Obsah dokumentu

Vydáno: 11. 12. 2000

 

Nařízení č. 17/2001 Sb.

změna nařízení vlády stanovující seznamy utajovaných skutečností


Schválený 11. 12. 2000 Účinný od 10. 1. 2001 do 31. 12. 9999

 
 
 

OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ. STÁTNÍ, HOSPODÁŘSKÉ a SLUŽEBNÍ TAJEMSTVÍ.;

17/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. prosince 2000, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů Vláda nařizuje k provedení zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb. a zákona č. 363/2000 Sb.: Čl.I Nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění nařízení vlády č. 89/1999 Sb. a nařízení vlády č. 152/1999 Sb., se mění takto: 1. V příloze č. 8 se bod 4 zrušuje. Dosavadní body 5 až 15 se označují jako body 4 až 14. 2. V příloze č. 12 se na konci doplňuje nadpis "Kontrola zákazu chemických zbraní" a pod tímto nadpisem bod 17, který zní: "17. Údaje Úřadu pro kontrolu zákazu chemických zbraní, vyměňované v rámci Organizace pro zákaz chemických zbraní, označené jejím vnitřním stupněm utajení Highly Protected V V". Čl.II Tato nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Předseda vlády: Ing. Zeman v. r.