Vydáno: 8. 11. 2000

 

Nařízení č. 468/2000 Sb.

změna nařízení vlády stanovující seznam oborů živností volných


Schválený 8. 11. 2000 Účinný od 1. 1. 2001 do 31. 12. 9999

 
 
 

ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO.; Provozování živnosti. Živnostenské podnikání.;

468/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. listopadu 2000, kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných Vláda nařizuje podle § 73a odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 356/1999 Sb.: Čl.I Příloha k nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, se mění takto: 1. V čísle oboru 6. sloupci "Vymezení předmětu činnosti" se text "- ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením" zrušuje. 2. V čísle oboru 8. sloupci "Obor živnosti" se dosavadní text nahrazuje tímto textem: "Pěstitelské pálení", text ve sloupci "Vymezení předmětu činnosti" se zrušuje. 3. V čísle oboru 44. sloupci "Obor živnosti" se na konci doplňují slova "a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení", ve sloupci "Vymezení předmětu činnosti" se za slova "elektrických strojů" doplňují slova "a přístrojů pracujících na střídavém napětí nižším než 50 V nebo na stejnosměrném napětí nižším než 75 V", slova "elektrických rozvodných a spínacích zařízení" se nahrazují slovy "elektronických zařízení pracujících na střídavém napětí nižším než 50 V nebo na stejnosměrném napětí nižším než 75 V" a slova "elektrických zdrojů světla a svítidel" se zrušují. 4. V čísle oboru 45. sloupci "Obor živnosti" se slova "elektrických akumulátorů, primárních článků" nahrazují slovy "rozvaděčů nízkého napětí" a ve sloupci "Vymezení předmětu činnosti" se slova "elektrických akumulátorů, primárních článků a baterií" nahrazují slovy "rozvaděčů nízkého napětí". 5. V čísle oboru 46. sloupci "Obor živnosti" se slovo "přístrojů" nahrazuje slovy "neelektrických zařízení" a text ve sloupci "Vymezení předmětu činnosti" se zrušuje. 6. V čísle oboru 48. sloupci "Obor živnosti" se dosavadní text nahrazuje tímto textem: "Projektování elektrických zařízení" a text ve sloupci "Vymezení předmětu činnosti" se zrušuje. 7. V čísle oboru 53. sloupci "Obor živnosti" se dosavadní text nahrazuje tímto textem: "Stavba a výroba plavidel" a text ve sloupci "Vymezení předmětu činnosti" zní: "- lodí - malých plavidel - jachet - plovoucích strojů - plovoucích zařízení". 8. V čísle oboru 102. sloupci "Vymezení předmětu činnosti" se za slova "- péče o spisový materiál" vkládají slova "- poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu". Čl.II Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001. Předseda vlády: Ing. Zeman v. r. Ministr průmyslu a obchodu: doc. Ing. Grégr v. r.