Vydáno: 4. 4. 2001

 

Zákon č. 144/2001 Sb.

změna trestního zákona a trestního řádu


Schválený 4. 4. 2001 Účinný od 1. 5. 2001 do 31. 12. 9999

 
 
 

TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ.; TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ.; Trestný čin.; TRESTNÉ ČINY PROTI SVOBODĚ A LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI.;

144/2001 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2001, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů Změna: 41/2009 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ zrušena Čl.I zrušen ČÁST DRUHÁ Změna trestního řádu Čl.II Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 77/2001 Sb., se mění takto: 1. V § 73a odst. 1 větě druhé se slova "§ 241 odst. 2, 3" nahrazují slovy "§ 241 odst. 2 až 4". 2. V § 163a odst. 1 se slova "§ 241 odst. 1" nahrazují slovy "§ 241 odst. 1, 2". ČÁST TŘETÍ ÚČINNOST Čl.III Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení. Klaus v. r. Havel v. r. Zeman v. r.