti o registraci (§ 18 odst. 1), vyzve ho příslušný orgán rostlinolékařské péče, aby tak učinil ve lhůtě, kterou mu určí. Nebude-li výzvě vyhověno, zahájené řízení se zastaví. (8) Jestliže žadatel prokáže a doloží doklady, že předkládané dokumentační údaje o účinné látce a přípravku byly získány zahraničními odbornými institucemi mezinárodně uznávanými zkouškami nebo analýzami a v přírodních podmínkách srovnatelných s podmínkami České republiky, uznají se tyto údaje jako podklad i pro registrační řízení v České republice.". 31. V § 20 odst. 1 větě první se za slova "o účinné látce přípravku" vkládají slova "a o přípravku". 32. V § 20 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 10a) zní: "(2) Ochrana údajů o účinné látce přípravku a o přípravku se nevztahuje na údaje, které jsou obsahem označování přípravků podle § 26 odst. 2, a dále na tyto údaje: a) názvy jiných látek, které vykazují nebezpečné vlastnosti podle zvláštních právních předpisů,10a)b) souhrn výsledků zkoušek týkajících se účinnosti látky nebo přípravku a působení na lidi, zvířata, rostliny a životní prostředí, mimo údaje, které označil žadatel za důvěrné,c) metody analýz, nejde-li o použití údajů ve prospěch jiného žadatele. 10a) § 2 odst. 8 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.". 33. V § 20 se odstavec 3 zrušuje. 34. V § 22 odst. 1 se slova "šest měsíců" nahrazují slovy "2 měsíce". 35. V § 24 se na konci odstavce 1 doplňují slova "a seznam účinných látek". 36. V § 24 odst. 2 se za slova "v úředním registru" vkládají slova "a seznam účinných látek". 37. V § 25 odst. 1 se za slova "Ministerstvem zdravotnictví" vkládají slova "uvedení do oběhu a" a na konci odstavce se doplňuje tato věta: "Toto ustanovení se vztahuje i na přípravky, jimiž byly ošetřeny rostliny určené k pěstování a pěstební substráty dovážené do České republiky a jejichž účinná látka není obsažena v žádném přípravku registrovaném v České republice.". 38. V § 25 se doplňují odstavce 3 až 7, které včetně poznámky pod čarou č. 13a) znějí: "(3) Státní orgány, vědecké a výzkumné instituce, podnikatelé v oblasti zemědělství nebo lesnictví, popřípadě jejich sdružení (dále jen "navrhovatel") mohou podat příslušnému orgánu rostlinolékařské péče návrh na povolení k použití registrovaného přípravku pro jiný účel (indikaci), než je stanoveno v rozhodnutí o registraci (dále jen "rozšířené použití přípravku"). (4) Povolení podle odstavce 3 se vydá, jestliže a) je to v obecném zájmu,b) navrhovatel rozšířeného použití přípravku poskytl dokumentaci, jíž prokázal, že přípravek 1. je účinný z hlediska účelu, pro nějž má být použit,2. při správném použití nepoškozuje zdraví lidí a zvířat a životní prostředí [§ 19 odst. 2 písm. b)],3. neúčinkuje na škodlivé obratlovce způsobem působícím jim nepřiměřenou bolest nebo utrpení,13a)c) rozsah rozšířeného použití přípravku není velký (minoritní indikace),d) je zajištěna odpovídající informovanost uživatelů,e) navrhovatel předložil návrh návodu k použití přípravku včetně ochranných lhůt a návrh omezení používání přípravku, je-li nezbytné pro zajištění ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí. (5) Součástí povolení rozšířeného použití přípravku podle odstavců 3 a 4 je stanovení podmínek pro toto použití a doba platnosti povolení, která nesmí překročit dobu platnosti rozhodnutí o registraci přípravku. (6) Příslušný orgán rostlinolékařské péče zruší povolení rozšířeného použití přípravku, jestliže zjistí takové vlastnosti přípravku, které nesplňují podmínky podle odstavce 4 písm. b) a které nebyly známy v době vydání povolení. (7) Náležitosti návrhu na rozšířené použití přípravků podle odstavce 3, rozsah tohoto použití a způsob informování uživatelů přípravků stanoví prováděcí právní předpis. 13a) § 4 písm. m) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.". 39. V § 26 odst. 2 písm. i) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které včetně poznámky pod čarou č. 14a) zní: "j) podmínky pro použití v ochranných pásmech vodních zdrojů.14a) 14a) Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.". 40. V § 26 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 14b) zní: "(3) Označení nebezpečných chemických přípravků10a) musí být v souladu se zvláštním právním předpisem.14b) 14b) § 12 zákona č. 157/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.". 41. V § 29 odstavec 2 zní: "(2) Při zacházení s přípravky je každý povinen postupovat tak, aby nebyly poškozeny pěstované rostliny ani zdraví lidí, zvířat a životní prostředí.". 42. V § 29 se doplňují odstavce 5 až 8, které znějí: "(5) Použití přípravků, které jsou označeny na základě rozhodnutí o jejich registraci jako vysoce toxické nebo toxické, musí právnická nebo fyzická osoba, jestliže je používá v rámci podnikání, oznámit okresnímu hygienikovi nejméně 48 hodin před zahájením jejich aplikace, s výjimkou případů náhlého napadení rostlin škodlivými organismy, kdy postačí učinit oznámení do zahájení aplikace přípravku. Použití těchto přípravků mimo uzavřené objekty musí být ve stejné lhůtě oznámeno též místně příslušnému obecnímu úřadu. Jde-li o leteckou aplikaci, musí být oznámení učiněno písemně. V oznámení se uvede a) přesné označení obce a objektu nebo obce, katastru a pozemku, kde bude přípravek použit,b) druh, přibližné množství a dávka nebo koncentrace přípravku, jenž bude použit,c) účel použití přípravku,d) způsob aplikace,e) den a pokud možno i hodina zahájení aplikace,f) předpokládané trvání činnosti,g) bezpečnostní opatření, která budou provedena,h) název a sídlo právnické nebo fyzické osoby provádějící aplikaci přípravku a jméno a spojení na odpovědného pracovníka. (6) Do lhůty 48 hodin podle odstavce 5 se nezapočítávají dny pracovního klidu. (7) Okresní hygienik může nejpozději do 24 hodin před zahájením aplikace přípravku oznámené podle odstavce 5 stanovit zvláštní podmínky pro její provádění. (8) Ustanovení odstavce 5 se nevztahuje na experimentální použití přípravků, jestliže jde o pokusy prováděné podle § 33 písm. a).". 43. V § 34 odstavec 2 zní: "(2) Rostliny určené k pěstování a pěstební substráty nesmějí být dováženy a uváděny do oběhu, jestliže obsahují účinné látky chemických přípravků, které nejsou obsaženy v žádném z přípravků registrovaných v České republice, s výjimkou případů povolených v souladu s § 25 odst. 1.". 44. V § 38 odstavec 3 zní: "(3) Ministerstvo schvaluje statut a organizační řád rostlinolékařské správy.". 45. V § 40 odst. 1 větě druhé se před slovo "Ministerstvo" vkládá označení odstavce "(2)". 46. V § 40 odst. 2 písmeno b) zní: "b) povoluje uvádění do oběhu a použití neregistrovaného přípravku a rozšířené použití registrovaného přípravku podle § 25 odst. 1 a 3,". 47. V § 40 odst. 2 se písmeno e) zrušuje a dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena e) a f). 48. V § 41 odst. 1 písmeno b) zní: "b) vykonává rostlinolékařský dozor (§ 7, 7a až 7d),". 49. V § 41 odst. 1 písm. d) se za slova "úřední registr přípravků" vkládají slova "a seznam účinných látek". 50. V § 41 odst. 1 písm. g) se za slova "§ 4," vkládají slova "§ 8 odst. 4," a tečka na konci se nahrazuje čárkou. 51. V § 41 odst. 1 se doplňují písmena h) až m), která znějí: "h) vede úřední registr a rozhoduje o registraci osob (§ 7b odst. 1, § 7c odst. 1 a § 8 odst. 3), i) v případě výskytu škodlivého organismu podle § 11 odst. 1 písm. e) stanoví úředním sdělením ve Věstníku Ministerstva zemědělství, že tento škodlivý organismus bude posuzován jako karanténní, j) vyjadřuje se k podkladům v řízení o použití neregistrovaných přípravků (§ 25 odst. 1) a při řízení pro rozšířené použití přípravků (§ 25 odst. 3), k) rozhoduje ve sporných případech, zda jde o přípravek nebo o jiný výrobek, l) je oprávněna vyžadovat informace související s výkonem rostlinolékařské péče od ostatních orgánů státní správy, m) vydává stanovisko ve sporných případech, zda jde o uvádění do oběhu v rámci místního trhu nebo mimo něj (§ 7b odst. 2).". 52. V § 42 písm. a) se za slovo "vydávají" vkládají slova ", mění a ruší". 53. V § 44 odst. 1 písmeno a) zní: "a) nesplní povinnosti podle § 4, § 7b odst. 1, § 7c odst. 2, § 8 odst. 2 až 4, § 13, § 14 odst. 5 nebo poruší zákaz podle § 8 odst. 6,". 54. V § 44 odstavec 7 včetně poznámky pod čarou č. 21) zní: "(7) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil, a vymáhá územní finanční orgán podle zvláštních právních předpisů.21) 21) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.". 55. V § 45 odstavec 1 zní: "(1) Ministerstvo po projednání s Ministerstvem dopravy a spojů, Ministerstvem financí a Ministerstvem průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou podrobnosti k provedení § 4, § 7 písm. b), § 7a odst. 2, § 7b odst. 1 a 3, § 7c odst. 2 písm. a) a e), § 8 odst. 2, 6, 7 a 10, § 11 odst. 1 a 2, § 12 odst. 1, 3 a 7, § 14 odst. 1 a 2 a § 16 odst. 2.". 56. V § 45 odst. 3 se slova "§ 19 odst. 2 písm. a)" nahrazují slovy "§ 19 odst. 2, § 25 odst. 7". 57. V § 45 odstavec 5 zní: "(5) Ministerstvo může stanovit vyhláškou opatření k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření jednotlivých karanténních škodlivých organismů.". Přechodná, společná a závěrečná ustanovení Čl.II 1. Osoby, které k 1. červenci 2001 vykonávají činnosti uvedené v § 7b odst. 1 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění tohoto zákona, nebo v § 8 odst. 2 zákona č. 147/1996 Sb., ve znění tohoto zákona, a požádají příslušný orgán rostlinolékařské péče o registraci ve lhůtě do 31. srpna 2001, se považují za osoby registrované podle § 7b nebo § 8 odst. 3 citovaného zákona do doby pravomocného rozhodnutí o jejich registraci příslušným orgánem rostlinolékařské péče. 2. Pro vydání rozhodnutí podle odstavce 1 neplatí ustanovení o lhůtách pro rozhodnutí podle správního řádu.15) 3. Pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak, platí pro zacházení s přípravky, které jsou podle zvláštního zákona nebezpečnými přípravky,10a) zvláštní zákon.22) Zákon č. 157/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 4. Opatření vydaná při zjištění výskytu karanténních škodlivých organismů a nařízená podle dřívějších právních předpisů se považují za mimořádná rostlinolékařská opatření podle zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění tohoto zákona. Na tato opatření se však nevztahuje § 16 zákona č. 147/1996 Sb. o náhradě majetkové újmy. ČÁST DRUHÁ Změna živnostenského zákona Čl.III Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb., se mění takto: V příloze č. 2 Vázané živnosti, skupina 214: Ostatní, obor Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin se ve sloupci 2 na konci doplňují tato slova: "a odborná způsobilost podle § 10 a § 18 až 20 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů". Čl.IV Nepředložila-li osoba, která získala živnostenské oprávnění pro živnost "Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin", přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona doklad o získání odborné způsobilosti, živnostenský úřad jí živnostenské oprávnění neprodleně zruší. ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST Čl.V Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001, s výjimkou čl. I bodů 7, 8 a bodu 10, pokud se týká § 8 odst. 3, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2001. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.