Vydáno: 3. 4. 2001

 

Zákon č. 141/2001 Sb.

změna zákona o spotřebních daních a některých dalších zákonů


Schválený 3. 4. 2001 Účinný od 1. 7. 2001 do 31. 12. 9999

 
 
 

Daně spotřební obecně.; Daň z přidané hodnoty. DPH.; Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.; ROZPOČTOVÉ PRÁVO.;

141/2001 Sb. ZÁKON ze dne 3. dubna 2001, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Změna: 354/2003 Sb. Změna: 237/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena Čl.I zrušen Čl.II zrušen ČÁST DRUHÁ zrušena Čl.III zrušen ČÁST TŘETÍ zrušena Čl.IV zrušen Čl.V zrušen ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona o cenách Čl.VI Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. a zákona č. 29/2000 Sb., se mění takto: 1. V § 1 odst. 6 se za slovy "mimořádná tržní situace" vkládají slova "a pro účely odvodu spotřební daně u tabákových výrobků podle zákona o spotřebních daních,2a)". 2. Poznámka pod čarou č. 2a) zní: "2a) Část druhá hlava V a část třetí zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 141/2001 Sb.". 3. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní: "(4) Značení tabákových výrobků cenou pro konečného spotřebitele se řídí zákonem o spotřebních daních.2a)". ČÁST PÁTÁ Změna zákona o rozpočtových pravidlech Čl.VII Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., se mění takto: 1. V § 7 odst. 1 písm. o) se slova "zvláštního zákona" nahrazují slovy "zvláštního právního předpisu". 2. V § 45 odstavec 6 zní: "(6) Zůstatky na účtech podle odstavce 5 koncem roku nepropadají. Úroky z těchto účtů jsou příjmem státního rozpočtu a úhrady za bankovní služby jsou výdajem státního rozpočtu, pokud tento zákon nestanoví jinak.". ČÁST ŠESTÁ ÚČINNOST Čl.VIII Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2001, s výjimkou části první čl. I bodů 5 až 7, 9, 10, 12 až 15, 19, 25, 28, 50, 56, 72 až 88, 90 až 106, 108 a čl. II bodů 1 až 3, které nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2001, a části páté čl. VII, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.