Vydáno: 11. 1. 2001

 

Zákon č. 61/2001 Sb.

změna přech. ust. v zák. č. 361/1999 Sb., a zák. č. 356/1999 Sb.


Schválený 11. 1. 2001 Účinný od 19. 2. 2001 do 31. 12. 9999

 
 
 

OCHRANA NEMOVITÝCH KULTURNÍCH PAMÁTEK.; Památky kulturní a historické.; ŽIVNOSTENSKÉ PRÁVO.; Živnostenské oprávnění. Živnostenský list. Živnostenská koncese.;

61/2001 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2001, kterým se mění zákon č. 361/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., a zákon č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona č. 361/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb. Čl.I V zákoně č. 361/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., čl. II zní: "Čl. II Přechodná ustanovení 1. Povolení k restaurování udělená fyzickým osobám a) před 1. červnem 1992 podle § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, nebob) v době od 1. června 1992 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona podle § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb.,se považují za povolení podle § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 361/1999 Sb. 2. Řízení o udělení povolení k restaurování nebo o odnětí povolení k restaurování podle § 14 odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., zahájená přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 361/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., se dokončí podle dosavadních právních předpisů.". ČÁST DRUHÁ Změna zákona č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Čl.II V čl. VI zákona č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se bod 26 zrušuje a dosavadní bod 27 se označuje jako bod 26. ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST Čl.III Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. v z. Buzková v. r. Havel v. r. Zeman v. r.