Obsah dokumentu

Vydáno: 20. 2. 2001

 

Zákon č. 100/2001 Sb.

o posuzování vlivů na životní prostředí


Schválený 20. 2. 2001 Účinný od 1. 1. 2002 do 31. 12. 9999

 
 
 

Projektová a rozpočtová dokumentace.; MEZINÁRODNĚ PRÁVNÍ ASPEKTY PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.; Svoboda projevu a právo na informace.; STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.; PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.; Osoby právnické.; ORGÁNY PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.; SPRÁVNÍ ORGÁNY. SPRÁVNÍ ÚŘADY.; Osoby fyzické.; Nadace. Obecně prospěšné společnosti. Neziskové organizace.; Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.; Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;

100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Změna: 93/2004 Sb. Změna: 163/2006 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 216/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 436/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 38/2012 Sb. Změna: 85/2012 Sb. Změna: 167/2012 Sb. Změna: 350/2012 Sb. Změna: 39/2015 Sb. Změna: 268/2015 Sb. Změna: 256/2016 Sb. Změna: 298/2016 Sb. Změna: 326/2017 Sb. Změna: 225/2017 Sb. Změna: 403/2020 Sb. Změna: 261/2021 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVA I POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE Díl 1 Úvodní ustanovení § 1 Předmět úpravy (1) Zákon v souladu s právem Evropské unie1) upravuje posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen "posuzování vlivů na životní prostředí") a postup fyzických osob, právnických osob, správních orgánů a územních samosprávných celků (obcí a krajů) při tomto posuzování. (2) Posuzování vlivů na životní prostředí podléhají v tomto zákoně vymezené záměry a koncepce, jejichž provedení by mohlo závažně ovlivnit životní prostředí. (3) Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů, a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti.1b) § 2 Rozsah posuzování Posuzují se vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, biologickou rozmanitost, půdu, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní dědictví, vymezené zvláštními právními předpisy2) a na jejich vzájemné působení a souvislosti. Vlivy na biologickou rozmanitost se posuzují se zvláštním zřetelem na evropsky významné druhy, ptáky a evropská stanoviště15). § 3 Základní pojmy Pro účely tohoto zákona se rozumí a) záměrem 1. stavby, zařízení, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu,2. stavby, zařízení, činnosti a technologie, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zákona o ochraně přírody a krajiny mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, b) koncepcí strategie, politiky, plány nebo programy včetně těch, které jsou spolufinancované z prostředků fondů Evropské unie, zpracované nebo zadané orgánem veřejné správy a následně orgánem veřejné správy schvalované nebo ke schválení předkládané, c) dotčeným územím území, jehož životní prostředí a obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno provedením záměru nebo koncepce, d) dotčeným územním samosprávným celkem územní samosprávný celek, jehož správní obvod alespoň zčásti tvoří dotčené území, e) dotčeným orgánem správní orgán, který hájí zájmy chráněné zvláštními právními předpisy2) a jehož územně správní obvod alespoň zčásti tvoří dotčené území, a Česká inspekce životního prostředí, f) příslušným úřadem Ministerstvo životního prostředí (§ 21) nebo orgán kraje v přenesené působnosti, v jehož územně správním obvodu je navržen záměr nebo pro jehož územně správní obvod je zpracovávána koncepce (§ 22), g) navazujícím řízením řízení vedené k záměru nebo jeho změně, které podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, jde-li o 1. územní řízení,2. stavební řízení,3. společné územní a stavební řízení,4. opakované stavební řízení,5. řízení o dodatečném povolení stavby,6. řízení o povolení hornické činnosti,7. řízení o stanovení dobývacího prostoru,8. řízení o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem,9. řízení o povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami,10. řízení o vydání integrovaného povolení,11. řízení o vydání povolení provozu stacionárního zdroje,12. řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů,13. řízení, v němž se vydává rozhodnutí nezbytné pro uskutečnění záměru, není-li vedeno žádné z řízení podle bodů 1 až 12, a14. řízení o změně rozhodnutí vydaného v řízeních podle bodů 1 až 13 k dosud nepovolenému záměru nebo jeho části či etapě, má-li dojít ke změně podmínek rozhodnutí, které byly převzaty ze stanoviska,". h) veřejností jedna nebo více osob, i) dotčenou veřejností 1. osoba, která může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení dotčena ve svých právech nebo povinnostech,2. právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí nebo veřejného zdraví, a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost, která vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění informací o navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, případně před dnem vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6, nebo kterou podporuje svými podpisy nejméně 200 osob, j) podporující podpisovou listinou listina s podpisy nejméně 200 osob, k) oznamovatelem ten, kdo hodlá provést záměr, l) posouzením vlivů záměru na životní prostředí proces, který sestává z vypracování a projednání dokumentace, zpracování posudku, vydání stanoviska a jeho zahrnutí do příslušného rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení, m) povoleným záměrem nebo jeho částí či etapou záměr nebo jeho část či etapa, k nimž byla vydána rozhodnutí v navazujících řízeních podle písmene g) bodů 1 až 13 vyžadovaná zvláštními právními předpisy, n) podlimitním záměrem záměr uvedený v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii II, který nedosahuje příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena. Díl 2 Posuzování vlivů záměru na životní prostředí § 4 Předmět posuzování vlivů záměru na životní prostředí (1) Předmětem posuzování podle tohoto zákona jsou a) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I a změny těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena; tyto záměry a změny záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí vždy, b) změny záměru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání a nejedná-li se o změny podle písmene a); tyto změny záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, c) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a změny záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, d) podlimitní záměry, které dosáhnou alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty, nacházejí se ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu podle zákona o ochraně přírody a krajiny a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, e) změny podlimitních záměrů, které vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhnou alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty, v jejichž důsledku podlimitní záměr současně naplní příslušnou limitní hodnotu nebo kritéria podle písmene d) a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto změny záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, f) záměry podle § 3 písm. a) bodu 2; tyto záměry podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, g) změny záměru, které by podle závazného stanoviska příslušného úřadu vydaného podle § 9a odst. 6 mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí; tyto změny záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení, h) části nebo etapy záměru podle § 9a odst. 5; tyto části nebo etapy záměru podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. (2) Vláda může rozhodnout, že předmětem posuzování podle tohoto zákona není záměr, popřípadě jeho část, který je určený výhradně pro účely obrany nebo bezprostředního odvrácení nebo zmírnění důsledků mimořádné události, která by mohla vážně ohrozit zdraví, bezpečnost, majetek obyvatelstva nebo životní prostředí, pokud by mohlo posuzování tyto účely nepříznivě ovlivnit. (3) Vláda může dále ve výjimečném případě rozhodnout, že předmětem posuzování podle tohoto zákona není záměr, u kterého veřejný zájem na jeho provedení výrazně převažuje nad veřejným zájmem na ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, není-li vzhledem k okolnostem možné posuzování záměru provést, aniž by byl nepříznivě ovlivněn účel záměru. Součástí návrhu na postup podle věty první je vždy vyjádření Ministerstva životního prostředí (dále jen "ministerstvo"). U záměru vyloučeného podle věty první vláda a) může stanovit jinou formu posuzování, b) zajistí zveřejnění informace o vyloučení podle věty první, jeho důvodech a výsledku posuzování podle písmene a) a c) před vydáním rozhodnutí, které povoluje umístění nebo provedení záměru, informuje Evropskou komisi o důvodech vyloučení podle věty první a poskytne jí informace zveřejněné podle písmene b). (4) Rozhodne-li vláda podle odstavce 3 o tom, že záměr není předmětem posuzování, použijí se § 11 až 13 přiměřeně. U záměrů podle § 4 odst. 1 písm. f) oznamovatel zajistí zpracování posouzení zpracovaného osobou, která je držitelem zvláštní autorizace. Závěry tohoto posouzení zahrne orgán příslušný ke schválení záměru do svého rozhodnutí; § 45i odst. 8 až 11 zákona o ochraně přírody a krajiny se použijí obdobně. § 5 Způsob posuzování vlivů záměru na životní prostředí (1) Posuzování zahrnuje zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých významných vlivů provedení i neprovedení záměru na životní prostředí. (2) V dlouhodobém záměru se jeho jednotlivé etapy posuzují samostatně a v kontextu vlivů záměru jako celku. (3) Při posuzování záměru se hodnotí vlivy na životní prostředí při jeho přípravě, provádění, provozování i jeho případné ukončení, popřípadě důsledky jeho likvidace a dále sanace nebo rekultivace území, pokud povinnost sanace nebo rekultivace stanoví zvláštní právní předpis. Posuzují se vlivy související s běžným provozováním záměru i vlivy vyplývající ze zranitelnosti záměru vůči závažným nehodám nebo katastrofám, které jsou pro daný záměr relevantní. (4) Posuzování záměru zahrnuje i návrh opatření k předcházení možným významným negativním vlivům na životní prostředí provedením záměru, k vyloučení, snížení, zmírnění nebo minimalizaci těchto vlivů, popřípadě ke zvýšení příznivých vlivů na životní prostředí provedením záměru, a to včetně vyhodnocení předpokládaných účinků navrhovaných opatření, a dále návrh opatření k monitorování možných významných negativních vlivů na životní prostředí, nevyplývají-li z požadavků jiných právních předpisů. § 6 Oznámení (1) Oznamovatel je povinen předložit oznámení záměru (dále jen "oznámení") příslušnému úřadu. (2) Pokud se jedná o podlimitní záměr nebo jeho změnu podle § 4 odst. 1 písm. d) nebo e), je oznamovatel povinen předložit jeho oznámení v listinné podobě v jednom vyhotovení nebo elektronickou datovou zprávou. Náležitosti oznámení podlimitního záměru stanoví příloha č. 3a k tomuto zákonu. (3) Příslušný úřad na základě oznámení podlimitního záměru a s přihlédnutím ke kritériím uvedeným v příloze č. 2 k tomuto zákonu sdělí do 15 dnů oznamovateli, zda bude podlimitní záměr podléhat zjišťovacímu řízení, a zároveň toto sdělení zveřejní na internetu. (4) Oznamovatel je povinen předložit oznámení záměru v listinné podobě a na technickém nosiči dat, popřípadě zaslat elektronickou poštou (dále jen "v elektronické podobě"), a to v počtu vyhotovení stanoveném dohodou s příslušným úřadem. Náležitosti oznámení záměru podle § 4 odst. 1 písm. a), b), c), f) a g) stanoví příloha č. 3 k tomuto zákonu; oznámení se zpracovává se zohledněním současného stavu poznatků a metod posuzování, případných výsledků jiných environmentálních hodnocení podle zvláštních právních předpisů a s případným zohledněním kritérií pro zjišťovací řízení uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Pokud se jedná o záměr podle § 4 odst. 1 písm. a), musí oznamovatel vždy uvést nástin studovaných hlavních variant a stěžejní důvody pro jeho volbu vzhledem k vlivu na životní prostředí. (5) Nejedná-li se o záměry, které podléhají posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice České republiky podle § 11, nebo o záměry, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zákona o ochraně přírody a krajiny mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, může oznamovatel předložit místo oznámení dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen "dokumentace") podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu; v takovém případě se postupuje podle § 8 nebo 10. (6) U záměrů, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zákona o ochraně přírody a krajiny mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, je oznamovatel povinen opatřit posouzení zpracované osobou, která je držitelem zvláštní autorizace14), zohlednit závěry tohoto posouzení v oznámení a toto posouzení k oznámení přiložit; oznámení se předkládá ve variantách, pokud z požadavků § 45i odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny vyplývá nezbytnost jejich zpracování. (7) Pokud oznámení splňuje náležitosti podle odstavců 4 a 6, zveřejní jej příslušný úřad podle § 16 do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Příslušný úřad v téže lhůtě zašle oznámení, popřípadě informaci o oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům. (8) Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží. § 7 Zjišťovací řízení (1) Cílem zjišťovacího řízení u záměrů a změn záměrů uvedených v § 4 odst. 1 písm. a) je upřesnění informací, které je vhodné uvést do dokumentace, a to se zřetelem na a) povahu konkrétního záměru nebo druh záměru, b) faktory životního prostředí uvedené v § 2, které mohou být provedením záměru ovlivněny, c) současný stav poznatků a metody posuzování. (2) U záměrů a změn záměrů uvedených v § 4 odst. 1 písm. b) až h) je cílem zjišťovacího řízení zjištění, zda záměr nebo jeho změna může mít významný vliv na životní prostředí, případně zda záměr může samostatně nebo ve spojení s jinými mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a tedy podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle tohoto zákona. Podléhá-li záměr posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle tohoto zákona, je předmětem zjišťovacího řízení také upřesnění podle odstavce 1. (3) Zjišťovací řízení se zahajuje na podkladě oznámení a provádí se podle kritérií uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Při určování, zda záměr nebo změna záměru může mít významné vlivy na životní prostředí, přihlíží příslušný úřad vždy k a) povaze a rozsahu záměru a jeho umístění, b) okolnosti, zda záměr nebo změna záměru svou kapacitou dosahuje limitních hodnot uvedených u záměrů příslušného druhu v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorie II, c) obdrženým vyjádřením veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených orgánů a dotčených územních samosprávných celků. (4) Zjišťovací řízení ukončí příslušný úřad nejdéle do 45 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení podle § 16; v odůvodněných, zvlášť složitých, případech může být tato lhůta překročena, nejdéle však o 25 dnů. Závěr zjišťovacího řízení neprodleně zašle příslušný úřad oznamovateli, dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným orgánům a zveřejní jej podle § 16. (5) Dojde-li příslušný úřad k závěru, že záměr podle odstavce 2 podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle tohoto zákona, vydá o tom odůvodněný písemný závěr obsahující základní údaje o záměru v rozsahu bodů B.I.1. až B.I.4. a B.I.6. přílohy č. 3 k tomuto zákonu a úvahy, kterými se řídil při hodnocení kritérií uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. (6) Dojde-li příslušný úřad k závěru, že záměr podle odstavce 2 nepodléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle tohoto zákona, vydá o tom rozhodnutí, které je prvním úkonem v řízení. V rozhodnutí se uvedou základní údaje o záměru v rozsahu bodů B.I.1. až B.I.4. a B.I.6. přílohy č. 3 k tomuto zákonu a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení kritérií uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Rozhodnutí se zveřejňuje způsobem podle § 16 a doručuje veřejnou vyhláškou. Právo podat odvolání proti rozhodnutí má oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 doloží dotčená veřejnost v odvolání. (7) U záměrů, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zákona o ochraně přírody a krajiny mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, může v odůvodněném písemném závěru příslušný úřad požadovat, aby posouzení zpracované osobou, která je držitelem zvláštní autorizace14), bylo též součástí dokumentace, a to zejména s ohledem na obsah obdržených vyjádření, případně obsah posouzení zpracovaného osobou, která je držitelem zvláštní autorizace. (8) Byl-li záměr předložen ve variantách, je součástí závěru zjišťovacího řízení i výsledek vyhodnocení jednotlivých variant z hlediska vlivů na životní prostředí s uvedením jejich pořadí. Příslušný úřad může v odůvodněném písemném závěru navrhnout zpracování variant řešení záměru, které se zpravidla liší umístěním, kapacitou, použitou technologií či okamžikem provedení, jestliže je jejich provedení účelné a z technických hledisek možné. (9) Dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 se může žalobou domáhat zrušení rozhodnutí vydaného ve zjišťovacím řízení, že záměr nebo jeho změna nebudou posuzovány podle tohoto zákona, a napadat hmotnou nebo procesní zákonnost tohoto rozhodnutí. Pro účely postupu dle věty první se má za to, že dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 má práva, na kterých může být rozhodnutím vydaným ve zjišťovacím řízení, že záměr nebo jeho změna nebudou posuzovány podle tohoto zákona, zkrácena. (10) O žalobě proti rozhodnutí vydanému ve zjišťovacím řízení rozhodne soud do 90 dnů poté, kdy žaloba došla soudu.. § 8 Dokumentace (1) Nejde-li o postup podle § 6 odst. 5, zajistí oznamovatel na základě oznámení, vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 8 a odůvodněného písemného závěru podle § 7 odst. 5 zpracování dokumentace osobou k tomu oprávněnou podle § 19, a to v listinné podobě v počtu vyhotovení stanoveném dohodou s příslušným úřadem a v elektronické podobě. Náležitosti dokumentace jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu; dokumentace se zpracovává se zohledněním současného stavu poznatků a metod posuzování a případných výsledků jiných environmentálních hodnocení podle příslušných právních předpisů. (2) Pokud příslušný úřad dojde k závěru, že dokumentace neobsahuje náležitosti na základě tohoto zákona, vrátí ji do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla doručena, oznamovateli; jinak ji v téže lhůtě zveřejní podle § 16 a dokumentaci, popřípadě informaci o dokumentaci, zašle s žádostí o vyjádření dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům. Příslušný úřad bez zbytečného odkladu doručí dokumentaci zpracovateli posudku o vlivech záměru na životní prostředí (dále jen "posudek"). (3) Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky se mohou vyjádřit k dokumentaci u příslušného úřadu, a to písemně do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží. (4) Po uplynutí lhůty podle odstavce 3 předá příslušný úřad obdržená vyjádření neprodleně zpracovateli posudku. (5) Příslušný úřad může na základě obdržených vyjádření k dokumentaci nebo na základě doporučení zpracovatele posudku, nejdéle však do 40 dnů ode dne, kdy byla dokumentace záměru doručena zpracovateli posudku, vrátit oznamovateli tuto dokumentaci k přepracování nebo doplnění; informaci o vrácení dokumentace zveřejní podle § 16. Není-li doplněná nebo přepracovaná dokumentace předložena ve lhůtě 3 let ode dne vrácení dokumentace podle věty první, příslušný úřad posuzování ukončí. (6) V případě vrácení dokumentace podle odstavce 5 se s doplněnou nebo přepracovanou dokumentací nakládá podle odstavce 2. § 9 Posudek (1) Příslušný úřad smluvně zajistí zpracování posudku osobou k tomu oprávněnou podle § 19 (dále jen "zpracovatel posudku"). (2) Zpracovatel posudku zpracuje posudek na základě dokumentacea vyjádření k ní podaných, se zohledněním závěrů z veřejného projednání podle § 17, bylo-li konáno. Náležitosti posudku jsou uvedeny v příloze č. 5 k tomuto zákonu. (3) Příslušný úřad stanoví zpracovateli posudku lhůtu pro předložení posudku, která nesmí být delší než 60 dnů ode dne, kdy byla dokumentace včetně všech obdržených vyjádření k ní zpracovateli posudku doručena. Tuto lhůtu může v odůvodněných, zejména složitých, případech příslušný úřad na žádost zpracovatele posudku prodloužit, nejdéle však o dalších 20 dnů. (4) Pokud si zpracovatel posudku vyžádá dílčí podklady k ověření údajů o vlivech provedení záměru na životní prostředí od jiných odborníků, je povinen tuto skutečnost v posudku uvést. Ten, kdo se podílel na zpracování oznámení nebo dokumentace, se nemůže ani dílčím způsobem zúčastnit na zpracování posudku. (5) Zpracovatel posudku nesmí posuzovanou dokumentaci přepracovávat ani ji doplňovat. (6) Oznamovatel je povinen na vlastní náklady poskytnout zpracovateli posudku podklady, které byly použity pro zpracování dokumentace a další údaje nezbytné pro zpracování posudku, a to do 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel žádost zpracovatele posudku. (7) Zpracovatel posudku zašle posudek příslušnému úřadu v dohodnutém počtu, termínu a formě. Pokud posudek nesplňuje náležitosti podle tohoto zákona, příslušný úřad jej vrátí do 10 pracovních dnů ode dne obdržení zpracovateli posudku k doplnění nebo přepracování a stanoví mu přiměřenou lhůtu, ve které je povinen posudek předložit, která nesmí být delší než 30 dnů; současně o tomto postupu vyrozumí oznamovatele. (8) Nebude-li posudek předložen ve lhůtě stanovené v § 9 odst. 3 nebo 7, vyzve příslušný úřad zpracovatele posudku k jeho doložení v dodatečné lhůtě 15 dní. Pokud nebude posudek předložen ani po uplynutí dodatečné lhůty, sníží příslušný úřad odměnu o finanční sankce podle § 18 odst. 3 věty první. § 9a Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (1) Příslušný úřad vydá na základě dokumentace, vyjádření k ní podaných, veřejného projednání a posudku závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko“) ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení posudku. Náležitosti stanoviska jsou uvedeny v příloze č. 6 k tomuto zákonu. (2) Příslušný úřad zašle stanovisko oznamovateli, dotčeným správním orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům a zveřejní jej spolu s posudkem podle § 16. (3) Stanovisko je podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních. Stanovisko předkládá oznamovatel v žádosti jako jeden z podkladů pro navazující řízení. Stanovisko musí být platné v době vydání rozhodnutí v navazujících řízeních v prvním stupni. (4) Platnost stanoviska je 7 let ode dne jeho vydání. Platnost stanoviska příslušný úřad na žádost oznamovatele prodlouží o 5 let, a to i opakovaně, pokud nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území nebo poznatků a metod posuzování, v jejichž důsledku by záměr mohl mít dosud neposouzené významné vlivy na životní prostředí. Žádost o prodloužení platnosti stanoviska musí být podána před jejím uplynutím; platnost stanoviska neuplyne, dokud není žádost vyřízena. Součástí žádosti o prodloužení platnosti stanoviska je podklad obsahující popis aktuálního stavu dotčeného území včetně souhrnu změn oproti stavu v době vydání stanoviska. Dojde-li ke zrušení rozhodnutí v navazujícím řízení v prvním stupni podle odstavce 3 věty třetí, má se za to, že platnost stanoviska neuplyne dříve než 60 dnů po dni, kdy ke zrušení takového rozhodnutí došlo. (5) Nelze-li platnost stanoviska prodloužit z důvodu změn podle odstavce 4 věty druhé, které se vztahují pouze k určité části nebo etapě záměru, je taková část nebo etapa předmětem posuzování podle § 4 odst. 1 písm. h). Oznamovatel k takové části nebo etapě záměru předloží oznámení podle § 6 ve lhůtě stanovené příslušným úřadem. Dojde-li k vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6, příslušný úřad platnost stanoviska prodlouží. Nepředloží-li oznamovatel oznámení ve stanovené lhůtě nebo je-li vydán odůvodněný písemný závěr podle § 7 odst. 5, příslušný úřad platnost stanoviska prodlouží jen částečně, a to v rozsahu, ve kterém se jej nedotýkají změny podle věty první. (6) Nejdříve 90 dnů před podáním žádosti o zahájení navazujícího řízení, nejpozději však v den podání žádosti o zahájení navazujícího řízení, předloží oznamovatel příslušnému úřadu, který vydal stanovisko, dokumentaci pro příslušné navazující řízení včetně úplného popisu případných změn oproti záměru, ke kterému bylo vydáno stanovisko, a to v rozsahu části nebo etapy záměru, která je předmětem navazujícího řízení. Příslušný úřad ověří na základě oznámení o zahájení řízení zaslaného tomuto úřadu správním orgánem příslušným k vedení navazujícího řízení každý záměr a vydá nesouhlasné závazné stanovisko, jestliže došlo ke změnám záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména ke zvýšení jeho kapacity a rozsahu nebo ke změně jeho technologie, řízení provozu nebo způsobu užívání. Tyto změny jsou předmětem posuzování podle § 4 odst. 1 písm. g). Jestliže nedošlo ke změnám záměru podle věty druhé, příslušný úřad vydá souhlasné závazné stanovisko. V tomto závazném stanovisku příslušný úřad s přihlédnutím k podkladům podle odstavce 1 určí, které z podmínek stanoviska jsou v důsledku jiných změn záměru neproveditelné, a to případně v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány. Pokud nebyly dokumenty podle věty první předány ve stanovené lhůtě, má se za to, že nebyly předány. Navazující řízení § 9b (1) Správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení zveřejňuje postupem podle § 25 správního řádu spolu s oznámením o zahájení řízení a) žádost spolu s upozorněním, že se jedná o záměr podléhající posuzování podle tohoto zákona, případně záměr podléhající posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice České republiky, spolu s informací, kde lze nahlédnout do příslušné dokumentace pro navazující řízení, b) informace o předmětu a povaze rozhodnutí, které má být v navazujícím řízení vydáno, c) informace o tom, kde se lze seznámit s dokumenty pořizovanými v průběhu posuzování, které se zveřejňují podle § 16, d) informace o podmínkách zapojení veřejnosti do řízení podle § 9c odst. 1 a podle zvláštních právních předpisů, kterými se rozumí především informace o místě a čase konání případného veřejného ústního jednání, o lhůtě pro uplatnění připomínek veřejnosti k záměru a o případných důsledcích zmeškání takové lhůty, informace o tom, zda a případně v jaké lhůtě může veřejnost nahlížet do podkladů rozhodnutí, o dotčených orgánech a informace o možnostech dotčené veřejnosti účastnit se navazujícího řízení podle § 9c odst. 3 a 4.

Informace se považuje za zveřejněnou vyvěšením na úřední desce správního orgánu, který navazující řízení vede. Informace musí být vyvěšena po dobu 30 dnů.

(2) Správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení v součinnosti s dotčenými orgány poskytne na žádost žadatele o vydání rozhodnutí v navazujícím řízení kdykoliv před jeho zahájením předběžnou informaci o požadavcích na údaje a podklady, které má žadatel předložit k žádosti o vydání rozhodnutí. Poskytnutá předběžná informace platí 1 rok ode dne jejího vydání. (3) Navazující řízení se vždy považuje za řízení s velkým počtem účastníků podle správního řádu. (4) Správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení zajistí v průběhu řízení zpřístupnění a) vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů, která byla vydána pro účely navazujícího řízení, b) jiných podkladů pro vydání rozhodnutí, považuje-li to správní orgán za účelné. (5) Správní orgán při svém rozhodování v navazujícím řízení, pokud jde o podklady pro rozhodnutí, vychází také z dokumentace, popřípadě oznámení, připomínek veřejnosti, vyjádření dotčeného státu při mezistátním posuzování podle § 13 a výsledků veřejného ústního jednání, bylo-li konáno.
§ 9c (1) Veřejnost může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru. Připomínky lze uplatnit ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 na úřední desce, nestanoví-li zvláštní právní předpis či správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení lhůtu delší. (2) Správní orgán v odůvodnění svého rozhodnutí uvede i vypořádání připomínek veřejnosti. (3) Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací podle § 9b odst. 1, stává se účastníkem navazujícího řízení též a) dotčený územní samosprávný celek, nebo b) dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2. (4) Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni. (5) Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 doloží dotčená veřejnost v podání písemného oznámení podle odstavce 3 nebo v odvolání podle odstavce 4. § 9d (1) Dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 se může žalobou domáhat zrušení rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení a napadat hmotnou nebo procesní zákonnost tohoto rozhodnutí. Pro účely postupu dle věty první se má za to, že dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 má práva, na kterých může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení zkrácena. (2) O žalobách proti rozhodnutím vydaným v navazujících řízeních rozhodne soud do 90 dnů poté, kdy žaloba došla soudu. Soud i bez návrhu rozhodne o přiznání odkladného účinku žalobě nebo o předběžném opatření podle soudního řádu správního. Soud přizná žalobě odkladný účinek nebo nařídí předběžné opatření, hrozí-li nebezpečí, že realizací záměru může dojít k závažným škodám na životním prostředí.
§ 9e Náležitosti podporující podpisové listiny (1) V záhlaví podporující podpisové listiny a na každém jejím očíslovaném podpisovém archu se uvede alespoň název záměru, identifikační údaje právnické osoby podle § 3 písm. i) bodu 2, na jejíž podporu je podporující podpisová listina určena, a dále a) skutečnost, že listina je určena na podporu podání písemného oznámení, kterým se dotčená veřejnost přihlašuje k účasti v navazujícím řízení podle § 9c odst. 3 písm. b), a číslo jednací a datum vydání oznámení o zahájení tohoto navazujícího řízení, nebo b) skutečnost, že listina je určena na podporu odvolání proti rozhodnutí podle § 7 odst. 6 nebo § 9c odst. 4, a číslo jednací a datum vydání tohoto rozhodnutí. (2) Každá osoba podporující právnickou osobu podle § 3 písm. i) bodu 2 uvede na podpisový arch své jméno, příjmení, datum narození a adresu místa pobytu a připojí vlastnoruční podpis. Podporující podpisovou listinu lze použít pro kterékoliv navazující řízení k danému záměru zahájené v době její platnosti. Doba platnosti podporující podpisové listiny je 18 měsíců od data uvedeného v záhlaví podpisové listiny podle odstavce 1. Doba platnosti podporující podpisové listiny neběží, bylo-li navazující řízení přerušeno. § 10 Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů stavebních záměrů na životní prostředí (1) Při posuzování záměru povolovaného podle stavebního zákona (dále jen "stavební záměr") povolovaného ve společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí nebo v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí (dále jen "řízení s posouzením vlivů") postupuje příslušný úřad v součinnosti s úřadem příslušným k vedení řízení s posouzením vlivů (dále jen "stavební úřad"). (2) Je-li předmětem řízení s posouzením vlivů pouze část nebo etapa stavebního záměru, který byl předmětem zjišťovacího řízení podle § 7, dokumentace se zpracovává k celému stavebnímu záměru. Ustanovení § 7 odst. 8 věty druhé se nepoužije. (3) Nejedná-li se o postup podle § 6 odst. 5, zajistí oznamovatel zpracování dokumentace na základě oznámení, vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 8 a závěru zjišťovacího řízení podle § 7. Náležitosti dokumentace jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Dokumentaci předkládá oznamovatel stavebnímu úřadu jako součást dokumentace pro řízení s posouzením vlivů, v počtu vyhotovení stanoveném stavebním zákonem. Ustanovení § 8 odst. 1 se nepoužije. (4) V případě, že příslušný úřad dojde k závěru, že dokumentace, která byla příslušnému úřadu zaslána stavebním úřadem15) jako součást dokumentace pro řízení s posouzením vlivů, neobsahuje náležitosti na základě tohoto zákona, sdělí tuto skutečnost stavebnímu úřadu a oznamovateli ve lhůtě 10 dnů; jinak v téže lhůtě sdělí stavebnímu úřadu okruh dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků podle tohoto zákona. Neobsahuje-li dokumentace náležitosti podle tohoto zákona, může oznamovatel dokumentaci před jejím opětovným předložením stavebnímu úřadu projednat s příslušným úřadem. Ustanovení § 8 odst. 2 až 6 se nepoužijí. (5) Příslušný úřad bez zbytečného odkladu poté, co mu bylo oznámeno zahájení řízení s posouzením vlivů stavebním úřadem, obdrženou dokumentaci zveřejní podle § 16 a doručí zpracovateli posudku. Nestanoví-li příslušný úřad jinak, zpracovatel posudku se účastní veřejného ústního jednání podle stavebního zákona, bylo-li nařízeno. Ustanovení § 17 se nepoužije. Po obdržení výsledků projednání podle stavebního zákona (dále jen "výsledky projednání")16) příslušný úřad předá do 5 dnů výsledky projednání zpracovateli posudku. (6) Podléhá-li záměr mezistátnímu posuzování, sdělí příslušný úřad tuto skutečnost stavebnímu úřadu ve lhůtě uvedené v odstavci 4 a po oznámení o zahájení řízení s posouzením vlivů stavebním úřadem zajistí postup podle § 13 odst. 3 a 4. (7) Zpracovatel posudku zpracuje posudek na základě dokumentace, výsledků projednání a vyjádření dotčeného státu při mezistátním posuzování podle § 13, které se vztahují k vlivům na veřejné zdraví a vlivům na životní prostředí v rozsahu podle § 2. Náležitosti posudku jsou uvedeny v příloze č. 5 k tomuto zákonu. Doba pro zpracování posudku nesmí být delší než 60 dnů ode dne, kdy byly zpracovateli posudku doručeny výsledky projednání včetně vyjádření dotčeného státu při mezistátním posuzování podle § 13. Tato lhůta může být v odůvodněných, zejména složitých, případech překročena, nejdéle však o dalších 20 dnů. Ustanovení § 9 odst. 2 a 3 se nepoužijí. (8) Příslušný úřad vydá na základě dokumentace, výsledků projednání, vyjádření dotčeného státu při mezistátním posuzování podle § 13 a posudku stanovisko ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení posudku; prodlení z důvodu nezaplacení vyúčtované částky oznamovatelem podle § 18 odst. 3 se do lhůty nezapočítává. Náležitosti stanoviska jsou uvedeny v příloze č. 6 k tomuto zákonu. Příslušný úřad zašle stanovisko stavebnímu úřadu, dotčeným územním samosprávným celkům, dotčeným správním úřadům a oznamovateli a zveřejní jej podle § 16. Ustanovení § 9a odst. 1 a 2, § 9a odst. 3 věty druhé a § 9a odst. 6 se nepoužijí. (9) U stavebních záměrů podle odstavce 2 se stanovisko vydává k celému stavebnímu záměru a je podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních ke všem jeho částem nebo etapám. (10) Dojde-li ke změně příslušného úřadu podle § 23 odst. 4, sdělí ministerstvo tuto skutečnost neprodleně stavebnímu úřadu.
Díl 3 Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí § 10a Předmět posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (1) Předmětem posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (dále jen "posuzování koncepce") podle tohoto zákona jsou a) koncepce, které stanoví rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1, zpracovávané v oblasti zemědělství, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, energetiky, průmyslu, dopravy, odpadového hospodářství, telekomunikací, cestovního ruchu, územního plánování, regionálního rozvoje a životního prostředí včetně ochrany přírody, a dále koncepce, u kterých podle stanoviska orgánu ochrany přírody nelze vyloučit významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti podle zákona o ochraně přírody a krajiny; tyto koncepce podléhají posuzování vždy, b) koncepce podle písmena a), u nichž je dotčené území tvořeno územním obvodem jedné nebo několika obcí, které stanoví využití území místního významu, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 10d, c) změny koncepcí podle písmen a) a b), pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 10d. (2) Rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu je dán vždy, pokud koncepce stanoví podmínky pro jejich povolování, zejména pokud jde o umístění, povahu, velikost, provozní podmínky nebo požadavky na přírodní zdroje. (3) Posuzování vlivů záměru na životní prostředí nenahrazuje posuzování vlivů koncepce na životní prostředí. Údaje získané při posuzování vlivů záměru na životní prostředí, případně při hodnocení důsledků záměru na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a na stav jejich ochrany lze využít při posuzování vlivů koncepce na životní prostředí. (4) Předmětem posuzování podle tohoto zákona nejsou a) koncepce zpracovávané pouze pro účely obrany státu, b) koncepce zpracovávané pro případ mimořádných událostí, při kterých dochází k závažnému a bezprostřednímu ohrožení životního prostředí, zdraví, bezpečnosti nebo majetku osob,4a) c) finanční a rozpočtové koncepce. § 10b Způsob posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (1) Posuzování koncepce zahrnuje zjištění, popis a zhodnocení předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení koncepce a jejích cílů, a to pro celé období jejího předpokládaného provádění. (2) Posuzování koncepce vychází ze stavu životního prostředí v dotčeném území v době podání oznámení o zpracování koncepce (dále jen "oznámení koncepce"), s přihlédnutím ke vlivům jiných koncepcí nebo záměrů, které budou uskutečněny před provedením koncepce nebo v průběhu jejího provádění, popřípadě jejichž provedení je zamýšleno. (3) Při posuzování koncepce podle tohoto zákona mohou být využity údaje z jiného posuzování, pokud odpovídají údajům podle tohoto zákona. (4) Při posuzování koncepce se navrhují a posuzují opatření k předcházení nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, k vyloučení, snížení, zmírnění nebo kompenzaci těchto vlivů, popřípadě ke zvýšení příznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví provedením koncepce, včetně vyhodnocení předpokládané účinnosti navrhovaných opatření. Je-li koncepce řešena ve variantách, je nutné posuzování podle tohoto zákona provést pro všechny varianty. § 10c Oznámení koncepce (1) Ten, kdo zpracovává koncepci nebo předkládá podnět k jejímu zpracování (dále jen "předkladatel"), je povinen předložit oznámení koncepce příslušnému úřadu v listinné a v elektronické podobě. Náležitosti oznámení koncepce stanoví příloha č. 7 k tomuto zákonu. (2) Pokud oznámení koncepce splňuje náležitosti podle odstavce 1, zašle příslušný úřad do 10 dnů ode dne jeho obdržení dotčeným orgánům, dotčeným krajům a případně také dotčeným obcím, které příslušný úřad určí s ohledem na předpokládané místní vlivy koncepce na životní prostředí, informaci o přijetí oznámení koncepce spolu s upozorněním na možnost vyjádřit se k oznámení koncepce. V téže lhůtě zveřejní oznámení podle § 16. (3) Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce příslušnému úřadu ve lhůtě do 20 dnů ode dne jeho zveřejnění. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží. § 10d Zjišťovací řízení (1) Cílem zjišťovacího řízení je upřesnění obsahu a rozsahu vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen "vyhodnocení"). U koncepce uvedené v § 10a odst. 1 písm. b) a c) je cílem zjišťovacího řízení také zjištění, zda provádění koncepce nebo její změna může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzována podle tohoto zákona. (2) Příslušný úřad provede zjišťovací řízení na podkladě oznámení, vyjádření k němu obdržených a podle kritérií uvedených v příloze č. 8 k tomuto zákonu a ukončí jej nejpozději do 35 dnů ode dne zveřejnění oznámení koncepce odůvodněným písemným závěrem zjišťovacího řízení. (3) Pokud koncepce podléhá posuzování podle tohoto zákona, příslušný úřad v závěru zjišťovacího řízení stanoví a) obsah a rozsah vyhodnocení, včetně požadavku na zpracování v úvahu přicházejících variant koncepce, b) v jakém počtu vyhotovení má být příslušnému úřadu předán návrh koncepce. (4) Nejde-li o koncepci podle odstavce 3, je příslušný úřad povinen uvést v závěru zjišťovacího řízení důvody, pro které není posuzování podle tohoto zákona požadováno. (5) Příslušný úřad zašle závěr zjišťovacího řízení neprodleně předkladateli, dotčeným orgánům a dotčeným krajům a případně také dotčeným obcím, které příslušný úřad určil podle § 10c odst. 2, a zároveň jej zveřejní podle § 16. § 10e Průběh posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (1) Předkladatel je povinen zajistit osobu oprávněnou ke zpracování vyhodnocení podle § 19 (dále jen "posuzovatel") a informovat o tom nejpozději s předáním návrhu koncepce podle § 10f odst. 1 příslušný úřad, který tuto informaci neprodleně zveřejní na internetu. (2) Předkladatel je povinen spolupracovat s posuzovatelem při zpracování vyhodnocení, zejména mu předávat vyjádření došlá v průběhu zpracování návrhu koncepce. (3) Za úplné a objektivní zpracování vyhodnocení je odpovědný posuzovatel. Náležitosti vyhodnocení jsou uvedeny v příloze č. 9 k tomuto zákonu. (4) Posuzovatel je oprávněn požadovat informace nezbytné pro zpracování vyhodnocení u předkladatele, příslušného úřadu, dotčených orgánů a dotčených územních samosprávných celků a ty jsou povinny mu informace v potřebném rozsahu poskytnout. Odmítnout poskytnutí informace je možné pouze za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy.4c) (5) Předkladatel spolupracuje při zpracování návrhu koncepce s posuzovatelem s cílem zohlednit v koncepci posuzovatelem doporučená opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci negativních vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. § 10f Návrh koncepce (1) Předkladatel je povinen předat příslušnému úřadu návrh koncepce v listinné a v elektronické podobě. Nedílnou součástí návrhu koncepce je vyhodnocení zpracované posuzovatelem. (2) Pokud vyhodnocení obsahuje náležitosti podle přílohy č. 9 k tomuto zákonu, zašle příslušný úřad do 10 dnů ode dne, kdy mu byl doručen návrh koncepce, dotčeným orgánům, dotčeným krajům a případně také dotčeným obcím, které příslušný úřad určil podle § 10c odst. 2, informaci o přijetí návrhu koncepce spolu s upozorněním na možnost vyjádřit se k návrhu koncepce. Příslušný úřad zároveň může na základě návrhu koncepce a vyjádření veřejnosti k oznámení stanovit, že od veřejného projednání upouští. V téže lhůtě zveřejní návrh koncepce podle § 16. Pokud vyhodnocení neobsahuje náležitosti podle přílohy č. 9 k tomuto zákonu, vrátí jej v téže lhůtě příslušný úřad k doplnění. (3) Předkladatel je povinen zveřejnit informaci o místě a času konání veřejného projednání návrhu koncepce na své úřední desce, a to nejméně 10 dnů před jeho konáním. Současně je povinen o místě a času konání tohoto veřejného projednání informovat příslušný úřad. (4) Veřejné projednání návrhu koncepce nemůže být konáno dříve než po uplynutí 30 dnů ode dne předložení návrhu koncepce příslušnému úřadu. Veřejné projednání zajišťuje předkladatel. Předkladatel je povinen nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce zaslat zápis z tohoto veřejného projednání příslušnému úřadu a současně jej zveřejnit na internetu. Na veřejné projednání návrhu koncepce se nevztahuje § 17. (5) Každý může zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce příslušnému úřadu nejpozději do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání návrhu koncepce. V téže lhůtě může zaslat předkladatel příslušnému úřadu své písemné vyjádření k vyhodnocení. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží. (6) Upustí-li příslušný úřad od veřejného projednání postupem podle odstavce 2, může každý zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce příslušnému úřadu ve lhůtě do 20 dnů ode dne jeho zveřejnění. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží. (7) Příslušný úřad neprodleně po uplynutí lhůty podle odstavce 5 nebo 6 zašle došlá vyjádření předkladateli. (8) Předkladatel ve spolupráci s posuzovatelem zajistí vypořádání všech vyjádření k návrhu koncepce. Upravený návrh koncepce včetně informace o způsobu vypořádání všech vyjádření zašle předkladatel bez zbytečného odkladu příslušnému úřadu. § 10g Stanovisko k návrhu koncepce (1) Příslušný úřad vydá na základě upraveného návrhu koncepce, vyjádření podaných k návrhu koncepce a závěrů veřejného projednání stanovisko k posouzení vlivů provádění koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále jen "stanovisko ke koncepci") ve lhůtě do 20 dnů ode dne obdržení upraveného návrhu koncepce včetně informace o způsobu vypořádání vyjádření. (2) Příslušný úřad může ve svém stanovisku vyjádřit nesouhlas s návrhem koncepce z hlediska možných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, dále může navrhnout jeho doplnění, popřípadě navrhnout kompenzační opatření a opatření ke sledování vlivů provádění koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. (3) Příslušný úřad stanovisko ke koncepci neprodleně po jeho vydání zašle předkladateli, dotčeným orgánům a dotčeným krajům a případně také dotčeným obcím, které příslušný úřad určil podle § 10c odst. 2, a zároveň jej zveřejní podle § 16. (4) Bez stanoviska ke koncepci nemůže být koncepce schválena. Schvalující orgán je povinen zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci, popřípadě pokud toto stanovisko požadavky a podmínky obsahuje a do koncepce nejsou zahrnuty nebo jsou zahrnuty pouze zčásti, je schvalující orgán povinen svůj postup odůvodnit. (5) Předkladatel je povinen zveřejnit schválenou koncepci včetně prohlášení, které obsahuje zejména a) informaci, jak byly ve schválené koncepci zohledněny požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci, b) informaci, jak bylo ve schválené koncepci zohledněno vyjádření dotčeného státu, pokud byla koncepce předmětem mezistátního posuzování podle § 14a, c) odůvodnění vybrané varianty, pokud byl návrh koncepce zpracován ve variantách, d) informaci o účasti veřejnosti při zpracování koncepce a v procesu posuzování vlivů koncepce na životní prostředí, e) informaci o přijatých opatřeních pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10h. (6) O zveřejnění prohlášení podle odstavce 5 je předkladatel povinen do 7 pracovních dnů informovat příslušný úřad, dotčené orgány, dotčené kraje a případně také dotčené obce, které příslušný úřad určil podle § 10c odst. 2. § 10h Sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (1) Předkladatel je povinen zajistit sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Pokud zjistí, že provádění koncepce má nepředvídané významné negativní vlivy na životní prostředí nebo veřejné zdraví, je povinen zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění takových vlivů, informovat o tom příslušný úřad a dotčené orgány a současně rozhodnout o změně koncepce. (2) Dotčené orgány v rámci své působnosti podle zvláštních právních předpisů2) sledují vlivy schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a jsou oprávněny podat podnět ke změně koncepce, nelze-li v dohodě se schvalujícím orgánem nepředvídané významné negativní vlivy podle odstavce 1 odvrátit nebo zmírnit jinak. § 10i Zvláštní ustanovení pro posuzování vlivů politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace na životní prostředí (1) Při posuzování vlivů politiky územního rozvoje, územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje a územního plánu na životní prostředí se postupuje podle zvláštního právního předpisu4b). Ustanovení § 20, § 21 písm. k) a § 22 písm. d) tím nejsou dotčena. Ustanovení § 2, 3, 10a, 10b a 10h se použijí obdobně a s tím, že zjišťovací řízení a veřejné projednání se postupem podle tohoto zákona neprovádí. Ustanovení § 10g se použije přiměřeně. (2) Ministerstvo nebo orgán kraje v přenesené působnosti (dále jen "orgán kraje") při pořizování politiky územního rozvoje, územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje a územního plánu stanoví podrobnější požadavky na obsah a rozsah vyhodnocení vlivů na životní prostředí včetně návrhu zpracování možných variant řešení. Tyto požadavky zpracovatel vyhodnocení vlivů na životní prostředí ve vyhodnocení zohlední nebo uvede důvody, pro které tak neučinil. Pokud vyhodnocení vlivů na životní prostředí neobsahuje náležitosti podle zvláštního právního předpisu4d), je Ministerstvo nebo orgán kraje oprávněn požadovat jeho dopracování. Při pořizování územního plánu stanoví orgán kraje na základě kritérií uvedených v příloze č. 8 k tomuto zákonu případný požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí. (3) Zpracovatelem vyhodnocení vlivů na životní prostředí může být pouze osoba k tomu oprávněná podle § 19. § 10j zrušen HLAVA II POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘESAHUJÍCÍCH HRANICE ČESKÉ REPUBLIKY § 11 Předmět posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice České republiky (1) Předmětem posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice České republiky (dále jen "mezistátní posuzování") je a) záměr podle § 4 odst. 1 a koncepce podle tohoto zákona, pokud dotčené území může zasahovat i mimo území České republiky, b) záměr podle § 4 odst. 1 nebo koncepce podle tohoto zákona, pokud o takové posuzování stát, jehož území může být zasaženo závažnými vlivy na životní prostředí (dále jen "dotčený stát"), požádá, c) záměr a koncepce, které mají být prováděné na území jiného státu (dále jen "stát původu") a které mohou mít závažný vliv na životní prostředí na území České republiky. (2) Příslušný úřad postupuje při mezistátním posuzování ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí. (3) Orgán kraje je povinen v případě záměru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu sloupci KÚ neprodleně postoupit jeho posuzování ministerstvu, jestliže zjistí, že se jedná o záměr podle odstavce 1. Dále je povinen postoupit posuzování koncepce ministerstvu, jestliže zjistí, že jde o koncepci podle odstavce 1. § 12 Způsob mezistátního posuzování (1) Při mezistátním posuzování se postupuje podle hlavy I tohoto zákona, pokud ustanovení hlavy II tohoto zákona nebo mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, postup při mezistátním posuzování nestanoví jinak. Lhůty pro vyjádření při mezistátním posuzování může ministerstvo prodloužit až o 30 dnů, požádá-li o to dotčený stát. Ostatní lhůty se v takovém případě prodlouží přiměřeně. (2) Při pochybnostech o tom, zda se mezistátní posuzování řídí předpisy platnými na území dotčeného státu nebo předpisy platnými na území státu původu, se postupuje podle právních předpisů platných na území státu původu, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. (3) Stát původu a dotčený stát na žádost kteréhokoliv z nich určí, zda bude provedena poprojektová analýza, a pokud ano, pak v jakém rozsahu, a to s přihlédnutím k možnému významnému nepříznivému vlivu záměru přesahujícímu státní hranice, který byl předmětem mezistátního posuzování. Jakákoliv poprojektová analýza bude zahrnovat především stálé pozorování důsledků provedení záměru a určení jakéhokoliv nepříznivého vlivu přesahujícího státní hranice. Tato stálá pozorování a určení vlivu lze provádět za účelem dosažení těchto cílů: a) monitorování dodržování podmínek stanovených v rozhodnutích, popřípadě opatřeních podle zvláštních právních předpisů a účinnosti zmírňujících opatření, b) přezkoumávání vlivů záměru a vypořádat se s nejasnostmi vzniklými v průběhu poprojektové analýzy, c) ověření předchozích prognóz s cílem využití získaných poznatků při provádění obdobných záměrů v budoucnosti. (4) Pokud má stát původu nebo dotčený stát na základě poprojektové analýzy oprávněné důvody usuzovat, že zde existuje významný nepříznivý vliv přesahující státní hranice, nebo pokud byly zjištěny faktory, které by mohly mít za následek takovýto vliv, bude okamžitě informovat druhý stát. Stát původu a dotčený stát po dohodě následně stanoví nezbytná opatření na snížení nebo vyloučení tohoto vlivu. § 13 Mezistátní posuzování záměru prováděného na území České republiky (1) Pokud se jedná o záměr podle § 11 odst. 1 písm. a), nebo jestliže dotčený stát o posuzování záměru požádal podle § 11 odst. 1 písm. b), oznámení se předkládá též v úředním jazyce dotčeného státu v rozsahu, který stanoví ministerstvo. Oznámení včetně překladu zašle ministerstvo do 7 pracovních dnů po jeho obdržení dotčenému státu s žádostí o vyjádření spolu s údaji o průběhu posuzování včetně označení příslušného úřadu, který zajišťuje mezistátní posuzování záměru, a informacemi o rozhodnutích, která mohou být vydána v navazujících řízeních. (2) Pokud obdržené vyjádření dotčeného státu k zaslanému oznámení obsahuje požadavek zúčastnit se mezistátního posuzování, ministerstvo si od dotčeného státu vyžádá údaje o stavu životního prostředí na jeho dotčeném území. Ministerstvo zašle tyto údaje do 5 pracovních dnů ode dne jejich obdržení oznamovateli k využití při zpracování dokumentace a dále je poskytne zpracovateli posudku. (3) Dokumentace se předkládá též v úředním jazyce dotčeného státu v rozsahu, který stanoví ministerstvo. Dokumentaci včetně překladu zašle ministerstvo do 10 pracovních dnů po jejím obdržení dotčenému státu s žádostí o vyjádření a nabídne mu předběžné projednávání, zejména je-li dokumentace zpracována ve variantách, včetně sdělení opatření ke zmírnění závažných vlivů přesahujících státní hranice (dále jen "konzultace"). Pokud dotčený stát projeví o konzultaci zájem, ministerstvo se konzultace zúčastní. Ministerstvo předem neprodleně, nejpozději však do 5 dnů ode dne stanovení termínu konzultace, informuje o místě a času konzultace oznamovatele a jeho prostřednictvím zpracovatele dokumentace. Ti jsou pak povinni se konzultace rovněž zúčastnit. Informaci o konzultaci je ministerstvo povinno zveřejnit podle § 16. (4) Ministerstvo do 5 pracovních dnů po obdržení vyjádření dotčeného státu k dokumentaci toto vyjádření doručí zpracovateli posudku jako podklad pro hodnocení záměru. (5) Ministerstvo vyjádření dotčeného státu zapracuje do stanoviska nebo v něm uvede důvody neuvedení tohoto vyjádření ve svém stanovisku nebo jeho uvedení jen zčásti. (6) Ministerstvo je povinno zaslat dotčenému státu stanovisko do 15 dnů ode dne jeho vydání. Dále je povinno mu zaslat informace podle § 9b odst. 1 a § 9b odst. 4 písm. a) a rozhodnutí podle § 9a odst. 3, a to do 15 dnů ode dne jejich obdržení. Tyto informace a rozhodnutí jsou správní úřady povinny zaslat ministerstvu jako dotčenému orgánu na podkladě požadavku uvedeném ve stanovisku nebo na podkladě žádosti. § 14 Mezistátní posuzování záměru prováděného mimo území České republiky (1) Pokud ministerstvo obdrží oznámení záměru nebo se jinak dozví o záměru, který bude prováděn na území státu původu, neprodleně jej zveřejní podle § 16 a toto oznámení, popřípadě informaci o něm zašle dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům s žádostí o vyjádření. (2) Veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky jsou oprávněny zaslat ministerstvu písemné vyjádření k oznámení do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o tomto oznámení. Ministerstvo všechna vyjádření spolu se svým vyjádřením zašle státu původu do 10 dnů ode dne uplynutí lhůty podle věty první. (3) Ministerstvo na žádost státu původu sdělí údaje o stavu životního prostředí na dotčeném území České republiky, a to do 30 dnů ode dne obdržení této žádosti, pokud tomu nebrání zvláštní právní předpis.5) (4) Obdrží-li ministerstvo dokumentaci záměru a případnou nabídku ke konzultaci od státu původu, zašle tuto dokumentaci, popřípadě informaci o této dokumentaci, s žádostí o vyjádření dotčeným správním orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům a tuto dokumentaci zveřejní podle § 16. (5) Veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky jsou oprávněny k dokumentaci uvedené v odstavci 4 zaslat ministerstvu písemné vyjádření do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o této dokumentaci. Ministerstvo všechna vyjádření spolu se svým vyjádřením a informací, že se případně konzultace zúčastní, zašle státu původu do 10 dnů ode dne uplynutí lhůty podle věty první. (6) Pokud ministerstvo včas obdrží informaci o místě a času veřejného projednání konaného na území státu původu, zveřejní ji podle § 16. (7) Pokud ministerstvo obdrží závěry státu původu o posouzení záměru a o rozhodnutí státu původu na podkladě následných řízení, informaci o tomto závěru, popřípadě o rozhodnutí zveřejní podle § 16 do 15 dnů ode dne jejich obdržení. § 14a Mezistátní posuzování koncepce prováděné na území České republiky (1) Pokud ministerstvo zjistí, že se jedná o koncepci podle § 11 odst. 1 písm. a), nebo jestliže dotčený stát o mezistátní posuzování požádal podle § 11 odst. 1 písm. b), návrh koncepce se předkládá též v úředním jazyce dotčeného státu v rozsahu, který stanoví ministerstvo. Informaci o návrhu koncepce včetně překladu zašle ministerstvo do 10 pracovních dnů ode dne jeho obdržení dotčenému státu spolu s upozorněním na možnost vyjádřit se k návrhu koncepce. Současně ministerstvo nabídne dotčenému státu konzultaci, zejména pokud je návrh koncepce zpracován ve variantách. (2) Pokud obdržené vyjádření dotčeného státu k návrhu koncepce obsahuje požadavek zúčastnit se mezistátního posuzování, ministerstvo si od dotčeného státu vyžádá údaje o stavu životního prostředí na jeho dotčeném území. Ministerstvo zašle tyto údaje do 5 pracovních dnů ode dne jejich obdržení předkladateli a posuzovateli. (3) Pokud dotčený stát projeví o konzultaci zájem, ministerstvo se konzultace zúčastní. Ministerstvo předem neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne stanovení termínu konzultace, informuje o místě a času konzultace předkladatele a jeho prostřednictvím posuzovatele. Ti jsou pak povinni se konzultace rovněž zúčastnit. Informaci o konzultaci je ministerstvo povinno zveřejnit podle § 16. (4) Ministerstvo vyjádření dotčeného státu ke konečnému návrhu koncepce zapracuje do stanoviska ke koncepci nebo v něm uvede důvody neuvedení tohoto vyjádření nebo jeho uvedení jen zčásti. Stanovisko ke koncepci zašle ministerstvo dotčenému státu do 10 dnů ode dne jeho vydání. (5) Schvalující orgán je povinen zaslat ministerstvu jedno vyhotovení koncepce do 30 dnů ode dne jejího schválení spolu s dalšími informacemi podle § 10g odst. 5. Ministerstvo je povinno schválenou koncepci a tyto informace do 7 pracovních dnů zaslat dotčenému státu. § 14b Mezistátní posuzování koncepce prováděné mimo území České republiky (1) Pokud ministerstvo obdrží návrh koncepce, která bude prováděna na území státu původu a případnou nabídku ke konzultaci od státu původu, je povinno do 20 dnů od jejího obdržení zveřejnit informaci o návrhu koncepce podle § 16 a zaslat ji dotčeným orgánům, dotčeným krajům a případně také dotčeným obcím, které příslušný úřad určí s ohledem na předpokládané místní vlivy koncepce na životní prostředí, spolu s upozorněním na možnost vyjádřit se k návrhu koncepce. (2) K návrhu koncepce podle odstavce 1 je každý oprávněn zaslat ministerstvu písemné vyjádření do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o návrhu koncepce. Ministerstvo všechna vyjádření spolu se svým vyjádřením a informací, že se případně konzultace zúčastní, zašle státu původu do 40 dnů ode dne zveřejnění informace o návrhu koncepce. (3) Ministerstvo na žádost státu původu sdělí údaje o stavu životního prostředí na dotčeném území České republiky, a to do 30 dnů ode dne obdržení této žádosti, pokud tomu nebrání zvláštní právní předpis.5) (4) Pokud ministerstvo včas obdrží informaci o místě a času veřejného projednání konaného na území státu původu, zveřejní ji podle § 16. (5) Ministerstvo zveřejní podle § 16 informaci o schválení koncepce do 15 dnů ode dne obdržení takové informace od státu původu. Pokud ministerstvo obdrží od státu původu schválenou koncepci, zveřejní ji na internetu do 20 dnů ode dne obdržení. HLAVA III USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ DÍL 1 Ustanovení společná § 15 Předběžné projednání Příslušný úřad a dotčené orgány jsou povinny, pokud je o to oznamovatel nebo předkladatel požádá ještě před předložením oznámení, dokumentace, oznámení koncepce nebo vyhodnocení, projednat s oznamovatelem nebo předkladatelem uvažovaný záměr včetně případných variant řešení záměru nebo koncepci a doporučit mu předběžné projednání s dalšími dotčenými orgány, dotčenými územními samosprávnými celky, popřípadě s dalšími subjekty. Příslušný úřad a dotčené orgány jsou povinny na žádost oznamovatele nebo předkladatele mu poskytnout informace o životním prostředí podle zvláštního právního předpisu.6) § 16 Zveřejnění dokumentů pořízených v průběhu posuzování a informací o nich (1) Příslušný úřad na internetu zveřejní a) oznámení, b) závěr zjišťovacího řízení, c) informaci o vrácení dokumentace k přepracování nebo doplnění, d) dokumentaci, e) informaci o místě a času konání veřejného projednání záměru, bylo-li nařízeno, f) posudek, g) stanovisko, h) zápis z veřejného projednání záměru, bylo-li konáno, i) oznámení koncepce, j) návrh koncepce, k) informaci o konzultaci při mezistátním posuzování, l) stanovisko ke koncepci, m) sdělení o ukončení posuzování. (2) Informace uvedené v odstavci 1 písm. c) a e) vyvěsí dotčené územní samosprávné celky neprodleně po jejich obdržení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. Informace o dokumentech uvedených v odstavci 1 písm. a), b), d), g), i), j) a l) a o tom, kdy a kde je možné do nich nahlížet, vyvěsí dotčené územní samosprávné celky neprodleně po jejich obdržení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. O vyvěšení informací podle věty první a druhé dotčené územní samosprávné celky neprodleně vyrozumí příslušný úřad. Za den zveřejnění se považuje den, kdy došlo k vyvěšení informace podle vět první a druhé na úřední desce dotčeného kraje. (3) O vyvěšení informací podle odstavce 2 vět první a druhé vyrozumí dotčené územní samosprávné celky v případě stavebního záměru i stavební úřad. § 17 Veřejné projednání (1) Příslušný úřad nařídí veřejné projednání, obdržel-li odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti k dokumentaci. Informaci o veřejném projednání zveřejní příslušný úřad podle § 16 a zašle dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním. (2) Příslušný úřad je povinen zajistit, aby se nařízené veřejné projednání konalo nejpozději 30 dnů po uplynutí lhůty pro vyjádření k dokumentaci. (3) Příslušný úřad může ukončit veřejné projednání v případě neúčasti oznamovatele nebo zpracovatele dokumentace nebo posudku. (4) Pokud příslušný úřad veřejné projednání ukončil podle odstavce 3, je povinen stanovit místo a čas nového veřejného projednání, a to nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne ukončení veřejného projednání. Za den konání veřejného projednání se pak považuje den konání nového veřejného projednání; ostatní lhůty se přiměřeně prodlužují. (5) Příslušný úřad pořizuje z veřejného projednání zápis obsahující zejména údaje o účasti a závěry z projednání a dále z něj pořizuje zvukový záznam. (6) Příslušný úřad je povinen zaslat zápis z veřejného projednání oznamovateli, dotčeným správním orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům a zveřejnit jej na internetu. (7) Předmětem veřejného projednávání nejsou skutečnosti chráněné zvláštními právními předpisy.5) § 18 Náklady spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí (1) Náklady spojené s posuzováním vlivů záměrů na životní prostředí, s výjimkou nákladů spojených s veřejným projednáním a zveřejňováním, hradí oznamovatel. Náklady spojené s posuzováním vlivů koncepce na životní prostředí, s výjimkou nákladů spojených se zveřejňováním, hradí předkladatel. (2) Náklady spojené s veřejným projednáním podle § 17 odst. 1 a náklady spojené se zveřejňováním podle tohoto zákona nese příslušný úřad, zvýšené náklady spojené s mezistátním posuzováním nese ministerstvo. Náklady spojené s překlady oznámení, dokumentace, oznámení koncepce nebo návrhu koncepce a náklady spojené s tlumočením hradí oznamovatel nebo předkladatel. (3) Zpracovateli posudku náleží za zpracování posudku odměna stanovená ve smlouvě uzavřené podle § 9 odst. 1 snížená o případné finanční sankce vyplývající ze smlouvy. Po obdržení posudku splňujícího náležitosti dle tohoto zákona příslušný úřad uhradí zpracovateli posudku částku stanovenou podle věty první a vyúčtuje ji k úhradě oznamovateli. Oznamovatel je povinen vyúčtovanou částku zaplatit příslušnému úřadu do 10 dnů ode dne obdržení vyúčtování jako součást nákladů spojených s posuzováním uvedených v odstavci 1. Příslušný úřad vydá stanovisko až po zaplacení vyúčtované částky. Prodlení z důvodu nezaplacení vyúčtované částky oznamovatelem se nezapočítává do lhůty stanovené v § 9a odst. 1. § 19 Autorizace ke zpracování dokumentace, posudku a vyhodnocení (1) pracovávat dokumentaci, posudek, oznámení předkládané podle § 6 odst. 5 věty první a vyhodnocení jsou oprávněny jen fyzické osoby, které jsou držiteli autorizace v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen "autorizace"). Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání se může zavazovat k vypracování těchto dokumentů jen tehdy, pokud pro ni tuto činnost zabezpečuje fyzická osoba, která je držitelem autorizace. U záměrů uvedených v § 4 odst. 1 písm. a), u záměrů předkládaných podle § 6 odst. 5 a dále u ostatních záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, musí být část dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví zpracována osobou, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví uděluje a odnímá Ministerstvo zdravotnictví. (2) Držitel autorizace je povinen zpracovávat dokumenty podle příloh č. 3, 3a, 4, 5, 7 a 9 k tomuto zákonu odborně, objektivně a v plném rozsahu, s dodržením stanovených náležitostí. (3) Podmínkou udělení nebo prodloužení autorizace je bezúhonnost, odborná způsobilost, praxe v oboru v délce nejméně 3 let, jakož i plná svéprávnost. (4) Odborná způsobilost se prokazuje a) dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání alespoň magisterského studijního programu se zaměřením na přírodní nebo technické vědy, a b) dokladem o zkoušce odborné způsobilosti vykonané nejdříve 2 roky před podáním žádosti o udělení nebo prodloužení autorizace a nejpozději v den podání žádosti o udělení nebo prodloužení autorizace. (5) Za bezúhonnou se považuje fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena za trestný čin, který souvisí s autorizovanou činností podle tohoto zákona. Bezúhonnost se prokazuje dokladem o bezúhonnosti, kterým je výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizinců obdobný doklad státu, jehož je cizinec státním občanem nebo v němž má trvalé bydliště, nebo čestné prohlášení v případě, že stát, jehož je občanem, takový doklad nevydává. Ministerstvo si za účelem doložení bezúhonnosti vyžádá podle zvláštního právního předpisu7) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Cizinec, který je nebo byl státním občanem jiného členského státu Evropské unie nebo má nebo měl adresu trvalého bydliště v jiném členském státě Evropské unie, může místo dokladu o bezúhonnosti vydaného příslušným orgánem jiného členského státu Evropské unie doložit bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů jiného členského státu Evropské unie7). (6) Autorizaci pro oblast posuzování vlivů na životní prostředí uděluje, prodlužuje a odnímá ministerstvo po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví. (7) Autorizace se uděluje na dobu 5 let. Autorizaci lze prodloužit o dalších 5 let, a to i opakovaně. Žádost o prodloužení autorizace lze podat nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby, na kterou byla autorizace udělena, a nejpozději v den uplynutí doby, na kterou byla autorizace udělena. Pokud nebyla žádost o prodloužení autorizace podána ve lhůtě podle věty druhé, ministerstvo řízení o prodloužení autorizace zastaví. (8) Udělená autorizace nepřechází na jinou fyzickou osobu. (9) Ministerstvo odejme autorizaci fyzické osobě, která závažným způsobem porušila tento zákon nebo nesplnila povinnosti vyplývající z rozhodnutí o udělení autorizace anebo přestala splňovat podmínky podle odstavce 3. Závažným porušením zákona se rozumí zejména, pokud fyzická osoba nejméně dvakrát v průběhu posledních 3 let a) porušila povinnosti podle odstavce 2 nebo b) bez vážného důvodu nedodržela lhůtu pro předložení posudku stanovenou tímto zákonem nebo smlouvou podle § 9 odst. 1. (10) Shledá-li orgán kraje v rámci výkonu své působnosti důvody pro odnětí autorizace podle odstavce 9, zašle ministerstvu podnět k zahájení řízení o odnětí autorizace. (11) Rozhodnutí o udělení, prodloužení a odejmutí autorizace se vydává ve správním řízení podle správního řádu.8) Autorizace vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 2830 zákona o volném pohybu služeb. (12) Rozhodnutí o autorizaci zaniká a) uplynutím doby, na kterou byla vydána, b) rozhodnutím ministerstva o odnětí autorizace, c) smrtí fyzické osoby, které byla autorizace udělena, nebo jejím prohlášením za mrtvou. (13) Úplatu spojenou se zkouškou odborné způsobilosti ve výši 1 000 Kč uhradí uchazeč o tuto zkoušku předem na účet příspěvkové organizace nebo organizační složky státu, kterou ministerstvo pověřilo zajišťováním zkoušky odborné způsobilosti. Výše úplaty za opakovanou zkoušku odborné způsobilosti činí 500 Kč. Zkouška odborné způsobilosti konaná pro účely prodloužení autorizace je bezplatná. (14) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah požadovaného vzdělání a obsah zkoušek odborné způsobilosti pro udělení a prodloužení autorizace. Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvem stanoví vyhláškou bližší podmínky odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. (15) Rozhodnutí o autorizaci se nevyžaduje u osoby, která je usazena v jiném členském státě Evropské unie a na území České republiky hodlá dočasně vykonávat činnost uvedenou v odstavci 1, pokud prokáže, že a) je státním příslušníkem členského státu Evropské unie, b) je oprávněna k výkonu činnosti uvedené v odstavci 1 podle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie. (16) O nesplnění požadavků pro výkon činnosti uvedené v odstavci 1 vydá ministerstvo rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu byly předloženy úplné doklady o splnění podmínek podle odstavce 15 písm. a) a b). (17) Pokud nebylo vydáno rozhodnutí podle odstavce 16, činnost podle odstavce 1 může být vykonávána nejdéle po dobu 1 roku ode dne následujícího po dni, kdy uplynula lhůta pro vydání tohoto rozhodnutí. DÍL 2 Výkon státní správy v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí § 20 Státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonávají a) ministerstvo, b) orgány kraje. § 20a zrušen § 21 Ministerstvo a) je ústředním správním úřadem v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, b) vykonává vrchní státní dozor v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, c) zajišťuje posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1 sloupci MŽP a u záměrů, jejichž oznamovatelem je Ministerstvo obrany, i ve sloupci KÚ a jejich změn, záměrů podle § 4 odst. 1 písm. h) a dále změn záměrů podle § 4 odst. 1 písm. g), pokud k těmto záměrům vydalo stanovisko, d) zajišťuje posuzování koncepcí v případech, kdy dotčené území zasahuje na území více krajů nebo pokud dotčené území tvoří území celého státu, e) poskytuje Evropské komisi v souladu s právními předpisy Evropských společenství informace v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, f) zajišťuje mezistátní posuzování záměrů a koncepcí, g) zajišťuje posuzování dalších záměrů, u kterých je příslušný orgán kraje, pokud si tuto působnost v jednotlivém případě vyhradilo, h) vede souhrnnou evidenci všech zahajovaných posuzování a evidenci všech vydaných závěrů zjišťovacích řízení a stanovisek, i) uděluje a odnímá autorizaci, j) vede a jedenkrát ročně zveřejňuje ve svém věstníku seznam držitelů autorizace, k) vydává stanovisko k posouzení vlivů provádění politiky územního rozvoje a územního rozvojového plánu na životní prostředí, stanovisko k posouzení vlivů provádění zásad územního rozvoje na životní prostředí a je dotčeným orgánem při jejich pořizování, l) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o možnostech domáhat se žalobou zrušení rozhodnutí podle § 7 odst. 6 nebo podle § 9a odst. 3, m) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické infrastruktury17), k jejichž posuzování je příslušné podle písmene c) nebo f), n) stanovuje, který krajský úřad je příslušný k zajištění posuzování záměru podle § 22 písm. a), který zasahuje území více krajů. § 22 Orgány kraje Orgány kraje a) zajišťují posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1 sloupci KÚ a jejich změn, záměrů uvedených v § 4 odst. 1 písm. d), e), f) a h) a změn záměrů podle § 4 odst. 1 písm. g), pokud k těmto záměrům vydaly stanovisko, b) zajišťují posuzování koncepcí v případech, kdy dotčené území zasahuje výlučně do územního obvodu kraje, není-li příslušné ministerstvo podle § 21 písm. f), c) vedou evidenci jimi vydaných stanovisek, d) vydávají stanovisko k posouzení vlivů provádění územního plánu na životní prostředí a jsou dotčenými orgány při jeho pořizování, e) jsou dotčenými orgány při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické infrastruktury17), k jejichž posuzování jsou příslušné podle písmene a). § 23 Ostatní společná ustanovení (1) Příslušný úřad, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky jsou povinny dokumenty zpracované v rámci posuzování podle tohoto zákona zpřístupnit podle zvláštních právních předpisů.6) (2) Odpadl-li nebo změnil-li se důvod posuzování, příslušný úřad v posuzování nepokračuje a ukončí jej. (3) V případě důvodných pochybností oznamovatele o zařazení záměru podle § 4 odst. 1, popřípadě o příslušném úřadu nebo o rozsahu dotčeného území, vydá ministerstvo na žádost oznamovatele vyjádření, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu byla žádost o vyjádření doručena, pokud a) se jedná o změnu záměru, ke kterému ministerstvo vydalo odůvodněný písemný závěr podle § 7 odst. 5 nebo stanovisko podle § 9a odst. 1, b) se může jednat o záměr podle § 11, c) se jedná o odůvodněný, zvlášť složitý případ a ministerstvu byla žádost o vyjádření postoupena orgánem kraje spolu s jeho stanoviskem. (4) Nejedná-li se o případy podle odstavce 3 písm. a) až c), vydá vyjádření podle odstavce 3 orgán kraje. Pokud vyjádření orgánu kraje důvodné pochybnosti oznamovatele neodstranilo, může se oznamovatel obrátit na ministerstvo s žádostí o vyjádření, ke které přiloží vyjádření orgánu kraje; vyjádření ministerstva je nadřazené. (5) Ministerstvo si v odůvodněných případech může vyhradit posuzování záměru nebo koncepce, k jejichž posouzení je příslušný orgán kraje. Ministerstvo může v odůvodněných případech po dohodě s orgánem kraje přenést posuzování záměru podle § 21 písm. c) nebo posuzování koncepce podle § 21 písm. d) na orgán kraje, pokud to může přispět k rychlosti a hospodárnosti posouzení. (6) Dotčeným orgánem při posuzování vlivů na životní prostředí podle tohoto zákona je z hlediska vlivů na veřejné zdraví Ministerstvo zdravotnictví pro záměry a koncepce přesahující rámec kraje a územně příslušné krajské hygienické stanice v ostatních případech. (7) Dotčeným orgánem při posuzování vlivů na životní prostředí podle tohoto zákona z hlediska záměrů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, kategorii I bodech 8 až 12 a kategorii II bodě 13 je Státní úřad pro jadernou bezpečnost. (8) Příslušný úřad uchovává veškeré podklady zpracované při posuzování vlivů na životní prostředí podle tohoto zákona po dobu 10 let od vydání stanoviska. Po uplynutí této lhůty se postupuje podle zvláštních právních předpisů.10) (9) Ministerstvo stanoví vyhláškou způsob a průběh veřejného projednání, zveřejňování informací a stanovisek a postupu při zajištění zpracování posudku podle tohoto zákona. (10) Na území hlavního města Prahy a) působnost, kterou tento zákon svěřuje orgánu kraje, vykonává Magistrát hlavního města Prahy, b) úkony, které podle tohoto zákona provádí obec, zabezpečuje městská část hlavního města Prahy. § 23a (1) Pro účely tohoto zákona se prioritním dopravním záměrem rozumí záměr, a) který se nachází na transevropské dopravní síti14), b) pro který bylo vydáno územní rozhodnutí nejpozději 31. března 2015, c) pro který bylo vydáno souhlasné stanovisko o hodnocení vlivů podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, (dále jen "zákon č. 244/1992 Sb.") a d) který stanoví vláda nařízením. (2) Příslušným úřadem je v případě prioritního dopravního záměru vždy ministerstvo. (3) Příslušný úřad vydá k prioritnímu dopravnímu záměru závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí, které je podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních. Závazné stanovisko podle věty první obsahuje opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. Platnost závazného stanoviska podle věty první je 5 let. (4) Při vydávání závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí příslušný úřad vezme v úvahu účinné právní předpisy v oblasti životního prostředí a veřejného zdraví. (5) Závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí se vydává na základě žádosti oznamovatele, jejíž součástí je podklad obsahující popis aktuálního technického řešení záměru a jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví; žádost lze podat nejpozději 31. ledna 2017. U prioritního dopravního záměru, který stanoví vláda nařízením, oznamovatel v podkladu podle věty první uvede i nástin studovaných hlavních variant a stěžejní důvody pro jeho volbu vzhledem k vlivu na životní prostředí. Při vydávání závazného stanoviska k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí se § 6 až 9 nepoužijí. Bylo-li vydáno souhlasné závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí, stanovisko dle § 9a odst. 1 se v navazujících řízeních nevyžaduje. (6) Závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí a podklady k jeho vydání zveřejní příslušný úřad na internetu. (7) Řízení, ve kterém se vydává rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, které povoluje umístění nebo provedení prioritního dopravního záměru, pro který bylo vydáno závazné stanovisko k vlivům prioritního dopravního záměru na životní prostředí, je navazujícím řízením. (8) V navazujícím řízení příslušný úřad ověří, zda nedošlo ke změnám prioritního dopravního záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí. Při ověření podle věty první se použije obdobně § 9a odst. 4 a 5; změny se posuzují oproti záměru popsanému v podkladu podle odstavce 5. Jestliže bylo na základě ověření podle věty první vydáno nesouhlasné závazné stanovisko, správní orgán vedoucí navazující řízení žádost zamítne. (9) Správní orgán vedoucí navazující řízení do svého rozhodnutí zahrne opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí uvedené v závazných stanoviscích podle odstavců 3 a 8. (10) Na stanovisko o hodnocení vlivů vydané podle zákona č. 244/1992 Sb. pro prioritní dopravní záměr podle odstavce 1 se čl. II bod 1 zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, nepoužije. DÍL 3 Ustanovení přechodná § 24 Oprávněná osoba, která získala osvědčení podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 499/1992 Sb., o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednání posudku, se považuje za držitele autorizace podle § 19.
ČÁST DRUHÁ ZMĚNA ZÁKONA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ § 25 V zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb., se § 20 až 26 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 2) a 3) a přílohy č. 1 až 4 zrušují. ČÁST TŘETÍ ZMĚNA ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA § 26 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb., se mění takto: V příloze č. 2 Vázané živnosti, skupina 214: Ostatní, obor Posuzování vlivů na životní prostředí, ve sloupci 2 Průkaz způsobilosti se slova "Vysokoškolské vzdělání příslušného směru a 6 let praxe v oboru a osvědčení podle § 6 a 9 zákona č. 244/1992 Sb." nahrazují slovy "Autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)". ČÁST ČTVRTÁ zrušena § 27 zrušen ČÁST PÁTÁ ÚČINNOST § 28 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r. Příl 1
 
I-----I-------------------------------------I-------------------------I-------------------------I
I   I Záměr:               I  Kategorie I (podléhá I   Kategorie II    I
I   I                   I   posuzování vždy)  I  (zjišťovací řízení)  I
I   I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I   I Příslušný úřad           I  MŽP   I   KÚ   I  MŽP   I   KÚ   I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 1 I Rafinerie ropy nebo primární    I   X   I      I      I      I
I   I zpracování ropných produktů.    I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 2 I Zařízení ke zplyňování a      I 500 t/den I      I 50 t/den I      I
I   I zkapalňování uhlí a bituminové   I      I      I      I      I
I   I horniny s kapacitou od stanoveného I      I      I      I      I
I   I limitu.               I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 3 I Tepelné nebo chemické zpracování  I   X   I      I      I      I
I   I uhlí, popřípadě bituminových    I      I      I      I      I
I   I hornin, včetně výroby uhlíku    I      I      I      I      I
I   I vysokoteplotní karbonizací uhlí   I      I      I      I      I
I   I nebo elektrografitu vypalováním   I      I      I      I      I
I   I nebo grafitizací.          I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 4 I Zařízení ke spalování paliv s    I  300 MW  I      I  50 MW  I      I
I   I tepelným výkonem od stanoveného   I      I      I      I      I
I   I limitu.               I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 5 I Průmyslová zařízení k výrobě    I      I      I      I  50 MW  I
I   I elektrické energie, páry a teplé  I      I      I      I      I
I   I vody o výkonu od stanoveného    I      I      I      I      I
I   I limitu.               I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 6 I Vodní elektrárny s celkovým     I      I      I      I  10 MW  I
I   I instalovaným elektrickým výkonem od I      I      I      I      I
I   I stanoveného limitu.         I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 7 I Větrné elektrárny s výškou stožáru I      I      I      I  50 m  I
I   I od stanoveného limitu.       I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 8 I Jaderné elektrárny a jiné jaderné  I   X   I      I      I      I
I   I reaktory včetně demontáže nebo   I      I      I      I      I
I   I konečného uzavření těchto      I      I      I      I      I
I   I elektráren nebo reaktorů s výjimkou I      I      I      I      I
I   I výzkumných zařízení pro výrobu a  I      I      I      I      I
I   I přeměnu štěpných a množivých látek, I      I      I      I      I
I   I jejichž maximální výkon nepřesahuje I      I      I      I      I
I   I 1 kW nepřetržitého tepelného    I      I      I      I      I
I   I výkonu.               I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 9 I Zařízení na přepracování vyhořelého I   X   I      I      I      I
I   I jaderného paliva.          I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 10 I Zařízení na obohacování nebo výrobu I   X   I      I      I      I
I   I jaderného paliva.          I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 11 I Zařízení určená pro zpracování   I   X   I      I      I      I
I   I vyhořelého nebo ozářeného jaderného I      I      I      I      I
I   I paliva nebo vysoce aktivních    I      I      I      I      I
I   I radioaktivních odpadů.       I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 12 I Zařízení určená pro konečné     I   X   I      I      I      I
I   I uložení, konečné zneškodnění nebo  I      I      I      I      I
I   I dlouhodobé skladování plánované na I      I      I      I      I
I   I více než 10 let vyhořelého nebo   I      I      I      I      I
I   I ozářeného jaderného paliva a    I      I      I      I      I
I   I radioaktivních odpadů na jiném   I      I      I      I      I
I   I místě, než na kterém jsou      I      I      I      I      I
I   I vyprodukovány.           I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 13 I Zařízení ke zpracování a skladování I      I      I   X   I      I
I   I radioaktivního odpadu; vrty pro   I      I      I      I      I
I   I ukládání jaderného odpadu.     I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 14 I Hlubinné geotermální vrty a     I      I      I      I  200 m  I
I   I hloubkové vrty pro zásobování vodou I      I      I      I      I
I   I u vodovodů s hloubkou od      I      I      I      I      I
I   I stanoveného limitu.         I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 15 I Hlubinné vrty neuvedené v      I      I      I      I   X   I
I   I předchozím bodě s výjimkou vrtů pro I      I      I      I      I
I   I výzkum stability půdy a s výjimkou I      I      I      I      I
I   I vrtů, jejichž realizací nemůže   I      I      I      I      I
I   I dojít k propojení hydrogeologických I      I      I      I      I
I   I horizontů či výraznému ovlivnění  I      I      I      I      I
I   I hydrogeologických poměrů v území.  I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 16 I Integrovaná zařízení pro primární  I   X   I      I      I      I
I   I tavbu litiny a oceli.        I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 17 I Zařízení k výrobě surového železa  I      I      I   X   I      I
I   I nebo oceli (primární nebo      I      I      I      I      I
I   I sekundární tavení), včetně     I      I      I      I      I
I   I kontinuálního lití.         I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 18 I Zařízení na zpracování železných  I      I      I      I   X   I
I   I kovů: slévárny, válcovny za tepla, I      I      I      I      I
I   I kovárny a zařízení k nanášení    I      I      I      I      I
I   I ochranných povlaků z roztavených  I      I      I      I      I
I   I kovů.                I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 19 I Zařízení na výrobu neželezných   I   X   I      I      I      I
I   I surových kovů z rudy, koncentrátů  I      I      I      I      I
I   I nebo druhotných surovin       I      I      I      I      I
I   I metalurgickými, chemickými nebo   I      I      I      I      I
I   I elektrolytickými postupy.      I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 20 I Zařízení na tavení, včetně slévání I      I      I      I   X   I
I   I slitin, neželezných kovů (kromě   I      I      I      I      I
I   I vzácných kovů), včetně       I      I      I      I      I
I   I přetavovaných produktů a provoz   I      I      I      I      I
I   I sléváren neželezných kovů.     I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 21 I Pražení nebo slinování kovové rudy I      I      I      I   X   I
I   I včetně sulfidické rudy.       I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 22 I Zařízení pro povrchovou úpravu kovů I      I      I      I  15 m3  I
I   I nebo plastických hmot s použitím  I      I      I      I      I
I   I elektrolytických nebo chemických  I      I      I      I      I
I   I postupů s objemem lázní od     I      I      I      I      I
I   I stanoveného limitu.         I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 23 I Zařízení pro povrchovou úpravu   I      I      I      I 75 kg/h  I
I   I látek, předmětů nebo výrobků,    I      I      I      I 100 t/rok I
I   I používající organická rozpouštědla I      I      I      I      I
I   I při spotřebě organických      I      I      I      I      I
I   I rozpouštědel stejné nebo vyšší než I      I      I      I      I
I   I alespoň jeden ze stanovených    I      I      I      I      I
I   I limitů.               I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 24 I Tváření výbuchem.          I      I      I      I   X   I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 25 I Zařízení k získávání azbestu.    I   X   I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 26 I Zařízení ke zpracování a přeměně  I 20 tis.  I      I      I      I
I   I azbestu a výrobků obsahujících   I  t/rok  I      I      I      I
I   I azbest pro azbestocementové výrobky I      I      I      I      I
I   I s produkcí konečných výrobků od   I      I      I      I      I
I   I stanoveného limitu.         I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 27 I Zařízení ke zpracování a přeměně  I 50 t/rok I      I      I      I
I   I azbestu a výrobků obsahujících   I      I      I      I      I
I   I azbest pro třecí materiály s    I      I      I      I      I
I   I produkcí konečných výrobků od    I      I      I      I      I
I   I stanoveného limitu.         I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 28 I Zařízení ke zpracování a přeměně  I 200 t/rok I      I      I      I
I   I azbestu a výrobků obsahujících   I      I      I      I      I
I   I azbest pro další používání azbestu I      I      I      I      I
I   I se spotřebou vstupní suroviny od  I      I      I      I      I
I   I stanoveného limitu.         I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 29 I Zařízení na výrobu azbestu a    I      I      I   X   I      I
I   I produktů obsahujících azbest.    I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 30 I Integrovaná zařízení k průmyslové  I   X   I      I      I      I
I   I výrobě základních organických a   I      I      I      I      I
I   I anorganických chemických látek a  I      I      I      I      I
I   I směsí chemickou přeměnou (například I      I      I      I      I
I   I uhlovodíky, kyseliny, zásady,    I      I      I      I      I
I   I oxidy, soli, chlór, amoniak).    I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 31 I Integrovaná zařízení k průmyslové  I      I   X   I      I      I
I   I výrobě základních přípravků na   I      I      I      I      I
I   I ochranu rostlin a biocidů chemickou I      I      I      I      I
I   I přeměnou.              I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 32 I Integrovaná zařízení k průmyslové  I      I   X   I      I      I
I   I výrobě fosforečných, dusíkatých a  I      I      I      I      I
I   I draselných hnojiv chemickou     I      I      I      I      I
I   I přeměnou.              I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 33 I Integrovaná zařízení k průmyslové  I      I   X   I      I      I
I   I výrobě základních farmaceutických  I      I      I      I      I
I   I produktů biologickou nebo chemickou I      I      I      I      I
I   I cestou.               I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 34 I Výroba chemických látek a směsí a  I      I      I      I 200 t/rok I
I   I zpracování meziproduktů od     I      I      I      I      I
I   I stanoveného limitu (například    I      I      I      I      I
I   I pesticidy a farmaceutické produkty, I      I      I      I      I
I   I nátěrové hmoty a peroxidy).     I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 35 I Integrovaná zařízení k průmyslové  I      I   X   I      I      I
I   I výrobě výbušin chemickou přeměnou. I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 36 I Zařízení k delaboraci nebo ničení  I      I      I      I   X   I
I   I výbušin, munice, střeliva a     I      I      I      I      I
I   I pyrotechnických předmětů chemickou I      I      I      I      I
I   I přeměnou.              I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 37 I Zařízení na výrobu cementu, vápna  I      I      I      I 15 tis.  I
I   I nebo zpracování magnezitu od    I      I      I      I  t/rok  I
I   I stanoveného limitu.         I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 38 I Zařízení na výrobu skla a skelných I      I      I      I  7 tis.  I
I   I vláken s kapacitou tavení od    I      I      I      I  t/rok  I
I   I stanoveného limitu.         I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 39 I Zařízení k tavení minerálních látek I      I      I      I  7 tis.  I
I   I nebo výrobě minerálních vláken s  I      I      I      I  t/rok  I
I   I kapacitou od stanoveného limitu.  I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 40 I Zařízení k výrobě umělých      I      I      I      I  7 tis.  I
I   I minerálních vláken s kapacitou od  I      I      I      I  t/rok  I
I   I stanoveného limitu.         I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 41 I Zařízení na výrobu keramických   I      I      I      I 25 tis.  I
I   I produktů vypalováním, zejména    I      I      I      I  t/rok  I
I   I střešních tašek, cihel,       I      I      I      I      I
I   I žáruvzdorných cihel, dlaždic,    I      I      I      I      I
I   I kameniny nebo porcelánu s kapacitou I      I      I      I      I
I   I od stanoveného limitu; výroba    I      I      I      I      I
I   I ostatních stavebních hmot a výrobků I      I      I      I      I
I   I s kapacitou od stanoveného limitu. I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 42 I Výroba nebo zpracování polymerů,  I      I      I  1 tis.  I      I
I   I elastomerů, syntetických kaučuků  I      I      I  t/rok  I      I
I   I nebo výrobků na bázi elastomerů s  I      I      I      I      I
I   I kapacitou od stanoveného limitu.  I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 43 I Letiště se vzletovou a přistávací  I  2,1 km  I      I      I   X   I
I   I dráhou s délkou od stanoveného   I      I      I      I      I
I   I limitu.               I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 44 I Celostátní železniční dráhy.    I   X   I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 45 I Železniční a intermodální zařízení, I      I      I      I  2 km  I
I   I překladiště a železniční dráhy s  I      I      I      I      I
I   I délkou od stanoveného limitu.    I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 46 I Tramvajové, trolejbusové, nadzemní I      I      I      I  1 km  I
I   I a podzemní dráhy, visuté dráhy nebo I      I      I      I      I
I   I podobné dráhy zvláštního typu    I      I      I      I      I
I   I sloužící výhradně nebo zvláště k  I      I      I      I      I
I   I přepravě lidí.           I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 47 I Dálnice I. a II. třídy.       I   X   I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 48 I Silnice nebo místní komunikace o  I  10 km  I      I      I  2 km  I
I   I čtyřech a více jízdních pruzích,  I      I      I      I      I
I   I včetně rozšíření nebo rekonstrukce I      I      I      I      I
I   I stávajících silnic nebo místních  I      I      I      I      I
I   I komunikací o dvou nebo méně     I      I      I      I      I
I   I jízdních pruzích na silnice nebo  I      I      I      I      I
I   I místní komunikace o čtyřech a více I      I      I      I      I
I   I jízdních pruzích, o souvislé délce I      I      I      I      I
I   I od stanoveného limitu.       I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 49 I Silnice všech tříd a místní     I      I      I      I a) 2 km  I
I   I komunikace I. a II. třídy o méně  I      I      I      I b) 1 000 I
I   I než čtyřech jízdních pruzích od   I      I      I      I voz/24 hod I
I   I stanovené délky (a); ostatní    I      I      I      I      I
I   I pozemní komunikace od stanovené   I      I      I      I      I
I   I délky (a) a od stanovené návrhové  I      I      I      I      I
I   I intenzity dopravy předpokládané pro I      I      I      I      I
I   I novostavby a ročního průměru    I      I      I      I      I
I   I denních intenzit pro stávající   I      I      I      I      I
I   I stavby (b).             I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 50 I Vodní cesty, přístavy, přístaviště I 1 350 t  I      I      I      I
I   I a překladiště pro plavidla s    I      I      I      I      I
I   I výtlakem od stanoveného limitu.   I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 51 I Přístavy, přístaviště a překladiště I      I      I      I  200 t  I
I   I pro plavidla s výtlakem od     I      I      I      I      I
I   I stanoveného limitu.         I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 52 I Vodní cesty a úpravy toků sloužící I      I      I      I   X   I
I   I k jejich splavnění; úpravy toků   I      I      I      I      I
I   I sloužící k ochraně proti povodním, I      I      I      I      I
I   I pokud významně mění charakter toku I      I      I      I      I
I   I nebo ráz krajiny.          I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 53 I Zařízení k odstraňování nebo    I   X   I      I      I      I
I   I využívání nebezpečných odpadů    I      I      I      I      I
I   I spalováním, fyzikálně-chemickou   I      I      I      I      I
I   I úpravou nebo skládkováním.     I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 54 I Zařízení k odstraňování nebo    I 100 t/den I      I      I      I
I   I využívání ostatních odpadů     I      I      I      I      I
I   I spalováním nebo fyzikálně-chemickou I      I      I      I      I
I   I úpravou s kapacitou od stanoveného I      I      I      I      I
I   I limitu.               I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 55 I Zařízení k odstraňování nebo    I      I      I      I 250 t/rok I
I   I využívání nebezpečných odpadů s   I      I      I      I      I
I   I kapacitou od stanoveného limitu.  I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 56 I Zařízení k odstraňování nebo    I      I      I      I  2 500  I
I   I využívání ostatních odpadů s    I      I      I      I  t/rok  I
I   I kapacitou od stanoveného limitu.  I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 57 I Odkaliště.             I      I      I      I   X   I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 58 I Zařízení k odstraňování nebo    I      I      I      I   X   I
I   I zpracování vedlejších produktů   I      I      I      I      I
I   I živočišného původu a odpadů     I      I      I      I      I
I   I živočišného původu.         I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 59 I Odběr nebo umělé doplňování     I      I 10 mil.  I      I 250 tis. I
I   I podzemních vod s objemem čerpané  I      I  m3/rok  I      I  m3/rok  I
I   I vody od stanoveného limitu.     I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 60 I Odběr vody a převod vody mezi    I      I 100 mil. I      I      I
I   I povodími řek s objemem odebrané   I      I  m3/rok  I      I      I
I   I nebo převedené vody od stanoveného I      I      I      I      I
I   I limitu (vyjma převodu pitné vody  I      I      I      I      I
I   I vedené potrubím), pokud cílem    I      I      I      I      I
I   I tohoto převodu je zabránit     I      I      I      I      I
I   I případnému nedostatku vody.     I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 61 I Převod vody mezi povodími řek,   I      I  5 %   I      I      I
I   I vyjma převodu pitné vody vedené   I      I      I      I      I
I   I potrubím, pokud dlouhodobý průměrný I      I      I      I      I
I   I průtok v povodí, odkud se voda   I      I      I      I      I
I   I převádí, přesahuje 2 000 mil. m3 za I      I      I      I      I
I   I rok a objem převedené vody dosahuje I      I      I      I      I
I   I nebo přesahuje stanovenou část   I      I      I      I      I
I   I dlouhodobého průměrného průtoku v  I      I      I      I      I
I   I místě, odkud se voda převádí.    I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 62 I Odběr vody a převod vody mezi    I      I      I      I a) 5 mil. I
I   I povodími řek s objemem odebrané   I      I      I      I  m3/rok  I
I   I nebo převedené vody od stanoveného I      I      I      I b) 50 %  I
I   I limitu (a), nebo pokud objem    I      I      I      I      I
I   I odebrané nebo převedené vody    I      I      I      I      I
I   I dosahuje nebo přesahuje stanovenou I      I      I      I      I
I   I část (b) Q355 povodí, odkud se voda I      I      I      I      I
I   I odebírá nebo převádí.        I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 63 I Čistírny městských odpadních vod od I      I 150 tis. I      I 10 tis. EO I
I   I stanoveného limitu.         I      I   EO   I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 64 I Ostatní čistírny odpadních vod, ze I      I      I      I a) 20 tis. I
I   I kterých jsou vypouštěny odpadní   I      I      I      I  m3/rok  I
I   I vody, u nichž lze mít důvodně za  I      I      I      I  b) 600  I
I   I to, že s ohledem na charakter    I      I      I      I  tis.  I
I   I výroby, při které odpadní vody   I      I      I      I  m3/rok  I
I   I vznikají, mohou obsahovat alespoň 1 I      I      I      I      I
I   I zvlášť nebezpečnou látku16) nebo  I      I      I      I      I
I   I alespoň 1 prioritní nebezpečnou   I      I      I      I      I
I   I látku17), s objemem vypouštěných  I      I      I      I      I
I   I odpadních vod od stanoveného limitu I      I      I      I      I
I   I (a) a ostatní čistírny odpadních  I      I      I      I      I
I   I vod s objemem vypouštěných     I      I      I      I      I
I   I odpadních vod od stanoveného limitu I      I      I      I      I
I   I (b).                I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 65 I Vodní nádrže a jiná zařízení určená I 10 mil. m3 I      I      I 100 tis. I
I   I k akumulaci vody nebo k dlouhodobé I      I      I      I   m3   I
I   I retenci vody, pokud objem      I      I      I      I      I
I   I akumulované vody dosahuje nebo   I      I      I      I      I
I   I přesahuje stanovený limit.     I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 66 I Potrubí k přepravě plynu, ropy a  I  40 km  I      I      I      I
I   I chemických látek a směsí o vnitřním I      I      I      I      I
I   I průměru nad 800 mm a o délce od   I      I      I      I      I
I   I stanoveného limitu. Produktovody k I      I      I      I      I
I   I přepravě toků oxidu uhličitého za  I      I      I      I      I
I   I účelem jeho ukládání do přírodních I      I      I      I      I
I   I horninových struktur, včetně    I      I      I      I      I
I   I připojených kompresních stanic, o  I      I      I      I      I
I   I vnitřním průměru nad 800 mm a o   I      I      I      I      I
I   I délce od stanoveného limitu.    I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 67 I Potrubí k přepravě plynu, ropy,   I      I      I      I  8 km  I
I   I páry, chemických látek a směsí a  I      I      I      I      I
I   I vody o vnitřním průměru od 300 mm a I      I      I      I      I
I   I o délce od stanoveného limitu.   I      I      I      I      I
I   I Produktovody k přepravě toků oxidu I      I      I      I      I
I   I uhličitého za účelem jeho ukládání I      I      I      I      I
I   I do přírodních horninových struktur I      I      I      I      I
I   I o vnitřním průměru od 300 mm a o  I      I      I      I      I
I   I délce od stanoveného limitu.    I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 68 I Zařízení k chovu drůbeže nebo    I      I a) 85 tis. I      I      I
I   I prasat s prostorem pro více než   I      I   ks   I      I      I
I   I stanovený počet:          I      I b) 60 tis. I      I      I
I   I a) kusů kuřat,           I      I   ks   I      I      I
I   I b) kusů slepic;           I      I c) 3 tis. I      I      I
I   I c) kusů prasat na porážku nad 30 kg I      I   ks   I      I      I
I   I nebo                I      I d) 900 ks I      I      I
I   I d) kusů prasnic.          I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 69 I Zařízení k chovu hospodářských   I      I      I      I  50 DJ  I
I   I zvířat s kapacitou od stanoveného  I      I      I      I      I
I   I počtu dobytčích jednotek. (1    I      I      I      I      I
I   I dobytčí jednotka = 500 kg živé   I      I      I      I      I
I   I hmotnosti).             I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 70 I Rybníky určené k chovu ryb s    I      I      I      I a) 100 000 I
I   I obsádkou při zarybnění od      I      I      I      I  ks/ha  I
I   I stanoveného limitu počtu váčkových I      I      I      I b) 3000  I
I   I plůdků hlavní ryby - stáří K0 (a), I      I      I      I  ks/ha  I
I   I počtu plůdků hlavní ryby - stáří K1 I      I      I      I c) 1000  I
I   I (b) a počtů násady hlavní ryby -  I      I      I      I  ks/ha  I
I   I stáří K2 (c).            I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 71 I Průmyslové závody na výrobu     I      I   X   I      I      I
I   I buničiny ze dřeva nebo podobných  I      I      I      I      I
I   I vláknitých materiálů.        I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 72 I Průmyslové závody na výrobu papíru I      I 200 t/den I      I 10 t/den I
I   I a lepenek od stanoveného limitu.  I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 73 I Předúprava (například praní,    I      I      I      I 10 t/den I
I   I bělení, mercerace) nebo barvení   I      I      I      I      I
I   I textilních vláken či textilií při  I      I      I      I      I
I   I kapacitě zpracování od stanoveného I      I      I      I      I
I   I limitu.               I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 74 I Vydělávání kůže a kožešin při    I      I      I      I 12 t/den I
I   I zpracovatelské kapacitě od     I      I      I      I      I
I   I stanoveného množství hotových    I      I      I      I      I
I   I výrobků.              I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 75 I Zařízení na výrobu a zpracování   I      I      I      I   X   I
I   I celulózy.              I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 76 I Výroba dřevovláknitých,       I      I      I      I 200 m3/den I
I   I dřevotřískových, pilinových desek  I      I      I      I      I
I   I nebo překližek a dýh od stanoveného I      I      I      I      I
I   I limitu.               I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 77 I Těžba ropy v množství od      I  a) 500  I      I  a) 50  I      I
I   I stanoveného limitu (a) a zemního  I  t/den  I      I  t/den  I      I
I   I plynu v množství od stanoveného   I  b) 500  I      I b) 50 tis. I      I
I   I limitu (b).             I  tis.  I      I  m3/den  I      I
I   I                   I  m3/den  I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 78 I Povrchová průmyslová zařízení k   I      I      I      I  5 ha  I
I   I těžbě uhlí, ropy, zemního plynu a  I      I      I      I      I
I   I rud, včetně bituminových hornin na I      I      I      I      I
I   I ploše od stanoveného limitu.    I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 79 I Stanovení dobývacího prostoru a v  I a) 25 ha I      I      I a) 5 ha  I
I   I něm navržená povrchová těžba    I b) 1 mil. I      I      I b) 10 tis. I
I   I nerostných surovin na ploše od   I  t/rok  I      I      I  t/rok  I
I   I stanoveného limitu (a) nebo s    I c) 150 ha I      I      I  c) X  I
I   I kapacitou navržené povrchové těžby I      I      I      I      I
I   I od stanoveného limitu (b).     I      I      I      I      I
I   I Povrchová těžba nerostných surovin I      I      I      I      I
I   I na ploše od stanoveného limitu (a) I      I      I      I      I
I   I nebo s kapacitou od stanoveného   I      I      I      I      I
I   I limitu (b). Těžba rašeliny od    I      I      I      I      I
I   I stanoveného limitu (c).       I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 80 I Stanovení dobývacího prostoru a v  I   X   I      I      I      I
I   I něm navržená těžba uranu, těžba   I      I      I      I      I
I   I uranu a úprava uranové rudy.    I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 81 I Stanovení dobývacího prostoru a v  I      I      I   X   I      I
I   I něm navržená hlubinná těžba,    I      I      I      I      I
I   I hlubinná těžba.           I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 82 I Těžba nerostných surovin z říčního I      I      I      I   X   I
I   I dna.                I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 83 I Úprava uhlí (včetně lignitu) s   I      I      I      I  1 mil.  I
I   I kapacitou od stanoveného limitu.  I      I      I      I  t/rok  I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 84 I Nadzemní vedení elektrické energie I  15 km  I      I      I      I
I   I o napětí od 220 kV s délkou od   I      I      I      I      I
I   I stanoveného limitu.         I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 85 I Nadzemní vedení elektrické energie I      I      I      I  2 km  I
I   I o napětí od 110 kV s délkou od   I      I      I      I      I
I   I stanoveného limitu.         I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 86 I Zařízení ke skladování ropy a    I 200 tis. t I      I      I  200 t  I
I   I ropných produktů od stanoveného   I      I      I      I      I
I   I limitu a zařízení ke skladování   I      I      I      I      I
I   I chemických látek a směsí      I      I      I      I      I
I   I klasifikovaných jako nebezpečné v  I      I      I      I      I
I   I souladu s nařízením Evropského   I      I      I      I      I
I   I parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 I      I      I      I      I
I   I o klasifikaci, označování a balení I      I      I      I      I
I   I látek a směsí s kapacitou od    I      I      I      I      I
I   I stanoveného limitu.         I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 87 I Skladování zemního plynu a jiných  I      I      I      I 10 tis. m3 I
I   I hořlavých plynů s objemem zásobního I      I      I      I      I
I   I prostoru od stanoveného limitu.   I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 88 I Povrchové skladování fosilních   I      I      I      I 10 tis. t I
I   I paliv s kapacitou zásobníku od   I      I      I      I      I
I   I stanoveného limitu.         I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 89 I Úložiště oxidu uhličitého18).    I      I   X   I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 90 I Zařízení k zachytávání oxidu    I      I   X   I      I      I
I   I uhličitého za účelem jeho ukládání I      I      I      I      I
I   I do přírodních horninových      I      I      I      I      I
I   I struktur18), a to ze zařízení,   I      I      I      I      I
I   I která vždy podléhají posouzení   I      I      I      I      I
I   I vlivů záměru na životní prostředí  I      I      I      I      I
I   I podle tohoto zákona, nebo ze    I      I      I      I      I
I   I zařízení o celkové roční kapacitě  I      I      I      I      I
I   I zachyceného oxidu uhličitého 1,5  I      I      I      I      I
I   I megatuny nebo vyšší18).       I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 91 I Zařízení k zachytávání oxidu    I      I      I      I   X   I
I   I uhličitého za účelem jeho ukládání I      I      I      I      I
I   I do přírodních horninových      I      I      I      I      I
I   I struktur18) ze zařízení, které   I      I      I      I      I
I   I nepřísluší do kategorie I.     I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 92 I Záměry uvedené v kategorii I určené I      I      I   X   I      I
I   I výhradně nebo převážně k rozvoji a I      I      I      I      I
I   I zkoušení nových metod nebo výrobků I      I      I      I      I
I   I s předpokládaným provozem nejdéle 2 I      I      I      I      I
I   I roky.                I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 93 I Restrukturalizace pozemků v krajině I      I      I      I  10 ha  I
I   I a záměry využití neobdělávané půdy I      I      I      I      I
I   I nebo polopřírodních území k     I      I      I      I      I
I   I intenzivnímu zemědělskému využívání I      I      I      I      I
I   I na ploše od stanoveného limitu.   I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 94 I Projekty vodohospodářských úprav  I      I      I      I  10 ha  I
I   I pro zemědělství (např. odvodnění,  I      I      I      I      I
I   I závlahy, protierozní ochrana,    I      I      I      I      I
I   I lesnicko-technické meliorace) s   I      I      I      I      I
I   I celkovou plochou úprav od      I      I      I      I      I
I   I stanoveného limitu.         I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 95 I Zalesnění nelesního pozemku na   I      I      I      I a) 25 ha I
I   I ploše od stanoveného limitu (a)   I      I      I      I b) 10 ha I
I   I nebo odlesnění pozemku za účelem  I      I      I      I      I
I   I změny způsobu využívání půdy na   I      I      I      I      I
I   I ploše od stanoveného limitu (b).  I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 96 I Výroba a montáž motorových vozidel, I      I      I      I 10 tis. m2 I
I   I drážních vozidel, lodí, výroba a  I      I      I      I      I
I   I oprava letadel a výroba       I      I      I      I      I
I   I železničních zařízení na výrobní  I      I      I      I      I
I   I ploše od stanoveného limitu.    I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 97 I Výroba rostlinných nebo živočišných I      I      I      I 20 tis.  I
I   I olejů nebo tuků s kapacitou od   I      I      I      I  t/rok  I
I   I stanoveného limitu.         I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 98 I Balení a konzervování výrobků    I      I      I      I 100 tis. I
I   I živočišného a rostlinného původu s I      I      I      I  t/rok  I
I   I kapacitou výrobků od stanoveného  I      I      I      I      I
I   I limitu.               I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 99 I Zpracování mléka od stanoveného   I      I      I      I 200 tis. I
I   I limitu.               I      I      I      I  hl/rok  I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 100 I Pivovary s kapacitou výroby od   I      I      I      I  a) 200  I
I   I stanoveného limitu (a) a sladovny s I      I      I      I  tis.  I
I   I kapacitou výroby od stanoveného   I      I      I      I  hl/rok  I
I   I limitu (b) a lihovary nebo pálenice I      I      I      I b) 50 tis. I
I   I s kapacitou od stanoveného limitu  I      I      I      I  t/rok  I
I   I (c).                I      I      I      I  c) 100  I
I   I                   I      I      I      I  tis.  I
I   I                   I      I      I      I  hl/rok  I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 101 I Výroba nealkoholických nápojů s   I      I      I      I 200 tis. I
I   I kapacitou od stanoveného limitu.  I      I      I      I  hl/rok  I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 102 I Výroba cukrovinek a sirupů s    I      I      I      I 10 tis.  I
I   I kapacitou od stanoveného limitu.  I      I      I      I  t/rok  I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 103 I Jatka, masokombináty a zařízení na I      I      I      I  5 tis.  I
I   I zpracování ryb (včetně výroby rybí I      I      I      I  t/rok  I
I   I moučky a rybích olejů) s kapacitou I      I      I      I      I
I   I výrobků od stanoveného limitu.   I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 104 I Výroba škrobu s kapacitou výroby od I      I      I      I 50 tis.  I
I   I stanoveného limitu.         I      I      I      I  t/rok  I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 105 I Cukrovary s kapacitou zpracované  I      I      I      I 150 tis. I
I   I suroviny od stanoveného limitu.   I      I      I      I  t/rok  I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 106 I Výstavba skladových komplexů s   I      I      I      I 10 tis. m2 I
I   I celkovou zastavěnou plochou od   I      I      I      I      I
I   I stanoveného limitu.         I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 107 I Průmyslové zóny a záměry rozvoje  I      I      I      I  20 ha  I
I   I průmyslových oblastí s rozlohou od I      I      I      I      I
I   I stanoveného limitu.         I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 108 I Záměry rozvoje sídel s rozlohou   I      I      I      I  5 ha  I
I   I záměru od stanoveného limitu.    I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 109 I Parkoviště nebo garáže s kapacitou I      I      I      I 500 míst I
I   I od stanoveného limitu parkovacích  I      I      I      I      I
I   I stání v součtu pro celou stavbu.  I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 110 I Výstavba obchodních komplexů a   I      I      I      I 6 tis. m2 I
I   I nákupních středisek s celkovou   I      I      I      I      I
I   I zastavěnou plochou od stanoveného  I      I      I      I      I
I   I limitu.               I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 111 I Stálé tratě pro závodění a     I      I      I      I  2 km  I
I   I testování motorových vozidel s   I      I      I      I      I
I   I délkou od stanoveného limitu.    I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 112 I Testovací lavice motorů, turbín   I      I      I      I   X   I
I   I nebo reaktorů.           I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 113 I Skladování železného šrotu (včetně I      I      I      I 1 tis. t I
I   I vrakovišť) od stanoveného limitu.  I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 114 I Sjezdové tratě, lyžařské vleky,   I      I      I      I   X   I
I   I lanovky a související zařízení.   I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 115 I Rekreační přístavy pro plavidla s  I      I      I      I  a) 1t  I
I   I výtlakem od stanoveného limitu (a) I      I      I      I  b) 25  I
I   I nebo pro plavidla v počtu od    I      I      I      I plavidel I
I   I stanoveného limitu (b).       I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 116 I Rekreační a sportovní areály vně  I      I      I      I a) 1 ha  I
I   I sídelních oblastí na ploše od    I      I      I      I  b) 100  I
I   I stanoveného limitu (a) a ubytovací I      I      I      I  lůžek  I
I   I zařízení vně sídelních oblastí s  I      I      I      I      I
I   I kapacitou od stanoveného limitu   I      I      I      I      I
I   I (b).                I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 117 I Stálé kempy a autokempy s ubytovací I      I      I      I 100 osob I
I   I kapacitou od stanoveného limitu.  I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
I 118 I Tematické areály na ploše od    I      I      I      I  2 ha  I
I   I stanoveného limitu; krematoria.   I      I      I      I      I
I-----I-------------------------------------I------------I------------I------------I------------I
 
Příl 2 Kritéria pro zjišťovací řízení I. CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU Parametry záměru musí být zváženy se zvláštním zřetelem na 1. rozsah a podobu záměru jako celku, 2. kumulaci jeho vlivů s vlivy jiných známých záměrů (realizovaných, povolených, připravovaných, uvažovaných), 3. využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a biologické rozmanitosti, 4. produkci odpadů, 5. znečišťování životního prostředí a rušivé vlivy, 6. rizika závažných nehod nebo katastrof relevantních pro záměr, včetně nehod a katastrof způsobených změnou klimatu, v souladu s vědeckými poznatky, 7. rizika pro veřejné zdraví (např. v důsledku kontaminace vod, znečištění ovzduší a hlukového zatížení). II. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU Parametry území, které může být ovlivněno záměrem, musí být zváženy se zvláštním zřetelem na 1. stávající a schválené využívání území a priority jeho trvale udržitelného využívání, 2. relativní zastoupení, dostupnost, kvalitu a schopnost regenerace přírodních zdrojů (včetně půdy, vody a biologické rozmanitosti) v oblasti, včetně její podzemní části, 3. schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštním zřetelem na a) územní systém ekologické stability krajiny,b) zvláště chráněná území, evropsky významné lokality a ptačí oblasti,c) území přírodních parků,d) významné krajinné prvky, mokřady, břehové oblasti a ústí řek, pobřežní zóny a mořské prostředí, horské oblasti a lesy,e) území historického, kulturního nebo archeologického významu,f) území hustě zalidněná,g) území, která jsou nebo u kterých se má za to, že jsou zatěžovaná nad míru únosného environmentálního zatížení (včetně starých ekologických zátěží). III. CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Potenciálně významné vlivy záměru musí být zváženy ve vztahu ke kritériím uvedeným v bodech I. a II., zejména s ohledem na vlivy záměru na faktory podle § 2 a dále na 1. velikost a prostorový rozsah vlivů (např. území a populace, které by mohly být zasaženy), 2. povahu vlivů včetně jejich přeshraniční povahy, 3. intenzitu a složitost vlivů, 4. pravděpodobnost vlivů, 5. předpokládaný počátek, dobu trvání, frekvenci a vratnost vlivů, 6. kumulaci vlivů s vlivy jiných stávajících nebo povolených záměrů, 7. možnost účinného snížení vlivů. Příl 3 Náležitosti oznámení A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1. Obchodní firma 2. IČ 3. Sídlo (bydliště) 4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele B. ÚDAJE O ZÁMĚRU I. Základní údaje 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 2. Kapacita (rozsah) záměru 3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 5. Zdůvodnění umístění záměru, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 8. Výčet dotčených územních samosprávných celků 9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které budou tato rozhodnutí vydávat. II. Údaje o vstupech využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody (odběr a spotřeba), surovinových a energetických zdrojů, a biologické rozmanitosti III. Údaje o výstupech množství a druh případných předpokládaných reziduí a emisí, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 1. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území se zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost 2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny D. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice 4. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to vzhledem k záměru možné 5. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí 6. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování oznámení, a hlavních nejistot z nich plynoucích E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy) Údaje podle kapitol B, C, D, F a G se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 2. Další podstatné informace oznamovatele G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU H. PŘÍLOHA Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
Datum zpracování oznámení:
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na zpracování oznámení:
Podpis zpracovatele oznámení:

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny: 
Příl 3a Oznámení podlimitního záměru

------------------------------------------ --------------------------------------         
I. Údaje o oznamovateli
------------------------------------------ --------------------------------------
1. Obchodní firma/Jméno
2. IČO
3. Sídlo/Adresa
4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon 
  oprávněného zástupce oznamovatele
------------------------------------------ --------------------------------------
II. Název záměru
------------------------------------------ --------------------------------------
III. Údaje o záměru
------------------------------------------ --------------------------------------
1. Umístění záměru (obec, k.ú.)    
2. Charakter záměru, stručný popis technického   
  a technologického řešení záměru, včetně
  parametrů (např. zastavěná plocha,
  kapacita výroby, počet dobytčích jednotek)
3. Druh navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 
4. Výčet staveb, zařízení, činností a technologii v území      
  dotčeném záměrem (realizovaných, povolených, připravovaných,
  uvažovaných)
5. Přehled nejvýznamnějších environmentálních        
  charakteristik dotčeného území (ÚSES, ZCHÚ, 
  VKP apod.)
------------------------------------------ --------------------------------------
IV. Údaje o vstupech
------------------------------------------ --------------------------------------
I. Zábor půdy (zemědělské půdy, lesa) 
2. Odběr a spotřeba vody        
3. Surovinové zdroje          
4. Energetické zdroje         
------------------------------------------ --------------------------------------
V. Údaje o výstupech
------------------------------------------ --------------------------------------
1. Množství a druh emisí do ovzduší  
2. Množství odpadních vod, míra    
  jejich znečištění
3. Kategorizace a množství odpadů   
4. Zdroje hluku            
5. Rizika havárií           
------------------------------------------ --------------------------------------
VI. Shrnutí charakteristik záměru a lokality, aby bylo možné
posoudit, zda záměr podléhá zjišťovacímu řízení.
 

------------------------------------------ --------------------------------------

Přílohy:

Mapy širších vztahů s označením umístění záměru v dané obci a ve vztahu k okolní zástavbě
Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny
Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
 

Datum zpracování oznámení:

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení:

Podpis zpracovatele:

Podpis oznamovatele (oprávněného zástupce):
------------------------------------------ --------------------------------------
Příl 4 Náležitosti dokumentace ČÁST A ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1. Obchodní firma 2. IČ 3. Sídlo (bydliště) 4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele ČÁST B ÚDAJE O ZÁMĚRU I. Základní údaje 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 2. Kapacita (rozsah) záměru 3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 5. Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných variant s uvedením hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání vlivů na životní prostředí 6. Popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 8. Výčet dotčených územních samosprávných celků 9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9 odst. 3 a správních orgánů, které budou tato rozhodnutí vydávat. II. Údaje o vstupech (zejména pro výstavbu a provoz) 1. Půda (například druh, třída ochrany, velikost záboru) 2. Voda (například zdroj vody, spotřeba) 3. Ostatní přírodní zdroje (například surovinové zdroje) 4. Energetické zdroje (například druh, zdroj, spotřeba) 5. Biologická rozmanitost 6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu (například potřeba souvisejících staveb) III. Údaje o výstupech (zejména pro výstavbu a provoz) 1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží (například přehled zdrojů znečišťování, druh a množství emitovaných znečisťujících látek, způsoby a účinnost zachycování znečišťujících látek) 2. Odpadní vody (například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čisticí zařízení a jejich účinnost) 3. Odpady (například přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství odpadů, způsoby nakládání s odpady) 4. Ostatní emise a rezidua (například hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení) 5. Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny) ČÁST C ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 1. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území (např. struktura a ráz krajiny, její geomorfologie a hydrologie, určující složky flóry a fauny, části území a druhy chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny, významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability krajiny, zvláště chráněná území, přírodní parky, evropsky významné lokality, ptačí oblasti, zvláště chráněné druhy; ložiska nerostů; dále území historického, kulturního nebo archeologického významu, území hustě zalidněná, území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry v dotčeném území) 2. Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny, zejména ovzduší (např. stav kvality ovzduší), vody (např. hydromorfologické poměry v území a jejich změny, množství a jakost vod atd.), půdy (např. podíl nezastavěných ploch, podíl zemědělské a lesní půdy a jejich stav, stav erozního ohrožení a degradace půd, zábor půdy, eroze, utužování a zakrývání), přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti (např. stav a rozmanitost fauny, flóry, společenstev, ekosystémů), klimatu (např. dopady spojené se změnou klimatu, zranitelnost území vůči projevům změny klimatu), obyvatelstva a veřejného zdraví, hmotného majetku a kulturního dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů 3. Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě neprovedení záměru, je-li možné jej na základě dostupných informací o životním prostředí a vědeckých poznatků posoudit ČÁST D KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ I. Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných přímých, nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají z výstavby a existence záměru (včetně případných demoličních prací nezbytných pro jeho realizaci), použitých technologií a látek, emisí znečišťujících látek a nakládání s odpady, kumulace záměru s jinými stávajícími nebo povolenými záměry (s přihlédnutím k aktuálnímu stavu území chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny a využívání přírodních zdrojů s ohledem na jejich udržitelnou dostupnost) se zohledněním požadavků jiných právních předpisů na ochranu životního prostředí: 1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví 2. Vlivy na ovzduší a klima (např. povaha a množství emisí znečisťujících látek a skleníkových plynů, zranitelnost záměru vůči změně klimatu) 3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky (např. vibrace, záření, vznik rušivých vlivů) 4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 5. Vlivy na půdu 6. Vlivy na přírodní zdroje 7. Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy) 8. Vlivy na krajinu a jeji ekologické funkce 9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných významných vlivů z nich plynoucích III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska jejich velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na možnost přeshraničních vlivů IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování možných negativních vlivů na životní prostředí (např. post-projektová analýza), které se vztahují k fázi výstavby a provozu záměru, včetně opatření týkajících se připravenosti na mimořádné situace podle kapitoly II a reakcí na ně V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace, a hlavních nejistot z nich plynoucích ČÁST E POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy) Údaje podle částí B, C, D, F, G a H se uvádějí v přiměřeném rozsahu pro každou oznamovatelem předloženou variantu řešení záměru ČÁST F ZÁVĚR ČÁST G VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU ČÁST H PŘÍLOHY Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace (ke skutečnostem jiným a novým vzhledem k oznámení) a dále například přílohy mapové, obrazové a grafické:
Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1
zákona o ochraně přírody a krajiny:
Referenční seznam použitých zdrojů:
Datum zpracování dokumentace:
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace a osob, které se
podílely na zpracování dokumentace:
Podpis zpracovatele dokumentace.
Příl 5 Náležitosti posudku I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Název záměru 2. Kapacita (rozsah) záměru 3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 4. Obchodní firma oznamovatele 5. IČ oznamovatele 6. Sídlo (bydliště) oznamovatele II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE 1. Úplnost dokumentace 2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení 3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A K JEJICH MONITOROVÁNÍ V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ VII. NÁVRH STANOVISKA
Datum zpracování posudku:
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob,
které se podílely na zpracování posudku:
Podpis zpracovatele posudku:
Autorizace ke zpracování posudku:
Příl 6 Náležitosti stanoviska Označení příslušného úřadu: Číslo jednací: I. POVINNÉ ÚDAJE 1. Název záměru 2. Kapacita (rozsah) záměru 3. Zařazení záměru dle přílohy č. 1 4. Umístění záměru 5. Obchodní firma oznamovatele 6. IČ oznamovatele 7. Sídlo (bydliště) oznamovatele 8. Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru, popřípadě podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzace negativních vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví 9. Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí (parametry, délka sledování) přiměřené povaze, umístění a rozsahu záměru a významnosti jeho vlivů na životní prostředí II. ODŮVODNĚNÍ 1. Odůvodnění vydání souhlasného/nesouhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení uvedených podmínek 2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví z hlediska jejich velikosti a významnosti 3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde o znečišťování životního prostředí 4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci 6. Okruh dotčených územních samosprávných celků Datum vydání závazného stanoviska: Otisk úředního razítka příslušného úřadu: Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu: Příl 7 Náležitosti oznámení koncepce
         

A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI
  1. Název organizace
  2. IČ, bylo-li přiděleno
  3. Sídlo (bydliště)
  4. Jméno, příjmení, bydliště, telefon a e-mail oprávněného zástupce předkladatele
 
B. ÚDAJE O KONCEPCI
  1. Název
  2. Obsahové zaměření (osnova)
  3. Charakter
  4. Zdůvodnění potřeby pořízení
  5. Základní principy a postupy (etapy) řešení
  6. Hlavní cíle
  7. Míra, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, vzhledem k jejich umístění, povaze, 
    velikosti, provozním podmínkám, požadavkům na přírodní zdroje apod.
  8. Přehled uvažovaných variant řešení
  9. Vztah k jiným koncepcím a možnost kumulace vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví s jinými záměry
  10. Předpokládaný termín dokončení
  11. Návrhové období
  12. Způsob schvalování
 
C. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ
  1. Vymezení dotčeného území
  2. Výčet dotčených územních samosprávných celků, které mohou být koncepcí ovlivněny
  3. Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území
  4. Stávající problémy životního prostředí v dotčeném území

D. PŘEDPOKLÁDANÉ VLIVY KONCEPCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ VE VYMEZENÉM DOTČENÉM ÚZEMÍ

E. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
  1. Výčet možných vlivů koncepce přesahujících hranice České republiky
  2. Mapová dokumentace a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení koncepce
  3. Další podstatné informace předkladatele o možných vlivech na životní prostředí a veřejné zdraví
  4. Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny

Datum zpracování oznámení koncepce
Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail osob(y), která(é) se podílela(y) na zpracování oznámení koncepce
Podpis oprávněného zástupce předkladatele
Příl 8 Kritéria pro zjišťovací řízení 1. Obsah koncepce, zejména s ohledem na: a. účelnost stanovených variant řešení k dosažení sledovaných cílů koncepce; b. míru, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, a to buď vzhledem k jejich umístění, povaze, velikosti a provozním podmínkám nebo z hlediska požadavků na přírodní zdroje; c. míru, v jaké ovlivňuje jiné koncepce; d. význam koncepce pro začlenění požadavků na ochranu životního prostředí a veřejné zdraví, zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje; e. vliv koncepce na udržitelný rozvoj dotčeného území (včetně sociálně-ekonomických aspektů); f. problémy životního prostředí a veřejného zdraví, které jsou závažné pro koncepci; g. význam koncepce pro implementaci požadavků vyplývajících z právních předpisů Evropského společenství týkajících se životního prostředí a veřejného zdraví (např. plány a programy v oblasti odpadového hospodářství nebo ochrany vod). 2. Charakteristika vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a charakteristika dotčeného území, zejména s ohledem na: a. pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivu; b. kumulativní a synergickou povahu vlivu; c. přeshraniční povahu vlivu; d. rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví vyplývající z provedení koncepce (např. při přírodních katastrofách, při haváriích); e. závažnost a rozsah vlivu (velikost území a počet obyvatel, který by mohl být pravděpodobně zasažen); f. důležitost a zranitelnost oblasti, která by mohla být zasažena, s ohledem na: i. zvláštní přírodní charakteristiku nebo kulturní dědictví, ii. hustotu obyvatel, osídlení a míru urbanizace,iii. překročení norem kvality životního prostředí nebo mezních hodnot,iv. kvalitu půdy a intenzitu jejího využívání;v. dopady změny klimatu; g. dopad na oblasti nebo krajiny s uznávaným statusem ochrany na národní, komunitární nebo mezinárodní úrovni. 3. Předpokládaný přínos posouzení koncepce ve vztahu k posouzení jiných koncepcí zpracovávaných na odlišných úrovních v téže oblasti. Příl 9 Náležitosti vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 1. Obsah a cíle koncepce, její vztah k jiným koncepcím. 2. Informace o současném stavu životního prostředí v dotčeném území a jeho pravděpodobný vývoj bez provedení koncepce. 3. Charakteristiky životního prostředí v oblastech, které by mohly být provedením koncepce významně zasaženy. 4. Veškeré současné problémy životního prostředí, které jsou významné pro koncepci, zejména vztahující se k oblastem se zvláštním významem pro životní prostředí (např. oblasti vyžadující ochranu podle zvláštních právních předpisů). 5. Cíle ochrany životního prostředí stanovené na mezinárodní, komunitární nebo vnitrostátní úrovni, které mají vztah ke koncepci, a způsob, jak byly tyto cíle vzaty v úvahu během její přípravy, zejména při porovnání variantních řešení. 6. Závažné vlivy (včetně sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných, pozitivních a negativních vlivů) navrhovaných variant koncepce na životní prostředí. 7. Vyhodnocení možných přeshraničních vlivů koncepce na životní prostředí. 8. Výčet důvodů pro výběr zkoumaných variant a popis, jak bylo posuzování provedeno, včetně případných problémů při shromažďování požadovaných údajů (např. technické nedostatky nebo nedostatečné know-how). 9. Stanovení monitorovacích ukazatelů (indikátorů) vlivu koncepce na životní prostředí. 10. Popis navrhovaných opatření pro předcházení, vyloučení, snížení a kompenzaci významných negativních vlivů na životní prostředí zjištěných nebo předpokládaných při provádění koncepce. 11. Stanovení indikátorů (kritérií) pro výběr projektu. 12. Vlivy koncepce na veřejné zdraví. 13. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů. 14. Souhrnné vypořádání požadavků stanovených závěrem zjišťovacího řízení a vyjádření obdržených ke koncepci z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 15. Závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska ke koncepci. Vybraná ustanovení novel Čl.II zákona č. 93/2004 Sb. Přechodná ustanovení 1. Posouzení záměrů zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 2. Posouzení rozvojových koncepcí a programů zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Čl.II zákona č. 163/2006 Sb. Přechodná ustanovení 1. Posuzování vlivů na životní prostředí zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů. 2. Na řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použijí dosavadní právní předpisy. Čl.II zákona č. 216/2007 Sb. Přechodná ustanovení Posuzování vlivů na životní prostředí zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Čl. XXXIX zákona č. 223/2009 Sb. Přechodné ustanovení Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů. Čl. II zákona č. 436/2009 Sb. Přechodná ustanovení 1. Posuzování vlivů na životní prostředí, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. 2. Doba platnosti stanovisek vydaných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzuje podle dosavadních právních předpisů. 3. Na řízení o vydání rozhodnutí nebo opatření nutných k provedení záměru, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí dosavadní právní předpisy. Čl. II zákona č. 39/2015 Sb. Přechodná ustanovení 1. U stanovisek k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydá příslušný úřad na základě oznámení o zahájení řízení zaslaného tomuto úřadu správním úřadem příslušným k vedení navazujícího řízení nebo na základě žádosti oznamovatele ještě před zahájením navazujícího řízení souhlasné závazné stanovisko poté, co ověří, že jejich obsah je v souladu s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU. Příslušný úřad v závazném stanovisku podle věty první zároveň stanoví, které z podmínek uvedených ve stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí jsou správní úřady příslušné k vedení navazujících řízení povinny zahrnout do svých rozhodnutí. Nelze-li vydat souhlasné závazné stanovisko podle věty první, musí být záměr předmětem nového posuzování podle § 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Závazné stanovisko podle věty první se vydává pro rozhodnutí v navazujícím řízení vydávané po nabytí účinnosti tohoto zákona; toto závazné stanovisko se použije i pro rozhodnutí v dalších navazujících řízeních. Pokud příslušný úřad vydává také závazné stanovisko podle § 9a odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze oba postupy spojit a vydat pouze jediné závazné stanovisko. 2. Na navazující řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použijí § 9a odst. 4 a 5 a § 9b až 9d zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti. Do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zajistí správní úřad příslušný k vedení navazujícího řízení zahájeného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které dosud nebyly zveřejněny, pokud již neuplynula lhůta pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů, námitek účastníků řízení a připomínek. Soudní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Čl.XXVII zákona č. 225/2017 Sb. Přechodná ustanovení 1. Stavební záměry, pro něž byl vydán závěr zjišťovacího řízení, aniž byly splněny požadavky § 6 odst. 6 a § 7 odst. 8 věty první zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a u kterých dosud nebylo zahájeno posuzování vlivů na životní prostředí, se projednají mimo územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí nebo společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí podle stavebního zákona, bude-li dokumentace vlivů záměru na životní prostředí splňující náležitosti podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, předložena příslušnému úřadu ve lhůtě 2 let po nabytí účinnosti tohoto zákona; při posuzování vlivů na životní prostředí se u těchto záměrů postupuje podle § 8 až 9a zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Nebyla-li dokumentace vlivů záměru na životní prostředí předložena podle věty první, je oznamovatel povinen předložit oznámení záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 2. Posuzování vlivů na životní prostředí zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ve kterém již příslušný úřad obdržel posudek o vlivech záměru na životní prostředí, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Čl.II zákona č. 326/2017 Sb. Přechodná ustanovení 1. Posuzování vlivů na životní prostředí zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ve kterém již uplynula lhůta pro vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 8 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; s výjimkou ustanovení § 9a odst. 3 věty třetí; platnost stanoviska se posuzuje podle ustanovení § 9a odst. 4 věty první zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 2. Posuzování vlivů na životní prostředí zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ve kterém ještě neuplynula lhůta pro vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 8 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona; příslušný úřad se nemění. 3. Posuzování vlivů na životní prostředí zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ve kterém byla dokumentace vlivů záměru na životní prostředí vrácena podle § 8 odst. 2 nebo odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, více než 3 roky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, příslušný úřad ukončí, nepředloží-li oznamovatel doplněnou nebo přepracovanou dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 4. Zjišťovací řízení zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; příslušný úřad se nemění. 5. Odůvodněný písemný závěr, který byl vydán více než 3 roky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývá platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebyla-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona předložena dokumentace vlivů záměru na životní prostředí; příslušný úřad posuzování ukončí. 6. Platnost stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného nejvíce 5 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzuje podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 7. Platnost stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného více než 5 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která byla prodloužena na dobu, která uplyne po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou ustanovení § 9a odst. 4 věty první; stanovisko, jehož platnost má uplynout dříve než 1. ledna 2019, se považuje za platné do 31. prosince 2018. 8. Platnost stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného více než 5 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která neuplynula přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona v důsledku přerušení lhůty podle § 9a odst. 3 věty poslední zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uplyne dne 31. prosince 2018, nepožádá-li oznamovatel v této lhůtě o její prodloužení; bude-li platnost stanoviska prodloužena, lhůta podle § 9a odst. 4 věty druhé zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, počíná běžet dnem, kdy k prodloužení došlo. 9. U fyzické osoby, která je držitelem autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a která současně nemá vysokoškolské vzdělání alespoň magisterského studijního programu se zaměřením na přírodní nebo technické vědy, se povinnost uvedená v § 19 odst. 4 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje za splněnou, předloží-li tato osoba doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání alespoň bakalářského studijního programu. 10. Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku prodloužená podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, na období, které přesahuje dobu 5 let po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká uplynutím 5 let po nabytí účinnosti tohoto zákona, nedojde-li k jejímu prodloužení podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 1) Směrnice 2001/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. 1b) Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 2) Například zákon č. 44/1988 Sb., zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/1992 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší). 2) Například zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 4a) Například zákon č. 254/2001 Sb. 4b) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 4c) Například zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 4d) § 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb. 5) Například občanský zákoník, obchodní zákoník, trestní řád, zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákon č. 148/1998 Sb. 6) Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. 7) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. 8) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. 8a) Zákon č. 114/1992 Sb. 10) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů. 11) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech). Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů. 11a) § 65 až 78 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. 11b) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 12) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 13) Zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů. 14) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU. 14) § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 15) § 94d odst. 1 a § 94t odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 15) § 3 odst. 1 písm. o) a p) a § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 16) § 94f odst. 1 a § 94v odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 17) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009. 16) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 17) Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. 18) Zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.